Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid

Download Report

Transcript Handreiking Bluswatervoorziening en Bereikbaarheid

Handreiking
Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid
2012
Gerda J. Bouma,
NVBR / Brandweer Nederland
Projectgroep Bluswater
Status en gebruik nieuwe handreiking
2 delen:
• Handreiking Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid
• Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Handreiking Bluswatervoorziening
en Bereikbaarheid
• Vervangt Handleiding Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid uit 2003
Actualisatie - waarom?
• Bluswaterbehoefte in overeenstemming
met praktijk
• Onderbouwing hoeveelheid bluswater
in relatie tot:
– scenario
– inzettactiek
– voorzieningen
Inhoud
• Per voorbeeldscenario hoeveelheid bluswater bij
standaard inzet
• Bereikbaarheid incidentlocaties en
bluswatervoorzieningen
– Vuistregels voor incidentbestrijdingstactieken en
praktijkervaring
– Relatie bluswater en alarmering, uitruk- en
inzetprocedures
Scenario’s ingedeeld in 3 groepen:
• Woningen
• Utiliteitsgebouwen
• Ongevallen met gevaarlijke stoffen en
transport
• Per scenario subcategorieën
Bereikbaarheid
•
•
•
•
•
Openbare weg
Stroomwegen
Verblijfsgebieden
Opstelplaats
Via niet-openbare weg
• Speciale situaties: natuurgebieden en
transportwegen (auto(snel)weg, spoor)
Behandeld in Handreiking
• Inzetstrategie
– hoge druk, lage druk
– offensief, defensief
– debiet en transportafstand
• Definitie primaire, secundaire en
tertiaire bluswatervoorziening
Inzetstrategie
• Afstand 1e bluswatervoorziening tot
opstelplaats 40 – 100 meter
• Strategisch gekozen brandkraan
50 m.
150 m.
200 m.
100 m.
100 m.
200 m.
40 m.
200 m.
Primaire bluswatervoorziening
– Operationeel binnen 3 minuten
– Continuïteit blussing m.b.v. materieel
brandweer voor > 1 uur
– Brandkranen of alternatieve voorzieningen
Secundaire bluswatervoorziening
– Operationeel binnen half uur
– Continuïteit blussing m.b.v. materieel
brandweer voor > 4 uur
– Capaciteit > 90 m3/uur of 1500 l/min
Tertiaire bluswatervoorziening
– Operationeel binnen 1 uur
– Continuïteit blussing m.b.v. materieel
brandweer onbeperkt
– Capaciteit 120 m3/uur of 2000 l/min
Handreiking Opstellen Bluswaterbeleid
Kader
• Handreiking om per gemeente of per
veiligheidsregio Bluswaterbeleid op te stellen
• Bluswatervoorziening en bereikbaarheid in
bepaald verzorgingsgebied, in relatie tot:
– Specifieke risico’s
– Mogelijkheden repressieve organisatie
Kader
• Verminderde beschikbaarheid van bluswater
• Verminderde beschikbaarheid van
brandkranen
Leidt tot:
• Consequenties voor te hanteren inzetstrategie
brandweer
Inzetstrategieën:
• Standaardinzet
• Alternatieve inzetstrategie
– Anticipatie verminderde beschikbaarheid
bluswater
• Alternatieve inzetstrategie
– Blussing slechts een van de maatregelen om
branduitbreiding te voorkomen
Standaardinzetstrategie
• Inzetstrategie doorgaans door brandweer
gebruikt
• Vuistregels en praktijkervaring
• Aanpassing definities primaire, secundaire en
tertiaire bluswatervoorzieningen
Alternatieve inzetstrategie met
anticipatie verminderde
beschikbaarheid bluswater
• Hoeveelheid bluswater vroeger, nu niet meer
• Wat is minimale hoeveelheid bluswater
waarbij realistische inzet nog mogelijk is
• Consequenties voor
brandbestrijdingsprotocollen
Consequenties
brandbestrijdingsprotocollen
• Afstand 1e bluswatervoorziening tot
opstelplaats 40 – 100 meter
• Strategisch gekozen brandkraan
• Uitrukken met 2 TS-en om waterwinning over
grotere afstanden op te bouwen
Consequenties
brandbestrijdingsprotocollen
• Hogedruk blusleiding - lagedruk blusleiding
• Tankautospuit primaire bluswatervoorziening
• Drenthe
• Zeeland
Alternatieve inzetstrategie - blussing is
slechts een van de maatregelen om
branduitbreiding te voorkomen
• Maatregelen aan “voorkant” veiligheidsketen
• Brandpreventieve voorzieningen bouwkundig,
installatietechnisch of organisatorisch
• Doel brand voorkomen of beheersbaar houden,
waardoor nog minder bluswater benodigd
• Bewustzijn, eigen verantwoordelijkheid, mensen
redden zichzelf
Brandpreventieve maatregelen:
•
•
•
•
•
Onbrandbare materialen in bouw
Onbrandbare materialen in inrichting
BLEVE-resistente coating
Voorlichting
Toezicht en handhaving
Brandpreventieve maatregelen >
wettelijk
•
•
•
•
•
•
Compartimentering
(Woning)sprinklers
Rook- en warmteafvoerinstallaties
BHV-organisatie
Rookmelders
Brandmeldinstallatie
Implicatie consequenties
brandbestrijdingsprotocollen
• Aan de orde bij elke alternatieve inzetstrategie
• Meest bij inzet “voorkant” veiligheidsketen
• Uitwerking op alarmering - , uitruk – en
inzetprocedures
• Consequenties opleiden, trainen en oefenen
• Bereidheid en houdbaarheid niet wettelijke
maatregelen
Bluswatervoorziening en
Bereikbaarheid
Vragen uit het veld