Sociālo pakalpojumu aktualitātes

download report

Transcript Sociālo pakalpojumu aktualitātes

Sociālo pakalpojumu aktualitātes
Aldis Dūdiņš,
LM Sociālo pakalpojumu departamenta direktors,
2013.gada 20.marts
Identificētās problēmas sociālo pakalpojumu jomā:
 demogrāfiskās prognozes (dzīvildze, zemais dzimstības līmenis, vientuļo
personu īpatsvara pieaugums) - nākotnē sociālo pakalpojumu sistēma
“bankrotēs”
 12625 personas (62 personas uz 10 000 iedzīvotājiem) saņem aprūpes
pakalpojumus institūcijā
 trūkst sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu, pieprasījums pārsniedz
piedāvājumu
 šaurs sociālo pakalpojumu piedāvājums veciem cilvēkiem un personām ar
invaliditāti
 sociālo pakalpojumu finansēšana ir sadrumstalota, atbildības sadalījums starp
valsti un pašvaldību neveicina sociālo pakalpojumu attīstību
 APIA projektu ilgtspējas nodrošināšanai projektu īstenotājiem trūkst
finansējuma, pašvaldības un NVO lūdz LM piešķirt finansējumu sociālā
pakalpojuma nodrošināšanai nākotnē
Sociālās aprūpes pakalpojumi personām ar garīga
rakstura traucējumiem
Sabiedrībā balstīti pakalpojumi 2011:
- aprūpe mājās un tai līdzīgi pakalpojumi 95
no 119 pašvaldībām - 10197 klienti, t.sk. tikai
140 pieaugušas personas ar GRT un 11 bērni ar
GRT
- 96 dienas aprūpes centri, t.sk. 28 personām
ar GRT - 823 klienti, 8 bērniem ar
funkcionāliem traucējumiem - 320 klienti
- 11 grupu mājas - 170 klienti ar GRT
Augsts pieprasījums pēc institucionālās aprūpes –
358 personas gaida ievietošanu VSAC (janvāris,
2013), gaidīšanas ilgums 1-1,5 gadi ← nepietiekama
atbalsta un atbilstošu sociālo pakalpojumu
pašvaldībā neesamības dēļ
Valsts finansētas klientu - pieaugušu personu ar
GRT vietas VSAC - 4911, t.sk. 6 pusceļa mājas –
126 klienti (janvāris, 2013)
VSAC klientu portrets, 2013
• 82,9% (3863) – personas ar smagiem funkcionāliem traucējumiem –
intelektuālās attīstības traucējumi, psihiskas saslimšanas, kuras kombinējās
ar somatiskām saslimšanām
• 12,5% (580) – bērni bāreņi un bez vecāku gādība palikušie bērni līdz 2
gadu vecumam, ar traucējumiem līdz 4 gadu vecumam, ar smagiem garīgās
attīstības traucējumiem līdz 18 gadu vecumam
• 4,6 % (216) – neredzīgas personas
• vidējais vecums – 52,3 gadi, 40 % sieviešu, 60% vīriešu
• lielākā daļa nespēj nodrošināt pašaprūpi, tām ir nepieciešama pastāvīga
palīdzība un atbalsts
• 25% klientu ar tiesas nolēmumu ir atzīti par rīcībnespējīgiem
• par 36% klientu nav veiktas sociālās iemaksas, to ienākumu avots dzīvojot
ārpus institūcijas – valsts sociālā nodrošinājuma pabalsts (LVL 45 vai 75)
• Vienīgi 15 % klientu ir saglabāti kontakti ar radiniekiem vai draugiem
Valsts sociālās aprūpes centri un klientu skaits tajos, 2013
VSAC “Kurzeme” (6 filiāles)
Šobrīd – 848 personas, t.sk. 101
vietas bērniem
Rūja 270 pieaug.
personas
Rīga 90 bērni
Pļavnieki 100 bērni
Teika 88 personas (bērni un
pieaug.)
Kalnciems 55 personas
Jugla 256 personas
Ezerkrasti 0 (340 maksas
klienti)
Dundaga 100
pieaug.personas
Veģi 166 pieaug.
personas
Gudenieki
63 pieaug. personas
Liepāja
117 personas (bērni un
pieaug.)
Aizvīķi 80
pieaug.
personas
Iļģi 322 pieaug.
personas
VSAC “Vidzeme” (5 filiāles)
Šobrīd – 995 personas
VSAC “Rīga” (6 filiāles)
Šobrīd – 774 personas, t.sk. 360 vietas
bērniem
Valka 95 pieaug.
personas
Allaži
193 pieaug.
personas
Ropaži 366
pieaug.
personas
Kauguri 75
pieaug.
personas
Kopā 5 VSAC 29 filiālēs ir
4659 v. (580 v.bērniem un
4079 v. pieaugušiem)
Rauna 71 pieaug.
personas
Litene
290 pieaug. personas
Baldone
185 personas (bērni
un pieaug.)
Ķīši 121 pieaug.
personas
Lubāna
91 pieaug. personas
Iecava
172 pieaug. personas
Īle 150 pieaug.
personas
Jelgava
257 pieaug. personas
Ziedkalne
162 pieaug. personas
VSAC “Zemgale” (6 filiāles)
Šobrīd – 937 personas
Mēmele
207 pieaug. personas
Krastiņi
150 pieaug.personas
Kalupe
207 pieaug. personas
VSAC “Latgale” (6 filiāles)
Šobrīd – 1105 personas, t.sk. 105 vietas
bērniem.
Kalkūni
160 personas (bērni un
pieaug.)
Sabiedrībā balstītu pakalpojumu attīstība, 2007-2013
• 97 projektu īstenošana finansēta no
ESF, projektu mērķis – sabiedrībā
balstītu pakalpojumu attīstība
dažādām sociālā atstumtības riska
grupām (10700 klienti, 2012)
• t.sk. 47 projekti, kuru mērķa grupa
ir personas ar funkcionāliem
traucējumiem (2242 klienti, 2012),
t.sk. 991 personas ar GRT
• Tikai 5 projektu tiešā mērķa grupa ir
personas ar GRT, izveidojot tām grupu
mājas, nodrošinot atelpas brīža
pakalpojumu, pakalpojumus dienas
centrā un specializētos sociālās
rehabilitācijas pakalpojumus (96 klienti
dzīvo sabiedrībā)
Personas ar garīga rakstura
traucējumiem (pastāvošā
finansēšanas modeļa starp valsti
un pašvaldībām dēļ) nav
pašvaldību prioritāte sabiedrībā
balstītu pakalpojumu attīstīšanai
un nodrošināšanai
Klientu skaits institucionālajā
aprūpē nesamazināsies tik ilgi,
kamēr personas ar GRT netiks
skaidri noteiktas kā mērķa grupa
un finansējums nebūs konkrēti
mērķēts
ESOŠIE PAKALPOJUMI PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA
TRAUCĒJUMIEM UN TO ATTĪSTĪBAS VĪZIJA
ESOŠĀ SITUĀCIJA
NĀKOTNES VĪZIJA
Dominē institucionālā aprūpe
Dominē sabiedrībā balstīti
pakalpojumi
81% saņem institucionālās aprūpes
pakalpojumus, 19% - sabiedrībā balstītos
pakalpojumos
ESOŠĀS SISTĒMAS TRŪKUMI





NAV NODROŠINĀTA BRĪVA PAKALPOJUMU
PIEEJAMĪBA
NEPIETIEKAMI
RESURSI
ĒKU
UN
INFRASTRUKTŪRAS SAKĀRTOŠANAI
IEROBEŽOTAS IESPĒJAS PAKALPOJUMU
AIZSTĀŠANAI AR CITU ATBILSTOŠĀKU
PAKALPOJUMU,
NAV IESPĒJAMS NODROŠINĀT INDIVIDUĀLU
PIEEJU PAKALPOJUMU SNIEGŠANĀ
NEPIETIEKAMI ATTĪSTĪTS ALTERNATĪVĀS
APRŪPES PAKALPOJUMU TĪKLS PAŠVALDĪBĀS
UN MĀJOKĻU PROBLĒMA
IEGUVUMI



NODROŠINĀTA IESPĒJA NEATKARĪGAI
DZĪVEI
PALIELINĀTAS IESPĒJAS, KVALITATĪVA,
INDIVIDUĀLAJĀM VAJADZĪBĀM
ATBILSTOŠA PAKALPOJUMA
SAŅEMŠANAI
INTEGRĀCIJA SABIEDRĪBĀ UN
PALIELINĀTAS IESPĒJAS INTEGRĀCIJAI
DARBA TIRGŪ
SABIEDRĪBĀ BALSTĪTI PAKALPOJUMI – NEATKARĪGAS
DZĪVES IESPĒJA PERSONĀM AR GARĪGA RAKSTURA
TRAUCĒJUMIEM
ASISTENTA
PAKALPOJUMI
ATBALSTA PASĀKUMI
ĢIMENEI UN KLIENTAM,
U.C.
SERVISA
DZĪVOKĻI
KRĪZES
CENTRI, KRĪZES UN
UZTICĪBAS TĀLRUŅI
SPECIALIZĒTĀS
DARBNĪCAS
PAKALPOJUMI
ATBILSTOŠI INDIVĪDA
VAJADZĪBĀM UN
SITUĀCIJAI
GRUPU MĀJAS
(DZĪVOKĻI)
PUSCEĻA
MĀJAS
APRŪPE
MĀJĀS
SOCIĀLĀS
REHABILITĀCIJAS
PAKALPOJUMI
DIENAS CENTRI/ DIENAS
APRŪPES
CENTRI
PROFESIONĀLĀS
REHABILITĀCIJAS PAKALPOJUMI
Plānotās aktivitātes 2014-2020
• izmēģinājumprojekts klientu VSAC grupēšanai un nepieciešamā pakalpojuma apjoma
noteikšanai atbilstoši 4 aprūpes līmeņiem, lai mainītu pieeju un uzlabotu sociālās aprūpes
centru sniegto pakalpojumu kvalitāti
• «vārtu sargāšana» pakalpojumu saņemšanai ilgstošās sociālās aprūpes un sociālās
rehabilitācijas institūcijās
• aprūpes nodrošināšana ģimeniskā vidē bērniem līdz 3 gadu vecumam, kuri ir ievietoti
ilgstošās sociālās aprūpes institūcija
• atbildības dalījuma maiņa starp valsti un pašvaldību pakalpojumu personai ar GRT
nodrošināšanai – nauda seko klientam uz pašvaldību → ilgtspēja
• tehnisko palīglīdzekļu un personīgā asistenta pieejamības paaugstināšana
• Pamatnostādnes sociālo pakalpojumu attīstībai 2014-2020 – iesniegšana MK
2013.gada jūnijā
Pamatnostādnes Sociālo pakalpojumu attīstībai
2014. - 2020:
Mērķis: veidot efektīvu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu
sociālo pakalpojumu sistēmu ar sabiedrībā balstītiem,
iekļaujošiem pakalpojumiem, atbilstoši iedzīvotāju
individuālajām vajadzībām
Apakšmērķi:
• palielināt sociālo pakalpojumu pieejamību
• uzlabot sociālo pakalpojumu kvalitāti
Pamatnostādnes - rīcības virzieni:
1. deinstitucionalizācija
2. sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta
individuālajām vajadzībām atbilstoši sociālie
pakalpojumi
3. efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldīšana
Deinstucionalizācija:
 DI ieviešanas plāna izstrāde
 klientu izvērtēšanas izmēģinājumprojekta īstenošana valsts
sociālās aprūpes centros
 precīzāku nosacījumu sociālo pakalpojumu saņemšanai institūcijās
noteikšana
 institūciju klientu sagatavošana patstāvīgai dzīvei
 aprūpes mājās pakalpojuma attīstība
 grupu dzīvokļa pakalpojuma personām ar GRT pieejamības
uzlabošana
 atbalsts ģimenēm, kuras aprūpē personu ar smagiem
funkcionālajiem traucējumiem
Sabiedrībā balstīti, pēctecīgi un klienta individuālajām
vajadzībām atbilstoši sociālie pakalpojumi:
konsultācijas un atbalsta pasākumi personām ar GRT un to tuviniekiem
audžuģimeņu, aizbildņu un asistentu, atbalsta personu, uzticības personu
pakalpojumu attīstība
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu dažādām personu grupām
pieejamības un satura uzlabošana
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ar veselības aprūpes elementiem
attīstība
pēctecīgu pasākumu kopuma personām ar dažāda veida atkarībām
nodrošināšana
tehnisko palīglīdzekļu pieejamības uzlabošana un “pozitīvā” saraksta
pārskatīšana
profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu pieejamības personām ar GRT
un zemu izglītības līmeni uzlabošana, sadarbība ar NVA un darba
devējiem, efektivitātes monitorings
Efektīva sociālo pakalpojumu pārvaldīšana:
 sociālo pakalpojumu koordinators plānošanas reģionos
 obligāti nodrošināmo sociālo pakalpojumu “groza” ieviešana
pašvaldībās
 principa “nauda seko klientam” ieviešana = sociālo pakalpojumu
tirgus attīstīšana
 individuālā budžeta shēmu izstrāde
 metodiskā atbalsta sniegšana sociālo pakalpojumu sniedzējiem
 darbinieku kapacitātes (skaita palielināšana, kvalifikācijas un
darba algas paaugstināšana) celšana
 atbalsta pasākumi darbiniekiem (supervīzijas, kovīzijas)
 deinstucionalizācijas stratēģijas novērtēšana
 atbildības starp valsti un pašvaldību pārskatīšana
 sabiedrības informēšana un attieksmes veidošana
Turpmākā rīcība:
1. Pamatnostādņu projekta apspriešana darba grupā
2. Iesniegšana VSS
3. Sabiedriskā apspriešana (iespējams nepieciešama atkārtota darba
grupas sanāksme par sabiedriskās apspriešanas rezultātiem)
4. Starpministriju (starpinstitūciju) saskaņošana
5. Iesniegšana VK
! Pamatnostādņu ieviešanas un rīcības plānu izstrādes, ieviešanas
uzraudzībai tiek veidota Sociālo pakalpojumu konsultatīvā padome
(LM, pašvaldību un NVO pārstāvji)
Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās
palīdzības likumā:
 ilgstošās sociālās aprūpes institūcija ir tikai pagaidu risinājums līdz
bērna atgriešanai ģimenē, adopcijai vai pārejai uz ģimenisku
aprūpes formu (audžuģimenes)
 valsts finansētu institucionālo aprūpi – tikai personām ar ļoti
smagiem funkcionālajiem traucējumiem
 personām ar atšķirīgas pakāpes funkcionālajiem traucējumiem tiek
sniegti atšķirīga satura pakalpojumi
 aprūpes institūciju specializācija, koncentrējot vienādu problēmu
un traucējumu smaguma pakāpes klientus vienā institūcijā vai
institūciju ‘’iekšējā specializācija’’
 sociālo pakalpojumu organizācijas kārtība institūcijās
APIA projektu ilgtspējas nodrošināšana:
•
•
•
•
APIA 2 kārtās kopumā atbalstīti 97 projekti
projektu ietvaros 2011.gada sociālos pakalpojumus saņēma 2887
personas, 2012.gadā – 10700 personas
sociālo pakalpojumu mērķa grupa – personas ar funkcionāliem
traucējumiem, bezpajumtnieki, pensijas vecuma personas un
pirmspensijas vecuma personas, daudzbērnu ģimenes un nepilnās
ģimenes, no ieslodzījuma vietām atbrīvotās personas, romi, no
psihoaktīvām vielām atkarīgās personas, no vardarbības cietušie
u.c.
līdz 2013.gada 1.aprīlim tiks pabeigta 37 projektu īstenošana
APIA projektu ilgtspējas nodrošināšana:
• jānodrošina atbilstoši projekta iesnieguma
3.5.sadaļā ”Aprakstīt, kā tiks nodrošināta projekta
sasniegto rezultātu uzturēšana un ilgtspēja pēc projekta
pabeigšanas” minētajam
• sadaļā vai projekta iesniegumam pievienotajos
pielikumos (domes protokolu izraksti u.c.) minētajā
laika posmā valsts finansējums pakalpojuma sniegšanai
netiks nodrošināts
• risks veikto izmaksu finanšu korekcijai
2014. – 2020.gadu plānošanas periods: situācija
uzsākot sarunas ar EK – 2013. g. I cet.
Aktivitāte
Mērķis
Finansējuma saņēmēji
Personu ar garīga rakstura
traucējumiem pāriešana no
VSAC uz sabiedrībā
balstītiem pakalpojumiem
Samazināt VSAC dzīvojošo
klientu skaitu, nodrošinot
pāreju uz sabiedrībā
balstītiem pakalpojumiem
Pašvaldības
Plānošanas reģioni
Atbalsta veidi
VSAC klientu vajadzību izvērtējums, individuāla atbalsta
plānu izstrāde un ieviešana, rīcības plānu VSAC institūciju
aizvēršanai izstrāde un ieviešana, speciālistu apmācība,
infrastruktūras attīstība, sabiedrībā balstītu pakalpojumu
nodrošināšana pašvaldībās
Finansējums
12,94 milj. LVL, t.sk.
7,6 milj. LVL ESF,
3,4 milj. LVL ERAF,
1,94 milj. LVL nacionālais
finansējums
Rezultāti
klientu skaits VSAC samazinās par 1000 personām
2 - 4 VSAC filiāles tiek aizvērtas
Tiek attīstīti sabiedrībā balstītie pakalpojumi