Symbolisk interaktionism

download report

Transcript Symbolisk interaktionism

Symbolisk interaktionism
Uppstod i USA i början på 1900-talet
Som ett sätt att överskrida den
dualistiska världsbilden.
Av: Veronica, Rebecca, Frida och Moa
George Herbert Mead 1864-1931
• Menar att det väsentligaste hos oss människor är
vår språklighet.
• ”jaget” växer fram genom interaktion med andra.
Tex. Hur barnet upptäcker sig själv och utvecklas.
• Förmågan att skapa symboler är inget medfött
utan måste utvecklas.
• Orden i sig själva har ingen mening, utan får det
först vid interaktionen.
• Signifikanta andra
• Den generaliserade andre
Herbert Blumer
• Var lärjunge till G. H. Mead
• En av hans uppsatser, ”Society as Symbolic
Interaction”, innehåller vad vissa anser vara
grund teserna i symbolisk interaktionism
• Fängelse experimentet
Erving Goffman
• En modern sociolog som fört Meads arv
vidare.
• Den vi är bestäms inte av ”jaget” utan av de vi
interagerar med.
• Om ”publiken” inte godkänner/uppskattar
”jaget” kommer ”jaget” att förändras,
medvetet eller omedvetet.
• Att se sig själv utifrån kan skapa en känsla av
skam.
• Avvikande beteende: Om tillräckligt många
anser att man är avvikande blir man det. Så
kallad stämplings teori.
• De med makt bestämmer vad som är
avvikande.
• ”Den självuppfyllande profetian.”
• Menar att psykisksjukdom är socialsjukdom
•
•
•
•
Chicagoskolan
Interaktionismens blomstringsperiod.
Konflikter sågs som potentiellt konstruktivt.
Bland annat Mead och Blumer tillhörde denna
skola.
Kritiserats för att vara naivt.
Metod och kritik
• Deltagarobservationer
och intervjuer är de
viktigaste redskapen.
• Fokus på det
deskriptiva.
• De är kritiska mot
experiment och
laboratorieexperiment.
• Nu kunskap, kan inte
överföras.
• Beskylls för att vara
ovetenskaplig, pga. att
det är svårt med den
systematiska kontrollen.
• Att den bortser från
samhällets
begränsningar.