Differensiering og evaluering

Download Report

Transcript Differensiering og evaluering

Knut Slatleim & Bjørn Erik Korum Hansen
 Tema: Differensiering & Evaluering
 Praksis på feltet
 Nivåtilpasset utfordring
 Å møte barn og ungdom på deres
premisser og sikre alle mestring
ANGST
BEKYMRING
KJEDER SEG
FRUSTRERT
FERDIGHETER
Øvrige dimensjoner: mental utvikling, ønsker og drømmer
 Relativ alderseffekt: fortrinn for eldste barn gitt en definisjon av sesong
 Spilldifferensiering: fysikk, nivå etc
 Ferdighet – og
oppgavedifferensiering:
spillforståelse
 Valgdifferensiering, «sosialt». Velge
hvem de skal være sammen med.
 Lagorganiseringsdifferensiering,
like par i spill. For eksempel
Markering
 Utfordringsdifferensiering, de som
er lengst fremme spiller undertall
 Viktigst er rulleringsprinsipper
i en økt og over flere økter for
å ivareta ulike utfordringer og
mestring for flest mulig med
en tilhørende sosial profil.
 Evaluering handler om i hvilken
grad et mål er nådd og
tankeprossessen i etterkant
 Gunstig for individuelle utvikling
 Ulike kriterier
 Selvforbedring(Sammenligne mot
beste innsats)
 Sosial(Sammenligne mot konkurrenter
eller venner)
 Mestring(Sammenligne med for
eksempel nasjonale rekorder)
 Evaluering skjer ikke automatisk i
forhold til resultat, men individets
tolkning av kriterier
 For høye eller lave
evalueringskriterier kan redusere
læring
 Individer som mislykkes med lavt
utfordrende mål presterer lavere enn
de som utfordrer seg med høye mål.






Trenere
Barn
Ungdom
Foreldre
Spillere
Knut og Bjørn Erik
 Spørsmålet er hvordan og hva skal
evalueres?
 Årsaksforklaringer påvirker
individuell tankegang og tro på
egen mestringsevne.
 Husk vi oppnår mest mestring med å
utnytte differensiering
 Indre og kontrollerende
årsaksforklaringer gir mer positiv
læringseffekt enn ytre og
ukontrollerende.
 Dårlig innsats, feil valg er en bedre
årsaksforklaring fremfor uflaks og dårlige
medspillere
 Jo mer uerfaren desto flere
årsaksforklaringer legges med ytre
og ukontrollerende forhold. Dette
kan komme fra manglende
selvregulering og lav selvtillit.
 Effektiv trening er trening hvor
utøver må være fullstendig tilstede
for å løse oppgaver.
 Aktivisere flere deler av hjernen
 Alt forbedrer ikke prestasjon der
og da, men har langtidseffekt
 Vanskelige øvelser kombinert med
tålmodighet gir forsinket
prestasjonsfremgang:
 evne og kapasitet til å tilpasse seg
suksessfullt i møte med utfordrende
situasjoner