Command prompt

Download Report

Transcript Command prompt

HIJERARHIJSKA ORGANIZACIJA PODATAKA

FOLDER ili DIREKTORIJUM
▪ MESTO (FASCIKLA) GDE SE ČUVAJU FAJLOVI.
▪ MOŽE SE UPOREDITI SA PRAZNOM KUTIJOM, LADICOM,
ORMAROM,...
▪ SAM DIREKTORIJUM NE ZAUZIMA MEMORIJSKI PROSTOR

FILE ili DATOTEKA
▪
▪
▪
▪
▪
REZULTAT RADA NEKOG PROGRAMA
U FAJLU SE ČUVA PODATAK
PODATAK MOŽE BITI: slika, tekst, video zapis, muzika...
MOŽE SE UPOREDITI SA KNJIGOM, SVESKOM, BELESKOM...
ZAUZIMA MEMORIJSKI PROSTOR


IMENOVANJE FOLDERA I FAJLOVA
PRIMERI FOLDERA:
▪ muzika, filmovi, dokumenti, slike, igre, ...


PRIMERI FAJLOVA:
slika.jpeg
tekst.doc,
pesma.mp3,
game.exe
ledenodoba.avi
dokument.txt…
FAJLOVI U IMENU IMAJU NASTAVAK
(EKSTENZIJU), A FOLDERI NEMAJU

IMENOVANJE FAJLOVA U Command prompt-u:
Max 8 karaktera (bez blanko-znaka) . nastavak
(najčešće) tri karaktera (tip podataka smeštenih u
datoteci)




Primeri tipova podataka: COM i EXE (izvršna
datoteka), SYS (sistemska datoteka), BAT (komandna datoteka),
TXT (tekstualna datoteka).
JPEG(slika), MP3(muzika), AVI(film), DOC(tekstualna word
datoteka), XLS(excel), JAVA, BAS(programski jezici)...
Zabranjeni znaci: . , : ; < > ? / \ | * [ ] “ + =.
Ne preporučuje se pisanje ćiriličnih slova.



*i?
Znak pitanja zamenjuje samo jedan znak,
Zvezdica zamenjuje skup nekoliko
uzastopnih karaktera.

PRVI NIVO (KOREN DISKA ili SISTEMSKI DISK):
slovo (C:)
pokazuje uređaj na kome su smešteni operativni sistem i
podaci


DRUGI NIVO: Program Files, Windows, ….
TRECI NIVO: Microsoft Office, Ucenik….



poddirektorijum:
jedan nivo niže u hijerarhiji
naddirektorijum:
jedan nivo više u hijerarhiji
Primer: Ucenik je poddirektorijum za
Documents and Settings, a naddirektorijum
za My Documents.


Putanja:
nazivi foldera od prvog do poslednjeg po
hijerarhiji gde se nalazi datoteka, odnosno
pozicija kursora.
Tekući folder:
poslednji folder u nizu.
Primer:
C:\Documents and Settings\ucenik\My Documents>_







Jelena je za rođendan dobila od mame i tate novi računar. Pošto je Jelena uredna učenica osmoga
razreda osnovne škole Vuk Karadžić u Šapcu i šestog razreda muzičke škole Mihailo Vukobratović
odlučila je da svoje podatke koje čuva u računaru organizuje na najbolji način. Evo šta će se sve
nalaziti na hard disku kojeg je Jelena nazvala po početnom slovu svoga imena:
Pre svega sigurno će tu biti fotografije sa rođendana, iz škole i naravno sa Republičkog takmičenja
mladih pijanista gde je osvojila prvo mesto u svojoj klasi.
Jelena mnogo voli da piše literarne sastave pa će sigurno i oni biti sačuvani na računaru. Za sada ih
ima 4, a govore o jeseni, novoj simpatiji, drugarstvu i muzici. A moraće da smesti negde i
zanimljive tekstove iz svog omiljenog predmeta geografija, bar jedan o Afričkoj državi Tunisu i
jedan o reci Amazon.
Svoje note iz muzičke škole obavezno će prebaciti na hard disk da joj svi budu na jednom mestu.
Za sada je prebacila 2 etide za kalvir i jedan kanon koji peva u horu a koji se zove Dragi bato.
Omiljene filmove takođe će sačuvati i to po kategirijama komedija, triler, crtani filmovi. Obožava
crtane filmove „Na krilima duha“ i sva tri dela „Ledenog doba“.
Jelena obavezno svako veče beleži u svoj dnevnik utiske sa proteklog dana (jedan mesec je jedan
tekstualni dokument u kome beleži 30 dana u mesecu) i svake nedelje pravi plan za sledeću
sedmicu.
Za početak će ovo biti dovoljno podataka koje će Jelena čuvati u svome računaru. Napravite
hijerarhijsku organizaciju Jeleninih foldera.

Napravite spisak Jeleninih datoteka i
razvrstajte ih u odgovarajuće foldere.

Koji direktorijumi su poddirektorijumi
direktorijuma Zabava?

Koji direktorijum je naddirektorijum
direktorijuma Etide?
koren
putanja
tekući
odzivni
direktorijum znak (prompt)
FULLSCREEN: alt+enter (mode 200)
IZLAZAK: exit
POTVRDA KOMANDE: enter

KOMANDE BEZ ATRIBUTA
 CLS – briše sadržaj ekrana
 DATE – prikazuje sistemski datum
 TIME – prikazuje sistemsko vreme
 START – pokreće windows aplikaciju
START calc (pokreće kalkulator)

KOMANDE SA ATRIBUTIMA
 COLOR – menja boju pozadine i slova
COLOR XY (X i Y su heksadecimalne cifre)
 PROMPT noviznak
PROMPT $(D-datum,P -putanja, T-vreme… ),
 TITLE – menja naziv prozora
TITLE novi_naziv



DIR (directorу)
DIR [име уређаја:] [путања]
ispis ekran po ekran:
DIR/P
 DIR [име уређаја:] [путања] /P

ispis po kolonama
DIR/W
 : DIR [име уређаја:] [путања] /W

TREE – grafički prikaz direktorijuma


CD ili CHDIR (change directorу)
Prelazak iz:
 jednog direktorijuma u drugi:
CD [име уређаја:] [путања] име_директоријума
 u poddirektorijum (jedan nivo niže u hijerarhiji) nekog
direktorijuma: СD име_директоријума
 u naddirektorijum (jedan nivo više u hijerarhiji) nekog
direktorijuma : СD..
 prelazak u koren tj. sistemski disk: CD\

KREIRANJE FOLDERA: MD ili MKDIR (make directorу)
МD [име уређаја:] [путања] име_директоријума
Ako direktorijum otvaramo u tekućem direktorijumu nema
potrebe navoditi ime uređaja i putanju

BRISANJE FOLDERA:RD ili RMDIR (remove directorу)
RD [име уређаја:] [путања] име_директоријума
Ako se nalazimo u naddirektorijumu nema potrebe navoditi
ime uređaja i putanju.

Napraviti sledeću hijerarhijsku strukturu:
1. Izlistati sadržaj foldera
matematika
2. Postaviti za tekući folder
trougao
3. Vratiti se u koren
4. Promeniti boju po želji
5. Promeniti ime prozora u Vežba
6. Promeniti prompt u Zadatak
7. Izlistati sadržaj foldera istorija
8. Prikazati stablo tvog foldera
9. Prikazati danasnji datum i
vreme

Komanda za otvaranje nove ili izmenu
postojeće tekstualne datoteke: EDIT
EDIT име_датотеке

Komanda za prikazivanje sadržaja tekstualne
datoteke: TYPE
TYPE [име уређаја:] [путања] име_датотеке

Komanda za brisanje datoteke: DEL (delete)
DEL [име уређаја:] [путања] име_датотеке
Prilikom brisanja nepotrebnih datoteka treba voditi
računa jer ne postoji upozorenje o brisanju.
Ako datoteku čitamo ili brišemo iz tekućeg direktorijuma
nema potrebe navoditi ime uređaja i putanju

Komanda za promenu imena datoteke: REN
ili RENAME
REN име_датотеке ново_име_датотеке
Potrebno je da se nalazimo u direktorijumu u kome se nalazi
datoteka kojoj menjamo ime.







U vašem direktorijumu kreirati direktorijum zadatak
u kome se nalaze datoteka izjava.txt i direktorijum
hemija.
Sadržaj datoteke izjava.txt je napisati deset hemijskih
elemenata. (Imena pisati jedno ispod drugog.)
U direktorijumu hemija kreirati datoteku gvozdje.txt
čiji je sadržaj: “Hemijska oznaka za gvožđe je Fe.
Hemijska oznaka za kalcijum je Ca. Hemijska oznaka
za natrijum je Na. Hemijska oznaka za cink je Zn.”
Datoteku gvozdje.txt preimenovati u hznak.txt.
Izlistati sadržaj datoteke hznak.txt.
Izlistati sadržaj datoteke izjava.txt.
Obrisati folder zadatak.

KOMANDA ZA KOPIRANJE DATOTEKE: COPY
COPY [име уређаја:] [путања] име_датотеке
[име уређаја 1:] [путања 1] име_датотеке_1
ime_datoteke - datoteka koja se kopira,
ime uređaja i putanja - lokacija gde se datoteka
koja se kopira nalazi (izvorište),
ime uređaja_1 i putanja_1 - lokacija (odredište) gde
se datoteka kopira,
ime datoteke_1 - ime nove, kopirane datoteke.



Ako ime datoteke ostaje nepromenjeno nije
ga potrebno navoditi.
Ako se nalazimo u direktorijumu iz koga
kopiramo datoteku izvorište se ne mora
navoditi
Ako se nalazimo u direktorijumu u koji ćemo
kopirati datoteku odredište se ne mora
navoditi
Nakon uspešnog kopiranja prikazuje se poruka o broju
uspešno kopiranih datoteka.
U direktorijumu ime_i_prezime kreirati
direktorijum proba.
 U direktorijumu proba kreirati tekstualnu
datoteku test.txt čiji je sadržaj 5 puta ispisana
reč test.
 Kopirati datoteku test.tht u isti direktorijum pod
imenom test5.txt.
 Preimenovati datoteku test.txt u testovi.txt
 Kopirati testovi.txt u folder sa vašim imenom.
 Obrisati sadržaj ekrana.
 Izlistati sadržaj direktorijuma proba
 Prikazati na ekranu sadržaj datoteke test5.txt















U vašem folderu kreirati folder stablo u kome se nalaze folderi škola i zabava.
U folderu škola kreirati datoteku predmeti.txt čiji je sadržaj: “Administrator
računarskih mreža ima puno stručnih predmeta. Neki od njih su: operativni
sistemi, računarske mreže, računarski softver, programiranje, računarski
hardver.” (Svaku rečenicu pisati u novom redu.)
U folderu škola kreirati folder predmeti.
U folderu zabava kreirati datoteku igra.txt čiji je sadržaj 7 naziva igara po vašem
izboru. (Nazive pisati jedan ispod drugog.)
Izlistati sadržaj datoteke predmeti.txt
Izlistati sadržaj datoteke igra.txt
U korenu C: kreirati folder svaštara.
Obrisati sadržaj ekrana.
Datoteku predmeti.txt kopirati u folder svaštara pod istim imenom.
Datoteku igra.txt kopirati u folder svaštara pod imenom moje_igre.txt.
Obrisati sadržaj ekrana.
Datoteku predmeti.txt iz foldera svaštara preimenovati u admin.txt.
U folderu svaštara kreirati folder kopija.
U folder kopija kopirati datoteke admin.tht i moje_igre.tht.















Obrisati sadržaj ekrana.
Izlistati sadržaj foldera svaštara.
Izlistati sadržaj foldera kopija.
Izlistati sadržaj foldera škola.
Izlistati sadržaj foldera zabava.
Izlistati sadržaj foldera stablo.
Izlistati sadržaj datoteke admin.txt koja se nalazi u folderu svaštara.
Izlistati sadržaj datoteke moje_igre.txt koja se nalazi u folderu kopija.
Promeni boju slova i pozadinu.
Promeni naziv prozora u svoje ime.
Promeni naziv odzivnog znaka u UTORAK
Startuj Paint (mspaint.exe), nacrtaj krug i sačuvaj ga u folderu škola.
Izlistaj sadržaj foldera škola.
Obriši folder svaštara.
Prikaži vreme.
MALE KOMANDNE DATOTEKE


Tekstualna datoteka u kojoj su naredbe
komandne linije napisane jedna ispod druge.
Nastavak .bat
Pozivanjem datoteke ili dvostrukim
klikom miša na datoteku pokreću se i
izvršavaju naredbe koje su u njoj
zapisane.
echo off
cls
echo Zdravo, moje ime je %1
pause
echo Ovo je sadržaj datokete PORUKA:
pause
type poruka.bat
pause
echo on
prodavnica
meso
voce
povrće
koštunjavo
bobičasto
južno
@echo off
md c:\users\maja\documents\ime\prodavnica
cd c:\users\maja\documents\ime\prodavnica
md meso
md voce
md povrce
cd voce
md kostunjavo
md bobicasto
md juzno
cd..
tree
pause
echo on




Izbriši sadržaj ekrana
Pokreni kalkulator
Pretvori broj 145 u binarni broj sačuvaj
rezultat u datoteci binarni_broj.txt u tvom
folderu
Ispiši sadržaj datoteke binarni_broj.txt
@echo off
cls
start calc.exe
echo 10010001 >
c:\users\maja\documents\ime\binarni_broj.txt
echo Broj 145 pretvoren u binarni broj je:
type binarni_broj.txt
pause
echo off
@echo off
md zamena
cd zamena
echo maja >
c:\users\maja\documents\zamena\ime.txt
echo pilipovic >
c:\users\maja\documents\zamena\prezime.txt
echo sadrzaj datoteke ime:
type ime.txt
echo sadrzaj datoteke prezime:
type prezime.txt
pause
copy c:\users\maja\documents\zamena\ime.txt
pomocni.txt
del c:\users\maja\documents\zamena\ime.txt
echo sadrzaj datoteke prezime:
type prezime.txt
echo sadrzaj datoteke pomocni:
type pomocni.txt
ren c:\users\maja\documents\zamena\prezime.txt
ime.txt
U FOLDERU ZAMENA KREIRAJ 2
DATOTEKE: ime.txt I prezime.txt.
U PRVU DATOTEKU UPIŠI SVOJE
IME, A U DRUGU SVOJE
PREZIME.
ISPIŠI NA EKRAN SADRŽAJE
DATOTEKA, A ZATIM ZAMENI
SADRŽAJE DATOTEKAMA: U
ime.txt NEKA BUDE UPISANO
PREZIME, A U prezime.txt IME.
ISPIŠI NA EKRAN NOVE,
ZAMENJENE SADRŽAJE
DATOTEKA.
ren c:\users\maja\documents\zamena\pomocni.txt prezime.txt
echo sadrzaj datoteke ime:
type ime.txt
echo sadrzaj datoteke prezime:
type prezime.txt
pause
Napisati batch datoteku koja:
 menja ime prozora komandne linije u tvoje
ime.
 Ispisuje datum i vreme.
 Prikazuje sadržaj tvog foldera detaljno (DIR) i
grafički (TREE).
 Posle svake izvršene komande menja boju
slova i pozadine.
@echo off
cls
color d3
title MAJA
date
color 2e
time
color e2
cd
c:\users\maja\documents\ime
dir
pause
color d1
tree
pause
color 1d
pause
echo on