Demens - Aalborg Kommune

download report

Transcript Demens - Aalborg Kommune

Demens.
Tinna Klingberg.
Assisterende leder, Videnscenter for demens, Aalborg
kommune.
Udannet sygeplejerske 1997.
Socialfaglig Diplomuddannelse 2010 .
Marte Meo terapeut.
Med forfatter til bogen, ”se, hvad der sker !”
Hvad er demens ?
Demens er:
Hukommelses problemer
Og….
Demenssygeplejerske,Tinna
Demens
Indlæringsevnen
Orientering
Sproget
Forståelsen
Evnen til at tænke abstrakt.
Planlægning og dømmekraft.
Demenssygeplejerske,Tinna
Og…
Aftagende kontrol af:
Følelser
Social opførsel
Motivation.
Skal have stået på i mindst 6 mdr.
Ingen konfusion.
Mentale funktionsområder, som er påvirket ved demens
FRONTALE FUNKTIONER
Initiativ
Planlægning
Dømmekraft
Følelsesliv
Sociale færdigheder
HUKOMMELSE
Indlæring
Oplagring
Genkaldelse
SPROG
Sprogforståelse
Formulering
DEMENS
GNOSE
Bearbejdelse af sanseindtryk
Opfattelse
Tydning
Forståelse
Kilde: Gulmann, Niels Christian: Praktisk Gerontopsykiatri. Hans Reitzels Forlag, 2001
PRAKSIS
Handlemønstre
Praktiske færdigheder
Koordinering
Det er vigtig at få stillet en diagnose så tidligt som muligt.
For at sikre:
At symptomerne på demens ikke skyldes en anden sygdom
At personen med demenssymptomer få den bedste behandling og
pleje.
At personen med demenssymptomer og hans familie får den
nødvendige støtte, hjælp og vejledning så tidligt i sygdoms
forløbet som muligt.
Forhold der kan vanskeliggøre en tidlig
diagnose:
Mentale funktionssvigt opfattes som et nederlag forbundet med skam og
skyld hos både personen med symptomerne og hos pårørende.
Tidlige symptomer er ofte uspecifikke
Manglende viden hos sundhedspersonale.
Forhold der kan vanskeliggøre en tidlig
diagnose:
Manglende sygdoms indsigt, enten som symptom eller som
forsvarsmekanisme.
Personen omskriver sine problemer til fysiske klager.
Personen har ofte en velbevaret social facade.
Symptomerne kan ligne psykiatri (ved frontallaps demens.)
Demens
Demens
typer
Alzheimer
Lewy
Body
Blod
props
demens
Sekundær
demens
Frontal
Laps
demens
Andre
typer
demens
Lavt
stofskifte
Saltforstyrrel
se
Lav B12
Blod
ansamlinger
Trykforskelle
Borrelia.
Pseudo
demens
Depression
Delir
Alkohol
Medicin.
Demenstyper
Alzheimer
Blodprops demens
lewy body demens
FTD
Andre
Demenstyper.
Hvad er Alzheimers sygdom?
Alzheimers sygdom er en langsomt fremadskridende og alvorlig hjernesygdom, der især rammer
ældre. Sygdommen er den mest
hyppige årsag til demens.
Symptomerne
glemsomhed og problemer med at finde ord.
sværere at huske navne selv på personer, man kender godt, og på helt dagligdags ting.
Det er især hukommelsen for det, der er sket for nylig, der forringes.
evnen til at finde vej, tælle småbeløb sammen eller overskue forskellige situationer bliver
påvirket.
Demenstyper
Årsagen /Alzheimer
Årsagerne kendes ikke. Men forskerne kan beskrive nogle af
de forandringer, der sker i hjernen: skadelig ophobning af
et proteinstof både mellem hjernecellerne og inde i selve
hjernecellerne. Sygdommen medfører også mangel på
signalstoffet acetylkolin, som hjernecellerne bruger til at
kommunikere indbyrdes.
Demenstyper
Hvad er Blodpropsdemens?
Blodpropsdemens skyldes forstyrrelser i hjernens blodforsyning.
Symptomerne
Symptomerne ved blodpropsdemens er forskellige fra person til person
og afhænger af, hvilke områder af hjernen, der er påvirket.
Ligesom ved Alzheimers sygdom kan der forekomme glemsomhed,
koncentrationsbesvær, problemer med sproget eller problemer med at
finde vej.
Demenstyper
Det typiske forløb / Blodpropsdemens
Forløbet ved blodpropsdemensdemens varierer meget. Hvis tilstanden skyldes en
blodprop eller blødning i hjernen, starter symptomerne pludseligt og brat.
Hvis der kommer flere blodpropper eller blødninger gennem en længere periode,
udvikler symptomerne sig trinvist.
Hvis tilstanden skyldes en gradvis tillukning af hjernens små blodkar sker der en
langsom og snigende symptomudvikling.
Der er stor variation i varigheden af sygdomsforløbet.
Lewy Body demens.
Symptomerne
Lewy body demens udvikles langsomt og gradvist og begynder ofte med
ændringer i opmærksomhed eller vågenhed.
Mange patienter med Lewy body demens ser syner i perioder. Det er
som regel ret livligt, detaljeret og naturtro, f.eks. i form af mennesker
eller dyr
Endvidere bliver 3 ud af 4 patienter dårligere til at gå, og de udvikler
langsomme og stive bevægelser.
Demenstyper
Hvad er frontotemporal demens/FTD?
Frontotemporal demens er betegnelsen for en gruppe
alvorlige hjernesygdomme, der påvirker pandelapperne og
den forreste del af tindingelapperne. Sygdommene
medfører ofte store forandringer i den måde et menneske
opføre sig på.
Demenstyper
Symptomerne, FTD
ændringer i personlighed, opførsel og sprog.
I modsætning til de fleste andre demensformer, behøver for
eksempel hukommelsen ikke at være påvirket fra begyndelsen.
hæmninger og situationsfornemmelsen viger eller forsvinder, og at
patienten får en impulsiv og uovervejet adfærd samt
ligegyldighed overfor sociale normer og andre mennesker
Hvad sker der psykisk med den demensramte?
Frygt for at blive forladt
For at blive kontrolleret
For ydmygelse
Følelse af at blive forfulgt
At være truet
At være mærkelig
At være spærret inde
At være ekskluderet
Føler vrede over demensen
Vrede over andres reaktioner
Føler sig nytteløs, værdiløs
Følelse af dyb forvirring.
”Der er sådan en forfærdelig
tristhed i mig. Jeg er blevet
usikker på min familie og
mine venner, bange for at
være til besvær, bange for , at
de er irriterede på mig over
mine bestandige mangler,
mine pengeløshed, min faren
omkring og besøgen dem”
”Der er angst i mig. Jeg er
bange for alt hvad der ligger
forude. Om aftenen er jeg
bange for, om jeg kan finde
ud af at stå op næste morgen
og gå i bad og finde tøj og
ordne hår og ansigt. Bange
for om jeg får gjort hvad jeg
skal”
(Kirstens Dagbog)
Demens
Pseudodemens
Demenssygeplejerske,Tinna
Depression.
Delir / konfusion :
Når ældre bliver pludseligt ”rundt på
gulvet”, skyldes det ofte at man er
fysisk syg snarer end psykisk syg.
Årsager til delir:
Infektioner, Feber.
Medicin, forkert eller for meget.
Dehydrering og skæv salt balance (forhøjet natrium bla.)
Blodmangel
Forværring af KOL/ rygerlunger.
Hård mave.
Hjerte kredsløbs-lidelser (for lavt BT, hjerterytmeforstyrrelser.)
Cerebrale påvirkninger / påvirkninger af hjernen. (blødninger og infarkter)
Demenssygeplejerske,Tinna
Medicin mod demens.
2 slags:
Acetylkolinesterase hæmmere (aricept, reminyl, exelon)
Mermantin.(Ebixa)
Stabiliserer hjernens funktionsniveau i en varierende periode.
Kun til Alzheimers demens, frontallapsdemens og Lewy Body
Få bivirkninger
Hvordan stilles diagnosen?
•Kan kun stilles ved at tale med patienten
og de pårørende
•Objektiv undersøgelse
-Blodprøver
CTscanning
Demenssygeplejerske,Tinna
Samvær og kommunikation med
MENNESKER MED DEMENS.
Respekt , vi er ligeværdige, men ikke ligestillede.
Vær tilstede i nuet, fokuser på mennesket, ikke opgaven !
Øjenkontakt
Pistol spørgsmål forbudt !!
Demenssygeplejerske,Tinna
Hvordan kan man forstå personer med demens ?
Goddag mand……økseskaft.
At løse en rebus, et mysterium.
Gå på opdagelse i det de oplever.
Demenssygeplejerske,Tinna
Når verden ser
anderledes ud
Når der er flere end en person i rummet så mister jeg mit greb. Jeg kan kun forholde mig
til en ting ad gangen (A partial view)
Personligheden tæller
Jeg ser meget sjældent tv avis. De viser så meget vold og
uretfærdighed og det kan jeg ikke klare længere.Jeg bliver
både vred og ked af det og har svært ved at falde til ro. Så
er det bedre at jeg helt lader være.
Kilde:Demens og hvad gør jeg så.
Personligheden tæller
Jeg vil følge med i hvad der sker ude i den store verden.
Derfor læser jeg både avis,hører nyheder i radio og ser tv
avis. Så får jeg nyhederne gentaget så mange gange at
jeg som regel kan huske dem.
Demens-og hvad gør jeg så?
Samvær / aktivitet.
Nyt tilbud !
Samvær med mennesker med
demens.
- At forstå demens og personer der er ramt af sygdommen.
- kommunikation, samvær og samspil med en person med demens.
-meningsfyldte aktiviteter og brug af livshistorie.
Hvordan kan Marte Meo metoden hjælpe til nærværende kommunikation
og samvær?
-At være pårørende til en person med demens med de ændrede
livsbetingelser det medfører.
Tilbud fra: Videnscenter for demens, Aalborg kommune: efteråret 2014.
Foredrag:
Demens og Jura.
Flytning, generalfuldmagter, værgemål mv.
Ved Bente A. Pedersen
Socialrådgiver
Visitation Støtte og Omsorg
og Jacob Højriis, konsulent
Gratis deltagelse.
Onsdag den 12. November, Klokken 18.30-20.00
Lev livet med demens.
Fælles arrangement med dans og spisning.
Mandag den 8.december klokken 17.00 – ca. 21.
250 kr. pr par.