UHOL - úvod

download report

Transcript UHOL - úvod

UHOL - úvod
Vypracovala: S. Vidová
Čo je uhol a kde sa nachádza?
http://lms.planetavedomosti.sk/ctrl.php/login/login
Kde je uhol?
Uhol a hodiny
• http://www.webmatika.sk/zadania/uhol/uhol.
html
• Koľko je hodín?
• Čím je určený uhol?
• Ktoré body PATRIA/NEPATRIA uhlu?
Uhol - popis
Uhol tvoria:
ramená – polpriamky VA, VB
• vrchol - V
•
V je vždy medzi A,B (v strede).
 =∢ AVB
∢ - znak uhla
 = alfa, písmeno gréckej abecedy
Meriame ich v stupňoch °. Pričom 1° = 60´ minút.
Označovanie uhla
• troma bodmi: (nezabudni v strede je vrchol)
 AVB, CVD, XVY atď.
• gréckymi písmenami
α – alfa
 β – beta
 γ – gama ....
• Pozor na zápis veľkosti uhla: ∢ AVB = 70° , α = 70°

Príklad 1: Urč uhly, ramená, vrchol.
Zapíš do zošita.
(uhol.ggb)
Grécka abeceda
Základ:
Iné:
Čo som si zapamätal(a)?
• Kde môžeme uhol nájsť: ........................,
........................,
........................ .
• Každý uhol sa skladá:
........................,
........................
• Aby si mohol(a) zapísať uhol musíš poznať
aspoň ............. body alebo ..............
• Meriame ho v ................, znak je ..........
Čo som si zapamätal(a)?
• Ako sa číta:  - ......,  - ........,  - .........,  - ....,
• Ako zapíšeš: sigma - ..., ró - ..., delta - ....
• Koľko je hodín
(A – hodinová)?
• Je uhol väčší ako 90°?
• Zapíš uhol .....
• Ktoré body PATRIA
uhlu: .............
• Ktoré body Nepatria
uhlu: ...........
Uhol a hodiny
Koľko je tu hodín?
Aký je veľký uhol v stupňoch?
Ako to zistíš?
http://www.webmatika.sk/zadania/uhol/uhol.html
Koľko je stupňov. Zapíš do zošita!
a) O 6.00? ......... g) 1.20? .....
b) O 3.00? ........
h) 2.00? .....
c) O 1:00? ........
i) 7.40? .....
d) O 9.00? ......... j) 12.30? .....
e) O 14.40? ....... k) 12.15? .....
f) O 17.55? ....... l) 11.20?.....
Uhol a hodiny
Aký veľký uhol urobí minútová ručička
za hodinu? .............
http://lms.planetavedomosti.sk
– uhol – úvod č. 9, 10
Vypočítaj označený uhol:
Hra – Kun-fu
http://www.bbc.co.uk/keyskills/flash/kfa/kfa.shtml
Pozor – otoč sa o daný počet stupňov.
Čo som si zapamätal(a)?
Ak obehne minútová ručička:
• 60 minút (1 hod.) je ............. stupňov,
• 30 minút je ............... stupňov,
• 15 minút je .............. stupňov,
• 45 minút je .............. stupňov,
• 5 minút je .............. stupňov.
Pokračovanie
•
•
•
•
Meranie a rysovanie uhla
Porovnávanie a pomenovanie uhlov
Vrcholové a susedné uhly
Uhly a trojuholník, mnohouholník