Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid

Download Report

Transcript Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid

Toekomst Bluswaterbeleid
Gerda J. Bouma,
NVBR Projectgroep Bluswater
Toekomst Bluswaterbeleid
Toegelicht volgens de nieuwe handreiking
Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid
Nieuwe Handreiking:
Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid
Gerda J. Bouma,
NVBR Projectgroep Bluswater
Status en gebruik nieuwe handreiking
2 delen:
• Handreiking Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid
• Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Handreiking Bluswatervoorziening
en Bereikbaarheid
Handreiking Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid
• Vervangt Handleiding Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid uit 2003
• Als verwijzing voor specificaties bluswatervoorziening en bereikbaarheid bij vergunning &
advies en toezicht & handhaving m.b.t.
activiteiten bouwen, gebruik en milieu
• Praktische uitwerking wet- en regelgeving
Handreiking Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid
• Per voorbeeldscenario hoeveelheid bluswater bij
standaard inzet
• Bereikbaarheid incidentlocaties en
bluswatervoorzieningen
– Vuistregels voor incidentbestrijdingstactieken en
praktijkervaring
– Relatie bluswater en alarmering, uitruk- en
inzetprocedures
Handreiking Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid
Scenario’s ingedeeld in 3 groepen:
• Woningen
• Utiliteitsgebouwen
• Ongevallen met gevaarlijke stoffen en
transport
• Per scenario subcategorieën
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
• Handreiking om per gemeente of per
veiligheidsregio Bluswaterbeleid op te stellen
• Welke eisen voor bluswatervoorziening in
bepaald verzorgingsgebied, in relatie tot:
– Specifieke risico’s
– Mogelijkheden repressieve organisatie
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
• Verminderde beschikbaarheid van bluswater
• Verminderde beschikbaarheid van
brandkranen
Leidt tot:
• Consequenties voor te hanteren inzetstrategie
brandweer
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Inzetstrategieën:
• Standaardinzet
• Alternatieve inzetstrategie
– Anticipatie verminderde beschikbaarheid
bluswater
• Alternatieve inzetstrategie
– Blussing slechts een van de maatregelen om
branduitbreiding te voorkomen
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Standaardinzetstrategie
• Inzetstrategie doorgaans door brandweer
gebruikt
• Vuistregels en praktijkervaring
• Aanpassing definities primaire, secundaire en
tertiaire bluswatervoorzieningen
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
• Primaire bluswatervoorziening
– Operationeel binnen 3 minuten
– Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer
voor > 1 uur
– Brandkranen of alternatieve voorzieningen
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
• Secundaire bluswatervoorziening
– Operationeel binnen half uur
– Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer
voor > 4 uur
– Capaciteit > 90 m3/uur of 1500 l/min
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
• Tertiaire bluswatervoorziening
– Operationeel binnen 1 uur
– Continuïteit blussing m.b.v. materieel brandweer
onbeperkt
– Capaciteit 120 m3/uur of 2000 l/min
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Alternatieve inzetstrategie met anticipatie
verminderde beschikbaarheid bluswater
• Hoeveelheid bluswater vroeger, nu niet meer
• Wat is minimale hoeveelheid bluswater
waarbij realistische inzet nog mogelijk is
• Consequenties voor
brandbestrijdingsprotocollen
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Consequenties brandbestrijdingsprotocollen
• Afstand 1e bluswatervoorziening tot
opstelplaats 40 – 100 meter
• Strategisch gekozen brandkraan
• Uitrukken met 2 TS-en om waterwinning over
grotere afstanden op te bouwen
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Consequenties brandbestrijdingsprotocollen
•
•
•
•
Hogedruk blusleiding - lagedruk blusleiding
Tankautospuit primaire bluswatervoorziening
Drenthe
Zeeland
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Alternatieve inzetstrategie waarbij blussing slechts
een van de maatregelen is om branduitbreiding
te voorkomen
• Maatregelen aan “voorkant” veiligheidsketen
• Brandpreventieve voorzieningen bouwkundig,
installatietechnisch of organisatorisch
• Doel brand voorkomen of beheersbaar houden,
waardoor nog minder bluswater benodigd
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Brandpreventieve maatregelen:
•
•
•
•
•
Onbrandbare materialen in bouw
Onbrandbare materialen in inrichting
BLEVE-resistente coating
Voorlichting
Toezicht en handhaving
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Brandpreventieve maatregelen > wettelijk
•
•
•
•
•
•
Compartimentering
(Woning)sprinklers
Rook- en warmteafvoerinstallaties
BHV-organisatie
Rookmelders
Brandmeldinstallatie
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
•
•
•
•
•
Consequenties brandbestrijdingsprotocollen
Bij elke alternatieve inzetstrategie
Nog meer bij inzet “voorkant” veiligheidsketen
Uitwerking op alarmering - , uitruk – en
inzetprocedures
Consequenties opleiden, trainen en oefenen
Bereidheid en houdbaarheid niet wettelijke
maatregelen
Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid
Vragen?