Visio_2013_1cast

Download Report

Transcript Visio_2013_1cast

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
2OP482
Manažerská informatika 2
Microsoft Visio 2013 –
1. část
Snímek 1
2OP482 Manažerská informatika 2
Obsah
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Seznámení
Formát
Obrazec
Vložit
Úpravy
Zobrazit
Soubor
Nástroje
Okno
Data
Prostorový plán
Visio
Snímek 2
2OP482 Manažerská informatika 2
1
SEZNÁMENÍ
Visio
Snímek 3
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Kde najít

Učební text Visio 2010


Učební text Visio 2010




v prodeji na VŠE
http://knihy.cpress.cz/microsoft-visio-2010.html
kap. 11 Prostorový plán pouze
v elektronické podobě
Cvičné soubory


ISIS/E-osnovy předmětů
ISIS/E-osnovy předmětů
Domácí úkoly

ISIS/E-osnovy předmětů
Snímek 4
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 5
Seznámení


K čemu slouží aplikace Visio
program pro vytváření diagramů, které jsou kresleny do tzv.
výkresů, výkresy mohou čerpat data z databází
Oblasti života






informatika: vývojové diagramy, diagramy počítačových sítí,
diagramy software, struktura databází, diagramy webu
elektrotechnika a strojírenství: elektrické obvody
stavebnictví: plány budov, plány interiéru
ekonomické obory: marketingové grafy, diagramy obchodních
procesů, organizační diagramy
další oblasti: blokové diagramy, diagramy debat, plány projektu,
grafy
Verze programu (liší se rozsahem nabídky a počtem
dodávaných obrazců)



Standard
Professional
Premium (Podpora diagramů procesů pro SharePoint)
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 6
Diagramy firmy Encián

Model životního cyklu malých a středních podniků


69 odběratelů
5 základních vývojových stadií (koncepce, existence, růst, rozvoj, vyspělost), 3 vedlejší vývojová
stadia (životní styl, zastavený růst, zastavený rozvoj)

Analýza tržeb firmy v 1. pololetí roku 2014





úpravy zasedací místnosti na školící počítačovou místnost
Ganttův diagram


20 zaměstnanců v 5 odděleních
Časový diagram projektu Start


stadií odběratelů a jednotlivých odběratelů
programů a měsíců
oddělení a zaměstnanců
stadií odběratelů a prodaných programů
Organizační diagram firmy


dle
dle
dle
dle
úpravy zasedací místnosti na školící počítačovou místnost
Kalendář

vybrané události na základě dat z programu Outlook
2OP482 Manažerská informatika 2
Model
životního
cyklu
malých a
středních
podniků
Visio
Snímek 7
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 8
Seznámení s aplikací Visio

Soubor, Možnosti, Obecné – Při spuštění této
aplikace zobrazovat Úvodní obrazovku
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 9
Nový výkres

V obrazovce Nový vybíráme šablonu:




Základní diagram,
Prázdný výkres
je dostupná i prohlídka
Můžeme také vyjít:


z šablon doporučených
z šablon rozdělených do kategorií (obsahují nejen vzorníky, ale také
obsah výkresu)









Mapy a plány prostorového uspořádání
Obchodní
Obecné
Plán
Projektová příprava
Software a databáze
Síť
Vývojový diagram
Nový z existujícího
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 10
Příprava
Zvolíme v kategorii Obecné – Základní
diagram
 Soubor, Možnosti, Upřesnit, Obecné
– Spustit v režimu Vývojář

2OP482 Manažerská informatika 2
Popis aplikace
Visio
Snímek 11
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 12
Podokna

Okno Průzkumník výkresu



Okno Velikost a umístění




zobrazuje data přiřazená vybranému obrazci
Data ve skupině Zobrazit nebo skrýt v poli Okno dat obrazce
Okno Posun a lupa



zobrazuje a umožňuje editovat vlastnosti objektu vybraného ve výkresu
Zobrazení, Zobrazit, Podokna úloh a volbou Velikost a umístění nebo
klepnutím na vlastnost zobrazenou ve stavovém řádku
Okno Data obrazce


seznam objektů ve výkresu
Vývojář ve sk. Zobrazit nebo skrýt - pole Průzkumník výkresu
zobrazuje miniaturu celé stránky výkresu
Zobrazení ve sk. Zobrazit klepnutím do tlačítka Podokna úloh a volbou Posun
a lupa nebo klepnutím do tlačítka Okno posunu a lupy ve stavovém řádku
Okno Externí data


zobrazuje zdrojová data připojovaná k jednotlivým obrazcům
Data ve sk. Zobrazit nebo skrýt v poli Okno Externí data
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 13
Vzorník
prázdný výkres, 1 stránka
 vzorníky: pro šablonu Základní diagram

vzorník Základní obrazce
 Obrazce šipek
 Ozdobné tvary

redukovaný vzorník
Rychlé obrazce
 místní nabídka
vzorníku

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 14
Vzorník

Vzorníky jsou uloženy v instalaci Visia ve
složce:
..\Program Files\Microsoft Office\
Office15\Visio Content\1029
Soubory s příponou vssx
 Názvy vzorníků nejsou lokalizovány do
češtiny

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 15
Otevření vzorníku
hledat obrazce
vzorník dokumentu
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 16
Vzhled stránky

na kartě Návrh
Nastavení tisku: A4 na výšku
 Velikost stránky: shodná s velikostí papíru
 Měřítko výkresu: 1:1
 Vlastnosti stránky: v mm, název stránky Diagram

stadií

Pravítko

hustota pravítka: Zobrazení, Zobrazit, spouštěč
dialogového okna
 jemné,
normální, hrubé
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 17
Vzhled stránky

Mřížka
umožňuje přichycení
obrazce při jeho umísťování do výkresu
 Přichycení: při umísťování do výkresu

 Zobrazení,
Vizuální pomůcky, spouštěč dialogového
okna: Přichytit a připevnit



Připevnění: připevnění obrazců navzájem
Lupa: 100 % (mřížka je po 5 mm)
Zobrazení, Vizuální pomůcky, spouštěč – Přichytit a
připevnit, Upřesnit, Mřížka: z 5 na 10 pixelů
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 18
Výkres




Táhneme předlohu obrazce Elipsa ze vzorníku Základní
obrazce do výkresu.
Velikost je 6 x 4
Je-li obrazec vybrán, zobrazují se modře pomocné objekty
v závislosti na zvoleném nástroji.
Nástroj (karta Domů, Nástroje):





Ukazatel: Umožňuje vybrat, přesunout a změnit velikost
objektů
Spojovací bod: Umožňuje přidat, přesunout, odstranit
spojovací bod obrazců
Spojnice: Umožňuje nakreslit spojnice mezi objekty
Text: Přidá textový obrazec nebo vybere existující text
Blok textu: Umožňuje přesunout, změnit velikost nebo otočit
text v obrazci
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 19
Spojovací body
k připevnění spojnic k obrazci
 Spojnice



jsou jednoduché obrazce, které mají počáteční a
koncový bod
Bok textu

do obrazců lze doplnit text – do textového pole
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 20
Úchyty obrazce v režimu Ukazatel
změna výšky, šířky, či proporcionálně
 změníme velikost z 4 x 6 na 1 x 3 cm
 pozice elipsy: X 120 mm, Y 270 mm

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Spojovací body
modré křížky
 pro připevnění spojnic
 nový bod: klepnutím současně s Ctrl

Snímek 21
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 22
Výkres
označíme 1. elipsu
 Ctrl D
 pozice 120, 210
 elipsy spojíme spojnicí

Domů, Nástroje, Spojnice
 spojnici táhneme ze spodního spojovacího bodu
první elipsy do horního spojovacího bodu druhé
elipsy

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 23
Text

Text se zapisuje do bloku textu
prostřednictvím textového rámečku, který
otevřeme:
výběrem obrazce a zapisováním textu nebo
 poklepáním na obrazec nebo
 klepnutím do tlačítka Text ve skupině Nástroje
v kartě DOMŮ a klepnutím na obrazec


Calibri, 8 bodů
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 24
Blok textu
velikost a natočení textového bloku
 Domů, Nástroje, Blok textu
 Práci s blokem textu ukončíme klepnutím do
tlačítka Ukazatel ve skupině Nástroje v kartě
Domů

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 25
Texty ve výkresu
vytvořením samostatného textového obrazce
 použitím obrazců ze vzorníku určených pro
popisy


obrazce jsou v kategorii Visio extra ve vzornících
 Bublinové
popisky, Nadpisy, Poznámky
použitím obrazců textového bloku
 také jsou ve vzorníku Grafické obrazce v šabloně
Schémata a grafy v kategorii Obchodní


použitím obrazců pro okraje a názvy

v kartě Návrh, skupina Pozadí, Okraje a názvy
2OP482 Manažerská informatika 2
Uložení výkresu
Uložit
 Ctrl S


encian.vsdx
Visio
Snímek 26
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 27
Funkce Automatiky připojit












Soubor, Nový, Základní diagram
Zobrazení, Vizuální pomůcky,
Automatické připojení
Elipsa na pozici 105, 260
2. elipsa pod 1. s využitím dynamické mřížky,
pozice 105; 212,5
Spojnice prostřednictvím modré šipky spojení
Ukazatel myši na spodní modré šipce 2. elipsy – minipanel Rychlé
obrazce
Klepneme do předlohy elipsy
Ve vzorníku Základní obrazce klepneme do Šesticípé hvězdy
A poté do pravé modré šipky 3. elipsy
Pětiúhelník táhneme na obrazec 3. elipsy a poté na modrou šipku
dolů
Pozice 2. elipsy 45; 212,5
Z místí nabídky změníme typ spojnice na Přímou spojnici
2OP482 Manažerská informatika 2
2
KARTA DOMŮ
Visio
Snímek 28
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 29
Karta Domů
pro formátování obrazců
 pro výběr nástrojů
 pro práci s vrstvami obrazců a další úpravy

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 30
Písmo

upravíme formát textu elipsy koncepce

tučné, velikost 12
2OP482 Manažerská informatika 2
Odstavec
Visio
Snímek 31
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 32
Obrazec

Domů, Obrazec, Výplň: Zvýraznění 1 pro elipsu
koncepce i existence
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Čára

označíme elipsu koncepce
čára – tloušťka 1 ½ bodu
 černá barva

Snímek 33
2OP482 Manažerská informatika 2
Stín
Visio
Snímek 34
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 35
Nástroje

Obdélník


Elipsa


Tažením nakreslíme volný tvar
Oblouk


Tažením nakreslíme rovnou čáru
Volný tvar


Tažením nakreslíme elipsu, s klávesou Shift kruh
Čára


Tažením nakreslíme obdélník, s klávesou Shift čtverec
Tažením nakreslíme eliptický oblouk
Tužka

Tažením nakreslíme přímou čáru nebo (po prudším
zatočení) kruhový oblouk
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 36
Schránka
V našem případě zkopírujeme z elipsy koncepce pouze
formát do elipsy existence:
 Klepnutím vybereme elipsu koncepce
 Poklepeme do tlačítka Kopírovat formát
 Ukazatel myši je doprovázen ikonou štětce
 Klepneme do elipsy existence
 Zkopírovala se velikost písma a tloušťka čáry
 Klepneme do spojnice elipsy koncepce a existence
 Zkopírovala se tloušťka čáry, na čáře již není šipka
 Kopírování formátu ukončíme klepnutím do tlačítka
Kopírovat formát nebo klávesou Esc
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 37
Uspořádat
vybereme elipsu existence
 Ctrl D vytvoříme duplikáty:


růst, rozvoj, vyspělost (Ctrl Shift N … nový text)
označíme elipsy existence, růst, rozvoj,
vyspělost
 Domů, Uspořádat, Zarovnat


Zarovnat na střed
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 38
Uspořádat 2

Upravíme rozestupy:
elipsu vyspělost umístíme na 120,30
 vybereme existenci, růst, rozvoj, vyspělost
 Domů, Uspořádat, Umístění – Další možnosti
rozmístění

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 39
Uspořádat 3
elipsy spojíme spojnicemi (z dolního
spojovacího bodu do horního spojovacího
bodu)
 nakopírujeme formát
 doplníme vodorovné vodítko pro elipsu
koncepce – táhneme vodorovné pravítko na
pozici 270


elipsu připevníme k vodítku
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 40
Vlastní karta Užitečné

Soubor, Možnosti, Přizpůsobit pás karet
Nová karta – Přejmenovat – Užitečné
 Nová skupina – Přejmenovat – Různé
 Zvolit příkazy, Příkazy mimo pás karet: Zarovnat
objekty

 Přidat.

Ok
Zarovnáme obrazce vodorovně podle středu
a zaškrtneme Vytvořit vodítko a připevnit k
němu obrazce
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 41
Úprava výkresu – vodítka

Tažením za svislé pravítko připravíme svislá
vodítka na pozicích (X)


30, 60, 90, 150, 180
Tažením za vodorovné pravítko doplníme
vodorovná vodítka na pozicích (Y)

240, 180, 120, 60
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 42
Úprava výkresu

doplníme elipsu opuštění
přesuneme koncepci s Ctrl na pozici 150, 240
 změníme text na opuštění

 výplň:

Domů, Nástroje, Spojovací bod


Zvýraznění 3
s Ctrl na spojnici koncepce a existence na 120,
250 a 120, 230
Domů, Nástroje, Spojnice
z bodu mezi koncepcí a existencí do opuštění
 přímá spojnice

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 43
Doplnění obrazců
vodorovná pozice 45
vodorovná pozice 165
30,180
rozměr 25x10
120,190
150,180
výplň
Zvýraznění 2
120,170
60,180
90,180
150,150
150,180
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 44
Doplnění obrazců 2

obrazce pod elipsami růst a rozvoj budou
obdobné
vytvoříme duplikát
 doplníme spojovací body

 120,130
 120,110
 120,70
 120,50
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 45
Automatické zarovnání a mezery
nový výkres – Základní diagram
 nakopírujeme elipsu koncepce
 duplikát elipsy koncepce s pozicemi:
existence 110;255, růst 115;240, rozvoj
110;225, vyspělost 130;205, životní styl
155;255, zastavený růst 165;235, zastavený
rozvoj 155;215
 doplníme spojnice, ponecháme pravoúhlé se
šipkami
 klepneme mimo, aby nebylo nic označeno

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 46
Automatické zarovnání a mezery

Domu, Uspořádat, Automatické zarovnání a
mezery
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 47
Automatické zarovnání a mezery

Domů, Uspořádat, Umístění, Možnosti mezer

Možnosti řádkování
 Vodorovně
ze 7,5 na 10
 Pro obě použít stejné řádkování

Domů, Uspořádat, Umístění – Bez konců
stránek
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Otáčení diagramu
Snímek 48
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 49
Otáčení obrazce
Nový výkres – Základní diagram
 pravoúhlý trojúhelník, název: životní styl

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 50
Pořadí











Nový výkres z šablony Základní diagram
Kruh: šířka 20 mm
Text 1
Vybereme kruh a změníme velikost textu na 14
Kruh umístíme na pozici 30;260
Duplikát kruhu umístíme na pozici 45;260 a přejmenujeme na 2
Další duplikát kruhu umístíme na pozici 37,5;250 a přejmenujeme
na 3
Duplikát všech tří kruhů umístíme na pozici 80;260
Další duplikát všech tří kruhů umístíme na pozici 130;260
Vybereme třetí kruh ve druhé skupině: Uspořádat tlačítka: Přenést
dál.
Vybereme třetí kruh ve třetí skupině: Uspořádat tlačítka: Přenést
do pozadí.
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 51
Úprava výkresu





Duplikát elipsy koncepce umístíme na pozici
30;255 a přejmenujeme na pozitivní stadium.
Duplikát elipsy životní styl umístíme na pozici
30;240 a přejmenujeme na neutrální stadium.
Duplikát elipsy opuštění umístíme na pozici
30;225 a přejmenujeme na negativní stadium.
Duplikát obdélníku prodej se ziskem umístíme
na pozici 60;240 a přejmenujeme na neutrální
konec.
Duplikát obdélníku prodej se ztrátou umístíme
na pozici 60;225 a přejmenujeme na negativní
konec.
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 52
Skupina

Domů, Uspořádat, Seskupit, Seskupit
Oddělení: Domů, Uspořádat, Seskupit,
Oddělit
 Označíme 1 obrazec: Odebrat ze skupiny
 Vybereme skupinu a další obrazec: Přidat do
skupiny

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 53
Vrstvy



Vrstvy mohou být přiřazeny předlohám obrazcům:
Elipsa, Obdélník a Dynamická spojnice: do vrstvy
Spojnice
Vybereme elipsy pozitivní stadium, koncepce,
existence, růst, rozvoj, vyspělost: Domů, Úpravy,
Vrstvy: Přiřadit vrstvě
Nová: Stadia pozitivní
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 54
Vrstvy

Stadia neutrální:


Stadia negativní:


elipsy negativní stadium a opuštění,
Konce neutrální:


elipsy neutrální stadium, životní styl, zastavený
růst, zastavený rozvoj
obdélník neutrální konec a všechny obdélníky
prodej se ziskem
Konce negativní:

obdélník negativní konec a všechny obdélníky
zánik a prodej se ztrátou
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 55
Vlastnosti vrstvy

Domů, Úpravy, Vrstvy, Vlastnosti vrstvy
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 56
Najít. Nahradit. Vybrat
Najít: můžeme hledat v aktuálním výběru, na
celé stránce nebo na všech stránkách
 Vybrat:

Vybrat vše: Vybere všechny obrazce na stránce.
 Vybrat podle typu: jen některé typy obrazce či
obrazce s určitou nebo z vybraných vrstev
 Výběr oblasti: vybrat obrazce vytvořením
obdélníkového rozsahu tažením myší kolem nich
 Nepravidelný výběr: výběr tažením kolem
obrazců

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
3
KARTA NÁVRH
Snímek 57
2OP482 Manažerská informatika 2
Karta Návrh
Visio
Snímek 58
2OP482 Manažerská informatika 2
Motivy

barvy


definují barvy pro
jednotlivé typy
barev
efekty

definují písmo
textu, čáru, výplň,
stín, spojnici
Visio
Snímek 59
2OP482 Manažerská informatika 2
Varianty

Barevné varianty
Visio
Snímek 60
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 61
Nové barvy motivu

Vytvořit nové barvy motivu: Stadia – barvy
světle zelená
žlutá
světle červená
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 62
Motiv – místní nabídka

Použít u všech stránek


Použít pro aktuální stránku


Vytvoříme duplikát motivu, který můžeme přejmenovat a
modifikovat.
Odstranit


Parametry motivu můžeme upravovat obdobně jako
v dialogovém okně Nové barvy motivů
Duplikovat


Motiv aplikujeme na
aktuální stránku výkresu
Upravit


Motiv aplikujeme na
všechny stránky výkresu
Vlastní motiv odstraníme.
Přidat galerii na panel nástrojů Rychlý přístup
2OP482 Manažerská informatika 2
Efekty motivu
Visio
Snímek 63
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 64
Povolení motivu

Karta Vývojář, Návrh obrazce, Zámek

Barvy motivu. Efekty motivu
Aplikujeme motiv
 U některých obrazců zakážeme aplikaci
 Aplikujeme 2. motiv

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 65
Kopie motivu

Motiv lze nepřímo zkopírovat do jiného
výkresu:
Zkopírujeme obrazec s motivem
 Odstraníme obrazec

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 66
Pozadí. Okraje a názvy

Návrh, Pozadí, Pozadí


Centrální přechod
Návrh, Pozadí, Okraje a názvy

Dlaždice
 Pozadí_aplikace_Visio_1



Nadpis upravíme na: Model životního cyklu
Obrazec s datem: Domů, Styly obrazců, Výplň, Zvýraznění 5
Vybereme pozadí: Domů, Úpravy, Vrstvy, Přiřadit vrstvě –
vytvoříme vrstvu Pozadí. Obdobně vrstvu Okraje a názvy.
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Rozložení – Spojnice


Pravý úhel. Rovné čáry. Křivky
Zobrazit přeskakování čar
Snímek 67
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 68
Rozložení – Rozložení stránky

Nový výkres: Vývojový diagram – Základní
vývojový diagram
Vzorník Obrazce základních vývojových diagramů
– spojovací body na středu hran
 Vzorník Základní obrazce: spojovací body ve
středu obrazce
 Návrh, Vzhled stránky, Rozložení a směrování,
Styl: Vývojový diagram

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Automatické rozložení
vývojového diagramu

Návrh, Rozložení,
Znovu rozložit
stránku
Snímek 69
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 70
Vzhled stránky

Nastavení velikosti stránky
nastavení tisku: velikost stránky na tiskárně
 velikost stránky: velikost stránky pro účely
kreslení výkresu


Vzhled stránky

Automatická velikost
 Visio
může podle potřeby stránku rozšířit
Orientace
 Velikost

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 71
Výkres mapy České republiky
Kreslena na výkres A4 na šířku, tištěna na A4
 Zakreslit ve srozumitelném měřítku

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 72
Výkres mapy ČR
Mapy, Směrová mapa
 Návrh, Vzhled stránky, Orientace, Na šířku
 Šířka ČR: 420 km … na vodorovném pravítku
je 297 mm – potřebujeme asi 600 km 
1 mm = 2 km



Vzhled stránky, Měřítko výkresu, Vlastní měřítko:
1 mm = 2 km
Vzhled stránky, Vlastnosti stránky, Měrné
jednotky: km
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 73
Výkres mapy ČR
Vložení, Ilustrace, Obrázek: cr.wmf
 Vývojář, Návrh obrazce, Zámek: zaškrtneme
Možnost výběru
 Nová tlačítka do karty Užitečné:


Příkazy mimo pás karet:
 Umístit
do středu výkresu
 Zamknout dokument
Obrázek umístíme do středu
výkresu
 Zamknout dokument: Obrazce

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 74
Výkres mapy ČR
Průsečík vodorovného a svislého pravítka
současně s Ctrl přesuneme na Prahu
 Spouštěč dialogového okna v Zobrazení,
Zobrazit: Nula pravítka i Počátek mřížky ve
sloupci Vodorovně: 241 km, svisle: 231 km
 Brno:

Obrazce, Další obrazce, Obecné, Základní
obrazce: Kruh … šířka 6 km … pozice 130, -80
 Duplikáty: na pozice 0,0 Brno a 50,-60 Humpolec

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 75
Výkres mapy ČR
Přidáme text k Brnu a upravíme: Domů,
Nástroje, Blok textu – tažením rozšířit blok
textu, aby byl zobrazen vodorovně
 Text: Praha, Humpolec
 Doplníme spojnice – přímé, tloušťka 1 b
 Doplníme obrazec Měřítko ze vzorníku
Obrazce orientačních bodů

vpravo nahoře: X = 250 km, Y = 100 km
 text: 1 : 2 000 000
 1 dílek 10 km, celková šířka obrazce 40 km

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 76
Výkres mapy ČR

Dále růžici světových stran: Obrazce
orientačních bodů/Sever:


X = -120 km, Y = 100 km
Doplníme označení dálnice a cest

Obrazce dopravy/Číslo cesty 1: X = 20 km,
Y = -50 km
 text

Obrazec Číslo cesty 2: X = 65 km, Y = -75 km
 text

D1
E50
Duplikát na pozici X = 100 km, Y = -85 km
 text
E65
uložíme … později doplníme pole se vzorcem
2OP482 Manažerská informatika 2
Diagram
Pokyny
k obsluze
vyvolávacího
systému
Visio
Snímek 77
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Diagram Pokyny k obsluze
vyvolávacího systému

Snímek 78
Deska o rozměrech 67 x 76 cm
tisk na zařízení pro velkoplošný tisk – plotru
 pokusný tisk na laserové tiskárně A4


Vzhled stránky, Vlastnosti stránky
Název: Pokyny k obsluze vyvolávacího systému
 Měrné jednotky: cm


Vzhled stránky, Velikost stránky

Vlastní velikost 67 cm (šířka) a 76 cm (výška)
2OP482 Manažerská informatika 2
Velikost stránky
Visio
Snímek 79
2OP482 Manažerská informatika 2
Nastavení tisku
tisk
v poloviční
velikosti
tisk
mřížky
Visio
Snímek 80
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 81
Vývojový diagram pro zpracování
rodného čísla

Vývojový diagram, Základní vývojový
diagram

styl směrování Vývojový diagram
2OP482 Manažerská informatika 2
Styl směrování
Visio
Snímek 82
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 83
Přeskakování čar
Styl přeskakování čar
 Výška a Šířka: nastavení velikosti oblouků

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
4
KARTA VLOŽENÍ
Snímek 84
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 85
Karta Vložení




vložit do výkresu další stránky
doplnit textové informace formou textových polí, popisů a
komentářů obrazců
vložit či propojit do výkresu objekty z jiných programů
vložit do stránky:





speciální symboly v textu
pole, která mohou provádět výpočty
obrázky ze souborů či galerie klipartů
kontejner, který sdružuje více obrazců, a popisek
hypertextové odkazy
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Stránky
Vložení, Stránky, Prázdná stránka
 Přejmenujeme na Četnost stadií
 Z místní nabídky stránky

Vložit
 Odstranit
 Přejmenovat
 Duplikovat
 Vzhled stránky
 Uspořádat stránky

Snímek 86
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 87
Text
Na stránku Četnost stadií vložíme tabulku
s četnostmi našich odběratelů v jednotlivých
stadiích
 Vložení, Text,
Objekt: List
aplikace Excel

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Tabulka

Vyplníme tabulku
v buňce A3 odsadíme text –
Domů, Zarovnání, Zvětšit
odsazení (stejně tak další)
 Domů, Formátovat jako
tabulku

 Styl

tabulky 9 – středně sytá
Nástroje tabulky/Návrh,
Možnosti stylů tabulek
 Řádek

souhrnů
Optimalizujeme šířku sloupců
Snímek 88
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Tabulka 2
Upravíme okno,
aby byla vidět celá
tabulka
 Klepnutím mimo
tabulku se vrátíme
do Visia
Další možnosti vkládání objektů

Vložit objekt – Vytvořit ze souboru
 Propojení

Snímek 89
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 90
Popis obrazce
K obrazcům doplníme popis: název a číslo
stádia: 1 koncepce, 1a opuštění, 2 existence,
2a životní styl, 3 růst, 3a zastavený růst, 4
rozvoj, 4a zastavený rozvoj, 5 vyspělost
 Ke koncepci


Vložení,
Text, Popis
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 91
Vložení pole
V okrajích je pole Aktuální datum a Číslo
stránky
 Místo čísla stránky vypíšeme název:

Klepneme na záložku Pozadí_aplikace_Visio-1.
 Klepneme na skupinu okrajů a znovu klepneme
na číslo stránky.
 Vložení, Text, Pole
 Informace o stránce, Název, OK


Na stránce Diagram stadií vpravo dole název
stránky
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 92
Další pole

V kategorii Data obrazce


V kategorii Geometrie


budou dostupná data obrazce, až je
nadefinujeme
jsou dostupné geometrické údaje o obrazci Šířka,
Výška, Úhel
V kategorii Vlastní vzorec

můžeme vytvořit svůj vzorec
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 93
Vzorec v mapě ČR
Poklepáním na spojnici Praha – Humpolec
zahájíme vkládání textu spojnice
 V kartě Vložení ve skupině Text klepneme do
tlačítka Pole
 Vlastní
vzorec

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 94
Vzorec v mapě ČR

=(Width^2+Height^2)^0.5
Nutno používat vnitřní (anglické) názvy
parametrů obrazce: místo desetinné čárky
desetinnou tečku
 Klepneme do tlačítka Formát dat a zadáme
formát Číslo na 0 desetinných míst.
Zaškrtneme pole Zobrazit jednotky.

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 95
Textové pole
Vložení, Text, Textové pole, Vodorovné
textové pole
 Myší vymezíme pole vlevo dole: text:
Zpět na diagram
 Velikost a umístění: šířka 30 mm, výška 30
mm, poloha pole 30,30
 Domů, Písmo: 16
 Domů, Styly obrazců, Čára: 1 ½ bodu
 Domů, Styly obrazců, Výplň: bílá barva

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 96
Symbol

Na začátek textového pole vložíme šipku

Vložení, Text, Symbol, Další symboly
 Wingdings
… šipka vlevo
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 97
Ilustrace

na stránku Diagram stadií doplníme vlevo dolů
logo firmy Encián
z obrázku encian_logo.gif:


Vložení, Ilustrace, Obrázky: encián_logo.gif
Umístíme obrázek na pozici 35;15
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 98
Graf

Na stránku Četnost stadií pod tabulku vložíme graf z dat
tabulky:











Data z tabulky - poklepeme na objekt Excelu a zkopírujeme
A4:B10
Klepneme do stránky mimo okno Excelu
Vložení, Ilustrace, Graf. Vloží se ukázkový graf Excelu
Klepneme na záložku List1 do buňky A2. Vložíme obsah schránky
Do prvního řádku dopíšeme nadpisy sloupců stadium, počet
Klepneme na záložku Graf1. Nástroje grafu/Návrh, Data, Vybrat
data. Odebereme řady Palivo a Motel
Popisky, Název grafu, Žádný
Popisky, Legenda, Žádná
V Listu1 odstraníme sloupce C a D
Klepneme do stránky mimo okno Excelu
Zadáme polohu 105;130
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 99
Online obrázky

Do stránky Četnost stadií doplníme do
pravého horního rohu grafu klipart
symbolizující dosažení cíle:
Vložení, Ilustrace, Online obrázky –
Klipart z Office.com
 Hledat: cíl
 Velikost a umístění: poloha 185,255


Výkres CAD (ve formátu AutoCadu)
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 100
Části diagramu

Na stránce Diagram stadií
vytvoříme kontejner pro
vysvětlivky v levém horním rohu
 Vybereme 5 obrazců vysvětlivek
 Vložení, Části diagramu, Kontejner – Klasický


Domů, Styly obrazců, Výplň:
Zvýraznění 3, velmi světlá 40 %
Poklepeme na kontejner, název: Vysvětlivky
2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 101
Popisek

k elipse koncepce
Vložení, Části diagramu,
Bublinový popisek – Myšlenková bublina
 Domů, Odstavec: Zarovnat na střed
 Domů, Písmo: 8
 Domů, Styly obrazců, Výplň: Zvýraznění 1 –
Velmi světlá 60 %
 Čára – tloušťka ¼ bodu
 Popisky jsou ve vrstvě Bublinový popisek

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 102
Hypertextové odkazy

Odkaz na:
webovou stránku
 jiný soubor
 jinou stránku stejného výkresu
 konkrétní obrazec na stejné či jiné stránce

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 103
Hypertextové odkazy
Na stránce Diagram stádií vybereme elipsu
existence
 Vložení, Odkazy, Hypertextový odkaz

2OP482 Manažerská informatika 2
Visio
Snímek 104
Doplnění hypertextových odkazů

Na stránce Diagram stadií z loga firmy odkaz na stránku Četnost
stadií


Na stránce Četnost stadií z textového pole zpět na diagram odkaz
na elipsu růst s lupou 50 %



v okně Hypertextové odkazy tlačítko Procházet vedle pole Podadresa
vybereme v poli Stránka stránku Četnost stadií
je nutné elipsu růst nazvat: Vývojář, Návrh, Název obrazce: elipsa růst
vybereme obrazec Zpět na diagram: Vložení hypertextového odkazu –
stránka Diagram stadií, obrazec Elipsa růst (nelze vybrat z rozbalovací
nabídky), v poli Lupa 50 %.
Na stránce Diagram stadií z jednotlivých elips s výjimkou koncepce
a opuštění do externího souboru Accessu Encian.accdb na dotazy
zobrazující odběratele v jednotlivých stadiích

např. pro existenci Adresa: Encian.accdb, Podadresa: Query Visio –
stadium existence