SAMFNU - Systime

download report

Transcript SAMFNU - Systime

SAMFNU
Demokrati og
menneskerettigheder
1.
2.
3.
4.
5.
Demokratidefinitioner
Fordele og ulemper ved direkte og
repræsentativt demokrati
Kriterier for demokrati og demokrati i
moderne nationer
Demokrati i Danmark
Friheds- og menneskerettigheder
SAMFNU
Demokratidefinitioner
Demo-krati  Græsk for folk og styre
Målet: hele folket skal have del i magten
og være med til at styre samfundet
Demokratiformer
Direkte demokrati
Repræsentative demokrati
SAMFNU
SAMFNU
Dahl: Det ideelle demokrati
Det ideelle demokrati skal ifølge Robert A. Dahl
opfylde følgende kriterier
Lighed i valg
Medbestemmelse
Opnåelse af begrundet indsigt
Kontrol med dagsordenen
Ingen udelukkelse af voksne (Det kategoriske
princip)
SAMFNU
Demokrati i moderne nationer
Det bedst mulige demokrati  polyarki (styre ved de
mange)
Betingelserne for polyarki
Valgte kompetente repræsentanter skal kontrollere
offentlige beslutninger.
Frie, retfærdige og hyppige valg.
Stort set alle voksne har valgret.
Stort set alle voksne kan vælges.
Ytringsfrihed .
Ret til alternative informationskilder.
Forsamlings- og foreningsfrihed.
SAMFNU
Demokratiformer og historie
SAMFNU
Demokrati i Danmark
Demokratisk styre siden 1849
Danskere kan stemme ved:
folketingsvalg,
folkeafstemninger, lokalvalg,
og til Europaparlamentet
Udpræget borgerdemokrati
SAMFNU
Deltagelsesmuligheder
Borgerdemokrati
Stille op til valg
Deltagelse i partier eller
interesseorganisationer
Deltagelse i
græsrodsbevægelser,
foreninger og
organisationer
Skrive læserbreve,
deltagelse i borgermøder,
høringer og
tilfredshedsundersøgelser
 Deltagelsesdemokrati
Brugerdemokrati og politisk
forbrug
Deltage i bestyrelse eller i
brugerforening
Politisk forbrug
 En snæver og mere
individuel deltagelse
SAMFNU
Kritik af det moderne demokrati
Gallupdemokratiet
Meningsmålinger og
fokusgrupper
Populistisme
EU’s demokratiske
underskud
Globalisering og staternes
magtesløshed
SAMFNU
Tænkeøvelser
Diskutér budskaberne i
citaterne i højre boks:
Hvad er budskabet?
Er du enig?
Hvilken
demokratiforståelse er
citatet udtryk for?
1) ”Hvad er forskelle på
demokrati og alt andet?
Alt andet er lettere!”
2) ”Demokrati er anerkendelsen
af, at vi alle er ansvarlige for
hinanden”
3) ”Demokrati er en stat, hvor
den fri meningsudveksling
ikke ender med en
begravelse…”
4) ”Skepsis over for autoriteter
er demokratiets salt”
SAMFNU
Friheds- og menneskerettigheder
Menneskerettighederne udvider det
demokratiske element ved at sikre individerne
universelle rettigheder
John Locke (1631-1704) argumenterede for, at
bestemte rettigheder er knyttet til mennesket
som individ
Ophavsmand til tanken om rettigheder for
individet i samfundet, var Jean-Jacques
Rousseau (1712-1778)
SAMFNU
Menneskerettighedernes historie
1776 ”Bill of Rights”
Den franske revolution i 1789
Diskussioner om vægtningen af individuelle overfor
kollektive rettigheder
Liberale demokrater
Socialistiske demokrater
Individuel frihed vs. social lighed
SAMFNU
Grundloven
Frihedsrettigheder: personlige frihed, ytrings- og
trykkefrihed, forenings- og forsamlingsfrihed
samt religionsfrihed
Økonomiske, sociale og kulturelle rettigheder,
såsom ret til beskyttelse mod arbejdsløshed,
deltagelse i kulturlivet, ret til lægehjælp og
uddannelse
SAMFNU
Menneskerettighederne i et
internationalt perspektiv
Verdenserklæringen om Menneskerettigheder fra 1948
De fundamentale frihedsrettigheder (FN-pagten artikel
1, pkt. 3)
Nogle konfliktpunkter:
Menneskerettighedernes status i international lov?
Sanktionering?
Universalitet?