Powerpoint bij preek Menno Helmus 280811

Download Report

Transcript Powerpoint bij preek Menno Helmus 280811

Genesis 32:28-30
(na Jacobs worstelen met God)
NBV
28 De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’
antwoordde hij.
29 Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet
Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en
mensen gestreden en je hebt gewonnen.’
30 Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar
hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar
mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar.
Genesis 32:28-30
(na Jacobs worstelen met God)
Statenvertaling (Jongbloed-editie)
28 Toen zeide Hij: Uw naam zal voortaan niet Jakob
heten, maar Israël; want gij hebt u vorstelijk
gedragen met God en met de mensen, en hebt
overmocht.
29 En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw naam
te kennen. En Hij zeide: Waarom is het, dat gij naar
Mijn naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar.
30 En Jakob noemde den naam dier plaats Pniël:
Want, zeide hij ik heb God gezien van aangezicht tot
aangezicht, en mijn ziel is gered geweest.
Genesis 32:29
(Gods naam vragen)
Statenvertaling (Jongbloed-editie)
29 En Jakob vraagde, en zeide: Geef toch Uw
naam te kennen. En Hij zeide: Waarom is het,
dat gij naar Mijn naam vraagt?
Twee naamdingen:
• Jacob = leugenaar / bedrieger wordt van
Godswege Israël = vorst van God
• Gods naam = waarom vraag je daarnaar?
Richteren 13:18
(Gods verschijning aan Gideon)
Maar de Engel des HEREN zeide tot hem: Waarom
vraagt gij toch naar mijn naam? Immers, die is
wonderbaar.
• ‘Wonderlijk’ is niet Gods naam maar een
omschrijving daarvan.
• God is grenzeloos geweldig: een naam zou dat
begrenzen
• Waarom vraag je ernaar, wil je Gods glorie
proberen te vangen?
Richteren 13:18
(Gods verschijning aan Gideon)
Namen zijn grenzen!
Met Jacobs oude naam werd een grens aangegeven
• waar hij steeds weer tegenaan liep
• tegen streed...
Een nieuwe naam verlegt de grenzen!
Voorbeeld: ‘een voorwerp dat water bevat’
Openbaring 2:17
(aan de gemeente van…)
NBV
17 Wie oren heeft, moet horen wat de Geest
tegen de gemeenten zegt. Wie overwint zal ik
van het verborgen manna geven, en ook een wit
steentje waarop een nieuwe naam staat die
niemand kent, behalve degene die het
ontvangt.”
Openbaring 2:17
(aan de gemeente van…)
Statenvertaling (Jongbloed-editie)
17 Die oren heeft, die hore wat de Geest tot de
Gemeenten zegt. Die overwint, Ik zal hem geven
te eten van het manna, dat verborgen is, en Ik
zal hem geven een witten keursteen, en op den
keursteen een nieuwen naam geschreven,
welken niemand kent, dan die hem ontvangt.
Een keursteen
(wat is dat...?)
Beeld uit de rechtspraak:
• rechters geven verdachte witte / zwarte keursteen
• wit is vrijspraak!
In dit geval wit met een naam er op:
dubbele ‘grensverandering’:
• Vrijspraak – uit de gevangenis van de zonde bevrijd
• Gods perspectief – uit de gevangenis van stigma
1 Kronieken 4:9-10
(het stigma van Jabes)
9 Jabes stond in hoger aanzien dan zijn broers.
Zijn moeder had hem Jabes genoemd, ‘want,’ zei
ze, ‘ik heb hem in pijn gebaard.’
10 Jabes bad tot de God van Israël: ‘Zegen mij:
maak mijn grondgebied groot en bescherm me
tegen het kwaad, zodat ik geen pijn hoef te
lijden.’ God gaf hem wat hij gevraagd had.
Ongelukskind
(zoals Ben-oni)
Jabes genoemd, want
• was zware bevalling geweest.
• Pijn, smart = hebreeuws Azeb.
• Letters husselen = 'Jabes’ (‘haasten, inspannen’)
• Boodschap
– ‘span je in, om geen pijnbrenger voor andere
mensen te zijn, zoals bij je geboorte.’
– ‘Pas op dat je geen ongelukskind wordt’.
Ben-oni
(Zoon van Rachel)
Ben Oni = Ongelukskind
• Rachel, de 2e vrouw van Jacob, noemde haar
tweede zoontje zo, vlak voor zij stierf in het
kraambed.
• Jacob wilde niet dat zijn zoon die naam zou
dragen. Hij geloofde in de Here God en noemde
zijn zoontje juist andersom:
• Benjamin = zoon van mijn rechterhand
= gelukskind
Ben-oni
(Zoon van Rachel)
Jabes naam en het verhaal zijn een stigma geworden
• Zijn gebed is om een nieuwe ruimte – een nieuwe
roep over hem:
Statenvertaling (Jongbloed-editie)
10 Want Jabez riep den God Israëls aan, zeggende:
Indien Gij mij rijkelijk zegenen, en
mijn landpalen vermeerderen zult, en
Uw hand met mij zijn zal, en
met het kwade zo maakt, dat het mij niet smarte!
En God liet komen, wat hij begeerde.
De witte keursteen
(Vrijspraak ...)
Ontvangen van de witte steen =
- Bevrijding uit de grenzen van je stigma
- Nieuw perspectief vanuit hoe God je bedoeld
Voorwaarde:
- niet, als ik de steen heb dan heb ik overwinning
- Maar, overwinnen dan krijg je de steen!
Voorwaardelijke genade??? Hoe zit dat …