นางสาวณัฐนรีรัตน์ น้อยคำนุช เลขที่ 8

Download Report

Transcript นางสาวณัฐนรีรัตน์ น้อยคำนุช เลขที่ 8

THE MAGIC
OF NUMBERS
น.ส.ณัฐนรีรตั น์ น้อยคำนุช ม.4/3 เลขที่ 8
ให้ D แทนเลขวันเกิด
M แทนเลขเดือนเกิด
Y แทน เลข 2 ตัวสุดท้ำยของปี ทเ่ี กิด

จะได้
D×4+13×25-200+M×2-40×50+Y-10,500
4×25×2×50=
10,000D
(10,500×10)-(13×200×40)=100M
10
จากนั้นจะได้
10,000