алгоритмiз

download report

Transcript алгоритмiз

Тематика вивчення
розділу «Алгоритмізація
і програмування»
Гісь І.В.
06 грудня 2013 року
Комп’ютерні науки
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Алгоритми і структури даних.
Мови програмування.
Архітектура комп'ютерів.
Операційні системи і комп'ютерні мережі.
Розробка програмного забезпечення.
Бази даних і інформаційно-пошукові системи.
Штучний інтелект і робототехніка.
Комп'ютерна графіка.
Взаємодія людини і комп'ютера.
Обчислювальна математика.
Ділова інформатика.
Біоінформатика.
Брушкин Дж. Введение в компьютерные науки. Общий обзор, 6-е
издание.: Пер. с анг. –м. : Издательство дом «Вильямс», 2001. -688с.
Шкільний курс інформатики


Комп’ютерне моделювання. Основи
алгоритмізації та програмування
•
•
•
інформаційна модель
алгоритм
базові структури алгоритмів
•
•
•
•
•
Basic
Pascal
C
C++
Object Pascal
Мова програмування
Теоретична база знань:

формулювання проблем і постановка
задач, побудова відповідних
інформаційних моделей, знання
основних понять алгоритмізації
Порівняємо теми, які вивчаються в
розділі “Основи алгоритмізації та
програмування”:


базовий курс
методика складання алгоритмів та їх
аналіз
“Основи алгоритмізації та
програмування”
(академічний профіль)






інформаційна модель
алгоритми
звернення до алгоритмів і функцій
вказівки повторення й розгалуження
табличні величини
підпрограми
Реалізація в візуальному режимі
Структура
“Основи алгоритмізації та
програмування”
(поглиблене вивчення інформатики)














структуровані типи даних: множини, записи, файли
динамічні структури: стек, список, черга, дерево
динамічний розподіл пам’яті
комбінаторні об’єкти: перестановки, сполучення, розміщення
теорія графів
динамічне програмування
жадібні алгоритми
пошукові алгоритми
методи сортування
основи лінійного програмування
опрацювання довгих чисел
елементи обчислювальної геометрії
синтаксичний розбір і лексичний аналіз виразів
методи перебору з відтинанням гілок
ООП. Основи візуального
програмування



Створення проектів прикладного
призначення
Створення залікових робіт
Створення наукових (учнівських) робіт
(ДПА)
Середовище програмування





Pasic (Василь
Turbo Pascal
Borland Pascal
Free Pascal


ABC Pascal
Delphi 7.0
Turbo Delphi

Turbo C++
Dev C++
Visual C++
(http://www.turboexplorer.co
m/ )
Петрів, Львів)


Середовище програмування
DELPHI

Консольний режим

Візуальний режим
Візуальний режим
• анкета
• калькулятор
• переведення систем
• табулювання функції
• блокнот
• тест
• бібліотека геометричних фігур
• моделювання
• перегляд, редагування і відбір даних з БД
Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.АПаскаль. Turbo Pascal i Delphi.
Навч. посібник для студентів та учнів. 8-ме вид. 2007р.
Для підняття рівня фахової
підготовки вчителям, особливо з
інформатики, необхідно:




постійно займатися самоосвітою
регулярно розв’язувати задачі,
аналізувати алгоритми
приймати активну участь в різного рівня
олімпіадах
дистанційно навчатися на різних
курсах, в Інтернет-олімпіадах, школі
олімпійського резерву
Наука
інформатика
постійно
розвивається.
Бути
фахівцем
з
сучасних
інформаційних
технологій можливо тільки за умови комплексного
вивчення всіх складових частин комп'ютерних наук. Щоб
вчитель інформатики бути компетентним, йому постійно
займатися
самоосвітою,
слідкувати
за
розвитком
комп’ютерної
техніки,
проведенням
наукових
дослідженням
з
певних
розділів.
Крім того вчителі інформатики повинні мати
практичні
навики
в
користуванні
програмним
забезпеченням, яке постійно змінюється, вміти його
встановлювати, налагоджувати і навчити інших ним
користуватися, іншими словами навчити раціонально
використовувати
програмне
забезпечення
для
розв’язування задач, які виникають в різних областях
діяльності людини, ознайомити з місцем і роллю
інформаційно-комунікаційних технологій в сучасному
виробництві, науці, повсякденному житті .