Chu*n code php

download report

Transcript Chu*n code php

3T Group
CHUẨN CODE PHP
Cách đặt tên
 Đặt tên File:
 Nếu là class thì nên đặt phần mở rộng là :
.class.php ( Nếu tất cả đặt trong một thư mục
classes thì không cần )
 Nếu là file template : .tpl.php
 Nếu là các file khác : .php và tên viết thường
tất cả ( vdụ : index.php, checkout.php,… )
 Đặt tên class : viết Hoa các chữ cái đầu trong
tên, cách nhau bằng “_” ( vdụ :
Employee.class.php, Class_Name.class.php)
Cách đặt tên
 Đặt tên File (tt):
 Đối với file template thì viết thường toàn bộ :
index.tpl.php, sidebar.tpl.php
 Bổ sung thêm….
Cách đặt tên
 Đặt tên Biến : Phải là từ có nghĩa và gợi
mở
 Nếu là Biến trong class : viết thường tất cả, có
thể ngăn bằng dấu “_”, và bắt đầu cũng bằng
“_”. Vdụ : $_user_name, &_user_id, …
 Nếu là Biến bên ngoài : viết thường toàn bộ
và cách nhau bởi “_” : $connection,
$user_permission ,…
 Nếu là HẰNG : viết HOA toàn bộ :
define(“BASE_PATH", “…/root.");
Cách đặt tên
 Đặt tên Biến (tt)
 Nếu là biến toàn cục, cũng viết HOA :
$GLOBAL_PATH =“…/var/”;
 Không nên sử dụng nhiều biến toàn cục, nên
viết một class ( Registry ) để lưu giữ các biến
trên
 Biến tạm : nên đặt là : $i, $j , $k,…
 Đặt tên các biến truy xuất database nên trùng
tên với các cột trong database
Cách đặt tên
 Đặt tên cho CSDL
 Tên Table viết thường : admin, user,
access_permission,…
 Tên cột nên viết thường và cách với dấu “_” :
$user_id, $address,….
 Viết câu truy xuất Database, cần phải viết
HOA các chữ đặc biệt cho truy vấn, vdụ :
SELECT, GROUP BY, ORDER
Cách đặt tên
 Đặt tên cho CSDL
 Viết câu truy vấn :
Cách đặt tên
 Đặt tên hàm
 Tên hàm viết thường, và là động từ
 Vdụ :
 Function
check_permission($username,$remember)
Cách đặt tên
 Sử dụng dấu “{” và “}”
 Nên sử dụng “{” và “}” trên từng dòng trong cả
việc khai báo hàm và điều kiện, if, else, where,
foreach,…
Cách đặt tên
 Sử dụng dấu “(” và “)”
 Nên bao bọc các điều kiện kiểm tra trong từng
cặp “(” và “)” để dễ kiểm tra đkiện.
Cách đặt tên
 Canh lề, khoảng trắng và xuống hàng
 Tập hợp các lệnh con nên cách vào trong 1
Tab so với lệnh cha
 Canh dòng với dấu = ngang nhau
Cách đặt tên
 Đặt tên cho Mảng và Chỉ mục
Một số khuyến cáo
 Không nên sử dụng tag <? ?>, nên dùng
dạng đầy đủ <?php ?>
 Không nên sử dụng echo để in ra các tag
HTML, chỉ sử dụng khi cần thiết
Một số khuyến cáo
 Cách sử dụng include_once() và
require_once():
 Include_once() được khuyến cáo dùng khi bạn sử
dụng một thư viện bên ngoài nhưng sự tồn tại của
nó không gây ảnh hưởng dẫn đến sự gián đoạn
của chương trình.
 Những tài nguyên gây gián đoạn chương trình có
thể kể đến như các bộ lọc bảo mật, kết nối cơ sở
dữ liệu, lời gọi dịch vụ web... Khi đó bạn nên dùng
require_once ()vì khi nó không load được tài
nguyên sẽ dẫn đến lỗi fatal error làm ngừng ứng
dụng.
Ghi chú trong File
Ghi chú trong File(tt)