Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ". Εισαγωγή

Download Report

Transcript Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ". Εισαγωγή

Η ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΝΑ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Το ελληνικό πολιτικο-διοικητικό σύστημα

        Συγκεντρωτισμός διοίκησης και κομμάτων – αδιαφάνεια και ετερόνομα δίκτυα Πατερναλισμός και πελατειακές σχέσεις – προνόμια για ομάδες πίεσης Ασθενής επαγγελματισμός στη δημ.διοίκηση – στεγανοποίηση και διαφθορά Σοβαρά ελλείμματα ως προς το κράτος δικαίου Δικαιοποίηση κοινωνικο-οικονομικών σχέσεων αλλά και ρυθμιστική αδυναμία του κράτους – αδυναμία διακυβέρνησης Ασθενές κοινωνικό κεφάλαιο (ή εμπιστοσύνης) – ανασφάλεια οικονομικών σχέσεων Αντί ανάπτυξης και αναδιανομής: Δανεισμός, παροχές και κατανάλωση Ανεπαρκής αξιοποίηση γνώσης και τεχνολογίας– αυτοσχεδιασμός και «πατέντες»

Η μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»

      Για πρώτη φορά, η οργανωτική αναδιάταξη αφορά και τις τρεις βαθμίδες Για πρώτη φορά, η αναδιάρθρωση συνδυάζεται άμεσα με αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και ορθολογική αναδιανομή προσωπικού Συνδυασμός στοιχείων και από τις τρεις «σχολές μεταρρύθμισης»(Συμμετοχική, Παραδοσιακή, Νέο Δημόσιο Μάνατζμεντ) Επαγγελματικό σύστημα εποπτείας (αποπολιτικοποίηση) Σημαντικοί θεσμοί και ρυθμίσεις διαφάνειας και εξυπηρέτησης του πολίτη Θεσμοί συμμετοχής (δημοτική αποκέντρωση, αλλοδαποί, συνελεύσεις, διαβούλευση).

Προκλήσεις για την επιτυχία της μεταρρύθμισης:

       Ορθολογική ανακατανομή, επιμόρφωση και κινητοποίηση του προσωπικού Άμεση ανταπόκριση των υπηρεσιών στις νέες τους αρμοδιότητες και εξυπηρέτηση πολιτών Εκκαθάριση αρμοδιοτήτων και απλοποίηση διαδικασιών Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων διοίκησης και διαχείρισης (στοχοθεσία, δείκτες, αναλυτική λογιστική, ηλεκτρονική διακυβέρνηση) Ανάδειξη ικανών και οραματικών ηγεσιών στους ΟΤΑ Συγκρότηση κάθετων και οριζόντιων μεταρρυθμιστικών δικτύων Ουσιαστική αξιοποίηση νέων θεσμών συμμετοχής

Εμπόδια και προϋποθέσεις για τη συμμετοχή των πολιτών

 Αντιπροσωπευτικός και πατερναλιστικός, όχι συμμετοχικός πολιτικός πολιτισμός (προσωπική πρόσβαση – συλλογική διαμαρτυρία)  Σχετική αποτυχία παλαιότερων προσπαθειών – ασθενές κεφάλαιο εμπιστοσύνης- ατομικισμός, προνομιακές προσβάσεις και «λαθρεπιβασία»  Διαφάνεια, πληροφόρηση και λογοδοσία αυξάνουν την ικανότητα και την ετοιμότητα για συμμετοχή  Δυνατότητες ουσιαστικού επηρεασμού αποφάσεων

Γνώση και καινοτομία

    Επιστημονική και επαγγελματική γνώση Γνώση καθοδήγησης και συντονισμού Γνώση συγκεκριμένων καθηκόντων Θεσμική Γνώση     Καινοτομία ως προς διοικητικές μεθόδους και πρακτικές Καινοτομική ηγεσία Καινοτόμες δημόσιες πολιτικές Καινοτομική αξιοποίηση τεχνολογίας

Αιρετοί

Υπερασπιστές του status quo

Διοικητικά Στελέχη

Ευνοϊκοί προς αλλαγές Συντηρητικοί Μεταρρυθμιστές

Α Β Γ Δ

Η προσαρμογή της διοικητικής ηγεσίας στο δήμο

Επικοινωνία

____________ ________________

Με Πρόσωπα σύνθετα/ απαιτητικά Στενή ικανοί

Ηγεσία μέσω συμμετοχής:

Οι υφιστάμενοι είναι ικανοί αλλά απρόθυμοι Περιορισμένη

Ηγεσία μέσω μεταβίβασης:

Οι υφιστάμενοι είναι ικανοί ικανοί και πρόθυμοι

Πηγή: Hambleton 2005 (τροποπ.)

Φύση Καθηκόντων

απλά

Η ηγεσία κατατοπίζει:

Οι υφιστάμενοι δεν είναι αλλά είναι πρόθυμοι

Η ηγεσία δίνει εντολές:

Οι υφιστάμενοι δεν είναι και είναι απρόθυμοι

Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

 Διεύρυνση των

αρμοδιοτήτων

των

Δήμων

και

νέος ρόλος

αναπτυξιακός) των αυτοδιοικούμενων

Περιφερειών

(κυρίως 

Αναδιάταξη πληθυσμιακών μεγεθών

στο 1/3 περίπου) όσο και στον δεύτερο βαθμό (μείωση στο ¼ τόσο στον πρώτο (μείωση των Δήμων περίπου) 

Αύξηση εδαφικής έκτασης

και των

αποστάσεων

Περιφέρειας εντός του Δήμου/ της  Ενσωμάτωση

νέων αρχών δημοκρατικής διακυβέρνησης

:  Συμμετοχή του πολίτη  Διαβούλευση προτού ληφθούν αποφάσεις  Διαφάνεια στην άσκηση εξουσίας  Λογοδοσία εκείνων που ασκούν δημόσια εξουσία

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (πρώην Δημαρχιακή Επιτροπή) ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΔΗΜΟΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΕΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΩΝ

Οι αντιδήμαρχοι επικουρούν τον Δήμαρχο

και, μεταξύ άλλων ανατίθενται σε αυτούς: 

Καθ΄ ύλην αρμοδιότητες

που μεταβιβάζει σε αυτούς ο Δήμαρχος, 

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση

 Ευθύνη λειτουργίας των

δημοτικών υπηρεσιών

 Ασκούν

κάθε άλλη αρμοδιότητα

που μπορεί να τους

μεταβιβάζει

του ο Δήμαρχος, με απόφασή 

Υπογράφουν με εξουσιοδότηση και λοιπά διοικητικά έγγραφα

του Δημάρχου,

βεβαιώσεις, πιστοποιητικά

που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες, 

Απαντούν

εγγράφως ή προφορικώς,

στα ερωτήματα

μέλη του

Δημοτικού Συμβουλίου

που τους υποβάλλουν τα μέσα σε ένα (1) μήνα,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (Δήμοι)

Ασκεί τις

αρμοδιότητες της πρώην Δημαρχιακής Επιτροπής

Ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού

τρίμηνο και

υποβάλλει έκθεση

ανά 

Εισηγείται

την

επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών

 Εισηγείται και παρακολουθεί το

ετήσιο σχέδιο διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας

του Δήμου  Αποφασίζει για ζητήματα

διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης,

 Εισηγείται ορισμένα σχέδια

κανονιστικών αποφάσεων

του Δήμου,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(σε Δήμους

άνω των 10.000 κατοίκων

)

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:

 Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων και επιχειρήσεων μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος, 

Ανάκληση ή οριστική αφαίρεση της άδειας ίδρυσης και

λειτουργίας των καταστημάτων επιχειρήσεων και λοιπών εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων αρμοδιότητας του Δήμου,  Χορήγηση ή ανάκληση της άδειας λειτουργίας μουσικής Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα καθορισμού

χρήσεων γης,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ (αρμοδιότητες -συνέχεια)

(σε Δήμους

άνω των 10.000 κατοίκων

)  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα ρυθμιστικών σχεδίων, προγραμματισμού εφαρμογής ρυθμιστικών σχεδίων, οικιστικής οργάνωσης ανοικτών πόλεων, εφαρμογής Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (Γ.Π.Σ.), πολεοδομικών μελετών, ανάπλασης περιοχών, πολεοδομικών επεμβάσεων, χρηματοδότησης προγραμμάτων ανάπλασης, ανασυγκρότησης υποβαθμισμένων περιοχών, πολεοδομικής αναμόρφωσης προβληματικών περιοχών, αποζημίωσης ρυμοτομούμενων, πολεοδομικών ρυθμίσεων, εισφοράς σε γη ή σε χρήμα, περιοχών ειδικά ρυθμιζόμενης πολεοδόμησης (Π.Ε.Ρ.ΠΟ.) και έγκρισης πολεοδομικών μελετών,  Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την λήψη αποφάσεων για θέματα προστασίας του περιβάλλοντος,

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(αρμοδιότητες-συνέχεια) (σε Δήμους

άνω των 10.000 κατοίκων

) 

Εισηγείται

στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη αποφάσεων για θέματα

χωροθέτησης κοιμητηρίων

,

κέντρων αποτέφρωσης νεκρών

, καθώς και άλλων, σχετικών με το αντικείμενο, αρμοδιοτήτων του, 

Εισηγείται

στο Δημοτικό Συμβούλιο

το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων

των άρθρων 79 και 82 του ΚΔΚ (λ.χ.

προστασία του φυσικού, αρχιτεκτονικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, των θαλασσών από πηγές ξηράς και των υπόγειων και επίγειων υδάτινων αποθεμάτων από τη ρύπανση

, κλπ)

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (αρμοδιότητες)

(

σε Δήμους με πάνω από έναν αντιδήμαρχο

)

Παρακολουθεί την εφαρμογή της δημοτικής πολιτικής

σε όλους τους τομείς καθώς και την εφαρμογή του

επιχειρησιακού σχεδίου

του Δήμου, του

μεσοχρόνιου, ετήσιου και πενταετούς προγράμματος δράσης

, 

Παρακολουθεί την εκτέλεση των αποφάσεων

Συμβουλίου, του Δημοτικού 

Συντονίζει την κατάρτιση

και

παρακολουθεί την εκτέλεση επιχειρησιακού προγράμματος

, το οποίο και

εισηγείται

Δημοτικό Συμβούλιο, του στο 

Καταρτίζει και εισηγείται πρόγραμμα

στο Δημοτικό Συμβούλιο το

τεχνικό

του Δήμου και έχει την ευθύνη της υλοποίησής του,

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (αρμοδιότητες συνέχεια)

(

σε Δήμους με πάνω από έναν αντιδήμαρχο

)

Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις προτάσεις των υπηρεσιών

Δήμου στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του

προϋπολογισμού

και

εισηγείται το προσχέδιο του προϋπολογισμού

του και το

ετήσιο πρόγραμμα δράσης προς τη Οικονομική Επιτροπή

, 

Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του προϋπολογισμού

, 

Εισηγείται

στο Δημοτικό Συμβούλιο τα

σχέδια

:  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας  Κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των δημοτικών υπηρεσιών κατά την ισχύουσα νομοθεσία,

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ (αρμοδιότητες - συνέχεια)

(

σε Δήμους με πάνω από έναν αντιδήμαρχο

)

Εισηγείται

στο Δημοτικό Συμβούλιο το

Σχέδιο Χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων δημοτών και κατοίκων

και μεριμνά για την

έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση του Οδηγού του Δημότη,

 Εισηγείται το

σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών

και του

κανονισμού διαβούλευσης

,  Εισηγείται τα

σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών

, 

Παρακολουθεί, αξιολογεί και συντονίζει προσώπων

και

υπηρεσιών

Συμβούλιο την δράση των

νομικών

του Δήμου και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

(αρμοδιότητες)

(σε Δήμους

άνω των 10.000 κατοίκων

) 

Συμβουλευτικές αρμοδιότητες

, 

Γνωμοδοτεί

για

αναπτυξιακά προγράμματα

,

προγράμματα δράσης

, το

επιχειρησιακό πρόγραμμα

και το

τεχνικό πρόγραμμα

, 

Γνωμοδοτεί

για θέματα γενικότερου

τοπικού ενδιαφέροντος

, 

Εξετάζει

τα

τοπικά προβλήματα

και τις

αναπτυξιακές

δυνατότητες του Δήμου και διατυπώνει

γνώμη

για την

επίλυση των προβλημάτων

, 

Διατυπώνει παρατηρήσεις

επί του περιεχομένου

κανονιστικών αποφάσεων

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ (αρμοδιότητες)

Συμβουλευτικού χαρακτήρα,

Ενίσχυση της ένταξης των μεταναστών

στην τοπική κοινωνία, 

Καταγραφή

και

διερεύνηση προβλημάτων

αντιμετωπίζουν

οι μετανάστες

που που κατοικούν μόνιμα, 

Υποβολή εισηγήσεων

προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την ανάπτυξη τοπικών

δράσεων

προώθησης της

ομαλής κοινωνικής ένταξης των μεταναστών των προβλημάτων

και, εν γένει, την που αυτοί αντιμετωπίζουν.

επίλυση

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ; ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

 Τα

τοπικά διαμερίσματα

με πληθυσμό

έως και 2.000 κατοίκους

μετονομάζονται σε

τοπικές κοινότητες

,  Τα

τοπικά διαμερίσματα

με πληθυσμό

μεγαλύτερο των 2.000 κατοίκων

μετονομάζονται σε

δημοτικές κοινότητες

, 

Δήμοι ή κοινότητες συνενώνονται

που

καταργήθηκαν

ύστερα από

εθελούσια συνένωση ή

με τον Ν. 3852/2010 και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα αποτελούν

τοπικές ή δημοτικές κοινότητες

 Στα

νησιά δημοτική κοινότητα

συγκροτούν τα

τοπικά διαμερίσματα

που έχουν

πληθυσμό άνω των 1.000 κατοίκων

, καθώς και

πρώην κοινότητες ή τοπικά διαμερίσματα

που εκτείνονται σε όλη την περιφέρεια του νησιού

αποτελούν Δήμο

.

και δεν

 Τα

δημοτικά διαμερίσματα κατοίκων

(λχ. στους στα οποία διαιρούνται οι

δήμοι άνω των 100.000 Δήμους Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιώς

μετονομάζονται σε

δημοτικές κοινότητες.

κλπ.)

ΟΡΓΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΓΑΝΑ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΟΥΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

(αρμοδιότητες)

Παρουσιάζει

στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, τον

ετήσιο απολογισμό πεπραγμένων

του Περιφερειάρχη και της Εκτελεστικής Επιτροπής, την

ετήσια έκθεση

του

περιφερειακού συμπαραστάτη

, καθώς και την ετήσια έκθεση του

οικείου ελεγκτή νομιμότητας

της Περιφέρειάς του. 

Παρουσιάζει

τον

προϋπολογισμό της Περιφέρειας

αρμόδια επιτροπή της

Βουλής

στην 

Συγκαλεί και προεδρεύει

της

Εκτελεστικής Επιτροπής

συντονίζει την υλοποίηση των αποφάσεών της, και 

Εκτελεί τις αποφάσεις

του Περιφερειακού Συμβουλίου, της Εκτελεστικής Επιτροπής και της Οικονομικής Επιτροπής,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

(αρμοδιότητες – συνέχεια)

Εκδίδει πράξεις

για τον

διορισμό

, τις

υπηρεσιακές μεταβολές άσκηση του πειθαρχικού ελέγχου

, και την 

Αποφασίζει

για την

διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού

και

διατάσσει την είσπραξη των εσόδων

, 

Συγκροτεί συλλογικά όργανα

, 

Συνιστά ομάδες εργασίας και ομάδες διοίκησης έργου

τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας τους, και καθορίζει 

Υπογράφει τις συμβάσεις

που συνάπτει η Περιφέρεια, 

Εκδίδει

όλες τις

πράξεις μη κανονιστικού χαρακτήρα

, 

Εκπροσωπεί την Περιφέρεια

δικαστικώς και εξωδίκως

ΑΜΕΣΑ ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΕΣ

(αρμοδιότητες)

Διευθύνουν και εποπτεύουν

τις υπηρεσίες της Περιφέρειας 

Προεδρεύουν

του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής ενότητας, 

Εκτελούν τις αποφάσεις

του Περιφερειάρχη, του Περιφερειακού Συμβουλίου και της Οικονομικής Επιτροπής,  Διατυπώνουν

εισήγηση

προς το Περιφερειακό Συμβούλιο για τον σχεδιασμό μέτρων πολιτικής προστασίας,  Έχουν την

ευθύνη

για την πρόληψη, ετοιμότητα, αντιμετώπιση και αποκατάσταση των

φυσικών και άλλων καταστροφών

,

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(αρμοδιότητες) -Περιφέρειας

 Ασκεί τον

οικονομικό έλεγχο

και

παρακολουθεί

του

προϋπολογισμού

την υλοποίηση της Περιφέρειας,  Η

κατάρτιση σχεδίου του προϋπολογισμού

και η

εισήγησή

της Περιφέρειας του στο Περιφερειακό Συμβούλιο για ψήφιση,  Η κατάρτιση, η επεξεργασία, ο προέλεγχος του

απολογισμού

και η

υποβολή

σχετικής

έκθεσης

στο Περιφερειακό Συμβούλιο,  Η κατάρτιση των όρων, η σύνταξη των διακηρύξεων, η διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής

δημοπρασιών

και

διαγωνισμών

, και η συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

(αρμοδιότητες)

 Η

μελέτη

της ανάγκης σύναψης

δανείων

, ο

καθορισμός

των

όρων

τους και η υποβολή της σχετικής εισήγησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο,  Η άσκηση όλων των

ένδικων βοηθημάτων

και των ένδικων

μέσων

, καθώς και η παραίτηση από αυτά,  Η υποβολή

προσφυγών

στις διοικητικές αρχές,  Ο

συμβιβασμός

ή η

κατάργηση δίκης

που έχει αντικείμενο μέχρι ποσού δεκαπέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ,  Η

πρόσληψη δικηγόρου

και η ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του,

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ –Περιφέρειας

(αρμοδιότητες)

 Συντονίζει την κατάρτιση και έχει την ευθύνη της υλοποίησης του

επιχειρησιακού προγράμματος

της Περιφέρειας, το οποίο και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο,  Καταρτίζει και εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα

τομεακά προγράμματα δράσης

και έχει την ευθύνη της υλοποίησής τους,  Έχει την ευθύνη για την πιστή εκτέλεση του

προϋπολογισμού,

 Συγκεντρώνει και αξιολογεί τις

προτάσεις

Περιφέρειας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την κατάρτιση του

προϋπολογισμού

και εισηγείται το

προσχέδιο

των υπηρεσιών της του προϋπολογισμού προς την Οικονομική Επιτροπή,  Συντάσσει και εισηγείται προς το Περιφερειακό Συμβούλιο τις προβλεπόμενες

εκθέσεις πεπραγμένων

,

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ –Περιφέρειας

(αρμοδιότητες – συνέχεια )

 Εισηγείται στο Περιφερειακό Συμβούλιο

σχέδιο χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών

και μεριμνά για την έκδοση, ενημέρωση και διακίνηση

οδηγού του πολίτη για τις παρεχόμενες υπηρεσίες

της Περιφέρειας  Εισηγείται το

σχέδιο του κανονισμού πληροφόρησης των πολιτών διαβούλευσης

, και του

κανονισμού

Εισηγείται

στο Περιφερειακό Συμβούλιο τα

σχέδια:

 οργανισμού εσωτερικής υπηρεσίας  κανονισμού λειτουργίας υπηρεσιών  κανονισμού μέτρησης και αξιολόγησης της απόδοσης των περιφερειακών υπηρεσιών,  Εισηγείται τα

σχέδια αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και φυσικών καταστροφών

,  Αξιολογεί και συντονίζει την δράση των

υπηρεσιών

της Περιφέρειας,  Αξιολογεί και συντονίζει την δράση των

νομικών προσώπων

της Περιφέρειας, που ανήκουν στην εποπτεία  Καταρτίζει τον

κανονισμό λειτουργίας

της

ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

Επτά (7) Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

:

2.

1.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Αττικής

με έδρα την

Αθήνα

.

Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος

έδρα τη

Λάρισα

.

με

3

. Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας

έδρα τα

Ιωάννινα

.

με

4

. Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πελοποννήσου

, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με έδρα την

Πάτρα

.

7.

5

. Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Αιγαίου 6.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Κρήτης

με έδρα τον

Πειραιά

με έδρα το

Ηράκλειο

.

.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Μακεδονίας – Θράκης Θεσσαλονίκη

.

με έδρα την

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Προΐσταται Γενικός Γραμματέας

, ο οποίος είναι μετακλητός υπάλληλος, με βαθμό πρώτο των ειδικών θέσεων.  Συνιστάται

Γραμματέα

από τους

συμβούλιο Περιφερειάρχες

το οποίο αποτελείται από τον

Γενικό

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ο οποίος

εκπροσώπους των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων προεδρεύει

, των αντίστοιχων χωρικών περιφερειών και . Το συμβούλιο

μεριμνά για το συντονισμό των Περιφερειών και των Δήμων

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. στο  Οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

στελεχώνονται με μόνιμους υπαλλήλους

ενώ προβλέπεται και η πρόσληψη

προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

που μπορεί να καλύπτει

θέσεις ειδικού επιστημονικού, τεχνικού ή βοηθητικού προσωπικού

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

 Ασκούν τις

αρμοδιότητες των παλαιών κρατικών Περιφερειών

, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες οι οποίες περιέρχονται στις νέες, αυτοδιοικούμενες Περιφέρειες,  Επανακάμπτουν στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση αρμοδιότητες που ασκούνταν

από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις

,  Προστασία της

δημόσιας περιουσίας,

 Διαχείριση και αξιοποίηση των

δασικών προϊόντων

,

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

(συνέχεια)

Πολεοδομικές και χωροταξικές

ρυθμίσεις γενικότερου χαρακτήρα,  Θέματα ελέγχου κυκλοφορίας

φαρμακευτικών

ιδιοσκευασμάτων,  Ζητήματα που αφορούν στις εγγραφές και μεταβολές στα

Μητρώα Αρρένων

, 

Εκτέλεση αποφάσεων

κατεδάφισης

αυθαιρέτων

κτισμάτων και κατασκευών, μετά την έκδοση σχετικής απόφασης από την αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία του Δήμου.