PROGRAM OPERACYJNY KAPITA* LUDZKI

download report

Transcript PROGRAM OPERACYJNY KAPITA* LUDZKI

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI
Priorytet III, Działanie 3.2
Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Wyniki ankiety ewaluacyjnej
dla nauczycieli ze szkół biorących
udział w badaniu OBUT 2011
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
 Badanie ewaluacyjne zrealizowano metodą ankietową
wykorzystując technikę ankiety on line (CAWI - Computer Assisted
Web Interview) .
 Kwestionariusz ankiety przygotowano w konsultacji z zespołem
przygotowującym Ogólnopolskie Badanie Umiejętności
Trzecioklasistów (OBUT).
 Ankieta skierowana została do nauczycieli z 9756 szkół
podstawowych uczestniczących w badaniu OBUT.
 Kwestionariusz dostępny był dla nauczycieli, którzy zalogowali
się, korzystając z indywidualnego hasła, w dedykowanym serwisie
na stronie internetowej OBUT.
 Kwestionariusz wypełniło 4755 nauczycieli, wśród których ponad
99% stanowią kobiety.
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Problemy związane z realizacją badania w klasie
Czy podczas realizacji badania w klasie wystąpiły problemy związane z:
N=4755 [%]
87.5
Wystąpiły inne problemy
12.5
78.9
Zbyt mała ilość czasu na rozwiązanie wszystkich zadań w
teście matematycznym
21.1
64.8
Zbyt mała ilość czasu na rozwiązanie wszystkich zadań w
teście językowym
Nie
35.2
Tak
45.3
Zbyt wysokim stopniem trudności zadań
54.7
57.7
Zrozumieniem przez uczniów poleceń do zadań
42.3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Problemy związane ze zrozumieniem przez uczniów poleceń do zadań
Problemy ze zrozumieniem poleceń dotyczą zadań (test językowy – P,
test matematyczny – M): N=4755 [%]
2.2
M - Inne. Które?
13.0
M - Oszczędność (M1 9f; M2 5f)
12.1
M - Koszt wody pod natryskiem (M1 9e; M2 5e)
10.0
M - Koszt wody w wannie (M1 9d; M2 5d)
8.5
M - Czas pod natryskiem (M1 9c; M2 5c)
4.7
M - Woda pod natryskiem (M1 9b; M2 5b)
3.4
M - Woda w wannie (M1 9a; M2 5a)
7.6
M - Dzielenie (M1 1d; M2 1d)
M - Mnożenie (M1 1c; M2 1c)
0.5
M - Odejmowanie (M1 1b; M2 1b)
0.3
M - Dodawanie (M1 1a; M2 1a)
0.2
1.2
P - Inne. Które?
18.2
P - Wyrazy bliskoznaczne (P1 11; P2 11)
P - Układanie zdań (P1 10; P2 1)
4.5
P - Użycie wyrazu zamek (P1 9; P2 10)
4.5
0.7
P - Rozpoznawanie części mowy (P1 8; P2 3)
P - Ogłoszenie (P1 6; P2 9)
4.0
P - Ocena postępowania żółwia (P1 4; P2 7)
4.6
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Raportowanie (tj. wprowadzanie odpowiedzi uczniów do programu WPP)
Podczas raportowania: N=4755 [%]
Czy napotkał Pan jakiekolwiek
problemy związane ze stosowaniem
instrukcji zawartych w Zasadach
przekazywania informacji o
rozwiązaniach zadań przez uczniów?
N=4755 [%]
9.0
Pracowałem/am w inny sposób
95.7
Nie
Wprowadzałem/am odpowiedzi
bezpośrednio z testu do programu
WPP
91.0
4.3
Tak
0
20
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Raportowanie (tj. wprowadzanie odpowiedzi uczniów do programu WPP)
cd.
Podczas raportowania: N=4755 [%]
Nie korzystałem/am ze wskazówek dotyczących raportowania
(Wykorzystywałem/am wyłącznie opisy na klawiszach)
2.5
42.4
Wykorzystywałem/am oba sposoby
Wykorzystywałem/am wskazówki dotyczące raportowania
zawarte w programie WPP (podpowiedzi w prawym, dolnym rogu
ekranu)
3.3
Wykorzystywałem/am wskazówki dotyczące raportowania
zawarte w rozdziale 7 Przewodnika przeprowadzającego badanie
51.8
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Raportowanie (tj. wprowadzanie odpowiedzi uczniów do programu WPP)
cd.
Czy raportowanie przeprowadził/a Pan/Pani samodzielnie? N=4755 [%]
29.8
Nie, korzystałem/am z pomocy innych osób
70.2
Tak
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Raportowanie (tj. wprowadzanie odpowiedzi uczniów do programu WPP)
cd.
Czy raportowanie przeprowadził/a Pan/Pani: N=4755 [%]
2.3
W innym miejscu
61.4
W domu
36.3
W szkole
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Rozwiązania zadań budzące wątpliwości nauczycieli prowadzących
raportowanie
Czy podczas raportowania spotkał/a się Pan/Pani z rozwiązaniami zadań budzącymi
wątpliwości? N=4755 [%]
63.0
Nie
37.0
Tak
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Rozwiązania zadań budzące wątpliwości nauczycieli prowadzących
raportowanie cd.
Jeżeli tak, to których zadań to dotyczyło (test z języka polskiego P, test z matematyki M):
N=4755 [%]
M - Oszczędność (M1 9f; M2 5f)
5.4
M - Koszt wody pod natryskiem (M1 9e; M2 5e)
5.1
M - Koszt wody w wannie (M1 9d; M2 5d)
4.7
M - Czas pod natryskiem (M1 9c; M2 5c)
3.9
M - Woda pod natryskiem (M1 9b; M2 5b)
2.3
M - Woda w wannie (M1 9a; M2 5a)
1.9
5.9
M - Dzielenie (M1 1d; M2 1d)
M - Mnożenie (M1 1c; M2 1c)
0.3
M - Odejmowanie (M1 1b; M2 1b)
0.2
M - Dodawanie (M1 1a; M2 1a)
0.1
19.4
P - Wyrazy bliskoznaczne (P1 11; P2 11)
13.0
P - Układanie zdań (P1 10; P2 1)
5.3
P - Użycie wyrazu zamek (P1 9; P2 10)
0.3
P - Rozpoznawanie części mowy (P1 8; P2 3)
15.4
P - Ogłoszenie (P1 6; P2 9)
16.7
P - Ocena postępowania żółwia (P1 4; P2 7)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena funkcjonowania programu do wprowadzania, przetwarzania i
przesyłania danych (WPP)
Czy Pana/Pani zdaniem program WPP umożliwiał sprawne wprowadzenie odpowiedzi?
N=4755 [%]
2.9
Trudno powiedzieć
0.9
Zdecydowanie nie
2.5
Raczej nie
58.5
Raczej tak
35.2
Zdecydowanie tak
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena funkcjonowania programu do wprowadzania, przetwarzania i
przesyłania danych (WPP) cd.
Czy Pana/Pani zdaniem układ klawiszy na poszczególnych ekranach programu WPP
umożliwiał szybkie wprowadzanie danych N=4755 [%]
2.6
Trudno powiedzieć
Zdecydowanie nie
0.4
Raczej nie
0.4
54.9
Raczej tak
41.7
Zdecydowanie tak
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena przydatności wsparcia dla nauczycieli podczas realizacji badania
4.9
Wsparcie przez konsultanta w CKE (telefonicznie) było:
1.8
3.8 0.8
1.1
87.6
0.5
7.4 10.8 2.4
2.0
Wsparcie za pomocą poczty elektronicznej [email protected]
było:
7.5
Wsparcie za pomocą forum na platformie internetowej było:
77.0
0.4
13.2 3.3 2.8
0.7
14.9 2.8
2.8
29.9
Wsparcie ze strony dyrektora szkoły podczas raportowania było:
0%
10%
20%
72.9
30%
40%
50%
48.9
60%
70%
80%
Zdecydowanie przydatne
Raczej przydatne
Raczej nieprzydatne
Zdecydowanie nieprzydatne
Trudno powiedzieć
Nie korzystałem/am
90%
100%
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena przydatności wsparcia dla nauczycieli podczas realizacji badania cd.
Czy wykorzystywał Pan inne formy wsparcia podczas raportowania? N=4755 [%]
98.7
Nie
Tak
1.3
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena przydatności wsparcia dla nauczycieli podczas realizacji badania cd.
Wsparcie przez konsultanta w CKE (telefonicznie) - czy napotkał
Pan problemy?
11.5
88.5
Wsparcie za pomocą poczty elektronicznej [email protected] - czy napotkał Pan problemy?
2.5
97.5
Wsparcie za pomocą forum na platformie - czy napotkał Pan
problemy?
4.2
95.8
Wsparcie ze strony dyrektora szkoły - czy napotkał Pan
problemy?
5.1
94.9
0%
Tak
10%
Nie
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90% 100%
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena Przewodnika dla przeprowadzającego badanie
Czy Przewodnik przeprowadzającego badanie wydaje się Panu/Pani zrozumiały?
N=4755 [%]
Trudno powiedzieć
1.6
Zdecydowanie nie
0.2
0.9
Raczej nie
50.7
Raczej tak
46.7
Zdecydowanie tak
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena Przewodnika dla przeprowadzającego badanie cd.
Czy wymienione poniżej rozdziały Przewodnika okazały się Pana/Pani zdaniem pomocne w
realizacji badania w klasie?
38.3
Rozdział 5. Udział w badaniu uczniów z opiniami i orzeczeniami
PPP oraz zaświadczeniami lekarskimi
4.0
3.2 14.8
39.8
0.7
55.4
Rozdział 4. Przebieg badania w szkole
41.7
2.0
0.2
0.7
49.8
Rozdział 3. Przygotowanie do badania w szkole
2.6
46.6
0.3
0%
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie. Dlaczego?
10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Zdecydowanie nie. Dlaczego?
Trudno powiedzieć
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena Przewodnika dla przeprowadzającego badanie cd.
Czy wymienione poniżej rozdziały Przewodnika okazały się Pana/Pani zdaniem pomocne
podczas raportowania odpowiedzi uczniów? n=4755 [%]
0.6
54.4
Rozdział 7. Zasady przekazywania informacji o rozwiązaniu zadań
przez uczniów w części dotyczącej testu z matematyki M
42.7
2.0
0.9
51.0
Rozdział 7. Zasady przekazywania informacji o rozwiązaniu zadań
przez uczniów w części dotyczącej testu z języka polskiego P
45.6
2.3
0.5
59.3
Rozdział 6. Obsługa programu WPP
0%
Zdecydowanie tak
Raczej tak
Raczej nie. Dlaczego?
10%
20%
30%
40%
37.9
50%
60%
Zdecydowanie nie. Dlaczego?
70%
80%
2.1
90% 100%
Trudno powiedzieć
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ocena przydatności informacji zwrotnej w postaci Raportu dla klasy
Proszę ocenić przydatność informacji zwrotnej w postaci raportu dla klasy, którą otrzymał
Pan po wprowadzeniu odpowiedzi uczniów do programu WPP N=4755 [%]
11.0
Trudno powiedzieć
1.0
Zdecydowanie nieprzydatna
4.1
Raczej nieprzydatna
40.9
Raczej przydatna
42.9
Zdecydowanie przydatna
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
OGÓLNOPOLSKIE BADANIE UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTÓW
Ogólna ocena badania OBUT z perspektywy nauczycieli
Czy poleciłby Pan udział w badaniu OBUT nauczycielowi, który będzie uczył klasę trzecią
w przyszłym roku szkolnym? N=4755 [%]
26.2
Nie
73.8
Tak
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100