Országos Módszertani Központ

Download Report

Transcript Országos Módszertani Központ

TÁMOP-5.3.8-11/A1-2012-0001
RÉV projekt
Az Országos Módszertani Központ létrehozását magas
szintű kormányzati – szakpolitikai – döntés alapozza meg.
-
1056/2012. (III.9.) Kormány határozat
Fogyatékosügyi Program
intézkedési tervéről
végrehajtásának
- TÁMOP-5.3.8-11/A1
tervezési felhívása -
2012-2013.
kódszámú
Országos
létrehozása és képzések lebonyolítása
szakmai
az új Országos
évekre vonatkozó
kiemelt
és
módszertani
projekt
központ
1056/2012.
(III.9.)
Kormány
határozat
Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012-2013.
intézkedési tervéről - 1. melléklet – Intézkedési terv
az új Országos
évekre vonatkozó
V. Szakképzés, foglalkoztatás
9. Bővíteni és fejleszteni kell a képzések rendszerét, valamint a
foglalkoztatáshoz kapcsolódó szolgáltatások támogatását biztosító
hálózatot, továbbá létre kell hozni annak országos módszertani
központját
a
fogyatékossággal
élő,
valamint
a
megváltozott
munkaképességű
személyek
munkaerő-piaci
esélyeinek
növelése
érdekében.
•Felelős: nemzeti erőforrás miniszter, nemzeti fejlesztési miniszter
•Határidő: 2013. december 31.
•Forrás: TÁMOP 5.3.8 A
TÁMOP-5.3.8-11/A1 kódszámú kiemelt projekt tervezési
felhívása - Országos szakmai és módszertani központ létrehozása és
képzések lebonyolítása
A konstrukció egyik nevesített célja:
„Országos szakmai, módszertani és informatikai központ létrehozása,
mely szakmai, módszertani, informatikai hátteret és támogatást biztosít
(központi informatikai infrastruktúra és informatikai szolgáltatások fejlesztésével
és országos elérhetőségének biztosításával), valamint együttműködik a kiemelt
programhoz szorosan illeszkedő egyfordulós pályázati lebonyolítás során
kiválasztásra kerülő munkaerő-piaci szolgáltató és szakmai támogató hálózat
tagjaival, szakmai partnereivel, a megváltozott munkaképességűeket és
fogyatékos személyeket foglalkoztató szervezetekkel.
…”
OMK előkészítése a RÉV projektben
4 szakmai munkacsoport az FSZK-ban:
-
ÁTVEZETÉS munkacsoport
-
MONITORING munkacsoport
-
HÁLÓZAT munkacsoport
-
IRÁNYÍTÓ TESTÜLET
OMK előkészítése a RÉV projektben
4 szakmai munkacsoport az FSZK-ban:
-
ÁTVEZETÉS munkacsoport
-
MONITORING munkacsoport
-
HÁLÓZAT munkacsoport
MÓDSZERTANI TÁMOGATÁS
INFORMATIKAI HÁTTÉR
SZAKMAI TÁMOGATÁS
OMK előkészítése a RÉV projektben
IRÁNYÍTÓ TESTÜLET
Fő cél
Országos szakmai és módszertani központ (OMK) létrehozása – FSZK szervezetébe
integrálódó független országos hatáskörű szakmai-módszertani szervezet
További célok
–Vertikális és horizontális kommunikációs csatornák kialakítása – foglalkozási és
foglalkoztatási rehabilitáció különböző szakterületei és a szakmapolitika közötti rendszeres
párbeszéd és információáramlás
–Fejlesztési területek összefogása, koordinációja – szinergia-hatás generálása, redundancia
elkerülése
–Adatgyűjtés és adatelemzés makroszintű rendszerének biztosítása – OMK-hoz kötődő
információs bázis
OMK előkészítése a RÉV projektben
IRÁNYÍTÓ TESTÜLET
ORSZÁGOS MÓDSZERTANI KÖZPONT
ORSZÁGOS MÓDSZERTANI KÖZPONT
ALAPTEVÉKENYSÉGEK
KIEGÉSZÍTŐ TEVÉKENYSÉGEK
Monitoring rendszer
működtetése
Kutatás
Hálózat működtetése
Innovációs tevékenység
Tudásközpont működtetése
Kommunikációs tevékenység
HR fejlesztés
(szakemberek)
Nemzetközi kapcsolatépítés
ORSZÁGOS MÓDSZERTANI KÖZPONT
ALAPTEVÉKENYSÉGEK
Monitoring rendszer
működtetése
Hálózat működtetése
Tudásközpont
működtetése
Kommunikációs
tevékenység
 SZER tárhely biztosítása
 rendszertámogatás (szakmai, informatikai és
technikai segítségnyújtás)
 hibakezelés (jelzőrendszer működtetése,
visszajelzések kezelése)
 fejlesztési igények gyűjtése
 fejlesztések, változások kommunikálása
 adatvédelmi kérdések kezelése
 gyorsjelentések készítése (adatlehívás, jelentés
összeállítása)
 helyszíni és eseti monitorozások elvégzése
 szervezeti monitori jelentések elkészítése
 összegző monitori jelentések elkészítése
ORSZÁGOS MÓDSZERTANI KÖZPONT
ALAPTEVÉKENYSÉGEK
Monitoring rendszer
működtetése
Hálózat működtetése
Tudásközpont
működtetése
Kommunikációs
tevékenység
 előző éves működés értékelése és igényfelmérés
 hálózati működés éves tervének elkészítése
 országos hálózati találkozó szervezése,
lebonyolítása
 foglalkozási és foglalkoztatási rehabilitáció
területén tematikus szakmai fórumok megrendezése
 hálózati hírlevél készítése
 kapcsolatépítés hálózati tagsággal és külső
partnerekkel
 munkáltatók, mint kulcspartnerek bevonási
lehetőségének felmérése, kidolgozása, terjesztése
ORSZÁGOS MÓDSZERTANI KÖZPONT
ALAPTEVÉKENYSÉGEK
Monitoring rendszer
működtetése
Hálózat működtetése
Tudásközpont
működtetése
Kommunikációs
tevékenység
 adatbázis-építési tevékenység
 tudás, információ gyűjtése, tárolása,
rendszerezése, szintetizálása
 szakirodalom fordítása
 összefoglalók készítése
 honlap működtetése
A szervezetek részéről igény mutatkozik
„személyes mentorálásra”,
szakmai tanácsadásra és képzésre!!!
ORSZÁGOS MÓDSZERTANI KÖZPONT
ALAPTEVÉKENYSÉGEK
Monitoring rendszer
működtetése
Hálózat működtetése
Tudásközpont
működtetése
Kommunikációs
tevékenység
 honlap működtetése
 konzultációs rendszer kidolgozása, ütemezése elsődleges partnerek az érdekképviseleti szervezetek
ORSZÁGOS MÓDSZERTANI KÖZPONT
•Információáramlásra és tudásbővítésre lehetőséget adó Országos Hálózati
Találkozó megrendezése - 1 db
•A foglalkozási és foglalkoztatási rehabilitáció területén tematikus szakmai
fórumok megrendezése - 2 db
•Hálózati szintű kapcsolatépítés munkáltatókkal és/vagy munkáltatói
érdekképviseleti szervezetekkel - legalább 2 db
•Információáramlásra és tudásbővítésre lehetőséget adó hírlevél összeállítása és
terjesztése szakmai partnereknek és/vagy hálózati tagoknak - legalább 2 db
•A megváltozott munkaképességű személyek érdekképviseleti szervezetei
számára tájékoztatás nyújtása az OMK tevékenységéről a „Semmit rólunk,
nélkülünk!” elv érvényesülésének jegyében - legalább 1 alkalommal
ORSZÁGOS MÓDSZERTANI KÖZPONT
•A tudásközpont-funkció biztosítása érdekében szakmai aktivitás (például: hírek,
szakmai anyagok, összefoglalók megjelentetése) az OMK honlapján - legalább 12
db
•A folyamatosan működtetett Szolgáltatás Elemző Rendszer (SZER) adataiból
kinyerhető statisztikai gyorsjelentés összeállítása - legalább 2 db
•A munkaerő-piaci szolgáltató szervezetek tevékenységének egységes helyszíni
szakmai monitorozásával hozzájárulás az országos szintű szervezeti értékelés
kialakulásához - 34 db
Egyik legnagyobb dilemmánk:
A szervezetek többségének részéről erős igény mutatkozik a személyes szakmaimódszertani tanácsadásra, személyes/helyszíni mentorálásra.
Mi – az OMK – is fontosnak és szükségesnek gondoljuk ezt a tevékenységet.
Három probléma adott:

Ez a típusú támogatás magas költségvonzatú (drága), forrást kell teremteni.
 Nagy szakmai tapasztalattal rendelkező, friss tereptapasztalattal rendelkező
tanácsadókra volna szükség, akik széleskörű rálátással bírnak a teljes szolgáltatói
körre, célcsoportra + a szervezetek is elfogadják őket.
 Ki kell találni az ideális működési formát, ami országosan elérhető, mobilis,
megfelelő szakemberekkel rendelkezik, de emellett fenntartható.
Sok nyitott kérdés és még több fejlesztési lehetőség van a foglalkozási
rehabilitációs szolgáltatások és a rehabilitációs foglalkoztatás témájában.
Az OMK hamarosan megkezdi működését.
A célunk közös: a foglalkozási rehabilitációs szolgáltatás
hatékony, elismert és megbecsült eszköze legyen
a társadalmi integrációnak.
Tegyük együtt sikeressé az OMK-t,
hogy minél több megváltozott munkaképességű személy
kerüljön be vagy vissza a munkaerőpiacra!
Fehér Ildikó
RÉV projekt – szakmai vezető
[email protected]