Komunikacna_politika_podniku

Download Report

Transcript Komunikacna_politika_podniku

Komunikačná politika podniku
Komunikačná politika zahŕňa:
Reklamu
 Podporu predaja
 Styk s verejnosťou

Reklama
Na koho má reklama pôsobiť ???
 Aký je cieľ reklamy ???

Reklama je cieľavedomé pôsobenie na
zákazníkov s cieľom sprostredkovať
im informácie o výrobku a podnietiť
ich ku kúpe
Funkcie reklamy

Komunikačná
◦ Oboznámiť zákazníkov s
výrobkom a jeho
prednosťami

Ekonomická
◦ Vyvolať u zákazníkov dopyt
po výrobku, doviesť ho ku
kúpe
Požiadavky na reklamu

Pôsobivá
◦ Reklama ma zaujať,
upútať

Pravdivá
◦ Nemá vytvárať falošné
dojmy

http://www.youtube.com/watch?v=QJ
t-9UxwdSo
Hospodárnosť
◦ Náklady na jej výrobu by
mali byť čo najnižšie
http://medialne.blog.etrend.sk/reklamy
/tag/redbull/
Účinná reklama by mala
 A – attention (pozornosť)
 I – interest (záujem)
 D – desire (túžba)
 A – action (čin)
Členenie reklamy podľa cieľa

Uvádzacia reklama – na nové výrobky
Udržiavacia reklama – má výrobok
pripomenúť vo fáze zrelosti
 http://www.metoo.sk/myvideo/play/d14cb
6cca5c0b5d38eb0fd640e175f07

Členenie reklamy podľa cieľa

Rozširovacia reklama
◦ Ponúka doterajší výrobok v novej forme
◦ http://medialne.blog.etrend.sk/reklamy/2009/01/2
2/spot-silan-fresh-winter-pre-henkel/
Členenie reklamy podľa objektu

Reklama výrobku
◦ http://www.indulona.sk/default.aspx/sk/chc/ind
ulonanew/menuroot/indulonahandcar/content
containe/reklamnyspot

Reklama činnosti podniku
◦ http://www.youtube.com/watch?v=VTMkzbsv
1O0

Reklama podniku ako celku
Členenie podľa prostriedkov
reklamy
Grafické prostriedky
reklamy
1.
◦
◦
◦
◦
Inzeráty v novinách a
časopisoch, na internete
Reklamné plagáty a oznamy
Svetelné reklamy
Prospekty, katalógy, obalový
materiál
Reklamné akcie
2.
◦
◦
◦
◦
◦
Reklamné prednášky a besedy
Módne prehliadky a iné spôsoby predvádzania
Rozhlasové a televízne vysielanie
Reklamné filmy (teleshoping)
Reklamné pochody
3.
Reklamné vybavenie obchodov a
výkladov
Reklamná pomoc predaju
4.
◦
◦
Reklamné darčeky a doplnky – tašky, perá,
tričká, dáždniky, odznaky..
Služby pre zákazníkov
Reklama roka 2009

http://topvidea.com/t-mobile-zazime-tospolu/
Podpora predaja



Zlepšenie vlastnej predajnej činnosti
(školenia predavačov)
Podpora procesu predaja (lepšia
prezentácia tovaru, ochotný
predajcovia)
Podpora spotrebiteľov
(spotrebiteľské súťaže)
◦ http://www.rajo.sk/?609
Práca s verejnosťou
Zvýšenie dôvery, zlepšenie image v očiach
verejnosti
 Sponzoring, dni otvorených dverí, články v
tlači...
