Vurdering - Nord-Trøndelag fylkeskommune

download report

Transcript Vurdering - Nord-Trøndelag fylkeskommune

Velkommen til kurs for
prøvenemnder 2008-2011.
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Avdeling for videregående opplæring
• Ulf Hagen
Avdeling for videregående opplæring
Tlf 74 11 13 15
e-mail: [email protected]
• Terje Walderhaug
Avdeling for videregående opplæring
Tlf
e-mail: [email protected]
• Per-Kristian Storstad
Avdeling for videregående opplæring
Tlf 74 11 12 90
e-mail: [email protected]
Innhold i kurset






Kunnskapsløftet.
Nye fag, nye læreplaner.
Konkretisering av læreplaner, gruppearbeid.
Forskrift til opplæringslova.
Prøvenemndas arbeid, noen endringer?
Oppgave til fagprøve, innhold og organisering,
gruppearbeid.
 Oppsummering – videre arbeid.
Praktiske opplysninger
• Generelt om kursing av
prøvenemnder.
• Reform-94/Kunnskapsløftet.
• Materiell – innhold i permen.
• Personopplysninger – oppdateringer.
Kunnskapsløftet
• Omfatter både grunnskole og videregående
opplæring.
• Nye yrkesfaglige utdanningsprogram.
• Nye læreplaner.
– Prinsipper for opplæring.
– Læreplan generell del.
– Fagspesifikk læreplan: Vg1, VG2 og VG3.
• Grunnleggende ferdigheter.
Kunnskapsløftet
•
•
•
•
•
Startet i VG1 2006.
Lærlinger fra 2008.
Fagprøver for lærlinger 2010.
Praksiskandidater fra høsten 2008.
Reform-94 fram t.o.m. 2011.
Noen tall
• 211 forskjellig lærefag i R-94
• 173 lærefag etter kunnskapsløftet.
• 95 R-94 prøvenemnder i Nord-Trøndelag
fordelt på 84 lærefag. Til sammen ca. 400
personer.
• 87 KL prøvenemnder i Nord-Trøndelag fordelt på
71 lærefag. Til sammen ca. 380 personer.
• 5 prøvenemnder felles med S-Tr.
Se på egen læreplan.
• Er det noen endringer i forhold til
R-94 planene?
• Hva består forskjellene i?
Læreplaner - oppbygning
•
•
•
•
Forskriftsfestet.
Formål:
– Hensikt i et samfunns- og individperspektiv
Struktur:
– Tre hovedområder.
Grunnleggende ferdigheter:
– Å kunne uttrykke seg muntlig og skriftlig.
– Å kunne lese.
– Å kunne regne.
– Å kunne bruke digitale verktøy.
• Kompetansemål.
• Vurdering:
– Hovedområder og ordning.
Gruppearbeid.
Prøvenemnda skal tolke og konkretisere
kompetansemålene i læreplanene, slik at
de kan være utgangspunkt for
sluttvurderingen.
Kort oppsummering i plenum.
Fagprøve i kunnskapsløftet.
Sluttvurdering
– Informere om nivået ved slutten av
opplæringen
– Kompetanseprøve
– Fag-/svenneprøve
Enkeltvedtak - Klagebehandling
Prøvenemndas begrunnelse
Fagprøve i kunnskapsløftet.
Lite nytt:
• Deler av ”gamle” bestemmelser som
videreføres er innarbeidet i forskrifter.
• Læreplan og generell forskrift beskriver
ordningen
§ 4-46. Fag- og sveineprøve
Fylkeskommunen har ansvaret for at fag- og sveineprøva blir
gjennomført i samsvar med reglane i dette kapitlet og med
læreplanen i faget. Fylkeskommunen har ansvaret for at
prøvekandidatane er kjende med føresegnene som regulerer
prøva.
Fag- og sveineprøva skal som hovudregel gjennomførast ved
slutten av opplæringstida og skal normalt vere avslutta seinast innan to
månader frå dette tidspunktet.
Prøva skal normalt gjennomførast i den bedrifta lærlingen har hatt
hovuddelen av opplæringa. Dersom prøva blir gjennomført i lærebedrifta,
skal prøva tilpassast verksemda i bedrifta. Fylkeskommunen kan i
særskilde tilfelle, etter å ha innhenta råd frå prøvenemnda, bestemme at
prøva skal haldast ein annan stad.
§ 4-51. Prøvenemnd for fag- og sveineprøve
• Prøvenemnda for fag- eller sveineprøva blir oppnemnd og
administrert av fylkeskommunen, jf. opplæringslova § 4-8. Ho
skal ha minst to medlemmer som har formell fagleg
kompetanse innanfor fagområdet, og så langt det er mogleg, ha
oppdatert arbeidslivserfaring i faget. Fylkeskommunen skal ved
oppnemninga òg ta omsyn til at det vert tilfredsstillande
vurderingskompetanse i prøvenemnda.
•
Fylkeskommunen skal hente inn forslag til medlemmer i
prøvenemnda frå partane i arbeidslivet. Fylkeskommunen kan
om nødvendig hente inn forslag også frå andre.
•
Medlemmene må normalt vere eksterne i forhold til
lærebedrifta eller skolen der kandidaten har fått opplæring.
§ 4-52. Innhald i og omfang av fag- og
sveineprøva
• Prøvenemnda har ansvaret for utforminga av fag- og
sveineprøva. Lærebedrifta, eventuelt skolen som
alternativ til opplæring i bedrift, kan kome med
forslag til arbeidsoppgåver.
• Fag- og sveineprøva skal prøve kandidaten sin
kompetanse i faget slik han er beskriven i
læreplanen for opplæring i bedrift i lærefaget. Alle
kompetansemåla i læreplanen for faget skal kunne
prøvast. Arbeidsoppgåvene i prøva skal reflektere
krava til fagleg kompetanse. Prøvenemnda har
ansvar for at kandidaten sin kompetanse i faget vert
prøvd på forsvarleg måte.
§ 4-52. Innhald i og omfang av fag- og
sveineprøva
Oppgåva skal klart definere innhaldet i det ein forventar
av kandidaten sitt arbeid. Innanfor ramma av
kompetansemåla i læreplanen skal oppgåva prøve
kandidaten i:
- Planlegging av arbeidet og grunngjeving for valde løysingar
- Gjennomføring av eit fagleg arbeid
- Vurdering av eige prøvearbeid
- Dokumentasjon av eige prøvearbeid.
Omfanget av prøva skal vere klart definert og innanfor den
tidsramma som er fastsett i læreplanen.
Prøvenemnda kan i ein oppsummerande samtale til slutt stille
spørsmål til fagleg avklaring.
§ 4-52. Innhald i og omfang av fag- og
sveineprøva
Oppgåva må utformast slik at ho gir kandidaten
reell moglegheit til å utføre eit kvalitetsmessig
godt arbeid innanfor fastsett tidsramme. Dei
hjelpemidla kandidaten har brukt i læretida, skal kunne
nyttast under prøva. Det skal gå tydeleg fram korleis
dei ulike delane av prøva skal leverast.
I tillegg til oppgåva, skal prøvenemnda samstundes
utarbeide eit grunnlag for vurdering av kandidaten sitt
arbeid med fag- eller sveineprøva. Hovudpunkta i
grunnlaget skal gjerast klare for kandidaten.
§ 4-53. Gjennomføring av fag- og sveineprøva
Prøvenemnda skal vere på prøvestaden ved prøvestart
og prøveslutt, og skal utføre nødvendig inspeksjon og
vurdering av kandidaten sitt arbeid under prøveperioden og ved
prøveslutt. Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført tilsyn
under heile prøva. Prøvenemnda kan ikkje delegere ansvaret for å
vurdere kandidaten til tilsynspersonar.
Ved prøvestart skal prøvenemnda levere oppgåva til kandidaten.
Prøvenemnda skal føre protokoll der dei ulike sidene ved
prøvegjennomføringa blir dokumenterte. Prøveprotokollen skal
vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve
prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling.
§ 4-54. Vurdering av fag- og sveineprøva
Prøvenemnda skal vurdere kandidaten sin kompetanse slik han er
dokumentert gjennom fag- eller sveineprøva og fastsetje karakter.
Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd måla
i læreplanen for faget som kandidaten er prøvd i.
Ved vurderinga skal det brukast ein tredelt skala som har dette
innhaldet relatert til kompetansemåla i læreplanen for faget:
-Bestått mykje godt: Mykje tilfredsstillande måloppnåing i faget
-Bestått: Tilfredsstillande og middels måloppnåing i faget
-Ikkje bestått: Mykje svak eller inga måloppnåing i faget.
Fylkeskommunen fastset ved oppnemninga kven av medlemmene
av prøvenemnda som skal avgjere karakteren, dersom det er
usemje når stemmetalet er likt.
§ 4-55. Utarbeiding, innhald og vurdering av
kompetanseprøva
Fylkeskommunen har ansvaret for at kompetanseprøver blir
utarbeidde og vurderte. Lærekandidatane skal prøvast i forhold til
dei måla som er fastsette for kandidaten, jf. § 6-37 eller
opplæringslova § 5-5. Innanfor dei rammene som opplæringsmåla
set, skal prøva utarbeidast og gjennomførast etter same prinsipp
som for fag- og sveineprøver, jf. § 4-52 og § 4-53.
Karakteren skal gi uttrykk for i kva grad kandidaten har nådd måla som er
fastsette for kandidaten.
Ved vurderinga skal den tredelte skalaen som er fastsett i § 4-54 brukast.
Fylkeskommunen er ansvarleg for at det blir ført protokoll der dei ulike
sidene ved prøvegjennomføringa blir dokumenterte. Prøveprotokollen skal
vere så utfyllande at han kan gi eit godt bilete av sjølve
prøvegjennomføringa i ei eventuell klagebehandling.
§ 4-56. Oppbevaring av prøvearbeid for fagog sveineprøva
Er fag- eller sveineprøva ikkje bestått, skal
prøvenemnda i samråd med fylkeskommunen
syte for oppbevaring av prøvearbeidet.
Prøvearbeidet skal så langt råd er takast vare
på slik kandidaten leverte det frå seg. Dersom
prøvearbeidet ikkje kan takast vare på, skal det
sikrast med fotografi eller ei nøyaktig beskriving
med tanke på framlegging i ei eventuell
klagebehandling.
Vg3 Industrimalererfaget
Bestemmelser for sluttvurdering:
Hovedområder
– Forbehandling og påføring
– Verne- og miljøarbeid
– Bransjelære
Ordning
– Alle skal opp til fagprøven, som normalt
skal gjennomføres innenfor en tidsramme
på fem virkedager.
Vg3 renholdsoperatørfaget
Bestemmelser for sluttvurdering:
Hovudområde:
– Planlegging
– Renhold
– Bransjelære
Ordning
– Alle skal opp til fagprøven, som normalt
skal gjennomføres innenfor en tidsramme
på tre virkedager.
Vg3 industrimekanikerfaget
Bestemmelser for sluttvurdering:
Hovudområde:
– Tilvirking og montering
– Vedlikehold og reparasjon
– Dokumentasjon og kvalitet
Ordning
– Alle skal opp til fagprøven, som normalt
skal gjennomføres innenfor en tidsramme
på åtte virkedager.
Vg3 industrirørleggerfaget
Bestemmelser for sluttvurdering:
Hovudområde:
– Dokumentasjon, kvalitet og HMS
– Produksjonsteknikk
– Tekniske tjenester
Ordning
– Alle skal opp til fagprøven, som normalt
skal gjennomføres innenfor en tidsramme
på ti virkedager.
Vg3 kjemiprosessfaget
Bestemmelser for sluttvurdering:
Hovudområde:
– Produksjon og vedlikehold
– Produkt og produktflyt
– Dokumentasjon og kvalitet
Ordning
– Alle skal opp til fagprøven, som normalt
skal gjennomføres innenfor en tidsramme
på tre virkedager.
Oppgaven: Bygge karnapp
Prøvenemnda vil vektlegge
disse kriteriene i sin vurdering
Du skal
Tid
Planlegge
Du skal planlegge hvordan du vil
bygge karnappet ut fra vedlagt
tegning/beskrivelse, og i henhold til
byggforskrift og norsk standard
 Framdriftsplan for arbeidet
 Valg av maskiner, verktøy og utstyr er begrunnet
 Materialvalg er begrunnet
 Utarbeidet materialbestillingsliste etter egne utregninger
 Skrevet arbeidsrekkefølge
 Skisser …
 HMS-plan
Prøvenemnda skal ha planen din før du kan starte på gjennomføringsdelen
Gjennomføre
Du skal bygge karnappet etter
egen plan i tråd med vedlagt
tegning /beskrivelse og i henhold
til byggforskrift og norsk standard
Tid
•Angrepspunkt/ Rekkefølgje
•Materialvalg
•Materialforbruk
•Gjennomført utførelse/standard
•Verktøy og maskinbruk
•Faglig sikkerhet og selvstendighet
Tid
Vurdering og
Dokumentasjon
Du skal vurdere kvaliteten på
arbeidet du har utført og hvordan
du har gjennomført arbeidet i
henhold til egen plan. Avvik fra
planen skal begrunnes.
Sum totaltid
I tillegg til egenvurdering skal rapporten inneholder:
Materialkontroll
Kontroll av kvalitetskrav fastsatt i
planleggingsdokumenter i forhold til avsluttet
arbeidsprosess, framdriftsplan, materialforbruk, svinn etc
Vedlikehold av verktøy og utstyr
Gjennomført HMS tiltak
Vurderingssamtalen mellom kandidaten og prøvenemnda
Denne samtalen skal ta for seg….
OIE-08
Gruppeoppgave
• Utarbeide forslag til prøveoppgave for
ditt fag i kunnskapsløftet.
• Oppsummering i plenum.
Vurderingskriterier – kjennetegn på
måloppnåelse
Hva kjennetegner faglig arbeid som inneholder
– begrunnete planer
– vurderinger av eget arbeid
– dokumentasjon av eget arbeid
ved de ulike gradene av måloppnåelse?
• Bestått mykje godt:
– Mykje tilfredsstillande måloppnåing i faget
• Bestått:
– Tilfredsstillande og middels måloppnåing i faget
• Ikkje bestått:
– Mykje svak eller inga måloppnåing i faget
Takk for i dag og vel hjem.