Les IM Manama JGZ KHoppenbrouwers 10oktober2014

download report

Transcript Les IM Manama JGZ KHoppenbrouwers 10oktober2014

Jeugdgezondheidszorg
Dienst Jeugdgezondheidszorg KULeuven
Het landschap…

Transactioneel (ecologisch)
perspectief (Bronfenbrenner/Belsky)

Levensloop model (Riksen-Walraven)
Groei en ontwikkeling in ecologisch perspectief
Ontwikkelingsproces
ouders(opvoeders), brussen
Kerngezin
leefomgeving
Familie
Vrienden
Sociaalmaatschappelijk
Materieel-logistiek
Kribbe
School
Clubs en
ontspanning
Milieu
nurture
Volwassene met…
•Persoonlijkheid
•Besef van waarden en
normen
•Positief zelfwaarde gevoel
•Rol opnemen in de
maatschappij
•Verantwoordelijkheidszin
•In staat om juiste keuzes
te maken
•In staat tot verdere
zelfontplooiing
•…
- Maatschappij
Balans risicofactoren~beschermende factoren

Inventgroep (2005): “Helpen bij opgroeien en
opvoeden: eerder, sneller en beter”
 Risicofactoren - Protectieve factoren
 Risicocumulatie
 Risicoprocessen

Balansmodel van Bakker (1997)
 Draagkracht en draaglast
Strategisch doel van JGZ
Gezondheid, groei & ontwikkeling van kinderen en jongeren…
… beschermen, bewaken, bevorderen
op lichamelijk, cognitief en sociaal-emotioneel vlak
…met als doel kinderen en jongeren te laten opgroeien tot
volwassenen die betekenis geven aan het leven en hun rol
kunnen opnemen in de maatschappij.
Hierbij gaat er niet alleen aandacht naar het individuele
kind maar ook naar de relatie tussen het kind en de
omgeving (o.a. gezin en kinderopvang).
Operationele doelen van JGZ: 1

Bevordering van de gezondheid, groei en
ontwikkeling, d.m.v. initiatieven/interventies
gericht op populaties, subgroepen en individuen.
Health Promotion – infant and preschool age
(Scientific State of the Art, 2010)
Health (risk reducing)
SIDS
Safety – Accidents
Development and Education
Development: physical,
cognitive,social-emotional
Education: sleeping, eating, playing,
claiming attention, putting limits, …
Exposure to tobacco smoke
Toilet training
Oral Health
(Excessive) crying
Healthy nutrition, physical activity –
overweight and obesity
Development of language and speech
Suppletion of vitamines D and K
Nutritional problems
Breastfeeding
Positive parenting
Vaccinations
Attachment Parent - Child
Preferential position during sleep
Hygiene and care
Genital mutilation
Shaken Infant Syndrome
Fever
Directed to Care
Choice of daycare
Choice of school
Available care
Health Promotion – school age
(Pairing Children with Health Services, WHO 2010)
Operationele doelen van JGZ: 2

Tijdig onderkennen van gezondheids- en
ontwikkelingsproblemen bij kinderen
 Lichamelijke ontwikkeling
 Cognitieve ontwikkeling
 Sociaal-emotionele ontwikkeling


 niet te vroeg/niet te laat… cave onnodig label
 onderkennen ≠ diagnose
Timely detection (screening)
(Pairing Children with Health Services, WHO 2010)
Preschool vision screening: the debate
Preschool vision screening: the debate
Preschool vision screening: the debate
Preschool vision screening: the debate
Early detection of psychosocial problems
The Dutch Invent Group (2005)
Early detection of psychosocial problems
Rationale
• Prevalence of psychosocial and behavioural
problems in children and adolescents is high (510%) and probably increasing
• Early detection and diagnosis contributes to early
intervention
• Intervention in early childhood is more successful
• Instruments for early detection should be validated
and implemented in Youth Health Care
Early detection of psycho-social problems
The Dutch guideline
Early detection of psychosocial problems
The Dutch (Rotterdam) experience
Operationele doelen van de JGZ: 3

Zicht krijgen op de nood aan zorg aan de hand van
remmende en bevorderende factoren voor de
gezondheid, groei en ontwikkeling, draaglast en
draagkracht.

Deze beïnvloedende factoren
situeren zich bij het individu, de
ouders, het gezin en sociale en
maatschappelijke context
(nurture).
Balance between risk- and protective factors
Dutch Invent Group (2005)

“A risk factor is a feature of the child, parent,
context,… for which in well-designed research a
clear relation with whatever later developmental
(or health) outcome has been stated”

“Risk factors have always a certain predictive
value for the developmental (health) outcome”

“Risk/protective factors - Risk cumulation - Risk
processes”
Operationele doelen van de JGZ: 4

Zorg dragen voor de functionele integratie
van kinderen en jongeren met ontwikkelingsen gezondheidsproblemen door middel van
beschermende en bevorderende maatregelen
Functional integration

International classification of functioning –
Youth Version (ICF-CY)
 For a needs-based and action-oriented assessment
 To translate the medical label (diagnosis) into tools for action
and support in the school and the classroom
By
 Analyzing and describing:
 the functioning of the child
 its capacity and performance when executing tasks
 the barriers and facilitators in the schoolenvironment and the
personal factors
Operationele doelen van de JGZ: 5

Voorkomen van infectieziekten d.m.v.
vaccinaties

Voorkomen van het verspreiden van
infectieziekten d.m.v. hygiënische
maatregelen
Vaccination targets
Vaccination targets
• Countries with well-developed school health
services, and strong involvement of these
services in the vaccination programme,
achieved the highest vaccination coverage
Een werkkader voor getrapte zorg:
‘Response to intervention’ model

▲ stelt populatie voor
(kinderen < 3 jaar, gezinnen…)

Getrapt zorgmodel:
3 niveaus van
interventie/aanbod aan
een populatie

Het effect = respons op
de interventie wordt
gemeten
Individueel aanbod
The intervention
Supplementair aanbod
Basisaanbod
‘interventie = preventie + zorg
de respons  meten & evalueren
de
Het is een getrapt
model dat verschillende niveaus van interventie voorstelt
1. Een basisaanbod
• ruim 80% van de populatie van jonge kinderen
2. Een supplementair aanbod
• dat aan 15 à 20% van de populatie moet worden aangeboden
3. Een individueel aanbod
• dat voor 2 à 5% van de populatie moet worden uitgewerkt
Getrapt zorgmodel
Frequentie zal intenser zijn
en invulling van de 5 doelen zal uitgebreider zijn
Individueel aanbod voor individu
Invulling van de 5 doelen op maat van subgroepen.
De samenstelling van deze subgroepen zal worden
gestuurd door de gemeenschappelijke risicofactoren
Basisaanbod voor gehele
populatie
5 operationele doelen
Supplementair aanbod voor
specifieke doelgroepen
Per doel nagaan welk de minimale invulling is
(frequentie en items) van de doelen voor de ganse
populatie
Vroeg signaleren is de boodschap
Differentiëring
Risicofactoren
Gedefinieerde
cluster van
risicofactoren
‘Wait and see’
Inventarisatie
-Baseline bij geboorte
-Regelmatige update
Signaal
Opbouw relatie
Ondersteuning
Professionele
verfijning
van het signaal
Casuïstiek
Multidisciplinaire
bespreking
-Klinisch onderzoek
-Observaties CB-medewerkers
-Gesprekken en bezorgdheden ouders
-Opvoedingsproblemen
Doorverwijzing
Beschermende
factoren
Bewuste afweging
Cumulatie van
Risicofactoren (vb. >4)
Geboorte
Samenstelling Kinddossier
-Interventie
-Opvoedingsondersteuning
of advies
Signaleringsinstrument risicogroepen
Opvolging algemene en
sociaal-emotionele
ontwikkeling van het kind
Indicatiestelling
Prenatale zorg
Voorbereiding ouderschap - gezondheidspromotie
Een werkmodel voor signalering en differentiëring
START A SCHOOLCHILD HEALTH RECORD
Registration of risk and protective factors
Regular update of risk and an
protective factors
INFORMATION AND ADVICE FOR
SCHOOL AND PARENTS
MULTIDISCIPLINARY ASSESSMENT OF
RISK AND PROTECTIVE FACTORS
STRUCTURAL
COMMUNICATION WITH
SCHOOL
PROFESSIONAL REFINEMENT OF THE
SIGNAL:
Start of a (diagnostic) traject
REFERRAL
TRANSFER OF CHILD HEALTH RECORD
SYSTEMATIC CONTACTS
EVALUATION AND UPDATE OF
THE INTERVENTION
PRESCHOOL BASIC CARE
A framework of risk assessment and
differentiated care in school health
JEUGDGEZONDHEIDSZORG
OF JEUGDZORG?

FOCUS OP POPULATIE EN/OF INDIVIDU

AANBOD EN/OF VRAAGGESTUURD

SYSTEMATISCH EN/OF RISICOGERICHT

PREVENTIEF EN/OF REMEDIËREND/CURATIEF
JEUGDGEZONDHEIDSZORG
Populatie en Individu

Volksgezondheid in het belang van de
gemeenschap

Primaire preventie gericht op groepen

Van variatie in het normale tot individuele nood
aan zorg
JEUGDGEZONDHEIDSZORG
Aanbod en Vraag

Een programmatisch aanbod
 algemeen
 probleem-gestuurd

Acties en zorg op vraag

Evenwicht tussen deze vormen van aanbod
JEUGDGEZONDHEIDSZORG
Systematisch en Risicogericht

Een minimaal programma voor iedereen

Een bijkomend aanbod voor sommigen

Op welke manier risicoprofielen vastleggen en
risicogroepen definiëren?
JEUGDGEZONDHEIDSZORG
Preventief en Remediërend

Preventie als kernopdracht staat niet ter discussie

Verwijzen met het oog op diagnose en
behandeling – Rechtstreeks Verwijzen?

Mogelijkheden en grenzen van
begeleiding/behandeling binnen JGZ
JEUGDGEZONDHEIDSZORG
OF JEUGDZORG?

POPULATIE

AANBOD

SYSTEMATISCH

PREVENTIEF
INDIVIDU
VRAAGGESTUURD
RISICOGERICHT
REMEDIËREND/CURATIEF
JEUGDGEZONDHEIDSZORG
OF JEUGDZORG?

Aard en omvang van een populatiegericht, en
systematisch programmatisch aanbod?

Connectie met individuele, vraaggestuurde zorg?

Nieuwe grenzen voor preventie, verwijzing en
behandeling?

Op wetenschap gebaseerd denkproces !