PowerPoint-presentatie

download report

Transcript PowerPoint-presentatie

Diverse aanbieders
• Forum voor afstemming
• Visie
• Werkafspraken
• Onderlinge warme doorverwijzing
Wat wordt er geboden in de regio
begeleiding
• begeleiding: mobiel, ambulant, dagondersteuning,
nachtondersteuning
• combinatie van modules is mogelijk
• begeleiding vanuit verschillende voorzieningen
tegelijkertijd is mogelijk
– Bvb: dagopvang bij de ene en mobiele
ondersteuning van een andere voorziening.
Wat wordt er geboden in de regio
begeleiding
• betalend
• niet crisis-gebonden (hiervoor aparte procedure in
VAPH)
• geen vraagverheldering,
– daar waar verdere verheldering nodig is, wordt de
vraag doorverwezen naar DOP of samengewerkt
• geen begeleiding in afwachting van NRTH
Wat wordt er geboden in de regio
outreach
•
•
•
•
ondersteuning voor reguliere diensten, netwerken
niet cliëntgebonden
tenminste 3 aanwezigen
Vergoeding is afspraak tussen aanbieder en dienst
die het vraagt.
Aanbod in regio: meerderjarigen
•
•
•
•
•
Den Achtkanter
De Branding
Groep Ubuntu
Pamele (Heilig Hart)
De Pelikaan
Aanbod in de regio: minderjarigen
Aanbod maakt deel uit van IJH
•
•
•
•
De Hoge Kouter (tot 25 jaar)
Zonnebloem
Kindervriend
Thuisbegeleidingsdienst BAS (kinderen en jongeren
met GES-problematiek)
Aanbod in de regio: meer- en
minderjarigen
•
•
•
•
•
Victor (ASS)
Start (Verstandelijke beperking)
‘t Spoor (motorische beperking)
Perspectief (auditieve beperking)
‘t Accent (visuele beperking)
Wie biedt wat aan?
De Hoge Kouter
x
De Branding
x
Den Achtkanter
x
Dagcentrum De Pelikaan
x
Groep Ubuntu
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Perspectief Thuisbegeleiding Spermalie Doven en Slechthorenden
x
Thuisbegeleidingsdienst 't Spoor
x
x
x
vzw Victor
Pamele (H.Hart)
Autisme
x
Thuisbegeleiding Accent -BC Spermalie / het Anker-vzw de kade
Start West-Vlaanderen
Visuele beperking
Auditieve beperking
NAH
motorische beperking
verstandelijke beperking
•Meerderjarigen
X
x
x
Wie biedt wat aan?
•Meerderjarigen
M
ob
iel
e
on
de
rst
eu
ni
ng
A
m
bu
la
nt
e
on
de
rst
eu
ni
ng
Da
go
pv
an
g
De Hoge Kouter
X
X
X
De Branding
X
X
X
Dagcentrum De Pelikaan
X
X
X
Groep Ubuntu
X
X
X
X
X
Den Achtkanter
X
X
X
X
X
Thuisbegeleiding Accent - BC Spermalie/ het Anker - VZW De Kade
X
X
X
Perspectief Thuisbegeleiding Spermalie Doven en Slechthorenden
X
X
X
Thuisbegeleiding 't Spoor
X
X
X
Start West Vlaanderen
X
X
X
VZW Victor
X
X
X
Pamele (H.Hart)
x
Na
ch
to
pv
an
g
O
ut
re
ac
h
X
X
X
X
x
x
Wie biedt wat aan?
De Hoge Kouter
x
MPI De Kindervriend
x
x
GESx
x
Perspectief Thuisbegeleiding Spermalie Doven en Slechthorenden
x
Thuisbegeleidingsdienst 't Spoor
x
Start West-vlaanderen
x
De Zonnebloem
x
BAS
Autisme
x
Thuisbegeleiding Accent -BC Spermalie / het Anker-vzw de kade
vzw Victor
Visuele beperking
Auditieve beperking
NAH
motorische beperking
verstandelijke beperking
• Minderjarigen
x
x
x
x
Wie biedt wat aan?
• Minderjarigen
M
ob
iel
e
on
de
rst
eu
ni
ng
A
m
bu
la
nt
e
on
de
rst
eu
ni
ng
Da
go
pv
an
g
De Hoge Kouter
X
X
X
MPI De Kindervriend
X
X
X
X
X
X
X
X
VZW De Zonnebloem
Na
ch
to
pv
an
g
O
ut
re
ac
h
X
Thuisbegeleiding Accent - BC Spermalie/ het Anker - VZW De Kade
X
X
X
Perspectief Thuisbegeleiding Spermalie Doven en Slechthorenden
X
X
X
Thuisbegeleiding 't Spoor
X
X
X
Start West Vlaanderen
X
X
X
VZW Victor
X
X
X
Bas
x x
x
Hoe aanmelden?
• Bij één van de aanbieders
• Eerste kennismakingsgesprek (is gratis)
• Zelf opstarten
• Of
• Doorverwijzen naar collega – organisatie owv
expertise of capaciteit
• Indien vraag nog niet duidelijk: voorstel om
gemeenschappelijk gesprek met DOP te plannen
Zijn er nog vragen?
Cijfermateriaal RTH Regio Kortrijk
Hoe zijn de erkenningen verdeeld binnen
de regio?
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Punten op jaarbasis
Hoe zijn de erkenningen verdeeld voor de
thuisbegeleidingsdiensten?
Wat werd tot nu toe gedaan met de
beschikbare punten?
Aanmeldingen
• Belangrijke aanmelders zijn:
– Voor Meerderjarigen:
•
•
•
•
DOP
Rechtstreeks via cliënt
Eerstelijnsdiensten: CAW’s, OCMW’s, mutualiteiten,…
Beschutte werkplaatsen
– Voor minderjarigen:
•
•
•
•
•
DOP
BUSO – scholen en CLB’s
COS
Eerstelijnsdiensten
Rechtstreeks via cliënt
Weigeringen
• Wanneer de doelgroep niet aansluit bij de expertise van die
voorziening -> er wordt dan doorverwezen
• Wanneer het gaat om een vraag naar n-RTH
• Wanneer de cliënt eerder al een afkeuring voor zijn PECticket kreeg van het VAPH
• Wanneer er een oplossing kan geboden worden met reguliere
diensten
• Hoewel het niet de bedoeling is om wachtlijsten aan te leggen
voor RTH zien we dat er toch al weigeringen gebeurd zijn
omwille van overcapaciteit -> ook hier weer wordt er dan
steeds doorverwezen naar andere partners binnen de regio
die eventueel wel nog een antwoord kunnen bieden op de
ondersteuningsvraag.
Doorstroom n-RTH naar RTH
– Bij thuisbegeleidingsdiensten zien we dat er vlot
geschakeld kan worden tussen n-RTH en RTH. Zeker bij
minderjarigen start men meestal in RTH daar het de eerste
zorgopstap is.
– Bij andere diensten merken we dat er soms
overgeschakeld wordt van n-RTH naar RTH wanneer
• Mensen voldoende hebben aan een minder intensieve
ondersteuning, bijvoorbeeld
– Begeleid wonen => mobiele begeleidingen RTH
– Dagcentrum => dagopvang RTH
• Mensen beroep willen doen op een ondersteuningsvorm RTH
maar dit in eerste instantie niet kunnen omdat ze al beroep doen
op een ondersteuningsvorm n-RTH die eigenlijk ook laag intensief
is