Transcript SALİH AMEL

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬
‫ت‬
ّ ‫وع ِملُوا ال‬
ِ َ ‫صا َلِحا‬
َ ‫إنَّ الذين آ َم ُنوا‬
َّ ‫ص َلو َة وآ ُتوا‬
‫الزكا َ َة َل ُه ْم اَجْ ُر ُه ْم‬
َّ ‫واَقاَمُوا ال‬
ٌ ‫ِع ْندَ َر ِب ِه ْم َوالَ َخ ْو‬
‫ف عليهم َوالَ ُه ْم‬
‫ون‬
َ ‫َيحْ َز ُن‬
İman edip yararlı işler yapanlar ve namaz
kılıp zekat verenlerin mükafatları Rableri
katındadır. Onlara korku yoktur ve onlar
üzülmeyeceklerdir.
Bakara suresi : 277
‘’ Amel, iradeye dayalı iş, davranış ve
eylem,
Salih Amel ise, niyete ve iradeye bağlı
olarak yapılan bilinçli fiil ve hayırlı iş
demektir. ‘’
Yapıldığı zaman sevap
kazanılan, Allah (c.c) ve
Peygamberin emir ve yasaklarına
uygun her amel Salih ameldir.
Bir amelin Salih amel olabilmesi
için ;
1- Salih ameli yapanın Müslüman
olması,
2- Salih ameli imanın gereği olarak
yapması,
3- Kur’an’a ve Sünnete uygun
olması,
4- Tam bir ihlas veya iyi bir niyetle
yapılması gerekir.
Kur’an’a göre Salih amel ?
Allah rızasına uygun olan her türlü
söz, fiil, ibadet ve iyiliklerin hepsi ‘’
SALİH AMEL ‘’ dir. Namaz, oruç,
zekat ve hac gibi temel ibadetlerin
yapılması Salih Amel olduğu gibi
iyiliği emretmek, kötülükten men
etmek, sosyal yardımlaşma ve benzeri
Kur’an’a uygun olan her türlü iş ve
davranış Salih Ameldir.
İman ve Salih Amel İlişkisi :
Sözlükte tasdik etmek anlamına
gelen ‘’İMAN ‘’, Allah’ın varlığını
ve birliğini, Hz. Muhammed’in
peygamberliğine ve Kur’an’ın hak
kitap olduğuna kesin olarak
inanmak, bunları tasdik etmek
demektir.
İman, kalbin amelidir. Çünkü
imanın yeri kalptir.
Salih amel, Kuran’da , iman anlamında ,
küfür kelimesinin zıddı olarak
kullanılmaktadır. Allah (c.c) şöyle buyurur:
ً ‫َو َمنْ َك َف َر َف َع َل ْي ِه ُك ْف ُرهُ َو َمنْ َع ِمل َ صاَلِحا‬
َ
ُ
ْ
َ‫َفألنفسِ ِه ْم َي ْم َهدُون‬
‘’ Kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir.
Kim de yararlı bir iş yaparsa, kendileri için
cennetteki yerlerini hazırlamış olurlar. ‘’
Rum suresi: 44
Amelin Kabulü için İman Gereklidir :
Bir amelin Salih olabilmesi için ameli
işleyen kimsenin Mü’min olması, şirk ve
gösterişten uzak durması, iyi bir niyet ve
ihlasla yapması ve amelin İslam’ın
prensipleri ile çatışmaması gerekir.
İnanmayan bir insanın güzel, faydalı
işleri Salih Amel kapsamında
değerlendirilmez. Çünkü, amelin sihhati
için imanın gerekli olduğunu Kitabımız
şöyle haber veriyor :
‫َو َمنْ َي ْكفُ ْر باِاإليما َ ِن َف َقدْ َح ِب َط َ َع َملُ ُه‬
‘’ Kim iman esaslarını inkar ederse , o
kimsenin ameli boşa gider. ‘’
Maide suresi: 5
Allah (c.c) inkar edenlerin amellerini
fırtınalı bir günde rüzgarın şiddetle
savurduğu küle ve seraba
benzetmektedir:
‫أعماَلُ ُه ْم َك َرما َ ٍد‬
ْ ‫َم َثل ُ الذين َك َف ُروا ِب َر ِّب ِه ْم‬
ْ ‫ا‬
ٍ ِ‫الري ُح فى َي ْو ٍم عاَص‬
‫ف ال‬
ِّ ‫ش َتدَّ ْت ِب ِه‬
َ ‫س ُبوا على‬
‫ش ٌي ٍء َذلِ َك ه َُو‬
َ ‫َي ْق ِد ُرونَ ِم ّما َ َك‬
‫الضالَل ُ ا ْل َبعِي ُد‬
ّ
Allah’ı inkar edenlerin durumu şudur:
Onların işleri, fırtınalı bir günde rüzgarın
şiddetle savurduğu küle benzer. Dünyada
kazandıkları hiçbir şeyin ahirette yararını
görmezler. İşte bu derin sapıklıktır.
İbrahim suresi: 18
Salih Amel İmanı Besler :
Allah insanı başıboş yaratmadığı gibi
başıboş da bırakmamıştır. Onu bir takım
ibadetlerle yükümlü kılmıştır. Hayatı ve
ölümü bir sınav olarak yaratmıştır. İnsanın
bu sınavda başarılı olabilmesi iman ile
birlikte Salih amelleri işlemesine bağlıdır.
İmanın korunması ve kalpte kökleşmesi
için amel gereklidir. Çünkü düşünce
alanından eylem ve hareket alanına
çıkamamış olan iman, meyvesiz ağaca benzer.
Kalpte var olan iman ışığının hiç
sönmeden parlaması, giderek gücünü
arttırması Salih Amellerle mümkün olur.
Salih Ameller, samimi bir imanın
göstergesidir. Salih Ameller, İmanımızın
güçlenmesini ve ahlaken olgunlaşmamızı
sağlar. İbadetlerle beslenen iman
ağacının meyvesi güzel ahlaktır. İbadete
devam eden kimsenin kalbinde iman nuru
parlar, Allah korkusu ve sorumluluk
duygusu gelişir.
İbadetlerin faydası, var olan imanı
koruması ve geliştirmesidir. Bir takım
kimselerin ‘’ Önemli olan kalp temizliğidir,
ibadetler önemli değildir.’’ şeklindeki
yaklaşımları İslami değildir. Mü’min
böyle bir düşünceye asla sahip olamaz.
Salih Amelleri işlemek, kişinin
kalbindeki Allah sevgisinin büyüklüğüne
bağlıdır. Çünkü bir insan Allah’ı ne kadar
severse o kadar O’nun rızasını gözetir ve
Allah’ın sevgisini kaybetmekten korkar.
Yüce Allah’ın cennette yüksek derecelere
nail olmayı imanla beraber amele bağlamış
ve bu konuda şöyle buyurmuştur:
ْ
َ
ً
ْ
ِ َ ‫صاَلِحا‬
ِ
ِ
ِ
‫ت‬
‫ال‬
‫ع‬
‫ل‬
‫م‬
‫ق‬
‫ا‬
‫ِن‬
‫م‬
‫ؤ‬
‫م‬
‫ه‬
‫ت‬
ْ‫د‬
ّ َ َ
ُ ‫َو َمنْ َيأ‬
ُ
ْ
َ
َ
َ
ُ
َ
ِ
‫لى‬
‫ع‬
‫ل‬
‫ا‬
‫ت‬
‫ا‬
‫ج‬
‫ر‬
‫د‬
‫ال‬
‫م‬
‫ه‬
‫ل‬
‫ك‬
‫ئ‬
‫ل‬
‫و‬
‫َفأ‬
َّ
َ ُ
َ ُُ
‘’ Kim de O’na Salih ameller işlemiş bir
Mü’min olarak gelirse, işte onlar için
yüksek dereceler vardır.’’
Ta-ha suresi: 75
ِ َ ‫الصاَلِحا‬
‫ت‬
ّ ‫وع ِملُوا‬
َ ‫َو َبشِ ِر الذين آمنوا‬
ٍ َ ‫أنَّ َل ُه ْم َج ّنا‬
‫ت َت ْج ِرى ِمنْ َت ْحتِها َ األ ْنها َ ُر‬
İnanan ve Salih amelleri
işleyenleri, altlarından nehirler
akan cennetlerle müjdele…… ‘’
‘’
Bakara suresi: 25
Bir başka ayette Yüce Allah, dünya
nimetleri içerisinde insanın en çok
değer verdiği iki nimete dikkat
çekmekte ve bu nimetlerin hayatın
süsü, ziyneti olduğunu ve bu iki
nimetin de dünya ile birlikte yok
olacağını ve ahirete gidecek olanın
yalnızca iman ile birlikte Salih amel
olacağını şöyle beyan
buyurmaktadır :
ُ
ُ َ ‫الحيا َ ِة ال ُّد ْنيا َ والباَقِيا‬
‫ت‬
‫ة‬
‫ألماَل ُ َوال َب ُنونَ ِزي َن‬
َ
ً‫ت َخ ْي ٌر عِ ْندَ َر ِّب َك َثواَبا ً َو َخ ْي ٌر أَ َمال‬
ُ َ ‫الصاَلِحا‬
ّ
‘’ Mal ve oğullar, dünya hayatının
süsüdür. Baki kalacak olan iyi ameller
ise, Allah katında, sevapça da
hayırlıdır, ümit yönünden de daha
hayırlıdır. ‘’ Kehf suresi: 46
Hadislerde İman ve Salih Amel :
Peygamberimiz (s.a.v) mealen :
‘’ Üç haslet vardır ki, bunlar kimde
bulunursa, imanın tadını tadar:
Allah ve Resulünü her şeyden fazla
sevmek,
Sevdiğini Allah için sevmek,
Allah kendisini küfürden kurtardıktan
sonra, tekrar küfre dönmeyi ateşe
atılmak gibi çirkin ve tehlikeli görmek,
asla istememek.’’
Yine peygamberimiz (s.a.v) mealen :
İman yetmiş veya altmış şubedir.
En yükseği ‘ Allah başka İlah
yoktur ‘ demek, en aşağısı ise,
yoldan eziyet veren şeyleri
kaldırmaktır. Utanmak ta İmanın
bir şubesidir. ‘’
‘’
Salih Amel - Niyet İlişkisi :
Bir ameli salih kılan şey, onun
arkasındaki niyettir. Bu nedenle,
bir amelin salih olması, imana
bitişik olup şirk ve riyadan uzak,
iyi bir niyet ve ihlasla yapılması,
amelin İslam’a uygun olması, sırf
Allah rızası gözetilerek yapılmış
olması gerekir.
Kul Salih ameli işlerken, niyeti
düzgün olmalıdır. Zira Ameller ve
İbadetler sadece Allah rızası için
yapılır. Allah rızası dışında başka
bir amaçla ibadet yapılamaz.
Dünyevi bir çıkar sağlamak veya
toplum nezdinde itibar kazanmak
gibi, ibadetin ruhuna aykırı niyet ve
amaçlarla ibadet etmek, büyük
günahlardan kabul edilmiştir.
Kur’an’da; Mü’minler, yaptıkları salih
amellerde Allah’ın rızasına uymakla,
kafirler ise, Allah’ın gazabına dönmekle
nitelenmiştir:
َ
َ
َ
َّ
َ
َ
ٍ‫س َخط‬
‫ب‬
‫ء‬
‫ا‬
‫ب‬
‫م‬
‫ك‬
‫للا‬
‫ا‬
‫و‬
‫ض‬
‫ر‬
‫ع‬
‫ب‬
‫ت‬
‫ا‬
‫ن‬
‫م‬
‫ف‬
ْ‫ن‬
َ‫ن‬
ِ
َ َِ
َ
ْ ِ ََ ِ َ ‫أ‬
ْ
ْ
َ
َ
‫َ ال َمصي ُر‬
ِ َ‫ِمن‬
َ ‫للا َو َمأواهُ َج َهن ُم َو ِبئ‬
‘’ Hiç Allah’ın rızasına uyan (Mü’min)
kimse, Allah’ın gazabına uğrayan ve yeri
cehennem olan (kafir) kimse gibi olur mu?
Al-i İmran suresi :162
Konumuza Kur’an daki bir dua ile
son verelim :
ْ ‫ب ْأو ِز ْعنِى أنْ أ‬
‫ش ُك َر ن ِْع َم َت َك التى‬
ِّ ‫َوقاَل َ َر‬
ً ‫أع َمل َ صاَلِحا‬
ْ ْ‫ى َوأن‬
َّ َ‫أ ْن َع ْم َت َع َل َّى وعلى واَلِد‬
ْ
َ
َ
ِ
‫نى ِب َر ْح َم ِت َك فى عِ با َ ِد َك‬
‫ل‬
‫خ‬
‫و‬
‫ه‬
‫ا‬
‫ض‬
‫ر‬
‫ت‬
ْ‫أد‬
َ
ُ
ْ
ِ
َ‫الصاَلِ ِحين‬
ّ
‘’ Rabbim! bana ve ana-babama lütfettiğin
nimete şükretmemi ve senin razı olduğun salih
ameller işlememi bana nasip eyle ve beni
rahmetinle salih kullarının arasına dahil eyle. ‘’
Neml suresi: 19
HAZIRLAYAN
Rafet ALTUNCU
Kazlıçeşme Fatih Camii
İmam-Hatibi
ZEYTİNBURNU