định nghĩa ajax

Download Report

Transcript định nghĩa ajax

Asynchronous JavaScript and
XML (AJAX)
Ho Chi Minh City, Mar 23, 2012
Pasona Tech Co, Ltd.
Presenter: SOL Group .
1
AGENDA
I. Định nghĩa AJAX
II. Điểm khác biệt giữa AJAX và ứng dụng web thông thường
III. Ưu và nhược điểm
IV. Ứng dụng hiện nay của AJAX
V. Các trình duyệt hỗ trợ AJAX
2
ĐỊNH NGHĨA AJAX


AJAX là chữ viết tắt của "Asynchronous
JavaScript and XML" (Javascript và XML bất
đồng bộ
Là một nhóm các công nghệ phát triển web
được sử dụng để tạo các ứng dụng web
động hay các rich Internet applications
ĐỊNH NGHĨA AJAX


Ajax là một kỹ thuật phát triển web có tính tương tác cao bằng
cách kết hợp các ngôn ngữ:
 HTML (hoặc XHTML) với CSS trong việc hiển thị thông tin
 Mô hình DOM (Document Object Model), được thực hiện thông
qua JavaScript, nhằm hiển thị thông tin động và tương tác với
những thông tin được hiển thị
 Đối tượng XMLHttpRequest để trao đổi dữ liệu một cách không
đồng bộ với máy chủ web
 XML thường là định dạng cho dữ liệu truyền, mặc dầu bất cứ
định dạng nào cũng có thể dùng, bao gồm HTML định dạng
trước, văn bản thuần (plain text), JSON và ngay cả EBML
Ajax không phải là một công nghệ mà là một thuật ngữ mô tả
việc sử dụng kết hợp một nhóm nhiều công nghệ với nhau
ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA AJAX
ĐIỂM KHÁC BIỆT CỦA AJAX




Thông tin được xử lý trên máy client thay vì
trả về cho server xử lý.
Các trang web được cập nhật nhưng không
refresh lại trang.
Các request từ client sẽ được xử lý bởi AJAX
engine trước khi đến server
Các ứng dụng Ajax có thể gửi các yêu cầu
tới máy server thông qua SOAP hoặc XML
ƯU ĐIỂM VÀ NHƯỢC ĐIỂM
CỦA AJAX


Ưu điểm:
 Giảm lượng lớn băng thông và thời gian nạp trang
 Cho người dùng trải nghiệm sự tương tác cao
 Client chỉ phải yêu cầu script và css một lần từ server
Nhược điểm:
 Nút back trên trình duyệt sẽ không hoạt động đúng
 Gây khó khăn cho việc bookmark và quay lại một trang nào đó
 Không sử dụng được trên các thiết bị hay trình duyệt không hỗ
trợ javascript hay AJAX (hoặc javascript đã bị disable)
 Chế độ same origin policy không cho phép sử dụng AJAX thông
qua các tên miền
 Khó khăn trong việc kiểm thử
 Tạo ra thêm một cách thức tấn công bằng mã độc khác mà các
developer khó có thể kiểm soát hết được
ỨNG DỤNG HIỆN NAY



Google đang đầu tư rất lớn trong việc phát
triển các phương pháp tiếp cận Ajax.
Orkut, Gmail, phiên bản beta mới nhất của
Google Groups, Google Suggest và Google
Maps là những ứng dụng Ajax
Các dự án này demo Ajax không chỉ về mặt
lý thuyết kỹ thuật, mà còn bằng các ứng dụng
trong cuộc sống
CÁC TRÌNH DUYỆT HỖ TRỢ
AJAX








Apple Safari từ 1.2 trở lên
Konqueror
Microsoft Internet Explorer từ 4.0 trở lên
Mozilla/Mozilla Firefox từ 1.0 trở lên
Netscape từ 7.1 trở lên
Opera từ 8.0 trở lên
GreenBrowser 4.3
Google Chrome tất cả các phiên bản.
10