SAGAN - Tema Modersmål

download report

Transcript SAGAN - Tema Modersmål

Tema :
Sagan
Tid:
4 veckor
Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg
SAGAN – ETT PEDAGOGISKT VERKTYG
Hur och varför kan sagan användas som pedagogiskt verktyg?
• Sagan kan användas i pedagogiskt arbete på en mängd olika sätt:
- Det kan vara så att man bygger upp ett helt tema kring en
specifik saga;
- Man kan använda sagan som en inspiration för skapande
aktiviteter,
• Sagan är ett effektivt sätt att fånga barnens intresse, eftersom den ofta
bjuder på variation och spänning, därför sagan skulle kunna ta en
mycket större plats i den pedagogiska verksamheten .
Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg
KURSPLANENS SYFTE
• Formulera sig och kommunicera i tal och skrift.
• Utgå från elevernas erfarenheter och kunskaper
• Reflektera över traditioner, kulturella företeelser och
samhällsfrågor i områden där modersmålet talas.
• Läsa och annalysera skönlitterature och andra texter
för olika syfter.
• Använda sitt modersmål som ett medel för sin
språkutveckling och sitt lärande.
• Samtal och diskussioner
• Tanke karta
Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg
CENTRALT INNEHÅLL
• Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier och
samt skriva olika typer av texter med anpassning till deras nivåer.
• Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenska.
• Muntliga presentationer för olika mottagare, uttal, betoning och
satsmelodi för att göra sig förstådd.
• Berättande texter för barn i form av skönlitteratur, sagor och
myter.
• Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
• Seder, bruk och traditioner där modersmålet talas i jämförelse
med svenska.
Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg
KONKRETISERING AV MÅL
• Att utveckla ordförrådet och begreppet på modersmålet.
• Elevernas förmågor är att föra resonemang om likheter och
skillnader mellan modersmål och svenska.
• Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på
ett enkelt, utvecklat och väl utvecklat sätt beskriva och
resonera om för eleven viktiga kunskapsområden med
anknytning till modersmålet och områden där modersmålet
talas.
• Eleverna kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett
sätt som till viss del eller relativt väl upprätthåller samtalet.
• Vi går genom vilka kunskaper som krävs för att nå
kunskapskraven.
Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg
KONKRETISERING AV MÅL
• Eleverna kan med sagans hjälp utveckla och förstå
sina egna erfarenheter som i sin tur kan utveckla
hans eller hennes fantasi men även en förståelse för
sin egen situation.
• Sagan öppnar upp eleven för dialog mellan det lilla
jaget och den stora världen. I mötet med sagan
förmedlas en dialog mellan det goda och onda där det
onda måste besegras.
• Eleven har en möjlighet att identifiera sig med någon
person eller händelse i sagan.
Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg
KONKRETISERING AV MÅL
•
Att utveckla ordförrådet och begreppet på modersmålet.
•
Elevernas förmågor är att föra resonemang om likheter och skillnader mellan
modersmål och svenska.
•
Eleven kan utifrån egna referensramar och erfarenheter på ett enkelt, utvecklat
och väl utvecklat sätt beskriva och resonera om för eleven viktiga
kunskapsområden med anknytning till modersmålet och områden där
modersmålet talas.
•
Eleverna kan ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del
eller relativt väl upprätthåller samtalet.
•
Vi går genom vilka kunskaper som krävs för att nå kunskapskraven
•
Eleverna kan med sagans hjälp utveckla och förstå sina egna erfarenheter som i
sin tur kan utveckla hans eller hennes fantasi men även en förståelse för sin
egen situation.
•
Sagan öppnar upp eleven för dialog mellan det lilla jaget och den stora världen. I
mötet med sagan förmedlas en dialog mellan det goda och onda där det onda
måste besegras.
•
Eleven har en möjlighet att identifiera sig med någon person eller händelse i
sagan.
ARBETSFORMER
Vecka 1:
• Läraren ställer frågor:
- Vad är en saga?
- Hur kan sagan börja och avsluta?
- Vad kännetecknar en saga ?
- Vilka brukar huvudpersonerna vara ?
- Hur är de? / Hur ser de ut?
• Eleverna diskuterar . Läraren delar in eleverna i par / grupper,
anpassat efter att de skulle kunna ha mest utbyter av varandra.
• De flesta har mycket klart för sig vad en som finns med i sagorna
(tankekarta): Prinsar, prinsessor, godhet, ondska, talet sju och tre
osv.
Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg
ARBETSFORMER
• Läraren låter eleverna att namnge
sagorna som de läste/ hörde …
• Eleverna återberättar muntligt för
varandra en saga som de gillar mest.
• Läraren bryr sig om alla elever.
Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg
ARBETSFORMER
Vecka 2:
• Låta eleverna att titta på en
sagafilm.
• Förklara ordspråk, uttrycker
eller svåra ord medan de tittar
på filmen.
Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg
ARBETSFORMER
Vecka 3 + 4:
• Eleverna diskuterar i gruppen om sagafilmen som de
tittade förra veckan genom att svara på frågorna. Till
exempel:
- Vad heter filmen?
- Hur många personer finns det i filmen?
- Hur är de? / Hur ser de ut?
- Vem är huvudpersonen?
- När / Var händer berättelsen?
- Vad handlar filmen om?
... Osv …
Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg
ARBETSFORMER
• Läraren kan också ge till eleverna olika salgs
av övningar, t.ex:
- Rätt eller fel?
- Fylla i ord som saknas i meningar
- Rätta meningar
- … osv …
Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg
ARBETSFORMER
• Eleverna återberättar för varandra om sagan innan de
skriver om.
• Läraren skriver sagans rubrik på tavlan.
rubriken skriver
Början
Mitten
Under
Slut
och på varje kolumm skriver läraren också några nyckla
ord som kan hjälpa eleven lättare att skriva om
sagan.
• Eleverna skriver och lämnar till läraren. Det är otroligt
spännande när de kan rita några bilder för att
illustrera berättelsen .
Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg
ARBETSFORMER RIKTLINJER
•Läraren :
• tar hänsyn till varje enskild individs behov,
• stärkar elevernas vilja att lära och elevens tillit till den egna
förmågan,
• stimulerar, handledar och ger särskilt stöd till elever som
har svårigheter,
• Ger utrymme för elevens förmåga att själv skapa och
använda olika utrycksmedel.
• Organiserar och genomförar arbetet så att eleven succesivt
får fler och större självständiga uppgifter och ett ökat eget
ansvar.
• I teman kan man koppla några ämne till NO, SO, …osv…
Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg
RESULTAT/ UTVÄRDERING
• Både eleverna och läraren var njöda med samarbete.
Alla tyckte att det var roliga lektioner.
• Eleverna jobbade alltid med hela sin förmåga. De
kunde utveckla sina förmågor : lyssna, samtala, läsa
och skriva och sitt ordförråd, begrepp... på
modersmålet.
• Några elever hade svårighet
grammatik, ordförråd …
att skriva rätt
Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg
Kim Nguyen – Språkcentrum – Göteborg