JIHOMORAVSKÝ KRAJ

download report

Transcript JIHOMORAVSKÝ KRAJ

JIHOMORAVSKÝ
KRAJ
(celková fyzicko-geografická a
charakteristika)
ekonomická
fyzicko-geografická charakteristika
 Rozkládá se v jihovýchodní části ČR při hranicích
s Rakouskem a Slovenskem
 Na západě sousedí s Jihočeským krajem, na severozápadě s
krajem Vysočina, na severu s Pardubickým krajem, na
severovýchodě s Olomouckým krajem a na východě se
Zlínským krajem
 Rozloha:7 067 km²
 Počet obyv.: 1 138 725
 V kraji je celkem 670 obcí a 7 okresů (Brno-město,Brnovenkov,Blansko,Břeslav,Hodonín, Vyškov,Znojmo)
fyzicko-geografická
charakteristika
 48 obcí má status města.Největší město




je
Brno
Kraj vznikl v r.2000, původně se jmenoval Brněnský
kraj
Nejvyšší bod: Velká Javořina (970 m. n. m.)
Nejvyšší pohoří: Bílé Karpaty
Celý kraj náleží k úmoří Černého moře a
k
povodí Dunaje, do kterého vody z kraje odvádí řeka
Morava.
fyzicko-geografická charakteristika
Řeky:Dyje,Morava,Svratka,Svitava,Oslava,Litava,
Jihlava,Haná…(všechny vodní toky patří do povodí
Dunaje )
Rybníky: Nesyt, Lednické rybníky, Vrkoč,Olšovec…
Půdy: hnědé lesní na severu; kombinace černozemí,
hnědozemí a kaštanozemí na jihu a východě; nivní
kolem řek
Pohoří: Velké Karpaty,Chřiby…
Hory:Čupec, Velká Javořina,Stará hora…
Moravský kras je nejvýznamnější chráněnou
krasovou oblastí ČR
ekonomická charakteristika
o Jihomoravský kraj patří k regionům s významným ekonomickým potenciálem
o Vytvořený hrubý domácí produkt kraje představuje téměř desetinu hrubého
o
o
o
o
domácího produktu ČR
Na tvorbě hrubé přidané hodnoty (HPH) v kraji se hlavní měrou podílejí
producenti z odvětví zpracovatelského průmyslu, komerčních služeb a obchodu
Podíl zemědělství i přes bohatou zemědělskou tradici především jižních částí
kraje představuje dlouhodobě pouze 4 % dosažené HPH
Důležitým zdrojem ekonomického růstu jsou investice
Značný podíl na ekonomice kraje si udržuje také obchod a opravy spotřebního
zboží
ekonomická charakteristika
Konkurenční výhody Jihomoravského kraje vyplývají ze
strategické polohy ve Střední Evropě s napojením na hlavní
evropskou silniční a železniční dopravní síť.
* Největšími zaměstnavateli v soukromém sektoru v kraji jsou
nadále velké firmy v okresech Brno a průmyslových oblastech.
* V rámci české republiky patří Jihomoravský kraj k oblastem s
dlouhodobě nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti, ale
kladným rysem je snižování počtu nezaměstnaných absolventů
škol a mladistvých.
* Průmysl a výroba:Chemický a farmaceutický,
dřevozpracující,stavební,zpracovatelský,potravinářský,
elektrotechnický, textilní a oděvní, vydavatelství, tisk a
reprografické služby
*
ekonomická charakteristika
FIRMY:
 Zetor (Brno) – prodej traktoru
 Medicom international (Brno) – výroba léčiv
 MedPharma (Brno)- výroba a prodej vitamínů a bylinných přípravků
 Via-Rek (Rájec Jestřebí) - výroba chemikálií
 Leroy cosmetic (Břeclav) - pánské a dámské parfémy
 Ekotex (Ivančice) - textilní výroba
 Agrisab (Moravský Krumlov) - výroba krmiv
 Vinium (Velké Pavlovice),Moravíno(Břeclav) - výroba a prodej vína
 pivovar Černá Hora - výroba piva,sladu, sudových a lahvových limonád
 pivovar Starobrno – výrova piva, alkoholických i nealkoholických nápojů
ekonomická charakteristika
ZEMĚDĚLSTVÍ:
 60 % celkové rozlohy kraje tvoří zemědělská půda,
z níž připadá 83 % na ornou půdu
 z hlediska výrobních oblastí je zemědělství zaměřeno
především na obiloviny, řepku a cukrovku
 specifickým rysem zemědělství Jihomoravského
kraje je vinařství, ovocnářství a zelinářství
 v kraji se nachází více jak 90 % plochy vinic ČR.
Vinohradnictví je rozvinuto především v okrese
Břeclav, kde je 46 % plochy všech vinic v ČR,dále i
v okresech Hodonín, Znojmo a částečně také Brnovenkov
 v rámci živočišné výroby zaujímá Jihomoravský kraj
jedno z předních míst v chovu prasat a drůbeže.
ekonomická charakteristika
CESTOVNÍ RUCH:
 Na území kraje přitahuje návštěvníky celá řada
významných kulturních a společenských atraktivit,
které jsou velmi přínosné pro rozvoj cestovního
ruchu.
 K přednostem kraje z tohoto hlediska patří vinařská
turistika, folklórní tradice a lidová kultura
 Na jihu Moravy působí cykloturistika, a to i v
mezinárodním kontextu
 Velký význam má Masarykův okruh, který každoročně
přiláká velké množství zahraničních příznivců
motoristických závodů.
Brno -centrum jižní Moravy, jedné z historických zemí Koruny české.
Významné památky Brna:vila Tugendhat, kostel sv. Petra a Pavla,Špilberk,
Židovský hřbitov, Mahenovo divadlo…
Slavkov-místo bitvy tří císařů,je zde také nejznámější archeologické
naleziště Dolní Věstonice
Dolní Morava a Bílé Karpaty - dvě biosférické rezervace, které
jsou pod ochranou UNESCO
Podyjí -národní park České republiky
Moravský kras -chráněná krajinná oblast
Zdroje:
www.oak-hodonin.cz/cs/charakteristika-regionu
www.czso.cz/kraje/br/krajvcis/charakt/jmkraj
cs.wikipedia.org/wiki/Jihomoravsk%C3%BD_kraj
www.brno.czso.cz/xb/edicniplan.nsf/p
www.kr-jihomoravsky.cz
www.google.com