Διαγράμματα Ακολουθίας ή Διαδοχής

Download Report

Transcript Διαγράμματα Ακολουθίας ή Διαδοχής

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ Υ/Η ΙΙ
(Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός)
Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ Θανάσης Σπυριδάκος
ΜΑΘΗΜΑ 2ο
Αναφορές
• Α. Σπυριδάκος (2008), Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός σε
περιβάλλον Visual Basic.NET, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική.
• Α. Σπυριδάκος (2009), Εφαρμογές Αντικειμενοστρεφούς
Προγραμματισμού σε περιβάλλον Visual Basic.NET, Εκδόσεις Σύγχρονη
Εκδοτική.
• Κυτάγιας Δ. & Ι. Ψαρομήλιγκος (2004), Visual Basic: από τη θεωρία... στο
εργαστήριο, Εκδόσεις Δηρός.
• Αγγελή Χ. (2000), Προγραμματισμός με τη Visual basic 6, Σύγχρονη
Εκδοτική.
• Δημόπουλος Κ. (2002), Εφαρμογές αντικειμενοστραφούς ή οπτικού
προγραμματισμού σε Visual Basic από έκδοση 6.0., Εκδόσεις ΔΡΟΜΩΝ.
• www.omg.org (a) Introduction to UML: Structural Modeling and Use
Cases, Cris Corbyn – (b) Behavioral Modeling Gunnar Övergaard, Bran
Selic and Conrad Bock, (c) Advanced Modeling, Karin Palmkvist, Bran
Selic, Jos Warmer and Nathan Dykman)
Αρχιτεκτονική Εφαρμογών
Αρχιτεκτονική Hosting σε Πολυχρηστικά
Συστήματα
Η επεξεργασία πραγματοποιείται
από κεντρικούς ισχυρούς Η/Υ. Οι
επιμέρους σταθμοί εργασίας των
χρηστών είναι απλά τερματικά και
χρησιμοποιούνται μόνο για την
είσοδο και προβολή των δεδομένων
και των αποτελεσμάτων της
επεξεργασίας.
Η αρχιτεκτονική χρησιμοποιήθηκε
κυρίως σε συστήματα mainframes ή
σε mini συστήματα
Αδυναμίες της Αρχιτεκτονικής:
•Δυσκολίες στην συντήρηση των
εφαρμογών
•Δεν μπορεί να αξιοποιηθεί
αποτελεσματικά το περιβάλλον GUI.
Η επεξεργασία και η Διαχείριση
των δεδομένων
πραγματοποιείται στον Κεντρικό
Η/Υ. Σε κάθε χρήση το σύστημα
φροντίζει να διαθέτει τους
πόρους του ανάλογα με τις
ανάγκες
Τερματικός Σταθμός
Τερματικός Σταθμός
Οι τερματικοί Σταθμοί
αποτελούν στην ουσία οθόνες
και πληκτρολόγια του Κεντρικού
Η/Υ. Η επικοινωνία γίνεται με
γραμμές που συνδέουν τους
τρερματικούς σταθμούς με τον
Κεντρικό Η/Υ
Τερματικός Σταθμός
Κεντρικός Η/Υ
Αρχιτεκτονική Client - Server
Αρχιτεκτονική Συστημάτων δύο επιπέδων - Client- Πελάτης.
Στους τερματικούς Η/Υ πραγματοποιείται μέρος ή όλη η επεξεργασία. Οι εξυπηρετητές
χρησιμοποιούνται για την καταχώρηση των δεδομένων ή τη διαχείριση της δικτύωσης
των Η/Υ.
Πλεονεκτήματα:
Κατανομή της επεξεργασίας σε επιμέρους Η/Υ (ταχύτητα, υποστήριξη της δικτύωσης,
κεντρική Διαχείριση των Δεδομένων, Αξιοποίηση των Πόρων και Περιφερειακών
Μέσων)
Μειονεκτήματα:
Απαιτεί εγκαταστάσεις της εφαρμογής στους τερματικούς σταθμού, Περιορισμοί στις
αποστάσεις, Κόστος Δικτύωσης.
Η επεξεργασία των δεδομένων
γίνεται στους πελάτες (clients).
Επικοινωνούν με τον Κεντρικό
Η/Υ για την ανάκληση ‘ή εγραφή
δεδομένων και εφαρμογών.
Ο Εξυπηρετητής υποστηρίζει τη
δικτύωση μεταξύ των Η/Υ και
την Διαχείριση και Διαμοιρασμό
των Δεδομένων και εφαρμογών
`
Πελάτης
Εξυπηρετητής
Διικτυακός Εκτυπωτής
`
;
Απομακρυσμένος Η/Υ
`
Πελάτης
Πελάτης
Αρχιτεκτονική ν επιπέδων (3 – tier, 4 – tier, ..)
Περιλαμβάνει πολλούς εξυπηρετητές (Servers) που καθένας είναι
αφιερωμένος σε κάποια από τις λειτουργίες του συστήματος.
Η επικοινωνία των τερματικών Η/Υ γίνεται με την αξιοποίηση του
πρωτοκόλλου (TCP/IP). Οι εφαρμογές τρέχουν στους εξυπηρετητές. Στους
τερματικούς Η/Υ χρησιμοποιούνται μόνο προγράμματα πλοήγησης
(browsers).
`
`
Η/Υ συνδεδεμένος
στο Διαδίκτυο
Η/Υ συνδεδεμένος
στο Διαδίκτυο
Εξυπηρετητής
Proxy
Εξυπηρετητής
Εφαρμογών
Εξυπηρετής
Βάσης Δεδομένων
Εξυπηρετητές ν-επιπέδων - Servers
Τύποι των Servers
Οι Servers (λογισμικό) μπορούν να διακριθούν σε έξι
τύπους:
• Εξυπηρετητής Εφαρμογών (Application Servers).
• Εξυπηρετητής Πληροφοριών (Data Servers).
• Εξυπηρετητής Υπολογισμών (Compute Servers).
• Εξυπηρετητή Βάσεων Δεδομένων (Database Servers).
• Εξυπηρετητής Πόρων ή Επικοινωνιών (Resource or
Communications Servers).
Σχεδιασμός Εφαρμογών με βάση τον
Αντικειμενοστραφή Προγραμματισμό
UML (Unified Modelling Language)
• H UML είναι μια Γλώσσα Σχεδιασμού για:
– Τον Προσδιορισμό
– Την Οπτικοποίηση
– Την Κατασκευή
– Την Τεκμηρίωση
των συστατικών ενός λογισμικού
• Περιλαμβάνει στοιχεία από άλλες γλώσσες σχεδιασμού
• Παρέχει ευελιξία και έχει δυνατότητες για τη διευκόλυνση
των μηχανικών λογισμικού.
• Booch, Rumbaught, Jacobson, Coad και Yourdon, WirfsBrock Methods.
UML – Unified Modeling Language
•H UML είναι μία πρότυπη γλώσσα για την περιγραφή, το
σχεδιασμό, την κατασκευή και την τεκμηρίωση εφαρμογών
λογισμικού, που βασίζονται στον Αντικειμενοστρεφή
Προγραμματισμό.
•Αποτελεί το απόσταγμα τριών μεθοδολογιών (OMT, OOSE
και Booch) ανάπτυξης και σχεδιασμού που δημιουργήθηκαν
στο τέλος της δεκαετίας του ’80 και στις αρχές του ’90 από
τους Gary Booch, Jim Rumbauch και Ivar Jacobson.
•H UML είναι μια γλώσσα σχεδιασμού (όχι μεθοδολογία) και
μας παρέχει εργαλεία για να σχεδιάσουμε τη δομή και τα
πλάνα του συστήματος που αναπτύσσεται.
UML (Unified Modelling Language)
• Γλώσσα = Σύνταξη + Νοήματα
– Σύνταξη = Κανόνες με τους οποίους
χρησιμοποιώντας τα στοιχεία μιας γλώσσας
συντάσσονται εκφράσεις
– Νοήματα (semantics) = Κανόνες με τους οποίους
στις εκφράσεις αντιστοιχίζονται νοήματα
• Τα Βασικά τμήματα της UML είναι:
– Στοιχεία Μοντέλου (model elements) (classes,
interfaces, components, use cases, etc.)
– Σχέσεις (relationships) (associations, generalization,
dependencies, etc.)
– Διαγράμματα (diagrams) (class diagrams, use case
diagrams, interaction diagrams, etc.)
Σχεδιασμός Εφαρμογών με την UML
Βασικά Εργαλεία που χρησιμοποιούνται είναι:
• Use case diagrams - Διαγράμματα Περιπτώσεων
Χρήσης
• Class diagrams - Διαγράμματα Τάξεων
• Object diagrams - Διαγράμματα Αντικειμένων
• Sequence diagrams - Διαγράμματα Ακολουθίας
• Collaboration diagrams - Διαγράμματα Συνεργασίας
• Statechart diagrams – Διαγράμματα Κατάστασης
• Activity diagrams – Διαγράμματα Δραστηριοτήτων
• Component diagrams – Διαγράμματα Συνιστωσών
• Deployment diagrams – Διαγράμματα Σχηματισμού
Διαγράμματα περιπτώσεων Χρήσης –
USE CASE DIAGRAMS
Εγγραφή
*
• Προσδιορισμός των σεναρίων
χρήσης σε συμφωνία με τους
τελικούς χρήστες
*
• Στόχος να παρουσιασθεί μια
καθαρή περιγραφή της
αλληλεπίδρασης του
συστήματος με τον τελικό
χρήστη και
Δηλώνει Μαθήματα
*
*
*
Ενημερώνεται
Φοιτητής *
*
*
**
Γραμματέας
*
*
*
Δίνει Καταστάσεις Βαθμολογίας
*
*
Καθηγητής
*
• να αποτελέσει βάση για τους
ελέγχους επιβεβαίωσης.
Σύμβολα Διαγραμμάτων Περιπτώσεων Χρήσης
•Οι περιπτώσεις χρήσης αναπαρίστανται με ελλείψεις και με τον
τίτλο τους στο κέντρο της έλλειψης.
•Οι εμπλεκόμενοι στην περίπτωση χρήσης αναπαρίστανται με
ένα σκαρίφημα του χρήστη.
•Οι συνδέσεις και οι διεπαφές αναπαρίστανται με γραμμές που
συνδέουν εμπλεκόμενους και περιπτώσεις χρήσης.
-End1
«uses»
*
Περίπτωση Χρήσης
*
Εμπλεκόμενος
Διεπαφή
Πακέττο
-End2
Διαγράμματα Περιπτώσεων Χρήσης – Use Case
Diagrammes
Εγγραφή
*
*
Δηλώνει Μαθήματα
*
*
*
Ενημερώνεται
Φοιτητής *
*
*
**
Γραμματέας
*
*
*
Δίνει Καταστάσεις Βαθμολογίας
*
*
Καθηγητής
*
Για το σχεδιασμό ενός
Διαγράμματος Χρήσης
ακολουθούμε τα παρακάτω
βήματα:
•Προσδιορίζουμε τις περιπτώσεις
χρήσης και τους εμπλεκόμενους.
•Καταγράφουμε στο σχέδιό μας τις
περιπτώσεις χρήσης (αρχίζοντας
από τις σπουδαιότερες).
•Σχεδιάζουμε τους εμπλεκόμενους.
•Δημιουργούμε τις συνδέσεις
εμπλεκόμενων και περιπτώσεων
χρήσης.
Σχεδιασμός USE CASE DIAGRAMMES με το
MS VISIO
Διαγράμματα Τάξεων (Class Diagrams)
• Τα Διαγράμματα Τάξεων δίνουν ολοκληρωμένη εικόνα των
οντοτήτων που εμπλέκονται σε ένα σύστημα και των σχέσεων
μεταξύ τους.
• Τα διαγράμματα αυτά αποδίδουν τη στατική εικόνα των
τάξεων και των αλληλεπιδράσεων τους.
• Χαρακτηρίζονται στατικά διαγράμματα (Γιατί;)
Ουσιαστικά παρουσιάζονται:
Α) Οι τάξεις (ιδιότητες, διαδικασίες και μέθοδοι)
Β) Η αλληλεπίδραση μεταξύ των επιμέρους τάξεων, η σχέση
τους και οι ιδιότητες που διέπουν τη σχέση
Αποτελούν τελικό προϊόν του σχεδιασμού μιας εφαρμογής.
Συμβολισμοί Διαγραμμάτων Τάξης
Στα Διαγράμματα Τάξεων, κάθε τάξη δηλώνεται με ένα ορθογώνιο που
αποτελείται από τρία τμήματα. (το όνομα της τάξης, οι ιδιότητες των τάξεων
και οι μέθοδοι–λειτουργίες ).
Οι συσχετίσεις ανάμεσα στις τάξεις διακρίνονται σε τρεις τύπους:
Απλής Σύνδεσης
Σύνθετης Συσχέτισης
Γενίκευσης
Τάξη Συσχέτισης
Τάξη
*
Διεπαφή
*
Τάξη Σύνθετης Συσχέτισης
*
*
*
*
*
*
1
*
*
*
Διαγράμματα Τάξεων – Πολλαπλότητα
Για την πολλαπλότητα έχουμε τους παρακάτω
συμβολισμούς:
Χ
Υ
*
*
• Όπου Χ,Υ μπορεί να είναι 1, 0, 0..1, 1..*, 0..*, 1..1 και
δείχνουν τον αριθμό των μελών της τάξης που
συμμετέχει στη σχέση.
Τάξεις ή Κλάσεις - CLASSES
Window
Window
s ize:Area
v isibility : Bool
ean
dis play ()
hide()
W indow
{abs trac t,
author=Joe,
s tat us =tes ted}
+s ize:Area=(100,
100)
#v is ibility :Boolean
=inv isible
+def ault-s ize:Rec t
angle
#max im um-size:R
ectangle
-x pt r:XWindow*
+display ()
+hide()
+create()
-attachXwindow(x
win: Xwindow*)
Διαγράμματα Τάξεων (Class Diagrammes)
Φοιτητής
Τμήμα
-Ονομα
-Ετη Σπουδών
-Διεύθυνση
-Ετος Εναρξης λειτουργίας
-Εγράφεται
0..1
1..*
-Ονομα
-Επώνυμο
-Ονομα Πατρός
-Αρ. Μητρώου
-Διεύθυνση
-Ημερομηνία Γεννησης
-....
0..*
1..*
Καθηγητής
-Ονομα
-Επώνυμο
-Ονομα Πατρός
-Διεύθυνση
-ΤΗλέγωνο
-Γραφείο
-....
-Δηλώνει
Μαθήματα
-Διδάσκει
1
1..*
-Τίτλος
-Εξάμηνο Σπουδών
-Ώρες Θεωρίας
-ωρες Εργαστηρίου
Παράδειγμα Class Diagram
Runs
startDate
1..1
1..*
Course
Leads
1..1
Staff
1..1
0..1
cCode
0..1
staffNo
1..*
0..*
1..1
1..1
1..*
Undertake
0..*
1..*
Module
mCode
1..*
1..1
performance
Has
1..1
Next-Of-Kin
name
deptName
hours
0..*
matericNo
Department
Teaches
Uses
1..*
Student
0..1
Employs
Coordinates
Enrol
Manages
1..1
Ιδιότητα Σχέσης
Κλάση και
ιδιότητα
ταυτοποίησης
αντικειμένων
Σχέση,
κατεύθυνση,
είδος σχέσης
CLASS DIAGRAM
Σχέση μεταξύ των
κλάσεων
Κλάση,
Ιδιότητες,
Διαδικασίες
Point-of-Sale
«IDLinterface»
IinputMedia
«IDLinterface»
IPOSterminal
+storeRef : Store
+storeAccessRef : StoreAccess
+outputMediaRef : OutputMedia
+taxRef : Tax
+POSid : Integer
+itemBarcode : Integer
+itemQuantity : Integer
+itemInfo : ItemInfo
+itemPrice : Currency
+itemTaxPrice : Currency
+itemExtension : Currency
+saleSubtotal : Currency
+taxableSubtotal : Currency
+saleTotal : Currency
+saleTax : Currency
+POSlist : List
+initialization()
+login()
+printPOSsalesSummary()
+printStoreSalesSummary()
+setItemQuantity()
+sendBarcode()
+endSale()
+POSref : POSterminal
InputMedia
+initialization()
+barcodeInput()
+keypadInput()
«IDLinterface»
IOutputMedia
OutputMedia
+outputText()
POSterminal
+totals : Totals
+POSlist : List
+initialization()
+login()
+getPOStotals()
+updateStoreTotals()
Store
«IDLinterface»
IStoreAccess
«IDLinterface»
ITax
Tax
«IDLinterface»
IStore
+rate : float
+initialization()
+calculateTax()
+findTaxablePrice()
StoreAccess
Reference:www.omg.org
+depotRef : Depot
+taxRef : Tax
+storeMarkup : float
+storeId : Integer
+initialization()
+findPrice()
Class Diagram με το VISIO
Διαγράμματα Ακολουθίας ή Διαδοχής
Τα Διαγράμματα Ακολουθίας ή Διαδοχής παρουσιάζουν
την εξέλιξη και τη διαδοχή των διαδικασιών μίας
λειτουργίας.
Στόχος είναι να παρουσιασθεί η ροή εξέλιξης στο χρόνο
της αλληλεπίδρασης των αντικειμένων.
Ειδικότερα παρουσιάζονται:
Α) Οι κόμβοι στην σειρά διαδοχής των διαδικασιών.
Β) Οι επιμέρους διαδικασίες με τη σειρά εκτέλεσής τους
Χρησιμοποιούνται εκτεταμένα σε λειτουργίες που
περιλαμβάνουν σημαντικό αριθμό διαδικασιών με
πολλούς εμπλεκόμενους (γιατί;)
Διαγράμματα Ακολουθίας ή Διαδοχής -Sequence Diagram
Κόμβος
Διαδικασία και
κατεύθυνση Ροής
Χρονική
Σειρά
Διαδοχής
Traveler
: Booking System
Client Account DBMS
Airline Reservation System
change flight itinerary
get customer account
get itinerary
present itinerary
select segment
present detailed info
update information
available flight
:
:
Σειρά διαδοχής μεταξύ των κόμβων
Reference:www.omg.or
Διαγράμματα Ακολουθίας ή Διαδοχής
Φοιτητής
Γραμματέας
Δηλώσεις Μαθημάτων
Σύστημα Γραμματείας
Σύστημα Καταχώρησης Δηλώσεων
Ελεγχος ορθότητας
Είναι ορθή η Δήλωση
Αποτελέσματα
{Αν είναι ορθή
ή δήλωση να
καταχωρηθεί στο
Σύστημα}
Ενημέρωση Φοιτητή
Χρονική Σειρά
Διαδοχής
Τελική Δήλωση Μαθημάτων
Ενημέρωση Συστήματος
Σειρά Διαδοχής
μεταξύ των
Αντικειμένων
Διαγράμματα Συνεργασίας ( Collaboration
Diagrams)
Τα Διαγράμματα Συνεργασίας παρουσιάζουν την
αλληλεπίδραση μεταξύ των αντικειμένων.
Δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στο ρόλο των αντικειμένων και
στα μηνύματα που διαβιβάζονται.
Παρουσιάζονται οι σχέσεις και η αλληλεπίδραση ανάμεσα
στις τάξεις. Στόχος είναι:
• Να αναδείξει πως τα επιμέρους στοιχεία αλληλεπιδρούν
• Να καθορίσει και να περιγράψει τη σειρά των
αλληλεπιδράσεων
•Να ομαδοποιήσει (σε ένα πρώτο επίπεδο) τις επιμέρους
λειτουργίες και αλληλεπιδράσεις
Ενδείκνυται σε εφαρμογές με πολύπλοκες διαδικασίες.
Διαγράμματα Συνεργασίας (Collaboration Diagramme)
Κάθε αντικείμενο παρουσιάζεται με ένα ορθογώνιο. Τα αντικείμενα
συνδέονται με γραμμές, που διαθέτουν βέλη που δείχνουν τη φορά,. Στις
συνδέσεις περιλαμβάνεται και σύντομη περιγραφή, η οποία αποτελείται από
δυο τμήματα. Το ένα είναι η σειρά της διαδικασίας και το άλλο είναι ο τίτλος
της ενέργειας ή του μηνύματος που διαβιβάζεται.
ας
τη τ υ
ό
θ
γχο
Ορ
ος α Ελέ
χ
γ
λελ
εσμ
2. Ε ποτέλ
3. Α
1. Υποβολή Δήλωσης Μαθημάτων
5. Ενημέρωση Φοιτητήη
6.Υποβολή Διορθωμένης Δήλωσης
Γραμματεία
Top Package::Φοιτητής
7.Κ
ατ
4
αγ . Κα
ρα τα
φ ή γρ
Διο αφή
ρθ Δή
ωμ λω
έν
ης σ ης
Δή
λω
ση
Π.Σ. Γραμματείας
ς
Καταχώρηση Δήλωσης
Παράδειγμα Collaboration Diagram
Εμπλεκόμενοι
Διαδικασίες και
σειρά διαδοχής
1: change flight itinerary
5: select segment
7: update information
Συστήματα,
Υποσυστήματα, ..
2: get customer account
3: get itinerary
: Booking System
4: present itinerary
Traveler 6: present detailed info
Client Account DBMS
8: available flight
Airline Reservation System
Κατεύθυνση ροής
Reference:www.omg.org
Παράδειγμα Collaboration Diagram
Εμπλεκόμενοι,
Συστήματα
Διαδικασίες και
σειρά διαδοχής
4: get customer account
7: get itinerary
1: change flight itinerary
: Traveler
/ Flight Itenerary Form
10: present
2: create modifier
5: create
/ DBMS Protocol
9: display
/ Flight Itinerary Modifier
/ Account
: Client Account DBMS
3: get customer account
6: get itinerary
8: create
/ Itinerary
Κατεύθυνση ροής
/ ARS Protocol
: Airline Reservation System
Ομαδοποίηση
λειτουργιών
Reference:www.omg.org
Συστήματα,
Υποσυστήματα,
Λειτουργίες ..
Παράδειγμα Collaboration Diagram(OMG)
object symbol
link symbol
standard
stereotype
redisplay ()
stimulus
window
: Controller
standard
stereotype
1: displayPositions (window)
1.1 *[i := 1..n]: drawSegment (i)
standard
stereotype
: Window
window «parameter»
standard
constraint
1.1.3.1 add (self)
wire
contents {new}
«local» line
wire :Wire
«self»
1.1.1a: r0 := position ()
left : Bead
Reference:www.omg.org
1.1.2: create (r0, r1)
1.1.3: display (window)
1.1.1b: r1 := position ()
right : Bead
{new}
: Line
standard
constraint
Παράδειγμα Collaboration Diagram
Collaboration
Classifier Role
Interaction
Association Role
AssociationEndRole
Instance
Link
LimkEnd
Reference:www.omg.org
Message
Stimulus
Action
Action
Διαγράμματα Κατάστασης και Συμβολισμοί
Στα Διαγράμματα Κατάστασης παρουσιάζονται οι διάφορες καταστάσεις στις οποίες
μπορεί να έρθει ένα αντικείμενο όπως και πώς αυτό μπορεί να μεταπέσει από μια
κατάσταση σε μία άλλη.
Απόφαση
[Αλλαγή]
Κατάσταση
Τελική Κατάσταση
Διάγραμμα Κατάστασης – State Diagrammes
• Τα αντικείμενα εναλλάσσουν καταστάσεις ανάλογα με
τα μηνύματα που δέχονται από το περιβάλλον.
• Η κατάστασή που βρίσκεται σε μια χρονική στιγμή
ένα αντικείμενο είναι αποτέλεσμα προκαθορισμένης
συμπεριφοράς.
• Στα Διαγράμματα Κατάστασης παρουσιάζονται οι
διάφορες καταστάσεις ενός αντικείμενο, καθώς και το
πώς αυτό μπορεί να γίνει.
Διαγράμματα Κατάστασης
Χρησιμοποιούνται πέντε βασικοί Συμβολισμοί για τη δήλωση α) της
αρχικής κατάστασης, β) της τελικής κατάστασης, γ) της ενδιάμεσης
κατάστασης, δ) της αλλαγής από μία κατάσταση σε άλλη και ε) της
απόφασης, όπως φαίνονται στην παρακάτω εικόνα:
Απόφαση
[Αλλαγή]
Κατάσταση
Τελική Κατάσταση
Διαγράμματα Κατάστασης - Παράδειγμα
[Αναμονή Εισόδου Κωδικού]
[Όχι]
[Εξοδος]
[Ναί]
Είσοδος Κωδικού
[Συνέχεια ή Έξοδος]
[Πίεσε το πλήκτο ΤΑΒ
ή μετακίνησε τον δρομέα στο
Πεδίο Κλειδί]
Απόρρυψη
[Εναρξη Συναλλαγών]
[Οχι]
[Υποβολή Κωδικού]
[Είναι ορθή η εισαγωγή;]
Είσοδος Κλειδιού
[Υποβολή Κλειδιού]
Ελεγχος Κωδικού/Κλειδιού
[Ναί]
Διαγράμματα Δραστηριοτήτων
• Τα Διαγράμματα Δραστηριοτήτων παρουσιάζουν την ροή εξέλιξης
των επιμέρους δραστηριοτήτων μιας διαδικασίας. Οι συμβολισμοί
είναι παρόμοιοι με αυτούς των παραδοσιακών διαγραμμάτων ροής.
• Η δομή του Διαγράμματος Δραστηριοτήτων είναι τέτοια ώστε να
ξεχωρίζουν οι διαδικασίες που επιτελούνται σε κάθε αντικείμενο και
ταυτόχρονα να αποτυπώνεται η διεπαφή μεταξύ των αντικειμένων.
Κατάσταση Δραστηριότητας
[Αλλαγή]
Ροή Αντικειμένου
Κατάσταση
Απόφαση
Αρχική Κατάσταση
Κατάσταση ροής αντικειμένου : <unspecified>
Τελική Κατάσταση
Διακλάδωση
Υποπεριοχή που
προβάλλει τις
δραστηριότητες ενός
αντικειμένου
Διαγράμματα Δραστηριοτήτων - Παράδειγμα
Φοιτητές
ΑΤΜ
Εκπαιδευτικό Ιδρυμα
Εισαγωγή Εξ. Κάρτας
Ελεγχος Ορθότητας
Εισαγωγή Κλειδιού (PIN)
[Ορθός Κωδικός]
Επιλογή Πληροφορίας
Συλλογή Πληροφορίας
[Συνέχιση - Ναι ]
Σϋνθεση Πληροφοριών
Παρουσίαση
[Συνέχιση - Όχι]
Εξοδος Κάρτας
Παραλαβή Κάρτας
Διαγράμματα Συνιστωσών
Τα Διαγράμματα
Συνιστωσών παρουσιάζουν
τη φυσική διάσταση του
συστήματος. Αποτυπώνονται
οι συνδέσεις των επιμέρους
υπο-συστημάτων όπως
επίσης και με άλλα
συστήματα.
Παράδειγμα
SOAP Over HTTPS
Βάση Δεδομένων
Υλοποίηση
SERVLETS
Εργαλείο Δημιουργίας Ερωτημάτων
JAVA
Servlets
Συνιστώσα/Υποσύστημα
Πακέτο
API
Διεπαφή
Διασύνδεση Εξάρτηση
Κόμβος
Διαγράμματα Σχηματισμού
Εξυπηρετητής Γραμματείας
Βάση Δεδομένων
Component1
Εφαρμογή Γραμματείας
Εφαρμογή Γραμματείας
Εξυπηρετητής WEB
WEB Εφαρμογή
Η/Υ Γραμματείας
WEB Εφαρμογή
Εφαρμογή Διεπαφής Χρήστη
Η/Υ
WEB Πλοηγός
Στα διαγράμματα παρουσιάζεται ο υλικός εξοπλισμός και τα
επιμέρους υπο-συστήματα λογισμικού που απαρτίζουν το συνολικό
σύστημα όπως επίσης ποιος υλικός εξοπλισμός χρησιμοποιείται για
κάθε υποσύστημα λογισμικού.
Εργασία
Να σχεδιασθεί χρησιμοποιώντας την UML η περίπτωση
της εγγραφής φοιτητών στο τρέχον εξάμηνο.
Να χρησιμοποιηθούν τα βασικά στοιχεία των :
• Διαγραμμάτων Συνεργασίας
• Διαγραμμάτων Κλάσεων
• Διαγραμμάτων Συνέχειας