3_3_DI_process

download report

Transcript 3_3_DI_process

DI politika, tās finansēšana
un realizēšana, pašvaldību
iesaiste
Sigita Rozentāle,
LM Sociālo pakalpojumu departaments
03.10.2014
Sociālo pakalpojumu jomas investīciju
plānošanas dokumenti
• Nacionālais attīstības plāns
• Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu
attīstībai 2014. – 2020.gadam
• Eiropas Savienības fondu plānošanas
dokumenti
2
Galvenie principi darbības programmā
•
•
•
•
•
•
•
Nozares plānošanas dokumenti
Mazināt atstumtības un nabadzības riskus
Orientācija uz rezultātu
Investīciju koncentrēšana
Sinerģija ar citiem sektoriem
Ieguldījumu pēctecība
Uzturēšanās izmaksu avoti
3
Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu
attīstībai 2014.-2020.gadam
DEINSTITUCIONALIZĀCIJA
SABIEDRĪBĀ
BALSTĪTI
SOCIĀLIE
PAKALPOJUMI
EFEKTĪVA
SOCIĀLO
PAKALPOJUMU
PĀRVALDĪBA
4
DEINSTITUCIONALIZĀCIJA (DI)
Rokasgrāmata par Eiropas
Savienības fondu
Eiropas Kopējās vadlīnijas
izmantošanu, lai īstenotu
par pāreju no
pāreju no institucionālās
institucionālās uz
uz sabiedrībā balstītu
sabiedrībā balstītu aprūpi
aprūpi
http://deinstitutionalisationguide.eu
5
INSTITŪCIJA ir jebkurš aprūpes
pakalpojums, kur:
• klienti ir izolēti no plašākas sabiedrības un spiesti
dzīvot kopā
• klientiem nav pietiekamas kontroles pār savu dzīvi
un lēmumiem, kas viņus ietekmē
• organizācijas noteikumi ir prioritāri pār klientu
individuālajām vajadzībām
6
DI mērķa grupas plānošanas periodā
2014-2020
pilngadīgas
personas ar garīga
rakstura
traucējumiem,
kuras saņem vai ir risks
saņemt valsts
finansētos ilgstošās
aprūpes pakalpojumus
ārpusģimenes
aprūpē esošie bērni
un jaunieši
bērni ar
funkcionāliem
traucējumiem,
līdz 18.g.v., kuri saņem
pakalpojumus ilgstošās
aprūpes institūcijās
kas dzīvo ģimenēs, un
viņu vecāki vai
likumiskie pārstāvji
7
Uzskaitē esošo pacientu ar psihiskiem un uzvedības
traucējumiem un VSAC klientu skaita (%) dinamika
Latvijā laikā no 2009. līdz 2013.gada
Avots: SPKC reģistrs, LM dati
8
No VSAC izstājušās* pilngadīgās personas, skaits
450
420
400
383
350
298
300
264
250
211
196
200
150
100
72
84
86
2012
2013
65
39
47
2009
2010
50
0
2008
Izstājušās no VSAC
2011
no tiem atgriezušās ģimenē un pārcelušās uz grupu dzīvokļiem
Avots: LM statistikas pārskati
* bez mirušiem
9
206
Institūciju
skaits
14
Pašvaldību
skaits
9 (8%)
782
26
22 (19%)
Aprūpe mājās
11325 (no tiem,
personas ar GRT –
225)
76
93 (78%)
Asistentu pakalpojums
3069
Asistentu skaits
(3024)
111 (93%)
Rādītājs
Klientu skaits
Grupu mājas (dzīvokļi)
Dienas aprūpes centru skaits
personām ar GRT
Institūcijām
alternatīvo sociālo
pakalpojumu
raksturojums
2013.gadā
VSAC klientu skaits
dinamikā, uz katra gada
1.janvāri
Avots: Valsts statistikas pārskatu kopsavilkums
par sociālajiem pakalpojumiem, sociālo palīdzību
un ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu
* dati uz 1.07.2014.
10
Sasniedzamie rezultāti (2020)
BĒRNI
• Bērnu skaits, kas ievietoti
ilgstošās aprūpes institūcijās ilgāk
par 3-6 mēnešiem samazinājies
par 60%
• Bērnu skaits institūcijās
samazinājies līdz 720 (2012.g. –
1799)
• 3400 bērniem ar funkcionāliem
traucējumiem nodrošināti sociālie
pakalpojumi
PILNGADĪGAS PERSONAS AR
GARĪGA RAKSTURA TRAUCĒJUMIEM
• 700 klienti atstājuši ilgstošās
aprūpes institūcijas
• 1400 personām sniegti sociālie
pakalpojumi, novēršot nonākšanu
institūcijās
• Slēgtas vismaz 3 VSAC filiāles
• Klientu vietu skaits ilgstošās
aprūpes institūcijās samazinājies
par 1000
• Sabiedrībā balstīto pakalpojumu
īpatsvars pieaudzis no 20 līdz 45%
11
DI aktivitātēm plānotais ES fondu
finansējums 2014-2020
Eiropas Sociālais fonds
EUR 48 709 260
t.sk. valsts līdzfinansējums (15%)
Eiropas Reģionālās
Attīstības fonds
EUR 44 441 977
t.sk. valsts un pašvaldību
līdzfinansējums (15%)
Papildinoši
EUR 9 606 575
Sociālo dienestu darba efektivitātes
un darbinieku profesionalitātes
paaugstināšanai
Indikatīvi EUR 15 300 000 no tā
paredzēti integrētai pilsētvides
attīstībai (9 republikas pilsētās)
12
Infrastruktūras
attīstīšana
↑
reģionu DI
plāni
2016-2020
Klientu
individuālo
vajadzību
novērtēšana
un atbalsta
plānu izstrāde
→ 5 reģionu DI
plānu izstrāde
2017-2019
2015-2016
Plānotās ESF un ERAF aktivitātes
Pakalpojumu
sniegšana
↑
reģionu DI
plāni
13
Plānotie ESF projekti
FINANSĒJUMA SAŅĒMĒJI
Plānošanas reģioni
uzsāk projektu 05.2015
SADARBĪBAS PARTNERI (slēdz sadarbības līgumus)
Pašvaldības
Ilgstošās aprūpes institūcijas
NVO LĪDZDALĪBA
Mērķa grupu interešu pārstāvji plānošanā
Sociālo pakalpojumu sniedzēji
14
Reģionu DI plānu izstrāde (līdz 2016.g.b.)
Speciālistu komandas veic projekta klientu individuālo vajadzību izvērtējumu un izstrādā
atbalsta plānus (ārpakalpojums)
Komandās iesaistās vismaz: sociālais darbinieks, ārsts, sociālais aprūpētājs, sociālais
rehabilitētājs, psihologs; vērtēšanas kritērijus un metodiku izstrādā LM
Plānošanas reģions, balstoties uz individuālajiem atbalsta plāniem, izstrādā
nepieciešamo un attīstāmo pakalpojumu izvietojuma plānu pa pašvaldībām
Atbilstoši reģionu DI plāniem precizē VARAM izstrādāto perspektīvi attīstāmo
sociālo pakalpojumu klāstu (kartējumu)
Bērnu ilgstošās aprūpes institūciju reorganizācijas plānu izstrāde (33)
VSAC reorganizācijas plānu izstrāde (vismaz 3) – filiālēm, kuras tiks slēgtas (slēdzamās
filiāles nosaka LM projektu iesniegumu sagatavošanas laikā)
15
Klientu sagatavošana pārejai uz dzīvi
sabiedrībā (GRT)
Iesaistītie speciālisti: sociālais darbinieks, ārsts, psihologs,
psihoterapeits, psihiatrs, ergoterapeits, surdotulks, rehabilitologs
Speciāli apmācīti VSAC darbinieki + ārējie speciālisti
(ārpakalpojums)
«sociālie mentori» pašvaldībās – atbalsta un motivē klientu ½
gadu pirms un ½ gadu pēc pārcelšanās uz jauno dzīvesvietu
16
Pakalpojumu sniegšana dzīvesvietā (GRT)
Dienas centru pakalpojumi
Specializēto darbnīcu pakalpojumi
Grupu dzīvokļu pakalpojumi
Īslaicīgās aprūpes pakalpojumi
Speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts
Specializētais transports
Atbalsta grupas u.c. atbalsta pasākumi
17
Speciālistu apmācība un sabiedrības
attieksmes maiņa
VSAC speciālistu apmācība klientu atbalstam pārejas procesā
Ilgstošās aprūpes institūciju speciālistu pārkvalifikācija jaunu
pakalpojumu sniegšanai
Sociālā darba speciālistu apmācība
Pasākumi sabiedrības attieksmes maiņai, t.sk. audžuģimeņu,
adoptētāju un aizbildņu skaita palielināšanai
18
Atbalsts mērķa grupām
Pilngadīgas
personas ar GRT
♦ Klientu
sagatavošana pārejai
uz dzīvi sabiedrībā
♦ Pakalpojumu
sniegšana
dzīvesvietā
♦ VSAC
reorganizācijas plānu
izstrāde
Ārpusģimenes
aprūpē esošie bērni
♦ Informatīvi un
izglītojoši pasākumi
audžuģimeņu,
adoptētāju un
aizbildņu skaita
palielināšanai
♦ BSAC
reorganizācijas plānu
izstrāde
Bērni ar funkcionāliem
traucējumiem
♦ Sociālās
rehabilitācijas
pakalpojumi
♦ Sociālās aprūpes
pakalpojumi
♦«Atelpas brīža»
pakalpojumi
19
DI process Latvijā
Pasākumi sabiedrības un speciālistu attieksmes maiņai
Individualizēts vajadzību pēc pakalpojumiem un pieejamo
resursu novērtējums
Speciālistu apmācība
Individuālajām vajadzībām atbilstošu pakalpojumu
izvietojuma plānošana - 5 reģionu DI plāni
Atbalsts klientiem pārejas procesā un dzīvesvietā
Atbalsts institūcijām, kuras tiks slēgtas
Infrastruktūras izveide atbilstoši
reģionu DI plāniem
2014.
2015.
2016.
2017.
2018. ...
......
laiks
20
Mērķa grupu īpatsvars pa plānošanas
reģioniem
Kurzemes
% no mērķgrupas (bērni SAC)
Latgales
Zemgales
% no mērķgrupas (bērni ar
invaliditāti)
Vidzemes
% no mērķgrupas (personas ar
GRT)
Rīgas
0
10
20
30
40
50
Personu ar garīga rakstura traucējumiem īpatsvars tiek piemērots 66% finansējuma
Bērnu ar invaliditāti īpatsvars tiek piemērots 27% finansējuma
Ilgstošās aprūpes institūcijās esošo bērnu īpatsvars tiek piemērots 7% finansējuma
Avots: LM, VSAA, SPKC
21
Indikatīvi plānotais ESF finansējuma
sadalījums pa plānošanas reģioniem
Kurzemes,
7015296
Rīgas, 19510442
Latgales, 8874832
Zemgales,
7398070
Vidzemes,
4410620
* Paredzēta iespēja pārplānot finansējumu starp reģioniem, t.sk. atbilstoši reģionu DI
plānos noteiktajam mērķa grupu izvietojumam
22
Modeļa «Nauda seko klientam» iespējamie
scenāriji: izdevumi soc. pakalpojumiem, EUR uz
1 cilv. mēnesī
600
513
500
400
300
200
85
100
0
Bez filiāļu slēgšanas
Preces un pakalpojumi (mainīgās izmaksas)
Ar filiāļu slēgšanu
Kapitālie izdevumi (fiksētās izmaksas)
Atlīdzība
Avots: LM
23
«Parastai» dzīvei pietuvināta dzīves vide
24
Uzzini:
[email protected]
(+371 67021663)
www.lm.gov.lv
Twitter:@Lab_min
Flickr.com:Labklajibas_ministrija
Youtube.com/labklajibasministrija
Draugiem.lv/labklajiba
25