Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ e-ΑΣΕΠ

Download Report

Transcript Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ e-ΑΣΕΠ

Η Αναγέννηση των Ηλεκτρονικών
Υπηρεσιών του ΑΣΕΠ
Ευστάθιος Σεμιτέλος
Γενικός Διευθυντής Διοίκησης ΑΣΕΠ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Το ΑΣΕΠ σήμερα. Στατιστικά στοιχεία.

Υφιστάμενη υποδομή σε IT

Σχεδιάζοντας το μέλλον

Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και ΑΣΕΠ

Government Cloud Computing του Ελληνικού Δημοσίου (GCloud/DATACENTER FACILITIES)

Αξιοποίηση ΕΣΠΑ - ΠΔΕ

Νέες ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες

Κρίσιμοι παράγοντες

Συμπεράσματα
2
Ταυτότητα του ΑΣΕΠ
Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)
συστάθηκε με το Ν. 2190/1994 ως ανεξάρτητη αρχή
επιφορτισμένη με τον έλεγχο της ορθής εφαρμογής
των διατάξεων που διέπουν τις προσλήψεις στο
δημόσιο τομέα, για την τήρηση των αρχών της
διαφάνειας, της δημοσιότητας, της αντικειμενικότητας
και της αξιοκρατίας.
3
Στατιστικά στοιχεία
Το ΑΣΕΠ κατά το έτος 2009:

Εξέδωσε 10 προκηρύξεις για την πλήρωση 4.255 θέσεων
και παρέλαβε 58.362 αιτήσεις υποψηφίων

Έλεγξε όλες τις διαδικασίες προκηρύξεων φορέων (3.314
για την πλήρωση 35.019 θέσεων) και τους πίνακες επιλογής
3.590 διαγωνισμών (για την πλήρωση 36.490 θέσεων, τις
οποίες επιδίωξαν 311.347 υποψήφιοι)

Ο δικτυακός τόπος του ΑΣΕΠ, ο οποίος ενημερώνεται
καθημερινά, προσέγγισε τα 14.000.000 hits, σημειώνοντας
σε σχέση με το 2008 ποσοστό αύξησης περίπου 40%. Ο
αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε περισσότερους από 38.000
μοναδικούς επισκέπτες ημερησίως
4
Υφιστάμενη Υποδομή σε IT (1/4)
Πληροφοριακά Συστήματα ΑΣΕΠ:
 Σύστημα Πλήρωσης Θέσεων
 Διαδικτυακή Πύλη ΑΣΕΠ
 Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο
 Σύστημα σάρωσης φύλλων γραπτών διαγ/μών
 Περιφερειακές εφαρμογές (αποθήκη, σύστημα
ωρομέτρησης, hrms, κλπ)
 Συμμετοχή στο «Σύζευξης»
5
Υφιστάμενη Υποδομή σε IT (2/4)
Δεδομένα που διαχειρίζονται τα συστήματα:
 Αιτήσεις υποψηφίων (ηλεκτρονικές και
χειρόγραφες)
 Bαθμολογίες γραπτών διαγωνισμών
 Αποτελέσματα διαγωνισμών:

Γραπτών

Με Σειρά Προτεραιότητας

Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού
6
Υφιστάμενη Υποδομή σε IT (3/4)
Υφιστάμενες ηλεκτρονικές υπηρεσίες:

ηλεκτρονική ενημέρωση (προς πολίτες και φορείς) μέσα
από ενημερωτικά e-mails και sms για θέματα σχετικά με
διαγωνισμούς, αποτελέσματα και θέσεις εργασίας·

ηλεκτρονικές υπηρεσίες ταυτοποίησης για την υποβολή
αιτήσεων (από πολίτες)·

ηλεκτρονικές αιτήσεις (προς πολίτες) για διαγωνισμούς·

εφαρμογή υπολογισμού μοριοδότησης προσόντων
υποψηφίου μέσα από μια εύχρηστη ηλεκτρονική φόρμα·

ηλεκτρονική υποβολή σχολίων από τους
ταυτοποιημένους χρήστες
7
Υφιστάμενη Υποδομή σε IT (4/4)
Διαλειτουργικότητα με άλλα συστήματα:

Προς άλλες διευθύνσεις:

Σύστημα αποθήκης

Σύστημα σάρωσης φύλλων γραπτών διαγ/μών

Σύστημα Εξυπηρέτησης Πολιτών από Γραφείου Κοινού
ΑΣΕΠ

Προς άλλες δημόσιες υπηρεσίες/ φορείς:

Διαχείριση αιτημάτων φορέων

Ενημέρωση και παροχή υποδειγμάτων/ προτύπων
μέσω portal ΑΣΕΠ

Αποτελέσματα διαγωνισμών
8
Πηγές και Συστήματα Δεδομένων
ΟΠΣ
Άλλα μελλοντικά
συστήματα
Portal
Αυτόνομες εσωτερικές
μικρο-εφαρμογές
Αρχεία Excel



Διασπορά της χρήσιμης πληροφορίας
Δύσκολη εξυπηρέτηση έκτακτων αναγκών πληροφόρησης
Περιορισμένες δυνατότητες συνδυαστικών αναφορών και αναλύσεων
9
ΔΟΑΤΑΠ
ΟΑΕΔ
G2G
ΦΚΑ
G2G
ΓΓΠΣ
G2G
Κεντρική
Διοίκηση
ΑΣΕΠ
G2G
(Υπουργεία, Περιφέρειες)
Επαγγελματικές
Ενώσεις
ΑΕΙ / ΤΕΙ
Δημοτολόγιο (ΟΤΑ)
G2B
G2C
Citizens
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
&
ΑΣΕΠ
Business
10
Government Cloud Computing του Ελληνικού
Δημοσίου (G-Cloud/DATACENTER FACILITIES)

Συμμετοχή του ΑΣΕΠ στο Μνημόνιο Συνεργασίας Φορέων σε
Θέματα Κεντρικών Υπολογιστικών Υποδομών.

Συμμετοχή στη δημιουργία και λειτουργία μεγάλων κεντρικών
υποδομών υλικού (datacenter facilities) και σχετικού λογισμικού
συστήματος για τη διαχείριση εικονικών μηχανών (Virtual
Machines-VMs) και αποθηκευτικού χώρου.

G-Cloud: «κάνουν περισσότερα με λιγότερα» (do more with less)
11
Σχεδιάζοντας την επόμενη μέρα (1/2)
Αναβάθμιση Data Center με δημιουργία Private Cloud υποδομής η
οποία θα υποστηρίξει υλικοτεχνικά (εκτός από τις νέες /
αναβαθμισμένες υπηρεσίες G2C) νέες υπηρεσίες G2G όπως:

Ηλεκτρονικά αιτήματα φορέα για πρόσληψη προσωπικού

Διαλειτουργικότητα του ΑΣΕΠ με Φορείς που εκδίδουν/
πιστοποιούν έγγραφα/δικαιολογητικά υποψηφίων

Ηλεκτρονικό παράβολο

Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μητρώου υποψηφίων με
καταχωρήσεις δικαιολογητικών των υποψηφίων (repository), με
πρόβλεψη για εισαγωγή ψηφιακά πιστοποιημένων
δικαιολογητικών, και με υπηρεσίες διαχείρισης
12
Σχεδιάζοντας την επόμενη μέρα (2/2)
Διαλειτουργικότητα του ΑΣΕΠ με τον ΕΡΜΗ που αφορά σε:
 Αναγνώριση των ταυτοποιημένων χρηστών του ΕΡΜΗ από
το ΑΣΕΠ και πρόσβαση αυτών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες
του ΑΣΕΠ
 Ενημέρωση του ηλεκτρονικού φακέλου υποψηφίου του
ΑΣΕΠ από τον φάκελο του πολίτη του ΕΡΜΗ για τους
ταυτοποιημένους χρήστες του ΕΡΜΗ – ΑΣΕΠ
 Αξιοποίηση του ΑΜΚΑ
13
Νέες ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες (1/3)

Ηλεκτρονική ενημέρωση μέσα από RSS και δίκτυα κοινωνικής
δικτύωσης για θέματα σχετικά με διαγωνισμούς, αποτελέσματα
και θέσεις εργασίας.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες πιστοποίησης για τη δημιουργία
ηλεκτρονικού αρχείου προσόντων και δεξιοτήτων, διαδικασία που
θα καταστήσει εφικτή τη δημιουργία μητρώου υποψηφίων ΑΣΕΠ.

Υποβολή ηλεκτρονικών αιτημάτων για πλήρωση θέσεων που
επιθυμούν να καλύψουν.

Υποβολή ηλεκτρονικών ενστάσεων.

Εφαρμογή υπολογισμού της μοριοδότησης υποψηφίου βάσει των
προσόντων του διαθέσιμη κατά την υποβολή ηλεκτρονικής
αίτησης συμμετοχής του στους διαγωνισμούς.
14
Νέες ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες (2/3)

Ηλεκτρονική καταγραφή της πορείας εξέλιξης των διαγωνισμών
και προβολή της στο διαδίκτυο με σκοπό οι πολίτες και φορείς να
είναι διαρκώς ενήμεροι.

Ειδική έκδοση portal για κινητές (mobile) συσκευές.

Ειδική έκδοση portal για άτομα με αναπηρία (ΑΜεΑ) με σκοπό τη
βέλτιστη εξυπηρέτηση των ΑΜεΑ.

Ηλεκτρονικές υπηρεσίες ψηφιοποίησης εγγράφων για την υποβολή
διάφορων αιτημάτων ηλεκτρονικά, έτσι ώστε να μην είναι
απαραίτητη η ταχυδρομική αποστολή δικαιολογητικών κάθε φορά
αλλά μόνο όταν υπάρχει κάποια αλλαγή.

Έξυπνες ηλεκτρονικές αιτήσεις με αξιοποίηση των δεδομένων που
έχουν ήδη πιστοποιηθεί και εμφανίζονται στο προφίλ του
πιστοποιημένου χρήστη.
15
Νέες ολοκληρωμένες ηλεκτρονικές
υπηρεσίες (3/3)

Ενίσχυση του γραφείου εξυπηρέτησης κοινού του ΑΣΕΠ και ενοποιημένη
επικοινωνία με τη χρήση σύγχρονου μηχανισμού Helpdesk.

Ηλεκτρονική ανταλλαγή πληροφοριών μέσω της πύλης του ΕΡΜΗ μεταξύ
ΑΣΕΠ και άλλων φορέων που θα θέλουν να δια-λειτουργήσουν για την
ανταλλαγή κρίσιμων πληροφοριών-δικαιολογητικών.

Ηλεκτρονική προβολή γραπτών στο προφίλ των πιστοποιημένων
υποψηφίων, από γραπτούς διαγωνισμούς στους οποίους έλαβαν μέρος.

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη αποφάσεων ΑΣΕΠ, διαθέσιμη σε πολίτες και
φορείς για εύκολη αναζήτηση των τελικών νομικών αποφάσεων που
παράγει το ΑΣΕΠ.

Ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αιτήσεων υποψηφίων για διαγωνισμούς
φορέων (Εποχικό, Μερική, Συμβάσεων έργου), έκδοση αποτελεσμάτων
για αυτούς τους διαγωνισμούς από το μηχανογραφικό σύστημα του ΑΣΕΠ
και ανάρτησή τους στο portal.

Υποστήριξη ηλεκτρονικού παραβόλου.
16
Κρίσιμοι Παράγοντες
 Υλοποίηση Ηλεκτρονικού Παραβόλου
 Επίτευξη Διαλειτουργικότητας
 Government Cloud Computing
 Ασφάλεια Δεδομένων
 Προσωπικά Δεδομένα
 Εκπαίδευση στελεχών ΑΣΕΠ
 Συνεργασία από όλους
17
Συμπεράσματα

Σημαντική ελάφρυνση της διοικητικής επιβάρυνσης

Δραστική μείωση του χρόνου έκδοσης των αποτελεσμάτων

Ποιοτική αναβάθμιση του επιπέδου εξυπηρέτησης των
πολιτών και των φορέων

Αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη λειτουργία του ΑΣΕΠ
- Αύξηση Παραγωγικότητας στο ΑΣΕΠ

Μείωση Κόστους
Μέσω

Της απλοποίησης των γραφειοκρατικών μηχανισμών

Τη μείωση του αριθμού των διακινούμενων εγγράφων

Της ελάττωσης του χρόνου διεκπεραίωσης εσωτερικών
εργασιών

Της βελτίωσης του συστήματος λήψης αποφάσεων
18
19
… ευχαριστώ για την προσοχή σας
20