Industrialisering og internasjonal handel (Del 1)

Download Report

Transcript Industrialisering og internasjonal handel (Del 1)

Industrialisering og
internasjonal handel (Del 1)
MARIUS VØLLESTAD
BØ VGS
Oversikt over undervisningen
 Den andre industrielle revolusjonen
 Ny teknologi og nye produkter
 Kommunikasjon
 Kapitalisme
 Verdensøkonomisk system
 Befolkningsvekst og flytting
 Nytt klassesamfunn
Kompetansemål
 Samfunn og mennesker i tid
 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne
o gjør rede for hovedtrekk ved den industrielle revolusjon og
undersøke hvilken betydning den fikk for næringsutvikling og
sosiale forhold i det norske samfunnet
Den andre industrielle revolusjonen
 Britene dominerte totalt den internasjonale handelen på






slutten av 1700-tallet
På begynnelsen av 1800-tallet begynte også Frankrike og
Belgia å industrialisere etter britisk modell
Først etter 1870 fikk Storbritannia reel konkurranse fra
andre
Både Tyskland og USA oppnådde sterk industrivekst
Tiden etter 1870 blir kalt den andre industrielle
revolusjonen
Ny teknologi, organisering, ledelse og omfang preger
denne perioden
Noen kaller den stålalderen
Ny teknologi og produkter
 Stål ble nå produsert på en enklere og billigere måte
 Elektrisitet ble tatt i bruk som energikilde
 Det ble utviklet nye typer stållegeringer som
enklere kunne formes og støpes enn rent jern
 Jernbaneskinner, tog og maskiner ble forbedret og
produsert i stål
 Stål ble brukt i bygninger som i skyskrapere i USA
 Elektrisitet gjorde det mulig å lage nye former for
kommunikasjonsmidler: telegrafen og senere
telefonen ble viktig
 Elektrisitet ble benyttet som drivkraft i motorer
 Dette førte til at mange nye oppfinnelser og
produkter ble laget
 Dette førte til samarbeid mellom forskning,
produksjon og kapital
Kommunikasjon
 Jernbanen førte til stor utvikling innen




varetransport mellom land og kyst
Dampskip ble mer benyttet
Suezkanalen stod ferdig i 1868 og forkortet
reiseavstanden mellom Europa og India med 60 000
km
Panamakanalen ble åpnet i 1914
Veiene ble også kraftig utbedret
Kapitalisme
 Kapitalismen under den andre industrielle
revolusjonen kalles finanskapitalisme fordi
bankene fikk stor innflytelse gjennom finansiering
 Avstanden mellom kapitalistene og arbeiderne ble
enda større enn tidligere, og utnyttelse førte til
fremvekst av krav om rettigheter fra arbeiderne
Verdensøkonomisk system
 En sammenhengende verdensøkonomi vokset frem på








slutten av 1800-tallet
London ble økonomiens sentrum
Størst var handelen mellom Europa og Nord-Amerika
Økt verdenshandel ført til spesialisering av
ferdigprodukter
På slutten av 1800-tallet skaffet de fleste europeiske land
seg kolonier for å få tilgang til råvarer
Slik oppstod skillet mellom i-land og u-land
Råvarelandene fikk størst problemer om det oppstod kriser
Etter 1870 ønsket flere land å beskytte sin industri og
innførte toll og importforbud
En slik handel kalles proteksjonisme, der staten bruker
virkemidler for å beskytte innenlandsnæringen
Befolkningsvekst og flytting
 Fra 1850 til 1900 steg folketallet i Europa fra 266 mill. til over









400 mill.
Dette førte til flyttestrømmer innad i landene
De fleste dro fra bygda til byene pga. behov for arbeidskraft
Fra 1870-1914 flyttet 40 millioner europeere til Nord-Amerika
USA ble sett på landet der folk kunne starte på nytt
Politisk og religiøs undertrykking var andre årsaker
Noen dro også på grunn av fattigdom, spesielt fra Irland der det
var hungersnød på midten av 1800-tallet
Mange europeere dro også til Sør-Amerika, Australia og New
Zealand
Få reiset til Afrika eller Asia
Mange asiater dro til ulike steder i verden for å jobbe
Klassesamfunn
 Under den første industrielle revolusjonen fikk man
arbeidsklassen og kapitalistene
 Klassesamfunnet ble enda tydeligere under den
andre industrielle revolusjonen
 En ny middelklasse vokste frem
Middelklassen
 Yrkesgrupper som leger, advokater, ingeniører ble





omtalt som øvre middelklasse
Fremvekst av funksjonærer i privat og offentlig
virksomhet utgjorde den lavere middelklasse
Også mange lærere tilhørte denne klassen
Flere kvinner fra denne klassen fikk nå lønnet arbeid
Middelklassen hadde høyere lønn og mer utdannelse
enn de i arbeidsklassen
Mange fra middelklassen støttet likevel arbeiderne i
sin kamp for rettigheter
Arbeidsklassen
 Arbeidsklassen utgjorde stort sett underklassen, men







forholdene varierte
Kvinner hadde stort sett dårligere lønn enn menn
Boligområder for arbeidsklassen var ofte slumområder
Helsetilstanden var dårlig, med mye sykdom som
tuberkulose
På slutten av 1800-tallet ble forholdene bedret, spesielt i
Tyskland, der arbeiderne ble sikret ved ulykker og fikk
litt pensjon
Årsaken til endringene var hovedsakelig at arbeiderne
organiserte seg i fagforeninger og demonstrerte
Sosialistpartiene ble grunnlagt og bidro til økt
bevissthet
Mange industrieiere forhindret arbeider å organisere seg