Ordkendskab

download report

Transcript Ordkendskab

Ordkendskab – hvorfor, hvad og hvordan?

1

Program

• • • • • • • Hvorfor er det vigtigt at arbejde med ordkendskab?

Hvordan tilegner elever sig ord?

Hvor mange ord skal eleverne lære?

Hvilke ord skal eleverne lære?

Hvordan arbejder man med udvikling af ordkendskab • Eksempler på metoder og redskaber Hvem har ansvaret for, at der arbejdes med ordkendskab?

Hvad er de største udfordringer i arbejdet?

2

Hvorfor er det vigtigt at arbejde med ordkendskab?

” To expand a child’s vocabulary is to teach that child to think about the world.” (Stahl & Stahl)

• • • Ordkendskab er en væsentlig forudsætning for læseforståelse • Sammenhæng mellem ordkendskab som 6-årig og 15-årig Ordkendskab danner fundament for videre udvikling – god cirkel Stor forskel på elevers forudsætninger fra skolestart • Mindske ”gabet” - de dygtigste 4-årige har 3 x større ordforråd

Fælles Mål og Sprogpolitisk Handleplan

• • •

Fælles mål – slutmål

Udvikle og udvide ordforråd og begrebsverden (dansk) Læse faglige tekster og kommunikere om fagets emner (matematik) Anvende et hensigtsmæssigt fagsprog (biologi) •

Sprogpolitisk Handleplan – overordnet mål

At børn og unge i såvel dagtilbud som skole har optimal mulighed for at udvikle et nuanceret ordkendskab som forudsætning for læring 4

Hvordan tilegner elever sig ord?

• • • • I mødet med verden i tale og skrift: Lytte Tale Læse Skrive 5

Skriftsproget er den væsentligste kilde til nye ord!

De yngre elever De ældre elever

• • Lytte Den voksnes fortælling Oplæsning • • Læse Skønlitteratur Faglitteratur • • Tale Diskussion Elevens fortælling • Skrive I mange genrer og sammenhænge

Efter hvilke principper skal undervisningen tilrettelægges?

• • • • • • Undervisningen skal: Vække nysgerrighed over for ord Bidrage til udviklingen af ordkendskab og samtidig støtte forståelsen af tekster, som indeholder fokusordene Indeholde såvel direkte som indirekte undervisning i ord Involvere eleverne i aktiv tænkning over ords betydning, sammenhæng med andre ord og anvendelse i forskellige kontekster Lægge op til elevernes aktive bearbejdning af ordenes betydning Give eleverne mulighed for repetition af ordenes betydning 7

1. Summeri

Del med hinanden

Hvordan arbejder du med at udvikle elevernes ordkendskab?

• giv tre eksempler på en metode eller tilgang, som du anvender • Hvordan udvælger du de ord, som du vil undervise i?

8

Hvordan arbejder man med udvikling af ordkendskab?

• • • • ”

Pakken” består af:

Rige og varierede erfaringer med sprog Direkte undervisning i ord Strategier til ordindlæring Fokus på bevidsthed om ord

”Børn skal lære ord, lære at lære ord og lære om ord” (Graves, 2006)

9

Rige og varierede erfaringer med sprog

• • • •

Den generelle indsats – læring i alle fag

Brug udfordrende ord (skræmt, henrykt, ekstravagant) Læs, læs, læs (og læs højt) Diskuter Skriv – sofistikeret diskussion kræver sofistikerede ord – med fokus på betydning af ordvalg

De fleste ord læres ”tilfældigt”, i interaktion – i tale og skrift

10

Direkte undervisning i fokusord

• • • •

Den strukturerede og planlagte pædagogiske praksis

Sæt eksplicit fokus på udvalgte ord Vær opmærksom på, at udvikling af nuanceret ordkendskab kræver tid!

Udvælg mellemfrekvente, evt. lavfrekvente ord, som er væsentlige i sammenhængen Vær hele tiden bevidst om at arbejde engagerende og med motivation

Direkte fokus på ord har effekt på både ordkendskab og læseforståelse

11

Strategier til ordindlæring

• • •

Den strukturerede og planlagte pædagogiske praksis

Lær eleverne at være opmærksomme på konteksten omkring ordet Undervis eleverne i morfemers betydning – særligt forstavelser (fx mis-, van-, ex-) Lad eleverne benytte ordbog – og lær dem hvordan den bruges

Direkte undervisning i strategier til ordindlæring er særligt relevant på mellemtrinnet

12

Fokus på bevidsthed om ord

• • • •

Den generelle indsats – læring i alle fag

Skab nysgerrighed, motivation og glæde ved ord Leg med ord og orddele • Rim, bogstavrim, ord der lyder ens, men betyder forskelligt osv.

Find ”Dagens ord” – sjove, spændende og mærkelige Snak om talemåder

Motivation er en forudsætning for læring – også af ord!

13

Hvor mange ord skal eleverne lære?

• • Målet er 50.000 ord efter 12 års undervisning • Indirekte og direkte Det anbefales at sætte direkte fokus på 400 ord om året • 10 ord om ugen Stor variation i elevernes kunnen – stor forskel på opgavens størrelse!

14

Hvilke ord skal eleverne lære?

Højfrekvente ord • Dagligdags ord, eksempelvis

dum, ting, springe

Mellemfrekvente ord

Dagligdags ord for voksne, som bruges i forskellige sammenhænge, eksempelvis intelligent, fænomen, relatere

Lavfrekvente ord • Sjældnere ord, ofte fagord, som særligt bruges i specifikke sammenhænge, eksempelvis

imposant

,

stromatolit

og

extrahere

Udvælgelse af fokusord

• • • • • •

Fokusord bør:

være mellemfrekvente (højfrekvente for den voksne sprogbruger) forekomme i mange forskellige typer af tekster være ord, som eleverne kan forventes at møde jævnligt i hverdagen gøre det muligt for eleverne at udtrykke sig mere nuanceret og præcist kunne forklares til elevgruppen ved hjælp af andre, kendte ord have en vis relevans i forhold til forståelse af teksten 16

Interaktiv oplæsning for de yngste elever

• • • • • •

Principper, der virker:

Oplæsning skal være interaktiv Bogen skal læses flere gange – minimum 3 Barnet skal inddrages i fortællingen – både lytte og producere ord Der skal eksplicit fokus på udvalgte ord Oplæseren skal gøre historien levende Bogen skal udvælges omhyggeligt – vedkommende og velfomuleret •

Udfordring:

at skabe balance mellem fokus på udvalgte ord og glæden ved at lytte til og fortælle en historie 17

Direkte undervisning inden for interaktiv oplæsning – eksempler på hvordan

• • • • •

Efter oplæsning (Beck & McKeown)

Den voksne nævner fokusordet i historiens kontekst Ordet siges af alle i kor, så børnene ”smager” på ordet Den voksne giver eleverne en definition på ordet i dagligdags sprog og gerne med et eksempel Børnene tager stilling til og anvender fokusordet i andre kontekster, og eleverne bruger ordet i forskellige aktiviteter Ordkort og vægordbog 18

Direkte undervisning inden for interaktiv oplæsning – eksempler på hvordan

• • •

Nu nævner jeg en række situationer, hvor du måske vil opleve forundring. Hvis du vil blive forundret, råber du ”ja” – hvis du ikke vil blive forundret, ryster du på hovedet.

Bliver du forundret, når: du får en gave juleaften?

din lærer går på hænder og skriver med tæerne?

du vågner om morgenen med et langt skæg?

du skal stå op, når vækkeuret ringer Kan du finde på andre situationer, hvor du bliver forundret? Gå rundt imellem hinanden og fortæl hinanden, hvornår I bliver forundrede.

19

Direkte undervisning i ord i Natur/Teknik – eksempler på hvordan

• • • •

Lærerens forberedelse:

Opdel ord efter frekvens • Ud med

stromatolit

– ind med

organisme

Vurder ordenes betydning i faget • Hvilke ord er det nødvendigt at undervise direkte i?

Overvej graden af elevernes kendskab til ordene • Hvor godt kender eleverne ordet – er begrebet helt ukendt eller kan ordet forklares ved hjælp af synonymer?

Vælg metode og redskab • Hvordan skal eleverne arbejde med ordet?

• Hvordan kan jeg sikre, at eleverne får repeteret ordets betydning?

20

Semantic Feature Analysis

Udvælg det centrale begreb, som du ønsker, at eleverne skal undersøge nærmere og skriv det øverst i venstre hjørne i din tabel • Nedenunder på venstreaksen tilføjer du en række semantisk relaterede underkategorier, og på højreaksen en række egenskaber, som ordene enten har eller ikke har • Giv eleverne tabellen og lad dem tage stilling til, hvorvidt de udvalgte ord har eller ikke har den nævnte egenskab. Positivt resultat markeres med plus og negativt med minus • Eleverne arbejder i par eller grupper, og deres resultater sammenlignes og diskuteres undervejs og som afslutning på opgaven.

Possible Sentences

• • • • Udvælg 6-8 ord fra tekststykket, som du vurderer, at eleverne ikke helt forstår. Disse ord skal dække over nøglebegreber og relaterede ord Vælg 4-6 ord yderligere, som eleverne kender. Disse skal bruges til at generere sætninger med Skriv alle ordene på tavlen. Lad eleverne definere dem, hvis de kan eller giv dem elevvenlige definitioner Bed eleverne om at lave sætninger, hvori mindst to af ordene indgår. Sætningerne skal være bud på mulige sætninger i den tekst, som eleverne skal læse bagefter • • • Skriv sætningerne på tavlen Lad eleverne læse teksten Vurder sammen hvorvidt sætningerne kunne have indgået i tekststykket. Lad plausible sætninger stå som de er og diskuter de sætninger, som ikke giver mening og juster dem, så de ikke er i modstrid med med teksten

Læreren vælger følgende fokusord og hjælpeord

organismer, forstenet, tilpassede, arter, planteæder, primitiv + levede, mennesker, jord, pattedyr, fortiden, udviklede

Ordkort

Ordet

RESTRIKTIV

Definition

En restriktiv person begrænser, hvad jeg må

Eksempler

Forældre Lærere Lovgivning

Ikke-eksempler

Venner Bedsteforældre 23

CL-strukturer

• • • • • Mix og match Quiz og byt Huskesedler Flashcard-spil En for alle 24

Anvendelse af skrivning

• Særligt relevant for de ældre elever • • • Sæt fokus på forfatterens ordvalg i de tekster, I læser Sæt fokus på elevernes ordvalg, I de tekster, de skriver Lad eleverne føre logbog over fokusord • • • • Fuldend sætninger (kongen var henrykt, fordi…) Fortæl om engang, du var henrykt Fortæl om dengang al lyset gik ud, da du var ude at handle – brug tre fokusord Lav krydsord 25

2. Summeri

Del med hinanden

Hvilke af de nævnte metoder og redskaber kan det give mening for dig at implementere i din undervisning?

• Hvilke nye ideer til aktiviteter har du fået undervejs i oplægget?

26

Teamets arbejde med ordkendskab

• • • • • Brug jeres årsplan som værktøj i forhold til planlægning – aftal hvornår eleverne arbejder indirekte og direkte med ord Aftal hvilke metoder I introducerer og anvender i forskellige fag Del med hinanden, hvilke ord I arbejder med i forskellige fag – brug hinandens Gør arbejdet med ord tydeligt i klassen – grib lejligheden til at inddrage ordene i mange sammenhænge Planlæg repetition – gerne i leg • Leg og udforsk!

27

Udfordringer for teamet

• • • Alt for mange ord og alt for lidt tid!

Hvilke ord skal vi undervise i, og hvilke kan eleverne lære sig på egen hånd?

Differentiering – hvordan undgår vi, at eleverne spilder deres tid?

28

Udgangsbøn

• • • Prøv jer frem Del jeres erfaringer med hinanden Tal med eleverne om, hvad der virker

… for det er rigtigt sjovt, og giver utroligt meget mening!

Inspiration: http://www.wordgeneration.org/snow.html

29