Internet - Informatyka

download report

Transcript Internet - Informatyka

Informatyka
Zakres
podstawowy
SIECI
KOMPUTEROWE
7
1
Zebrał i opracował : Maciej Belcarz
HISTORIA
• Rok 1968 - sieć ARPANET (Advanced Research
Project Network), Uniwersytet Kalifornijski w Los
Angeles, Instytut Badawczy Stanforda -protokół
sterowania siecią NCP (Network Control Protocol) zdalne logowanie, drukowanie i przesyłanie plików
• Rok 1973 - protokół sterowania transmisją TCP
(Transmision Control Protocol)
• Początek lat 80-tych -protokół TCP/IP
• Rok 1990 -zmiana nazwy sieci ARPANET na Internet
• Rok 1995 - Pierwsi dostawcy usług internetowych
ISP (Internet Service Provider)
Podstawowe założenia budowy sieci Internet
Podłączanie do sieci pojedynczych
komputerów w sytuacji dużych odległości
Rozbudowa lokalnych sieci komputerowych
Komunikacja między sieciami lokalnymi
Usługi sieciowe
Bezpieczeństwo sieci
Zarządzanie i monitoring sieci
Podział sieci ze względu na zasięg
Sieć LAN
Sieć LAN
(Local Area Network)
System komunikacji zaprojektowany do łączenia komputerów na małym
obszarze. W ramach sieci LAN można łączyć grupy robocze, piętra czy
całe budynki. Sieci LAN umożliwiają współdzielenie zasobów
komputerowych, urządzeń peryferyjnych takich jak drukarki czy pamięci
masowe. Sieci LAN mogą być łączone ze sobą, aby zwiększyć ich
zasięg.
Sieci kampusowe
W przypadku uniwersytetów na ogół stosuje się rozwiązanie
polegające na łączeniu wewnętrznych sieci lokalnych. Wszystkie
sieci lokalne albo ich zdecydowana większość znajdują się na
stosunkowo
niewielkim
obszarze
o
bardzo
rozwiniętej
infrastrukturze technicznej.
Sieć MAN
(Metropolitan Area Network)
Sieć komputerowa łącząca sieci lokalne LAN na obszarze miasta.
Sieć WAN
(Wide Area Network)
Rozległy system
komunikacyjny, łączący
odległe geograficznie
systemy komputerowe.
W połączeniach rozległych
stosowane są łącza
kablowe, światłowodowe,
mikrofalowe i satelitarne.
Dr Robert M. Metcalfe -Xerox PARC (1974)
Topologia sieci
TOPOLOGIA MAGISTRALI (SZYNA)
• Wspólny kabel , łatwość montażu
• Uszkodzenia kabla – brak łączności
TOPOLOGIA GWIAZDY
• Połącznie z koncentratorem(kabel)/punktem
dostępu (sieci Wi-Fi)
• Dowolność podłączania komputerów
TOPOLOGIA PIERŚCIENIA
• Wydajna transmisja danych
• Obecność punktów zarządzających
Podział sieci ze względu na zarządzanie
 sieć typu każdy z każdym (ang. peer to peer : P2P) to takie
połączenie komputerów, które nie wyróżnia roli żadnego z nich i
pozwala im na korzystanie nawzajem z zasobów innych
komputerów i urządzeń, żaden z komputerów nie pełni roli
nadrzędnej, zarządzającej;
 sieć typu klient-serwer, nazywana również siecią z dedykowanym
serwerem, wyznaczony komputer pełni nadrzędną funkcję
serwera, który udostępnia (serwuje) innym komputerom zasoby i
usługi oraz kieruje ich pracą i ruchem w sieci, co zapewnia większe
bezpieczeństwo, ale w przypadku awarii serwera ogranicza lub
uniemożliwia funkcjonowanie sieci.
Protokoły sieciowe
Protokół sieciowy (ang. network protocol) to zbiór reguł
postępowania, które mówią, jak nawiązać połączenie i jak
wymieniać dane z innym urządzeniem w sieci.
TCP/IP
komunikowanie się
komputerów w sieci lokalnej
przesyłanie dowolnych
danych z punktu do punktu
Każdy komputer musi mieć
przypisany unikatowy numer
— adres IP
Internet
Internet, intranet i ekstranet
•internet-z małej litery -dowolna sieć komputerów z różnymi
systemami operacyjnymi wykorzystującymi technologię sieci
Internet.
•Internet -z dużej litery -oznacza sieć łączącą miliony
komputerów i miliony użytkowników, łącząca sieci lokalne w
jedną globalną sieć komputerową.
•Intranet-sieć łącząca zbiór klientów za pomocą
standardowych protokołów internetowych; sieć węzłów
oparta o IP za zaporą ogniową; skończona, zamknięta sieć
komputerów.
•Ekstranet-udostępniona sieć intranetowa określonym
użytkownikom na zewnątrz sieci.
Połączenia z internetem
ISP
Interenet Service Provider
Lokalny dostawca internetu (firma)
dysponująca własnym szybkim
przyłączem do sieci globalnej i
udostępniająca je innym użytkownikom
Aero 2
UPC
Orange – Neostrada
Play, Netia, Multimedia Polska,
Połączenia z internetem
Modem – (Modulator – Demodulator)
•
•
•
Wykorzystuje linię telefoniczną
Zamienia sygnał analogowy na cyfrowy i odwrotnie
Prędkość 56 Kb/s
Połączenia z internetem
ISDN – Integrated Services Digital Network
•
•
Wykorzystuje linię telefoniczną z łączami cyfrowymi
Prędkość 128 Kb/s
ŁĄCZE STAŁE - stały dostęp 24/h
•
•
•
poprzez dostęp do sieci lokalnej
przez telewizję kablową
przez sieć komórkową
Połączenia z internetem
DSL i ADSL
PLC
GSM GPRS
UMTS
•Szerokopasmowy dostęp do internetu
•Neostrada TP
•Konieczny modem : 5 Mb/sek
•Wykorzystuje sieć energetyczną
•„internet przez gniazdko 230V”
•Konieczny specjalny odbiornik
•Konieczny modem lub telefon komórkowy
•30 – 80 kb/s
• standard telefonii komórkowej trzeciej generacji
• 21Mb/s
Łącze
satelitarne
•Tylko duże instytucje
•Duże koszty instalacji
•Antena nadawczo - odbiorcza
LTE
• Long Term Evolution (Plus)
• Prędkość 100 Mb/s
Połączenia z internetem
Technologia Wi-Fi – (Wirless - Fidelity)
•
•
•
Bezprzewodowy dostęp
Konieczna karta radiowa
Prędkość do 1 Gb/s (2012)
ZADANIE
1. Porównaj ofertę 3 dostawców internetu podając :
•
•
•
•
Szybkość łącza
Technologia dostarczania sygnału
cena
2 warianty w zależności od wybranych poprzednich
wartości