CAMERON HIGHLANDS_PROFILE_JANUARY_2012

download report

Transcript CAMERON HIGHLANDS_PROFILE_JANUARY_2012

PROFIL DAERAH
[email protected]
JPS Daerah Cameron Highlands
Negeri Pahang Darul Makmur
Januari 2012
1
MAKLUMAT ASAS DAERAH
Luas Daerah
682 km persegi
Penduduk
35, 700 orang
Guna Tanah
Parlimen
DUN
Mukim
PBT
Pembangunan (7.2%)
Pertanian (28.4 %)
Rizab Hutan (64.4%)
Cameron Highlands
2 (Tanah Rata dan Jelai)
3 (Tanah Rata, Ringlet dan Hulu Telom)
Majlis Daerah Cameron Highlands
2
PETA LOKASI DAERAH CAMERON HIGHLANDS
µ
THAILAND
PERLIS
KEDAH
PULAU PINANG
KELANTAN
TERENGGANU
PERAK
PAHANG
SELANGOR
Peta Daerah Cameron Highlands
NEGERI SEMBILAN
MELAKA
JOHOR
Peta
Semenanjung
Malaysia
SUMATERA
Peta Pahang Mengikut Daerah
3
PETA SEMPADAN MUKIM
Keluasan Daerah = 682 km2
Jumlah Penduduk = 35,700 orang
Mukim Hulu Telom = 5,100 orang
Mukim Ringlet = 14,400 orang
Mukim Tanah Rata = 16,200 orang
Mukim Tanah Rata = 21 km2
Mukim Ringlet = 51 km2
Mukim Hulu Telom = 610 km2
4
PETA SEMPADAN PBT DALAM DAERAH
5
SENARAI AHLI PARLIMEN DAN ADUN
Ahli Parlimen
Ahli DUN
Cameron Highlands (P78) – YB Dato S.K Devamany A/L Krishnasamy
Tanah Rata (N1) – YB Encik Ho Yip Kap
Jelai (N2)– YB Dato Wan Rosdy Bin Wan Ismail
6
PETA LEMBANGAN DALAM DAERAH
7
ANALISIS ADUAN
Jadual Peratusan Aduan Mengikut Jenis Aduan 2008 - 2011
Tahun
Banjir
Sumber Air
dan
Alam Sekitar
Saliran
Bandar
Ramalan
Dan
Amaran Banjir
/ Kemarau
Sungai
dan
Koridor
Pengairan
dan
Saliran
Pantai
2008
4
4
3
0
30
0
0
2009
3
7
3
0
19
0
0
2010
4
7
0
0
13
3
0
2011
15
7
4
3
9
3
0
Jumlah
26
25
10
3
71
6
0
19%
18%
7%
2%
50%
4%
0%
Peratusan
8
ANALISIS ADUAN
Bil Aduan Melawan Jenis Aduan Mengikut Tahun
30
Banjir
Bilangan Aduan
25
Sumber Air & Alam Sekitar
20
Saliran Bandar
15
Ramalan & Amaran Banjir / Kemarau
10
Sungai & Koridor
Pengairan & Saliran
5
Pantai
0
2008
2009
2010
2011
9
ANALISIS ADUAN
Analisis Secara Kumulatif
Banjir
2%
50%
7%
Sumber Air & Alam Sekitar
Saliran Bandar
18%
19%
4%
Ramalan & Amaran Banjir /
Kemarau
Sungai & Koridor
Pengairan & Saliran
0%
Rumusan Aduan
Majoriti aduan yang
diterima adalah
berkenaan sungai
dan koridor iaitu 50%
dan yang kedua
tertinggi adalah
berkaitan Banjir.
Aspek hakisan pantai
dan pengairan tidak
relevan dengan
daerah ini.
Pantai
10
PETA TABURAN ADUAN AWAM
11
MAKLUMAT SEDIADA DI DAERAH
Nama Kajian
Nama Perunding
Tahun
Catatan
Pewartaan Sungai Negeri Pahang - Kanun
Tanah Negara (Akta 56 1965)
Jilid 49 No.18 tamb. 29 Ogos 1996 di
bawah sub-seksyen 13(1)(ii)(a).
Kerajaan Negeri
Pahang
1996
Pewartaan sungai-sungai di
Negeri Pahang dengan
panjang, lebar serta rizab kiri
dan kanan.
Kerja-Kerja Pengukuran Kejuruteraan Di
Sg. Ikan, Mukim Ulu Telom, Cameron
Highlands.
Jurukur Geotech
2001
Sepanjang 2km daripada
pertemuan Sg. Telom.
Kerja-Kerja Pengukuran Kejuruteraan Di
Sg. Burung, Mukim Tanah Rata, Cameron
Highlands.
Jurukur Geotech
2001
Sepanjang 2.8km daripada
pertemuan Sg. Bertam.
Kajian Integrated River Basin
Management With Adaption For Climate
Change To Selected River Basin in
Malaysia (Lembangan Sg. Pahang).
Japan International
Coorperation Agency
( JICA)
Masih
dalam
kajian
Rancangan Tempatan Daerah Cameron
Highlands 2005-2013.
Jabatan Perancang
Bandar & Desa Negeri
Pahang dan Majlis
Daerah Cameron
Highlands.
2003
Melibatkan Daerah Cameron
Highlands, Lipis, Temerloh,
Bera, Bentong, Raub, Jerantut,
Maran, Kuantan dan Pekan.
Rujukan pembangunan di
daerah.
12
PETA SUB LEMBANGAN DALAM DAERAH
13
INVENTORI LEMBANGAN SUNGAI UTAMA
Maklumat Asas Lembangan Utama
Sg. Telom
37km, lebar 29m
Sg. Bertam
20km, lebar 20m
Sg. Lemoi
16km, lebar 20m
Inventori
Sg. Telom
2 stesen amaran banjir, 8 jambatan
Sg. Bertam
2 stesen amaran banjir, 11 jambatan, 3
kolam takungan mendapan.
Sg. Lemoi
-
14
LEMBANGAN SUNGAI UTAMA
Sungai
Utama
Sg. Telom
Anak Sungai
Panjang
(km)
Lebar
(m)
Sg. Chai
6.5
3
Sg. Temoi
3.0
3
Sg. Chelah Ponggor
1.6
2
Sg. Rening
8.0
4
Sg. Telunjok
4.5
7
Sg. Semaon
1.5
2
Sg. Singderok
3.5
3
Sg. Kerlah
8.0
6
Sg. Serengat
2.5
3
Sg. Piok
6.0
5
Sg. Kiol
5.5
5
Sg. Aelow
5.0
6
Sg. Bergantung
3.5
5
Sg. Chelai
6.4
5
15
LEMBANGAN SUNGAI UTAMA
Sungai
Utama
Sg. Telom
Anak Sungai
Panjang
(km)
Lebar
(m)
Sg. Serau
5.0
9
Sg. Wi
13.0
9
Sg. Senong
3.2
4
Sg. Bedil
2.5
4
Sg. Getong
3.2
3
Sg. Kial
5.5
4
Sg. Kedal
2.4
3
Sg. Perlong
5.0
6
Sg. Terla
10.0
7
Sg. Ikan
4.8
20
Sg. Tajam
5.0
3
Sg. Ichat
5.0
4
Sg. Keriah
6.5
6
Sg. Ketuwat
4.8
5
16
LEMBANGAN SUNGAI UTAMA
Sungai
Utama
Sg. Telom
Anak Sungai
Panjang
(km)
Lebar
(m)
Sg. Terisu
6.5
8
Sg. Tringkap
3.5
5
Sg. Ulong
4.5
5
Sg. Palas
2.5
3
17
LEMBANGAN SUNGAI UTAMA
Sungai Utama
Sg. Bertam
Anak Sungai
Panjang
(km)
Lebar
(m)
Sg. Loon
3.0
7
Sg. Relas
3.2
3
Sg. Ringgit
1.5
2
Sg. Gerap
3.2
2
Sg. Teji
4.8
2
Sg. Leryar
3.2
4
Sg. Gensing
2.5
2
Sg. Mensun
15.0
8
Sg. Relong
7.2
5
Sg. Kor
3.2
3
Sg. Chekho
3.2
4
Sg. Tehi
2.5
1
Sg. Ringlet
4.8
8
Sg. Kilat
4.0
3
18
LEMBANGAN SUNGAI UTAMA
Sungai
Utama
Sg. Bertam
Anak Sungai
Panjang
(km)
Lebar
(m)
Sg. Siong
3.2
5
Sg. Ibu Remas
2.0
3
Sg. Batu Pipeh
10.0
6
Sg. Khazanah
1.5
8
Sg. Luchut
1.5
2
Sg. Merah
3.0
3
Sg. Jaa
1.0
2
Sg. Lenggok
3.2
4
Sg. Tagil
1.0
1
Sg. Biok
1.0
1
Sg. Jasar
4.0
5
Sg. Pauh
4.0
2
Sg. Ruil
3.0
3
Sg. Rotan
2.0
2
19
LEMBANGAN SUNGAI UTAMA
Sungai
Utama
Sg. Bertam
Anak Sungai
Panjang
(km)
Lebar
(m)
Sg. Burung
3.2
8
Sg. Boh
8.8
7
Sg. Mason
10.0
8
Sg. Bisek
1.5
3
Sg. Habu
8.0
5
Sg. Parang
2.5
3
Sg. Pipeh
6.0
5
20
INVENTORI LEMBANGAN SUNGAI UTAMA
Sungai
Utama
Sg. Lemoi
Anak Sungai
Panjang
(km)
Lebar
(m)
Sg. Cherai
4.0
5
Sg. Kelahak
3.0
3
Sg. Tilin
4.0
5
Sg. Singeling
2.5
2
Sg. Tihong
3.7
3
Sg. Dewat
3.5
2
Sg. Teprol
4.0
3
Sg. Tiboh
1.6
2
Sg. Tengsak
2.4
2
Sg. Dambesik
1.6
2
Sg. Telimau
4.0
2
Sg. Kejang Jerat
4.0
7
21
INVENTORI LEMBANGAN SUNGAI UTAMA
Sungai
Utama
Sg. Lemoi
Anak Sungai
Panjang
(km)
Lebar
(m)
Sg. Singar
6.4
6
Sg. Yong Kelah
1.0
1
Sg. Tevelih
3.0
1
22
KEKUATAN KAKITANGAN TEKNIKAL
JURUTERA DAERAH
GRED J41
JURUTEKNIK KANAN
GRED J22
JURUTEKNIK
GRED J17
JURUTEKNIK
GRED J17
PEMBANTU TADBIR
GRED N17
PEMBANTU TADBIR
GRED N11
JURUTEKNIK
GRED J17
PER.REN.AWAM KHAS
GRED R4
PEMBANTU AM RENDAH
GRED N1
PEMANDU
GRED R3
PRA
PRA
PRA
PRA
PRA
PRA
PRA
PRA
GRED R1 GRED R1 GRED R1 GRED R1 GRED R1 GRED R1 GRED R1 GRED R1
PRA
GRED R1
PEMANDU
GRED R3
PRA
GRED R1
Kekosongan
23
KEKUATAN KAKITANGAN TEKNIKAL
JAWATAN
BILANGAN
TELAH DIISI
KEKOSONGAN
JURUTERA DAERAH J41
1
1
-
JURUTEKNIK KANAN J22
1
-
1
JURUTEKNIK J17
3
2
1
5
3
2
JUMLAH
24
AGIHAN KAKITANGAN TEKNIKAL
JD
Sub Lembangan 1 Sg. Telom
J17
En. Zakhiri
i) Sg.Jelai(Sg.Ikan)@Sg.pahang
ii) Sg. Jelai Sg.Ichat)@Sg. Pahang
iii) Sg. Jelai(Sg.Terla)@Sg. Pahang
Sub Lembangan 2 Sg. Bertam
J17
En. Zakhiri
i) Sg.Jelai(Sg.Ringlet)@Sg.pahang
ii) Sg. Jelai Sg.Habu)@Sg. Pahang
iii) Sg. Jelai(Sg.Parang)@Sg. Pahang
J17
Pn.
Khadijah
Sub Lembangan 3 Sg. Lemoi
i) Sg.Jelai(Sg.Lemoi)@Sg.pahang
25
PEMILIHAN SUB LEMBANGAN UNTUK 1ST PROJEK
Isu Berkaitan
Signifikan
Banjir
Sungai dan Koridor
Pantai
Sumber Air dan Alam Sekitar
Saliran Mesra Alam
Ramalan dan Amaran bagi
Banjir dan Kemarau
Pengairan dan Saliran Pertanian
26
SEKIAN TERIMA KASIH
Daripada JPS CH
27