Prezentace k psychodiagnostice

Download Report

Transcript Prezentace k psychodiagnostice

Jak se dělá andragogický výzkum
Přístup andragoga k testům
osobnosti
Dotazníky:
• Založené na subjektivní výpovědi vyšetřovaného
• Cílem je získat subjektivní údaje vyšetřovaného o jeho
vlastnostech, postojích, potřebách, citech, motivech,
vztazích, zájmech, způsobech reagování v různých
situacích, o tělesném a psychickém zdraví atd.
• Vycházejí z introspekce vyšetřovaného
• Jedná se o metodu nepřímého posouzení
• Proband neposuzuje svůj osobnostní rys, ale obvykle
popisuje svoje chování
výhody dotazníkových metod:
•
•
•
•
•
•
Převážně jednoduchá a rychlá administrace
Rychlé vyhodnocení výsledků
Kvantifikace získaných údajů
Možnost porovnání výsledků s normou
Skupinové zadání – u většiny
V krátké době umožňují získat mnoho údajů
nevýhody dotazníkových metod:
• Diagnostická hodnota závisí od schopnosti introspekce
• Nedostatek sebekritiky
• Záměrné skreslení údajů vyšetřovaným – simulace,
disimulace, agravace
• Sociální žádoucnost
• Schematičnost, formalizovanost a kategoričnost výpovědí
(ano, ne)
• Mnohoznačnost, neurčitost a nepružnost některých
otázek nebo tvrzení
• Nepřesná kvantifikace odpovědí (např. občas, výjimečně)
• Problematika dvojitého záporu
nevýhody dotazníkových metod:
•
•
•
•
Lži škála
Metoda nucené volby
Maskované položky (na problém se ptáme oklikou)
Doplnění o další psychodiagnostické metody (klinické,
projektivní metody)
Co všechno lze dotazníky změřit:
osobnost
hlavní rysy osobnosti
osobnost
motivace
inteligence
hodnoty
koncentrace
paměť
strategie řešení
problémů
strategie zvládání
stresu
prostorovou
představivost
emoce
Vývoj metod:
Eysenckův osobnostní dotazník (EOD, EPI) je původní
psychologická poznávací metoda Hanse Jürgena
Eysencka a jeho manželky Sibyl B. G. Eysenckové, která
má za cíl identifikovat dvě hlavní dimenze
osobnosti: extraverzi (E) a neuroticismus (N)
či emocionální labilitu. Pokud jde o neuroticismus, ten
totiž vymezil britský psycholog H. J. Eysenck (19161997)
nevýhody dotazníkových metod:
V roce 1947 jako poruchu integrace osobnosti a emoční instabilitu,
ještě nikoliv jako neurózu. Později (1960) zdůrazňoval Eysenck v
obsahu tohoto pojmu zejména emocionalitu. Navíc obsahuje EOD
stupnici zjišťující upřímnost zkoumané osoby.
Eysenckův osobnostní dotazník lze využít i pro diagnostiku klasických
temperamentů (sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik) a to tak,
že se dá do vztahu kvantita extraverze, resp. introverze a
emocionální labilita, resp. stabilita. Např. jedinec extravertovaný a
současně emočně labilní patří mezi temperamentový typ cholerik.
nevýhody dotazníkových metod:
Analýzu výsledků dotazníku a příslušnou psychologickou diagnózu by
měl provádět odborný psycholog, který má k dispozici
vyhodnocovací klíč.
H. J. Eysenck byl německý a britský psycholog židovského původu
žijící a pracující v Londýně. Byl autorem psychometricky založené
teorie osobnosti. Jeho pojetí temperamentu vychází z faktorové
analýzy. Při faktorování vyššího řádu, které Eysenck užívá, se
vyabstrahují velmi obecné vlastnosti.
Původní Eysenckův osobnostní a zde uvedený dotazník obsahoval
pouze 2 faktory - neuroticismus a extraverzi. Později H. J. Eysenck
doplnil svou teorii o třetí faktor - psychoticismus.
Jeho teorie a metoda diagnostikování osobnosti vyniká
dobrou měřitelností a testovatelností. Když vzniknul
podobný test osobnosti L. S. Goldberga s názvem Big
Five (Velká pětka), Eysenck na to zareagoval publikováním
vlastní teorie s názvem Giant three (Obrovská trojka). Čísla
v názvech obou teorií označují počet základních
osobnostních vlastností.
Eysenckova teorie i jeho novější testy osobnosti tedy vychází
ze tří vlastností:
Emoční stabilita nebo labilita (neuroticismus).
Extraverze - introverze
Psychoticismus.
Osobnostní dotazník BIP:
Profesní orientace
Pracovní chování
Osobní předpoklady
Sociální kompetence
Psychická konstituce
Popis metody:
•
•
•
•
•
210 položek, administrace ca 45 min
Položky se týkají chování, jednání, zvyků
14 škál rozdělených do 4 dimenzí
Věk: od 20 let
Vyhodnocení ručně (forma tužka-papír) nebo počítačově
v rámci HTS
• Využitelné německé i české normy
Popis metody:
•
•
•
•
•
•
210 položek, administrace ca 45
min
Položky se týkají chování, jednání,
zvyků
14 škál rozdělených do 4 dimenzí
Věk: od 20 let
Vyhodnocení ručně (forma tužkapapír) nebo počítačově v rámci
HTS
Využitelné německé i české normy
proměnné
cíle
operacionalizace
indikátory
technika dotazování
algoritmus
technika výpočtu
algoritmus
Konstrukce metod:
cíle
obecné součty
paritní součty
proměnné
operacionalizace
indikátory
Populační zatížení
technika dotazování
algoritmus
technika výpočtu
vázané součty
algoritmus
tvorba dimenzí
standardizace
validizace
Tvorba škal
Interpretace
prezentace
Faktorová zátěž
ME
Svědomí mi říká, že bych měl pracovat i když už nemusím.
Se svým výkonem jsem spokojený teprve tehdy, když
překonávám očekávání druhých.
Motivace k výkonu
Proměnné:
I
I
V práci jsem spokojen pokud sám sebe překvapím.
Rád se vystavuji náročným situacím, abych zjistil, jak dobrý
jsem.
Vyřešení náročných situací mě baví víc, než dobře placená
nudná práce.
I po velmi dobrých výkonech se snažím být ještě lepší.
MV1
MV2
MV3
ME
Měl bych se snažit i po dobrých výkonech.
Stává se, že pro mnohé povinnosti zanedbávám svůj osobní
život.
I
Nestalo se mi, že bych se přistihl, že se nudím.
Je pro mě důležité, aby výše mé odměny souvisela s mými
výkony.
Vždy budu preferovat práci, kde můj výkon ovlivňuje můj
příjem.
ME
Neusiluji o uskutečnění těch cílů, které se ukáží jako težce
dosažitelné.
MV4
I
Pokud nemůžu něčeho dosáhnout, vzdám se toho.
Dávám přednost cílům, kterých můžu dosáhnout s jistotou.
I
Je pro mě vhodnější pokud dávám přednost jistým cílům.
Jsem nespokojený, pokud nemůžu uplatnit všechny své
schopnosti k dosažení nejlepšího výkonu.
ME
Chtěl bych maximálně využívat své znalosti a dovednosti.
Jsem se sebou spokojený teprve tehdy, když podávám
mimořádné výkony.
ME
Svědomí mi říká, že bych měl pracovat i když už nemusím.
Se svým výkonem jsem spokojený teprve tehdy, když
překonávám očekávání druhých.
Motivace k výkonu
Proměnné:
I
I
V práci jsem spokojen pokud sám sebe překvapím.
Rád se vystavuji náročným situacím, abych zjistil, jak dobrý
jsem.
Vyřešení náročných situací mě baví víc, než dobře placená
nudná práce.
I po velmi dobrých výkonech se snažím být ještě lepší.
MV1
ME
Měl bych se snažit i po dobrých výkonech.
Stává se, že pro mnohé povinnosti zanedbávám svůj osobní
život.
I
Nestalo se mi, že bych se přistihl, že se nudím.
Je pro mě důležité, aby výše mé odměny souvisela s mými
výkony.
Vždy budu preferovat práci, kde můj výkon ovlivňuje můj
příjem.
+
MV2
+
MV3
ME
Neusiluji o uskutečnění těch cílů, které se ukáží jako težce
dosažitelné.
+
MV4
I
Pokud nemůžu něčeho dosáhnout, vzdám se toho.
Dávám přednost cílům, kterých můžu dosáhnout s jistotou.
=
I
Je pro mě vhodnější pokud dávám přednost jistým cílům.
Jsem nespokojený, pokud nemůžu uplatnit všechny své
schopnosti k dosažení nejlepšího výkonu.
ME
Chtěl bych maximálně využívat své znalosti a dovednosti.
Jsem se sebou spokojený teprve tehdy, když podávám
mimořádné výkony.
hodnota
ME
Svědomí mi říká, že bych měl pracovat i když už nemusím.
Se svým výkonem jsem spokojený teprve tehdy, když
překonávám očekávání druhých.
Motivace k výkonu
I
Proměnné:
I
V práci jsem spokojen pokud sám sebe překvapím.
Rád se vystavuji náročným situacím, abych zjistil, jak dobrý
jsem.
Vyřešení náročných situací mě baví víc, než dobře placená
nudná práce.
I po velmi dobrých výkonech se snažím být ještě lepší.
MV1
ME
Měl bych se snažit i po dobrých výkonech.
Stává se, že pro mnohé povinnosti zanedbávám svůj osobní
život.
I
Nestalo se mi, že bych se přistihl, že se nudím.
Je pro mě důležité, aby výše mé odměny souvisela s mými
výkony.
Vždy budu preferovat práci, kde můj výkon ovlivňuje můj
příjem.
+
MV2
+
MV3
ME
Neusiluji o uskutečnění těch cílů, které se ukáží jako težce
dosažitelné.
+
MV4
I
Dávám přednost cílům, kterých můžu dosáhnout s jistotou.
=
I
Je pro mě vhodnější pokud dávám přednost jistým cílům.
Jsem nespokojený, pokud nemůžu uplatnit všechny své
schopnosti k dosažení nejlepšího výkonu.
ME
Chtěl bych maximálně využívat své znalosti a dovednosti.
Jsem se sebou spokojený teprve tehdy, když podávám
mimořádné výkony.
ME
I
hodnota
Pokud nemůžu něčeho dosáhnout, vzdám se toho.
Paritní součty:
Výrok A1
Výrok B1
Paritní součty:
1
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
2
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
3
C1
C2
C3
C4
C5
C6
C7
C8
C9
C10
C11
C12
C13
C14
C15
C16
4
D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9
D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
5
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
X = (k 2- k) / 2
X = (16 2- 16) / 2
X = 120
6
F1
F2
F3
F4
F5
F6
F7
F8
F9
F10
F11
F12
F13
F14
F15
F16
7
G1
G2
G3
G4
G5
G6
G7
G8
G9
G10
G11
G12
G13
G14
G15
G16
8
H1
H2
H3
H4
H5
H6
H7
H8
H9
H10
H11
H12
H13
H14
H15
H16
9
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
CH7
CH8
CH9
CH10
CH11
CH12
CH13
CH14
CH15
CH16
10
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7
I8
I9
I10
I11
I12
I13
I14
I15
I16
11
J1
J2
J3
J4
J5
J6
J7
J8
J9
J10
J11
J12
J13
J14
J15
J16
12
K1
K2
K3
K4
K5
K6
K7
K8
K9
K10
K11
K12
K13
K14
K15
K16
13
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12
L13
L14
L15
L16
14
M1
M2
M3
M4
M5
M6
M7
M8
M9
M10
M11
M12
M13
M14
M15
M16
15
N1
N2
N3
N4
N5
N6
N7
N8
N9
N10
N11
N12
N13
N14
N15
N16
16
O1
O2
O3
O4
O5
O6
O7
O8
O9
O10
O11
O12
O13
O14
O15
O16
Obecné součty:
1
V1
2
3
4
X
V2
X
V3
X
M4
X
M5
X
M6
X
M7
X
5
Vázané součty:
1
2
3
4
5
A
B
C
D
E
F
G
Celková suma je 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28
6
7
Vázané součty :
1
2
3
4
5
A
B
C
D
E
F
G
Celková suma je 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28
6
7
Vázané součty :
1
2
3
4
5
A
B
C
D
E
F
G
Celková suma je 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28
6
7
Vázané součty :
1
2
3
4
5
A
B
C
D
E
F
G
Celková suma je 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 = 28
6
7
Konstrukce metod:
cíle
obecné součty
paritní součty
proměnné
operacionalizace
indikátory
Populační zatížení
technika dotazování
algoritmus
technika výpočtu
vázané součty
algoritmus
tvorba dimenzí
standardizace
validizace
Tvorba škal
Interpretace
prezentace
Faktorová zátěž
Teď bych byl(a) rád(a), kdybyste mi mohl(a) říci své názory na různá témata. Kam byste svůj
názor umístil(a) na takovéto škále?
1
2
3
4
A) Jednotlivci by měli převzít více
odpovědnosti, aby se o sebe dokázali
postarat
5
6
7
8
9
10
Stát by měl převzít více
odpovědnosti a zajistit, aby
bylo o každého postaráno
B) Nezaměstnaní, by měli mít
povinnost přijmout jakoukoli práci,
která je k dispozici, nebo ztratit
podporu v nezaměstnanosti
Nezaměstnaní by měli mít
právo odmítnout zaměstnání,
které nechtějí vykonávat
C) Konkurence je prospěšná.
Podněcuje k usilovné práci a k tvorbě
nových myšlenek
Konkurence je škodlivá.
Vyvolává v lidech to nejhorší
D) Stát by měl dát firmám
větší svobodu.
Stát by měl na firmy účinněji
dohlížet.
E) Příjmy by měly být
vyrovnanější
Mělo by se více podnítit úsilí
jednotlivce
F) Soukromé vlastnictví
obchodu a průmyslu by mělo
vzrůst
Státní vlastnictví obchodu by se
mělo v co nejširší míře
zachovat
G) Každý člověk by měl být
zodpovědný za své vlastní
důchodové zabezpečení
Stát by měl být zodpovědný za
důchodové zabezpečení všech
občanů
H) Každý člověk by měl být
zodpovědný za zajištění svého
vlastního bydlení
Stát by měl být zodpovědný za
zajištění bydlení pro všechny
občany
Ad 1. Nejdříve musíme zjistit, zdali položky, které chceme faktorovat, jsou pro FA vůbec
vhodné
Proměnné, které vstupují do FA, musí být měřeny přinejmenším na ordinální úrovni a
měly by mít delší stupnice. Dichotomické proměnné jsou pro aplikaci FA nevhodné.
Proměnné by navíc mezi sebou neměly být příčinně vztaženy. Položky musí mezi sebou
korelovat takovým způsobem, že těsnost korelace by měla být vyšší než 0,3. Zatímco
první dvě podmínky můžeme odhalit pouhou úvahou nad povahou dat – v našem
případě není ani jedna z podmínek porušena – těsnost korelace si musíme nechat
samozřejmě spočítat. Vzájemné korelace mezi proměnnými ukáže matice interkorelací.
Výstup z Descriptives přinese především matici interkorelací (viz tabulka). Vidíme v ní, že
některé korelace nejsou příliš vysoké (jsou vysvíceny žlutě). Dále přinese tzv. anti-image
matici (viz tabulka), v níž v její dolní polovině jsou na diagonále (vysvíceny žlutě) uvedeny
hodnoty Kaiser-Meyer-Olkinovy míry (KMO míra) vhodnosti položek pro faktorovou
analýzu. Tato míra by měla být vyšší než 0,6, vhodnější ale je, pokud dosahuje hodnoty
0,7 a více. Hodnoty KMO jsou v našem případě u všech položek dobré. Konečně výstup
z tohoto zadání přinese také celkovou hodnotu KMO (pro všechny položky a také
Bartlettův test. Oba tyto údaje nám pomohou dále zhodnotit, zdali naše položky, které
chceme faktorovat, jsou pro FA vůbec vhodné.
Tab. 12.1: Matice interkorelací zkoumaných položek
Q54B
Q54C
Q54D
Q54E
Q54F
Q54G
Q54H
Q54A Odpovědnost za jednotlivce
Q54B Nezaměstnaní
Q54C Konkurence je:
Q54D Stát by měl:
Q54E Příjmy by měly být:
Q54F Soukromé vlastnictví
Q54G Za důchodové zabezp. odpov.
Q54H Za bydlení zodpovědný:
Q54A
Correlation Matrix
1,00
,176
,366
,322
-,243
,412
,397
,452
1,00
,175
,068
,028
,041
,146
,178
1,00
,264
-,131
,407
,169
,243
1,00
-,252
,403
,319
,289
1,00
-,208
-,186
-,204
1,00
,301
,303
1,00
,481
1,00
a. Measures of Sampling Adequacy(MSA)
-6,76E-02
-,130
-4,5E-02
8,38E-02
-,121
-,109
-,155
-6,763E-02
,927
-,115
-2,8E-03
-7,9E-02
6,8E-02
-5,0E-02
-7,E-02
-,130
-4,492E-02
8,378E-02
-,115
-2,84E-03
-7,94E-02
,763
-6,E-02
6,5E-03
-6,0E-02
,757
,118
6,47E-03
,118
,890
-,197
-,170
3,8E-02
4,7E-02
-,101
2,9E-02
-3,E-02
-4,E-02
5,1E-02
-,121
6,796E-02
-,197
-,170
3,81E-02
,678
-6,2E-02
-3,E-02
-,109
-5,05E-02
4,7E-02
-,101
2,94E-02
-6,2E-02
,697
-,225
-,155
-7,16E-02
-3,E-02
-4,3E-02
5,10E-02
-3,4E-02
-,225
,668
-8,76E-02
-,185
-6,4E-02
,111
-,184
-,163
-,236
-,136
-3,4E-03
-8,7E-02
8,6E-02
-6,3E-02
-9,E-02
-7,8E-02
,842a
,144
7,85E-03
,144
,842a
-,274
-,238
4,9E-02
6,5E-02
-,140
3,7E-02
-5,E-02
-6,E-02
6,6E-02
-5,E-02
a
,831
a
Q54H Za bydlení má
být zodpovědný:
Q54G Za důchodové
zabezp. má být
zodpovědný:
Q54E Příjmy by měly
být:
Q54F Rozšiřovat/
zachovat by se mělo
obchod. a prům.:
Anti-image
Correlation
Q54A Odpovědnost za
jednotlivce má:
Q54B Nezaměstnaní
nabízené zaměstnání:
Q54C Konkurence je:
Q54D Stát by měl:
Q54E Příjmy by měly být:
Q54F Rozšiřovat/
zachovat by se mělo
obchod. a prům.:
Q54G Za důchodové
zabezp. má být
zodpovědný:
Q54H Za bydlení má být
zodpovědný:
Q54A Odpovědnost za
jednotlivce má:
Q54B Nezaměstnaní
nabízené zaměstnání:
Q54C Konkurence je:
Q54D Stát by měl:
Q54E Příjmy by měly být:
Q54F Rozšiřovat/
zachovat by se mělo
obchod. a prům.:
Q54G Za důchodové
zabezp. má být
zodpovědný:
Q54H Za bydlení má být
zodpovědný:
Q54D Stát by měl:
,643
Q54A Odpovědnost
za jednotlivce má:
Anti-image
Covariance
Q54C Konkurence je:
Q54B Nezaměstnaní
nabízené zaměstnání:
Anti-image Matrices
-8,763E-02
,695
-,185
-6,443E-02
,111
-,136
-3,39E-03
-8,74E-02
-,184
8,573E-02
-,274
-,238
4,90E-02
,796
-9,0E-02
-,163
-6,28E-02
6,5E-02
-,140
3,73E-02
-9,0E-02
,795
-,330
-,236
-9,10E-02
-5,E-02
-6,1E-02
6,61E-02
-5,1E-02
-,330
,801
,782a
-8,E-02
7,8E-03
a
a
a
Míry KMO a Bartlettův test
KMO and Bartlett's Test
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling
Adequacy.
Bartlett's Test of
Sphericity
Approx. Chi-Square
df
Sig.
,807
2560,806
28
,000
KMO by měla být vyšší než 0,7 (což je) a signifikance Bartlettova tesu by měla
být významná minimálně na úrovni 0,05 (což je). Nulová hypotéza u Bartlettova
testu je, že proměnné na sobě v základním souboru nezávisejí. Zdá se tedy, byť
ne všechny korelační vztahy jsou na požadované úrovni těsnosti, že naše data
jsou pro FA vhodná. Můžeme tedy přistoupit k druhému kroku FA, a tou je
extrakce faktorů
Ad 2. Extrakce faktorů
Pro nalezení faktorů (ve statistické literatuře se tomu kroku říká „extrakce“) existují různé
možnosti, velmi častým postupem je již dříve zmíněná tzv. metoda hlavních komponent.
Nejdříve se musíme rozhodnout, s kolika faktory chceme vlastně pracovat – to zjistíme
právě na základě postupu, s nímž jednotlivé faktory (komponenty) analyzované baterie
položek vyextrahujeme.
Extrakci faktorů provedeme tak, že klikneme na tlačítko Extraction.
V něm pak zadáme operace, které nám
napoví, s kolika faktory máme pracovat.
Předně to je výpočet tzv. eigen hodnoty
(eigenvalue) a dále sestrojení Cattelova
suťového grafu (Sree plot):
Na základě výpočtu eigenvalues a jejich grafu (Scree plot) se pak rozhodneme,
s kolika faktory budeme pracovat. Pro toto rozhodnutí platí dva návody, které
ne vždy dávají stejné výsledky:
volíme takový počet faktorů (komponent), které mají hodnotu eigenvalue vyšší
než 1. To je Kaiserovo pravidlo;
volíme takový počet faktorů, které v grafu (Scree plot) jsou nad prolomením
křivky.
Na základě výpočtu eigenvalues a jejich grafu (Scree plot) se pak rozhodneme,
s kolika faktory budeme pracovat. Pro toto rozhodnutí platí dva návody, které
ne vždy dávají stejné výsledky:
volíme takový počet faktorů (komponent), které mají hodnotu eigenvalue vyšší
než 1. To je Kaiserovo pravidlo;
volíme takový počet faktorů, které v grafu (Scree plot) jsou nad prolomením
křivky.
Hodnoty eigenvalue
Vidíme (v tab. 11.4), že pouze u dvou komponent jsou hodnoty eigenvalues
větší než 1. První komponenta (faktor) vyčerpává 36 % variance v položkách,
druhá komponenta vyčerpává 13 % variance, oba faktory dohromady pak 50
%. Samozřejmě, čím více variance je vysvětleno, tím lépe můžeme redukovat
původní položky.
Total Variance Explained
Component
1
2
3
4
5
6
7
8
Total
2,907
1,083
,956
,800
,705
,533
,524
,492
Initial Eigenvalues
% of Variance
Cumulative %
36,336
36,336
13,544
49,880
11,948
61,828
9,994
71,821
8,810
80,631
6,668
87,300
6,550
93,849
6,151
100,000
Extraction Method: Principal Component Analysis.
Extraction Sums of Squared Loadings
Total
% of Variance
Cumulative %
2,907
36,336
36,336
1,083
13,544
49,880
Graf vypadá následovně:
Podle tohoto obrázku bychom měli extrahovat pouze jeden faktor, neboť u
druhého se křivka zřetelně láme  a pravidlo říká, že máme vzít takový počet
faktorů, který je nad zlomem křivky. Jelikož ale víme, že jeden faktor vyčerpává
pouze 36 % variance, rozhodneme se v tomto případě pro dvoufaktorové
řešení.
Scree Plot
3,5
3,0
2,5
2,0
Eigenvalue
1,5
1,0
,5
0,0
1
2
3
Component Number
4
5
6
7
8
dimenze bip…(popis str. 18)
Profesní orientace
 Motivace k výkonu
 Motivace k utváření
 Motivace k vedení
Sociální kompetence
 Senzitivita
 Schopnost kontaktů
 Sociabilita
 Orientace na tým
 Schopnost prosadit se
• Pracovní chování
– Svědomitost
– Flexibilita
– Rozhodnost
• Psychická
konstituce
– Emocionální stabilita
– Odolnost vůči zátěži
– Sebevědomí
Interpretace:
• Konkrétní příklady v manuálu k testu
• Interpretovat vzhledem k zakázce
• Profesní kontext
• Nároky a kompetence
• Nejen extrémní hodnoty profilu, ale i souvislosti
• Zvažovat vzhledem k dalším dostupným informacím
• Objektivní informace (vzdělání, věk, zkušenosti)
• Rozhovor a další vybrané metody
• Popis druhou osobou (osobní reference, pozorování)
• Zpětnovazebný rozhovor
• Respektovat etické zásady
BIP:
Motivace k výkonu MVy
Pohotovost vyrovnávat se s vysokými nároky, motiv klást vysoké požadavky na vlastní výkon,
připravenost snášet námahu, stále zvyšovat své výkony, „drive“
Motivace k utváření MU
Vůle přetvářet procesy a struktury podle vlastních představ, připravenost k ovlivňování a
sledování vlastního pojetí, výkon moci – profesní nasazení
Motivace k vedení MVe
Motiv sociálního vlivu, preference úkolů spojených s vedením a usměrňováním, sebehodnocení – autorita
BIP:
Svědomitost Sv
Pečlivý pracovní styl, vysoká spolehlivost, orientace na detaily, vysoké hodnocení
koncepční práce, sklon k perfekcionismu
Flexibilita Fl
Připravenost a schopnost přizpůsobit se novým a nepředvídaným situacím, tolerovat
nejistotu, otevřenost a ochota ke změnám
Rozhodnost RO
Schopnost a vůle k rychlé realizace rozhodnutí prostřednictvím cílené aktivity, příp. i
ochrana zvolené alternativy vůči dalším návrhům
BIP:
Senzitivita Sen
Dobrý cit pro signály v sociálních situacích, empatie, interpretace chování druhých.
Schopnost kontaktů SK
Navazování a udržování vztahů, síť osobních i profesních vztahů (stimul), komunikace
Sociabilita So
Preference sociálního chování, přátelskost, ohleduplnost, velkorysost, touha po harmonii
Orientace na tým OT
Vysoké hodnocení týmové práce, kooperace
Schopnost prosadit se SP
Tendence k dominanci, preference vlastních cílů, připravenost ke konfliktům
BIP:
Emocionální stabilita ES
Vyrovnané a málo kolísavé emocionální reakce, rychlé překlenutí neúspěchů a nezdarů,
schopnost kontroly vlastních emocionálních reakcí
Odolnost vůči zátěži OZ
Vlastní hodnocení jako odolné osoby, zvládají hospodaření s vlastními silami, výkonnost a
pracovitost…opomíjení tělesných projevů
Sebevědomí Seb
Nezávislost na mínění druhých osob, velké přesvědčení o vlastním účinku, sebedůvěra ve
vlastních schopnosti a předpoklady výkonu
populace
BIP:
populace
výsledky
výsledky
X
populace
populace
populace
standardizace
Měření emocí:
Luscherův test:
Testy paměti :