Evopska integraciona ideja

download report

Transcript Evopska integraciona ideja

 Čerčil i Sjedinjene Evropske države
 Čerčilov govor -19.09.1946.god.-napraviti vrstu
Sjedinjenih Evropskih država ,partnertvo između
Francuske i Njemačke,vrednovanje malih nacija kao
velikih...
 Zagovornik evropske integracione ideje
 Velika Britanija nije trebala da bude dio te evropske
kontinentalne konstrukcije već na neki način iznad
nje zajedno sa SAD i SSSR
Raniji pobornici ideje o Sjedinjenim
Evropskim Državama
 Deni d Ružmon – francuski pisac i filozof, jedan od




najboljih poznavalaca istorijata evropske ideje
Ideja o stvaranju Evropskih Država /Ideja stvaranja
Sjedinjenih Američkih Država
Džordž Vašington – Jednog dana po uzoru na
Sjedinjene Američe države nastaće i Sjedinjene
Evropske Države
Napoleon Bonaparta – sjedinjavanje država ognjem i
mačem
Napoleonov program politički ujedinjene Evrope pod
kontrolom centralizovane birokratije
Viktor Igo i Sjedinjene Evropske
Države
 XX vijek – Vinston Čerčil
 XIX vijek - Viktor Igo
 Isticaje centralne uloge koju su u Evropi imale
francuska i njemačka nacija
 Francuska i Njemačka čine suštinu Evrope
ARISTID BRIJAN
 9.maj 1950.godine francuski ministar inostranih
poslova u formi deklaracije predložio svojoj vladi
stavljanje pod zajedničku upravu crnih metalurgija
Francuske i Njemačke- prvi korak na putu
stvaranja evropskih federacija
 Šta se to desilo nešto više od dvadeset
godina ranije na osnovu čega je Šuman
precizno locirao početak francuske borbe za
ujedinjenu Evropu ?
 PREDLOG stvaranja evropske federalne unije u okviru
Društva naroda,koji je predsjednik francuske vlade
Aristid Brijan iznio u svom govoru na desetom
zasijedanju Skupštine Društva naroda 5.09.1929.
godine.
 Prvi zvanični novovjekovni predlog za stvaranje
evropske integracione organizacije
 Aristid Brijan-najznačajnija ličnost na
francuskoj,evropskoj i svjetskoj političkoj sceni prve
polovine XX vijeka
 Brijanove aktivnosti
 Značajni poduhvati – Nobelova nagrada
 Inicijativa za stvaranje evropske federalne unije
Propagator velikodušne ideje
 Brijanov projekat pokrenut govorom od 5.09.1929.
godine
 Uloga i značaj grofa Riharda fon Kudenhove-KalergiPanevropa ( knjiga objavljena 1923. godine)
 Panevropski pokret
 Panevropska unija
 Federacija Komiteta za evropsku saradnju- savez
nacionalnih komiteta u evropskim državama
 Formiranje evropske carinske unije
 Pol Benaze – Evropska antanta
 Formiranje Evropske carinske unije
 Kartel čelika (1926) - osnovan između metalurga
Francuske, Njemačke, Belgije, Sara i Luksemburga
 Bavljenje evropskim integracijama po okončanju I
svjetskog rata
Brijanov projekat Evropske
federalne unije
 Proces sa više učesnika i više dokumenata koji se
tretiraju kao neka vrsta jedinstvenog projekta koji nosi
ime Aristida Brijana
 Brijanov projekt
 Brijanov govor *
 Memorandum o organizaciji režima Evropske
federalne unije
 Federalna veza bez diranja suvereniteta
 Djelovanje organizacija na ekonomskom planu
 CILJ Brijanovog i Šumanovog plana – obezbjeđenje
mira
 Brijana – federalna veza između evropskih država
 Šuman –evropska federacija kao konačan cilj
 Davanje prednosti ekonomiji
 Uloga i značaj “ Suštinske rezerve”- predstavnika
evropskih članica Društva naroda
 Memorandum- koncept opšte podređenosti
ekonomske problematike političkoj problematici
 Metodi evropske saradnje- tri mogućnosti
 Poziv vladama
 Društvo naroda – ekonomska saradnja prednost u
odnosu na političku
 Izvještaj u pogledu ankete sprovedene u pogledu
organizacije režima Evropske federalne unije
 Značaj Izvještaja / Zaključak Izvještaja
 Studijska komisija za Evropsku uniju – zadatak ispitati
načine za odvijanje evropske saradnje u skladu sa
izraženim stavovima
 Studijska komisija- uloga i značaj
 Teme rada Studijske komisije – nalaženje načina za
otklanjanje pojedinih negativnih pojava u evropskoj
ekonomiji
Jugoslovenska podrška
Brijanovom projektu
 Jugoslavija se pored Francuske zalagala za ostvarenje
inicijative Aristida Brijana
 XXVI Konferencija Interparlamentarne unije održanoj
u Londonu od 16.do 22.jula 1930. godine – podrška
Brijanovom planu jedino od predstavnika
parlamentarne Jugoslavije i Bugarske
 Podrška Jugoslovenske države Brijanovom projektu
iskazana u odgovoru na Memorandum
 Sudbina evropske integracije zavisi od francusko –
njemačke osovine
 Neupsjeh Brijanovog projekta
 Jugoslavija pružila najveću podršku francuskoj državi i
francuskom državniku
 Uloga i značaj Kraljevske vlade
EVROPA IZMEĐU FUNKCIONALIZMA I
FEDERALIZMA
 Kalergijev projekat o panevropskoj uniji
 Pojam suverenog lijeka
 4.mart 1947.god. u Denkerku francuski i britanski
ministar inostranih poslova zaključili Ugovor o
savezništvu i uzajamnoj pomoći
 1948.godine tri faze evropskog integracionog procesa
 Osnivanje NATO-a 4.aprila 1949.godine- značajan
događaj na planu stvaranja i razvijanja tijesnih veza
između evropskih država
 Proces nastanka pravih integracionih organizacija sa
nandacionalnim svojstvima počinje u proljeće
1950.godine
 Funkcionalističke vode – integracioni proces ulazi u
funkcionalističke vode u skladu sa funkcionalističkom
teorijom
 Sta je to funkcionalistička teorija ?
 Podrazumijeva postupnost u integrisanju prvenstveno
u nepolitičkim domenima prije svega ekonomiji
 Šumanova deklaracija – značaj
 Šumanov pristup- kombinacija federalističkog i
funkcionalističkog teorijskog pristupa
 Funkcionalizam – teorijski koncept koji se bavi
osmišljavanjem i objašnjavanjem integracionih
mehanizama i koncepta ,odnosno pristup ostvarenju
mira preko međunarodnog organizovanja
 Polazna tačka funkcionalističke teorije –razdvajanje
ljudskih aktivnosti na dvije osnovne grupe
 Prva grupa su političke aktivnosti dok su nepolitičke
aktivnosti nekontroverzne
 Zastupnici funkcionalističke teorije
 Bazični funkcionalistički koncept zasnovan na
negativnim iskustvima Društva naroda
Neofunkcionalistička teorija
 Ernst Hac- američki naučnik
 Cilj integracionog procesa uspostavljanje evropske
federacije
 Mehanizam za postizanje cilja nalazi se u centralnom
institucionalnom sistemu koji posjeduje
nadnacionalna ovlašćenja
 Integracioni proces zaočinje u ekonomskom domenu
 Neofunkcionalistička integraciona dinamika
 Federalistički pristup-strategija za ispunjavanje
zajedničkog cilja i zajedničkih potreba
 Uloga i značaj teoretičara
 Cilj evropskog integrisanja ostao federalistički