Lars Löfqvist PPT 26..

Download Report

Transcript Lars Löfqvist PPT 26..

Fattigdom och ett gott liv
Lars Löfquist
CSD Uppsala
Fattigdom och ett gott liv
Vad skall vi fokusera på när vi ska avgöra vem som
är fattig och vad som är ett gott liv?
 Pengar
 Frihet
 Lycka
 Välfärd
 Resurser
 Grundläggande behov
 Förmågor
 Rättigheter
Pengar och lycka
Pengar: Inte värdefullt i sig självt – endast ett
medel för något annat. Ibland viktigt, ibland
oväsentligt.
Frihet: Kan ses som värdefullt i sig men verkar ofta
vara en förutsättning för något annat
Lycka: Är värdefullt i sig självt, verkar alltid vara
viktigt och någonting som vi söker för dess egen
skull.
Men: Är lycka detsamma som njutning? Är lycka att
lyckas med någonting bra? Är lycka detsamma
som att få det man vill ha?
Välfärdsperspektivet
• Anknyter till lyckoperspektivet
• Grundtes: Det är bättre om människor har mer
välfärd än mindre (men detta är helt eller delvis
separat från om de är lyckliga eller inte)
• Välfärd = Tillfredsställelse av preferenser =
tillfredsställelse av önskningar, “vad folk vill ha”
• Låg välfärd = Fattig
• Problem: Vad gör vi med folk som har
önskningar som är ogrundade eller omoraliska?
Vad gör vi med de som har för låga krav?
Resursperspektivet
• John Rawls’ ”primära nyttigheter”
• Grundtes: Alla behöver vissa resurser för att
kunna leva ett gott liv
• Primära nyttigheter = Rättigheter, möjligheter,
rikedom, inkomst och självrespekt
• Primära nyttigheter = villkor för välfärd eller ett
gott liv
• Få primära nyttigheter = fattig
• Problem: Hur hanterar vi det faktum att folk får ut
olika stor välfärd av resurserna?
Behovsperspektivet
• Grundtes: Alla människor har vissa biologiska
och sociala behov, t.ex. skydd, vatten, mat,
vänskap, självrespekt
• Tillfredsställa behov = ge människor ett tillräckligt
gott liv
• Få behov tillfredsställda = fattig
• Problem: Är människor bara passiva varelser
med behov? Hur avgör vi vad som är verkliga
behov från konstruerade?
Diskussionsfrågor
1. Vem skall definiera vem som är fattig?
2. Finns det något sätt att definiera fattigdom
som är helt opassande, vilket och varför?
Förmågeperspektivet
Amartya Sen and Martha Nussbaum
Lars Löfquist
CSD Uppsala
Amartya Sen
• Grundtes: Öka människors möjligheter att göra
olika saker
• Mer frihet = Mer välfärd och mer agentskap
• Förmåga = Den faktiska möjligheten att välja att
leva olika livsstilar
• Funktioner = De liv som vi faktiskt lever
• Få förmågor = fattig
• Många förmågor är viktiga, t.ex. att vara frisk, att
slippa hot om våld, att kunna delta i politik …
Martha Nussbaum
• Grundtes: Det kan skapas ett överlappande
konsensus om vad som är ett gott och värdigt liv
• Alla skall ha följande förmågor
1) Liv
2) Kroppslig hälsa
3) Kroppslig integritet
4) Sinnen och fantasi
5) Känslor
6) Praktiskt förnuft
7) Samhörighet
8) Andra arter
9) Lek och spel
10)Kontroll över sin omgivning
Fördelar med förmågeperspektivet
• Fokuserar på målet för utveckling (att ha
möjlighet att leva på ett sätt man värdesätter)
istället för medlen (pengar och resurser)
• Undviker adaptiva preferenser
• Hävdar att många saker är viktiga, dvs. inte bara
resurser, välfärd eller behov.
• Ser människor som agenter och inte som
mottagare
• Nussbaums lista fastställer ett “konkret” socialt
minimum, går att tillämpa på verkligheten
Kritik
• Förutsätter metodologisk individualism
• Kan inte ta tillräcklig hänsyn till institutioner och
normer
• Borde fokusera på det liv vi lever istället för de liv
vi kan leva, dvs. funktioner istället för förmågor
• Gör starka normativa uttalanden om vad som är
ett gott liv (Nussbaum)
Slutsatser
• Förmågeperspektivet ger nya insikter i vad
utveckling kan tänkas vara
• Har en bred förståelse av vad som är ett gott
mänskligt liv
• Kan användas för att jämföra människors
situationer
• Undviker problemen med de andra perspektiven
• Innehåller normativa påståenden som inte alla
kan acceptera
Diskussionsfrågor
1. Enligt Sen bör vi fokusera på frihet. Om det
skulle visa sig att frihet inte är förenligt med t.ex.
en höjning av den materiella välfärden, borde
den då inskränkas?
2. Skulle Nussbaums lista behöva kompletteras
med någon förmåga?