เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ

download report

Transcript เครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังน้ำ

นวัตกรรม สชป. ๖
เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ ำพลังน้ ำ
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
เครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำพลังน ้ำ
พลังงำนจำกน้ ำที่จ่ำยให้ชำวนำ
พลังงำนสะอำด
เป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
กระบวนกำรเปลี่ยนพลังงำน
พลังงำนศักย์
(PE)
เขื่อน Dam
คลอง Canal
ฝำย Weir
พลังงำนจลน์
(KE)
บ่อกังหัน
(Turbine Pit)
พลังงำนกล
(ME)
พลังงำนไฟฟ้ ำและ
พลังงำนน้ ำไหล
กังหันน้ ำ
(Turbine)
Dynamo
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
ประเภทของกังหันน้ ำ
กังหันน้ ำแบ่งเป็ นสองประเภทหลักตำมหลักกำรทำงำนตำมหลักฟิ สิ กส์คือ รี แอก
ชัน และ อิมพัลส์
Reaction Turbine
•Francis turbine
•Kaplan turbine
•Tububar turbine
Impulse Turbine
•Pelton turbine
•Cros Flow turbine
•Water wheel
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
หลักกำร
ทำงำน
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
Pelton Turbine
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
Cros Flow Turbine
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
Francis Turbine
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
Kaplan Turbine
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
Tububar Turbine
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
Water wheel
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
พลังงานสุทธิคดิ เป็ นประสิทธิภาพสูงสุด ดังนี ้
ลำดับที่
ชื่ออุปกรณ์
ประสิ ทธิภำพ
คำนวณประสิ ทธิภำพรวม
Generator
1
อำคำรส่ งนำ้ - บ่ อกังหันนำ้
= 95-97%
2
Water turbine
= 87%
3
Electric Generator = 80%
5
รำงและท่ อจ่ ำยนำ้
= 90-95%
6
ลูกปื นเพลำ
= 98%
= 0.95 x 0.87 x 0.80
x 0.90 x 0.98 x 100
= 58.32%
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
หลักกำรติดตังเครื
้ ่ องกังหัน
à¤Ã×èͧ¡
hin
hf
Water Canal
µÐᡠç
º Ò¹ Ãк ÒÂ
H1
V
H2
ÃÒ§¹ éÓµèÒ§Ãд Ѻ
Detumn line
Water Canal
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
หลักกำรติดตังและกำรใช้
้
งำนของ Waterwheel
Water wheel
V
Water flow
Out put
V
V
Water wheel
à¾ÅÒ
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
๑
สถำนที่ดำเนินกำรก่อสร้ ำงเครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำพลังน ้ำ
คลองซอย๓ซ้ ำย ๑๘+๐๖๘
ฝ่ ำยส่งน ้ำและบำรุงรักษำที่ ๓ หนองหวำย
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
ÁÙàÅè 8.5 «Á.
57
àËÅç¡ ÃÒ§¢¹ Ò´ 5 x 10 «Á.
àËÅç¡ ¢¹ Ò´ 3.8 x 7.5 «Á.
174,5
· èÍàËÅç¡ ª غÊѧ¡ ÐÊÕ¢¹ Ò´ 2.54 «Á.
100
3.8 x 7.5 «Á.
66
àËÅç¡ ÃÒ§¢¹ Ò´
àËÅç¡à¾ÅÒ
3.8 «Á.
Front
View
10
àËÅç¡ ÃÒ§¢¹ Ò´ 5 x 10 «Á.
35,5
220
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
Top View
37
19
7,5
21
89
169
220
7,5
55
100
220
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
35,5
57
Side
กังหัน
· èÍàËÅç¡ ª Ø
º Êѧ¡ ÐÊÕ 2.5 «Á.
0
R2
àËÅç¡ á¼è¹ ˹ Ò6 ÁÁ.
àËÅç¡ á¼è¹ ˹ Ò9.5 ÁÁ.
R10
R3,
75
· èÍàËÅç¡ ª Ø
º Êѧ¡ ÐÊÕ 7.5 «Á.
·Ô
È· Ò§¡ ÒÃäËÅ¢Í §¹ éÓ
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
50
àËÅç¡ á¼è¹ ˹ Ò3 ÁÁ.
OWAN GENERATOR
Ser.No. 9061098
A.C.-VOLTS 230
AMPERS 22.5
POWER FACTOR 0.8
D.C.VOLTS
WATTS
TYPE D8C
KVA 6.25
CYCLES 50
PHASE 1
AMPS.
R.PM. 1500
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
น้ ำหนักกังหัน
265 Kg.
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
ติดตังกั
้ งหัน
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
ติดตั้งกังหัน
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
ติดตัง้ Generator
ทดสอบGenerator จ่ำยไฟฟ้ำ
ทดสอบกำรจ่ำยไฟฟ้ำ
P = ρgQHeffT
P = กำลังกำรผลิต (Kw)
ρ = ควำมหนำแน่นของน้ ำที่ 15 Co (Kg/m3
Q = อัตรำกำรไหลของน้ ำ (m3/s)
H = ควำมสูงหัวน้ ำสุ ทธิ (m)
effT = ประสิ ทธิ ภำพเครื่ องกังหันน้ ำ
eff G = ประสิ ทธิ ภำพของเครื
่ องกำเนิดไฟฟ้ ำ
ส่วนเครื่ องจักรกล สำนักชลประทำนที่ ๖
วงจรไฟฟ้ำ
V
A
CB
fuse
L N L N
plug
สรุ ป ผลทดสอบเครื่ องกำเนิดไฟฟ้ำพลังน ้ำ
สำมำรถจ่ำยพลังงำนไฟฟ้ำได้ 2 Kw
กังหันพลังน ้ำขับ Alternator
• Alternator แปลงพลังงำนกลเป็ นพลังงำนไฟฟ้ ำใช้ชำร์จ Battery
• Battery จ่ำยไฟฟ้ ำกระแสตรง 12 v เข้ำ Inverter
• Inverter แปลงไฟฟ้ ำกระแสตรง 12 v เป็ นกระแสสลับ 220 v
นำพลังงำน
ไฟฟ้ำไปใช้ งำน
Alternator
พลังงำนไฟฟ้ำ
กังหัน
Battery
Inverter
Fornt view
180
ÅÙ
¡ »×
¹ µØ
¡ µÒ
ê
38 ÁÁ.
150
50
à¾ÅÒàËÅç¡
38 ÁÁ.
àËÅç¡ ©Ò¡ 7.5x7.5 ÁÁ.
Top view
700
481
267,55
226
221
115
à¿×
Í §â«è
è
10
ÁÙ
àÅè
ÊÒ¾ҹ A
àËÅç¡ ÃÒ§ 10 x 5 ÁÁ.
367
581
¢Í º »Ù
¹ ¤ÅÍ §Êè
§¹ é
Ó
60
Side view
ติดตังกั
้ งหันตัวที่ ๒