Forældremøde på Outrup Skole

download report

Transcript Forældremøde på Outrup Skole

Onsdag den 13. august 2014
Forældremødets indhold
 Skoletanterne (- og onkler?)
 Kontakt, mødetider, mv.
 Lektiecafé (og fagligfordybelse)
 Bevægelsesbånd
 Punkt fra skolebestyrelsen
 Sundhedsprofiler – Varde Kommune
 Tilfredshedsundersøgelse – Varde Kommune
 Øvrige informationer (Juniorklub, SFO mv.)
 Samarbejde
Kontakt til skolen
 Kontaktlærere – ikke klasselærere – besked i klasserne
 Kontakt til skolens kontor – sekretær 12 timer/ugen
Onsdag kl. 8.30 – 14. Tors- og fredag kl. 8. 30 – 11.30
 Mødetid er kl. 8.30 – opsyn med eleverne 10 min. før
 Busserne kører efter lektiecafeernes ophør – navne på
elever, der ikke er kørselsberettigede til kontaktlærere
Sundhedsprofiler
 Pilotprojekt Skolesundhedsprofiler 2012-14
 Fra 1. august bruges på alle Varde Kommunes skoler –




samtidig tilknyttes en sundhedsplejerske (6-15 år) til
alle skoler
Profilerne lever op til folkeskolens krav om
trivselsmålinger
Forældrene udfylder for bh. klasse
1. – 3. klasse senest 1. marts 2015
4. – 6. klasse senest 15. juni 2015
Sundhedsprofiler
Mål:
 Valide sammenlignelige data om sundhedstilstand
 Data bruges til kvalificering af det tværfaglige
samarbejde
 Opleves bedre trivsel og sundhed på skolerne
 Data kan anvendes på kommunalt niveau som
beslutningsgrundlag i prioriteringen af
sundhedsindsatsen for børn og unge
Sundhedsprofiler
Succeskriterier:
 Svarprocent på mere end 85%
 Data giver konkrete beslutninger på alle niveauer
 På 4 ud af 5 skoler opleves bedre trivsel og sundhed
 Årsrapporten anvendes som beslutningsgrundlag i
prioriteringen af sundhedsindsatsen for børn og unge
Sundhedsprofiler
Skolerne:
 Indhenter forældreaccept til at gennemføre
undersøgelsen på alle klassetrin. Det er frivilligt, men
hvis profilerne skal kunne anvendes til forbedring af
børn og unges sundhed og trivsel, er det vigtigt, at så
mange som muligt deltager
(kun sundhedsplejen, der har adgang til data på
individniveau)
 Lærere og sundhedsplejersker aftaler afvikling og
efterbehandling
Tilfredshedsundersøgelse
 Varde Kommune udsender en





tilfredshedsundersøgelse i perioden 25. august til 24.
oktober 2014 (offentliggørelse omkring januar 2015)
Udsendes kun til én forælder pr. mail – moderen.
Personlige breve modtager skolerne i uge 33
Computere til rådighed på skolen
Tolkeservice
Alle forældre bør deltage (ønskes en svarprocent på
over 60)
Samarbejde
• Den privatpraktiserende kultur
”Jeg passer mit, og du passer dit”
Forældre/lærere/pædagoger opfatter sig om et ”jeg” og
”mit barn/min klasse/mit fag”
 Den samarbejdende kultur
Forældre og lærere/pædagoger opfatter sig som et ”vi” og
tager fælles ansvar for elever, klasser – hele skolen
”Her løfter vi i flok”
Det ved vi om den samarbejdende kultur
• Bedre læring hos eleverne – både faglig og social
læring
• Et bedre læringsmiljø
• Mindre belastning af lærerne og pædagoger
• Bedre elevadfærd
• Forældrene føler sig mere inddraget
• Forældrene tager medansvar for andre forældre og
deres børn
Forældrestøtte i forhold til eget barn
•Vise engagement og interesse for skolegangen
•Være positive og tale positivt om skolen
•Signalere, at skolen er vigtig som aldrig før
•Spørge ind, rose, opmuntre, hjælpe med lektier
•Forældrerollen – udvise autoritet og lederskab
•Forældrene er lærernes vigtigste støtte
Skolen har aldrig været vigtigere end nu
Unge uden ungdomsuddannelse får et dårlige liv som voksne
•At forældrene sidder på nøglen til den gode klasse eller skole
•De voksne som rollemodeller er altafgørende
Forældres betydning – andres børn
•Børn trives kun, når de andre børn også trives
•Børn trives kun, når de voksne trives
•Trivsel og inklusion afspejles i sproget
•Vi er den historie, som fortælles om os, for sproget
skaber virkelighed
•Du kan være den, der gør en forskel for et barn i
klassen
•Derfor: ”Har vi aldrig med et andet menneske at gøre
uden, at vi holder noget af dets liv i vore hænder”
Hvad kan forældrene gøre?
•Vise interesse for fagene og skolearbejdet
•Være aktive i skole-hjem-samarbejdet
•Tale elever, klasse, lærere og skolen op
•Være tolerante overfor forskellighed og ’vinkler’
•Tage ansvar for hele klassen – alle elever
•Tage hånd om de elever og forældre i klassen, som har det
svært
•Åbne hjemmet for alle klassens elever
•Være positive rollemodeller – Tag autoriteten på jer
•Være åbne og anerkendende
Hvad kan skolen gøre?
•Formidle vigtig viden til forældrene
•Arbejde for ligeværdighed i samarbejdet
•Tale elever, forældre og klassen op
•’Feed forward’ – drøfte problemer i fredstid
•Være åbne og anerkendende
•Være tolerante overfor forskellighed og ’vinkler’
•Igangsætte og organisere forældresamarbejdet
•Sætte fokus på værdier og ’den gode klasse’
•Arbejde på at få alle forældre med
•Dele ansvaret med forældrene
•Være positive rollemodeller – Tag autoriteten på os
Til overvejelse…
•Kan voksne tale et barn ud af en klasse?
•Kan voksne tale et barn ind i et fællesskab?
•Kan voksne tale en hel klasse ’ned’?
•Kan du rumme ALLE børn i dit barns klasse?
•Kan du rumme alle forældre i dit barns klasse?
•Hvordan kan sprog være med til at skabe virkeligheden?
•Har vi kun særlige udfordringer med drenge?
•Hvordan når vi alle forældre?
•Hvordan skaber vi i fællesskab Vardes bedste skole?
”Alt det andet”
 Udviklingsprogram for Fælles Mål – vi ansøgt om
deltagelse i Børnehaveklasse – Humanistiske fag (engelsk
og tysk) samt de Praktisk-musiske fag (håndværk og design
samt idræt) – både lærerne i fagene samt ledelsen
 Deltagende skole i evaluering af reformen – over 5 år
(ansøgt og fået) 200 skoler – elever 4. og 6. klasse samt
lærere
 Forsøgsprogram om modersmålsbaseret undervisning
Almen sprogforståelse 5. klasse – kontrolgruppe 4. kasse
 Testafprøvning 8. – 26. september – kun opgaverne – én
årgang opgaver til én test (op til tre opgavesæt svarende til
ca. tre lektioner)