Tải Powerpoint hướng dẫn xuống tại đây

download report

Transcript Tải Powerpoint hướng dẫn xuống tại đây

HƯỚNG DẪN
Học tập chuyên đề năm 2013
“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức
Hồ Chí Minh về phong cách quần chúng,
dân chủ, nêu gương; nêu cao trách nhiệm
gương mẫu của cán bộ, đảng viên,
nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”
trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, tại các cơ quan,
đơn vị và tuyên truyền trong nhân dân
Mục đích, yêu cầu của việc học tập
chuyên đề năm 2013
1. Mục đích
- Nâng cao nhận thức
- Tập trung vào phong cách quần
chúng, dân chủ, nêu gương
2. Yêu cầu
- Nền nếp trong sinh hoạt chi bộ
- Tuyên truyền sâu rộng
Nội dung học tập và liên
hệ
• Về học tập
- Phong cách quần chúng, dân
chủ, nêu gương
- Trong công tác
- Hằng ngày: gần dân, vì dân, tôn
trọng nhân dân
• Về liên hệ
- Tự liên hệ bản thân
- Phương hướng phấn đấu, làm theo,
thực hiện tốt mối quan hệ với nhân
dân
- Gắn với thực hiện Nghị quyết Trung
ương 4
• Trách nhiệm của các cấp ủy đảng:
xây dựng và thực hiện các biện
pháp nâng cao hiệu quả học tập và
làm theo
Hình thức tổ chức học tập và
tuyên truyền chuyên đề năm 2013
• Tổ chức học tập, thảo luận
• Kế hoạch thời gian
- 1 đến 3/2013: học tập, thảo luận,
đề ra phương hướng phấn đấu,
làm theo phong cách quần
chúng
Phong cách quần chúng của
Chủ tịch Hồ Chí Minh
• 1. Quan niệm về phong cách và
phong cách Hồ Chí Minh
1.1. Quan niệm về phong cách
1.2. Phong cách Hồ Chí Minh
1.3 Nội dung phong cách quần
chúng
• 1.3 Nội dung
phong cách quần
chúng
- Một là, phong
cách gần dân
- Hai là, tin dân,
tin tưởng vào khả
năng và sức mạnh
của nhân dân.
- Ba là, xuất phát từ
lợi ích của nhân
dân, đặt lợi ích của
nhân dân, của tập
thể lên trên, lên
trước.
- Bốn là, phương pháp
quần chúng Hồ Chí
Minh là "phải từ nơi
quần chúng ra, trở
lại nơi quần chúng".
• Tháng 4 đến tháng 6/2013
- Học tập, thảo luận
- Phương hướng phấn đấu làm theo
phong cách dân chủ
- Gắn với việc thực hiện Nghị quyết
Trung ương 4
Làm theo về
phong cách dân chủ
• Một là, tôn trọng
tập thể, đặt mình
trong tập thể,
gắn bó với tập
thể
• Hai là, mở rộng
dân chủ, phát
huy sức mạnh
của tập thể
• Ba là, phong
cách dân chủ
Hồ Chí Minh là
thực hiện đúng
nguyên tắc
dân chủ, tập
trung, nêu cao
trách nhiệm cá
nhân, quyết
tâm hoàn
thành tốt
nhiệm vụ được
tập thể giao.
Phong cách nêu gương
của Chủ tịch Hồ Chí Minh
• Một là, phong cách
nêu gương Hồ Chí
Minh thể hiện trong
mọi công việc, từ
nhỏ đến lớn, trong
mọi mối quan hệ
• Hai là, nêu gương
trong lời nói và
việc làm, nói đi đôi
với làm.
• Ba là, dùng nêu
gương để giáo
dục đạo đức
• Tập trung trong
5 điểm về tấm
gương đạo đức
của Người
5 điểm về tấm gương đạo đức của Người
• Trọn đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp giải
phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con
người và nhân loại
• Ý chí và nghị lực tinh thần to lớn, vượt qua mọi
thử thách, khó khăn
• Tuyệt đối tin tưởng vào sức mạnh của nhân dân,
kính trọng nhân dân, hết lòng, hết sức phục vụ
nhân dân
5 điểm về tấm gương đạo đức của Người
• Nhân ái, vị tha, khoan dung, nhân hậu hết mực
vì con người
• Tấm gương cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô
tư, đời riêng trong sáng, nếp sống giản dị và
đức khiêm tốn.
• Tháng 9 đến tháng 12/2013
Đảng viên tự kiểm điểm trước tập
thể chi bộ
Tổ chức tập huấn cho bí thư cấp ủy
• Tổ chức các lớp tập huấn
• Nghiên cứu, sáng tạo các hình
thức triển khai rộng
Về tài liệu
• Chuyên đề Ban Tuyên giáo Trung
ương phát hành
• Tài liệu tham khảo
• Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Tuyên truyền sâu rộng trong
các tầng lớp nhân dân
• Các cơ quan báo, đài, các sở,
ban ngành tổ chức thực hiện việc
tuyên truyền về các hoạt động
thực hiện CT 03 trên các phương
tiện thông tin đại chúng.
Tổ chức thực hiện
• Ban tuyên giáo các cấp ủy trực
thuộc tỉnh bồi dưỡng báo cáo
viên
• Đài truyền thanh cấp huyện
tuyên truyền trên hệ thống
truyền thanh;
• Cấp ủy trực thuộc tỉnh triển khai
học tập
• Các cơ quan báo đài xây dựng
kế hoạch và tuyên truyền
XIN CHÂN THÀNH CẢM
ƠN