Prezentacja-Šódź-28-11-2012

Download Report

Transcript Prezentacja-Šódź-28-11-2012

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Program Comenius
Asystentura Comeniusa
Asystentura Comeniusakraje biorące udział w
programie
kraje Unii Europejskiej
Norwegia
Turcja
Liechtenstein
Chorwacja
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Islandia
Szwajcaria
Czym jest Asystentura Comeniusa?
•Są to praktyki przyszłych nauczycieli
odbywające się w europejskich szkołach
•Trwające:
 od 3 do 10 miesięcy
 od 12-16 godzin tygodniowo
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Asystentura Comeniusa
Kto może zostać asystentem Comeniusa?
Przyszli nauczyciele, czyli…
Studenci kierunków nauczycielskich, którzy:
- mają ukończone co najmniej 2 lata studiów;
- nigdy nie byli związaniu umową o pracę z żadną
jednostką realizującą powszechny obowiązek
nauczania.
Absolwenci kierunków nauczycielskich , którzy:
-nigdy nie byli związaniu umową o pracę z żadną
jednostką realizującą powszechny obowiązek
nauczania.
*studenci innych kierunków aniżeli nauczycielskie są uprawnionymi potencjalnymi
beneficjentami Asystentury Comeniusa jeżeli zrealizowali/są w trakcie realizacji
kursów pedagogicznych.
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Zadania Asystenta Comeniusa
Nauczanie….
języka obcego
 języka ojczystego
Hospitacja lekcji…
Asystowanie w lekcjach….
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Zadania Asystenta Comeniusa
(…) innych przedmiotów…
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Zadania Asystenta Comeniusa
Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych
Czyli rozwijanie pozalekcyjnej oferty szkół
poprzez:
 Kółka zainteresowań
 Projekty szkolne Comeniusa
 Kluby europejskie
 Promowanie informacji o swoim kraju
ojczystym
 Pracę z uczniami o specjalnych potrzebach
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Dofinansowanie
Asystenci otrzymują dofinansowanie na:
pokrycie kosztów podróży
utrzymanie w kraju goszczącym
udział w Induction Meeting w kraju goszczącym
Opcjonalnie na przygotowanie
językowe/pedagogiczne
*Maksymalna kwota dofinansowania nie jest
określona, ustalana jest indywidualnie w zależności od
czasu trwania stażu oraz kraju w jakim się on odbywa
Dofinansowanie wypłacane jest na podstawie umowy jaką
asystenci podpisują z Narodową Agencją.
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Asystentury trwające do 17 tygodnipłatności
• 80 % dofinansowania
I transza
II transza
•20 % dofinansowania
• Po złożeniu raportu końcowego;
• Dokonaniu rozliczenia
Ostatnia rata
*Stawki na 2013 rok zamieszczone są na stronie www.comenius.org.pl /
Asystentura Comeniusa/finansowanie
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Asystentury trwające powyżej 17
tygodni- płatności
•Stawka za pierwsze 13 tygodni
I transza
Kolejne
płatności
Ostatnia rata
•za każde kolejne 4 tygodnie
• Po złożeniu raportu końcowego;
• Po dokonaniu rozliczenia projektu
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Dofinansowanie
Szkoła goszcząca nie otrzymuje dofinansowania
Jednak osiąga inne korzyści wynikające z obecności i aktywności
asystenta i nie płaci mu.
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Wymagane dokumenty
 Wniosek złożyć można raz w roku - do 31 stycznia 2013
W tym celu należy:
Złożyć wniosek w formie elektronicznej;
 Wysłać 2 papierowe wypełnione w języku polskim i
opatrzonego własnoręcznym podpisem egzemplarze tegoż
formularza aplikacyjnego na 2013 rok;
Wysłać komplet wymaganych załączników;
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Wymagane załączniki
1. Rekomendacja dziekana wydziału/rektora/dyrektora szkoły, jeśli wnioskujący jest
studentem kierunku nauczycielskiego.
2. W przypadku kandydatów (studentów lub absolwentów) z kierunków innych niż
neofilologiczne należy przedstawić poświadczenie znajomości języka obcego na
poziomie B2.
3. Dokumentowanie treści zawartych we wniosku poprzez załączanie zaświadczeń,
certyfikatów, dyplomów (ukończone kursy, szkolenia, wolontariaty itp.) może być
dodatkowym atutem.
4. Studenci innych kierunków niż nauczycielskie muszą przedstawić poświadczenie
ukończenia kursu pedagogicznego.
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Ocena wniosku
Co jest oceniane?- ocena formalna
Wpłynięcie wniosku w wyznaczonym terminie
Złożenie wypełnionego formularza on-line
Wysłania 2 papierowych egzemplarzy formularza
aplikacyjnego wypełnionego w języku polskim i
opatrzonego własnoręcznym podpisem/ podpisem osoby
uprawnionej do reprezentowania instytucji.
Nadesłanie wymaganych załączników
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Ocena wniosku
Co jest oceniane?- ocena merytoryczna
Motywacja
Planowane działania asystenta (lekcyjne i pozalekcyjne),
z uwzględnieniem szczególnych umiejętności,
doświadczeń.
Przewidywane korzyści zarówno dla asystenta, jak i dla
szkoły.
Spójność aplikacji (powiązanie pomiędzy motywacją,
zaproponowanymi działaniami i przewidywanymi
efektami).
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Karta oceny merytorycznej wniosku
PROGRAM COMENIUS
Asystentura w liczbach
W 2012 roku
Wpłynęło 265 wniosków o dofinansowanie w kategorii
Asystent Comeniusa
Otrzymaliśmy 155 wniosków w kategorii szkoły
goszczące
Dofinansowanie przyznano 90 osobom
25 szkół będzie gościło Asystenta z zagranicy
PROGRAM COMENIUS
Średnia wysokość
dofinansowania w 2012 roku:
7 760
Maksymalna kwota dofinansowania nie jest określona, ustalana jest
indywidualnie w zależności od czasu trwania stażu oraz kraju w jakim się on
odbywa
PROGRAM COMENIUS
Asystentura Comeniusa 2012
asystenci Comeniusa wg kraju odbywania praktyki
20
19
18
16
15
14
12
10
8
6
4
11
9
7
6
6
4
3
2
2
2
0
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
2
2
2
1
1
Asystentura Comeniusa 2007-2012
Asystenci
400
351
350
323
Liczba wniosków/
asystentów
300
265
230
250
200
167
Liczba wniosków
Liczba asystentów
180
150
100
97
104
99
95
85
88
50
0
2007
2008
2009
2010
2011
Rok
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
2012
Dobre praktyki
http://asystentura.comenius.org.pl/
Możliwość zdawania relacji z przebiegu praktyki;
Zamieszczanie tekstów, zdjęć, filmików;
Wymiana doświadczeń, pomysłów;
Publikacja produktów projektów.
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Relacje bieżące Asystentów
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Raporty końcowe
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Komentarze
PROGRAM MOBILNOŚCI COMENIUSA
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu „Uczenie się przez całe życie”
Informacje oraz pytania
www.comenius.org.pl
Iwona Morawicz
[email protected]
www.comenius.org.pl
Tel: 0-22 46 31 207