PROJEKT AKTIV HJEMMEHJÆLP

download report

Transcript PROJEKT AKTIV HJEMMEHJÆLP

Hverdagsrehabilitering
- Den videre plan
Hjemmeplejen
VKV
Karen Sonne
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
www.kk.dk
13. april 2015
Formål
• Fastholde momentum i paradigmeskiftet i lokalområderne
Amager, Bispebjerg/Nørrebro og Kgs Enghave fra passiv til
aktiv
• Bidrage med input til den endelige Københavnermodel
• Videreudvikle det tværfaglige samarbejde mellem
enhederne
• Afprøve vejledningsforløb
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Træning ved
Hjælper
Aktiv
Hjemmehjælp
Midlertidig model for
hverdagsrehabilitering
Evaluering
Beskrivelse
af
Københavner
model
Implementering af
Københavnermodel 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Den midlertidige model
Ergonomisk vejledning
> Max 3 gange
> Vejledning i borgerens
hjem, af ergoterapeut fra
TC
> Mellem besøgene træner
borger selv
> Ingen hjemmepleje
samtidig, til det problem
som vejledningen skal
afhjælpe.
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Træning ved hjælper med
terapifaglig vejledning
> Forløb på max 12 uger
> Hjælper støtter borger i at
blive tiltagende selvhjulpen
i opgaveløsningen
> Terapeut fra TC deltager i 3
møder undervejs for at
vejlede borger og hjælper
omkring træning,
målsætning og evaluering
5
Midlertidig model for Hverdagsrehabilitering
13. april 2015
Kompetenceudvikling
> AMU kursus til 50 hjælpere i lokalområderne Amager og
Bispebjerg/Nørrebro (vikardækning inkl.)
> Temadage for gruppelederne i de samme lokalområder ift.
hverdagsrehabilitering
> Kompetenceudvikling af 10 ergo- og fysioterapeuter ift.
ergonomisk vejledning
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
6
Midlertidig model for Hverdagsrehabilitering
AMU-kursus sætter fokus på
> Rehabiliteringstankegangen
> Viden om hverdagsindikatorer
> Pædagogik og motivation
> Omsorg på en ny måde
> Den nye hjælperrolle
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
13. april 2015
Historien om Inge- Lise fortalt af social og
sundhedshjælper Pia Eilenberg
> Inge – Lise har sat mål sammen med terapeuten og mig – hun vil
gerne kunne komme ud og handle selv uden at føle sig utryg
> Inge – Lise kendte hjemmehjælp fra dengang hendes mand levede så
hun havde en forventning om at jeg skulle gøre det hele
> Min opgave efter vejledning af terapeuten har været at træne med
Inge- Lise 2 gange om ugen – først trappetræning, herefter småture
> Inge- Lise og jeg har også fået en snak om det at være meget alene
og de muligheder der er i lokalområdet
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Fortsat Pia Eilenberg – resultat af forløb
> Inge- Lise går selv i fakta og handler
> Inge – Lise er på turkøb en gang ugentlig
> Inge-Lise er begyndt at gå ned i klubben
> Inge- Lise har fået der bedre
> Inge- lise ved godt nu at hvis jeg som hjemmehjælper
gjorde alt ting for hende vil hun bare sidde i sin lejlighed
> Inge- Lise venter svar på at komme i Langgade Hus da hun
forventer at hun vil være bange at gå ud om vinteren
> Inge-Lises forløb var afbrudt af lungebetændelse
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Pia Eilenberg – om arbejdsglæde
> Man bliver glad over at nå nogle mål med borgeren og se borgeren få
det bedre
> Man bliver glad over at man faglig er blevet bedre til at nå målene
> Det har været godt at arbejde tæt sammen med visitation og
terapeuter
> Det har været godt at man kan ringe direkte
> Det har været godt at jeg har fået tiden
> Det har været godt med Trine – har lært meget om det at samtale med
borgeren selvom det var svært at høre sig selv på bånd
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Projekt aktiv hjemmepleje -en terapeuts erfaring
Undervisning i den inviterende samtale
Tværfaglig undervisning, der gjorde at vi havde den samme
faglige balast i kommunikation med borgerne.
Et anvendeligt værktøj.
Lære kommende samarbejdspartnere at kende.
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Fortsat
Visitering af borgere
Erfaring viser at borgerne skal have et vist funktionelt
niveau som udgangspunkt for at kunne profitere af at
deltage i projektet.
Godt tværfagligt samarbejde –også efter projekt.
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Resultater
Målopfyldelse, samlet vurdering
n=36
I høj grad
I nogen grad
Ikke nået
33%
31%
5%
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
31%
Udgået
resultater
Rejse sætte sig test
(jo højere antal, jo bedre funktionsevne)
Antal/30 sekunder
12
Rejse sætte sig test
Sluttest i forhold til starttest
Fremgang
Status quo
10
8
11%
6
17%
4
2
72%
0
Før træningsforløb
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Efter træningsforløb
Tilbagegang
resultater
8 fods Timed Up and Go
sekunder
(jo lavere værdi, jo bedre funktionsevne)
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
8 fods Timed Up and Go
Fremgang
0%
Status quo
13%
87%
Før træningsforløb
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Efter træningsforløb
Tilbagegang
Resultater
6 minutters gangtest
(jo højere værdi, jo bedre funktionsevne)
250
6 minutters gangtest
Fremgang
Status quo
0%
meter
200
150
100
50
100%
0
Før træningsforløb
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Efter træningsforløb
Tilbagegang
Samlet vurdering af træningseffekt
Samlet vurdering af
træningseffekt
Samlet vurdering af
træningseffekt
Fremgang
140
Status quo
120
0%
Procent
100
11%
80
60
40
20
89%
0
Før træningsforløb
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Efter træningsforløb
Tilbagegang
Samlet forbrug af personlig og praktisk
hjælp
Tages med forbehold da datamængden er begrænset
Referencegruppe der startede med at få tildelt et tilsvarende forbrug af hjemmehjælp året
forinden
Samlet forbrug af personlig og praktisk hjælp
Nye hjemmehjælpsmodtagere
Tildelt tid (timer/uge)
1,60
1,40
1,20
1,00
0,80
Projektborgere
0,60
Referenceborgere
0,40
0,20
0,00
Ved start af
forløb
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
3 mdr senere
Borgernes selvvurderet livskvalitet
Hvorledes vil du vurdere din nuværende
helbredstilstand i almindelighed?
Forskel mellem svar før/efter projektdeltagelse
Tilbagegang
Status quo
9%
50%
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
41%
Fremgang
borgerne
Udvikling i livskvalitet
Forskel mellem svar før/efter projektdeltagelse
Tilbagegang
Status quo
Fremgang
4%
14%
27%
55%
KØBENHAVNS KOMMUNE
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
Både og
86 % af de borgere, der
gennemførte
projektforløbet som
planlagt fastholdt eller
forbedrede deres
livskvalitet, baseret på de
to nøglespørgsmål vist
ovenfor (reference 9).