Ekonomihögskolan - MyMoodle

Download Report

Transcript Ekonomihögskolan - MyMoodle

Välkommen till
Civilekonomprogrammet
vid Ekonomihögskolan
En del av din framtid
2013-08-23
Petra Andersson, Programansvarig
Introduktionsdag 23 augusti 2013
Civilekonomprogrammet sal Linné
9.00
Allmän Information
Civilekonomprogrammet
Upprop/ Andreas Poltan
Programansvarig
Petra Andersson
Paus
10.30
Kort information om första delkursen
Viktorija Kalonaityte
Studievägledare Bengt C Persson
Internationell koordinator Anna Lindahl
Studenthälsan Annika Axelsson
Studentkåren Linnéstudenterna i Kalmar och Växjö, EHVS
ca 11.45 Ekonomihögskolan bjuder på lunchwrap m dryck i K-Gallerian
I samband med lunch påbörjas grupparbetet
kort rundvandring på universitetsområdet med EHVs-repr
14.00
Återsamling
i grupperna för
Se anvisn om
sal anslag dörr
Petra Andersson
Viktorija Kalonaityte
redovisning/diskussion
utanför Linné
Helena Forslund
Roger Stokkdedal
15.00 Avslut i resp grupper – ingen återsamling
Linnéuniversitetet i
siffror

2 000 anställda

31 000 studenter
1 500 Mkr i omsättning, varav
350 Mkr forskning/ forskarutbildning


Cirka 150 utbildningsprogram och
2 500 kurser startar hösten 2013
Linnéuniversitetet i
Kalmar och Växjö
•
•
•
•
•



Kalmar
Ca 12 000 studenter
Universitetet mitt i staden
Naturvetenskap starkt
forskningsområde
Växjö
Ca 19 000 studenter
Universitetscampus
Humaniora och
samhällsvetenskap starka
forskningsområden
Ekonomihögskolan
• En sammanslagning av Baltic
Business School i Kalmar och
Ekonomihögskolan i Växjö
• En av tolv institutioner vid
Linnéuniversitetet
• Placerad i Kalmar, Växjö och
Ljungby
• En av Sverige största
ekonomiinstitutioner sett till
antalet studenter
Ekonomihögskolan utbildning
• 13 utbildningsprogram på
grundnivå/avancerad nivå
• 7 fördjupningsinriktningar på
Civilekonomprogrammet
• utbildningar på magisternivå
och mastersnivå
• Ca 250 kurser
Ekonomihögskolans
utbildningsprogram
• Civilekonomprogrammet
(Växjö och Kalmar)
• Detaljhandel och Service
Management
• Ekonomprogrammet
• Enterprising and Business
Development (EBD)
• Human Resource Management
• Inrednings- och
butikskommunikation
• Marknadsföringsprogrammet
• Internationella Affärer
• International Sales and
Marketing
• Turismprogrammet mfl
Ekonomihögskolans
internationalisering
•
•
•
•
650 Utbytesavtal världen över
2 kandidatprogram, 4 på
avancerad nivå med
internationella studenter
450 inkommande studenter
årligen
300 utresande studenter
årligen
Terminstider
Period 1:
Må 2013-09-02-- On 2013-10-02
v. 36- 40
Period 2:
To 2013-10-03-- Sö 2013-11-03
v. 40- 44
Period 3:
Må 2013-11-04-- Ti 2013-12-03
v. 45- 49
Period 4:
On 2013-12-04-- Sö 2014-01-19
v. 49- 03
Period 1:
Må 2014-01-20-- Sö 2014-02-23
v. 04- 08
Period 2:
Må 2014-02-24-- On 2014-03-26
v. 09- 13
Period 3:
To 2014-03-27-- Sö 2014-05-04
v.13- 18
Period 4:
Må 2014-05-05-- Sö 2014-06-08
v.19- 23
Utbildningsplan och
Kursplan



Utbildningsplanen reglerar
programmets upplägg – se länk
Kursplanen reglerar innehåll i resp
kurs med innehåll, lärandemål,
examination, litteratur mm
Läs alltid igenom kursplan inför varje
kurs!
Kurser på programmet
Årskurs 1 basblock
1FE850 Organisation, ledarskap och marknadsföring, 15 hp
1NA821 Nationalekonomi makroekonomi, 15 hp
(1NA000 Frivillig Prep kurs matte 3hp)
1ST801 Statistik I, 7,5 hp
1ST802 Statistik II, 7,5 hp
1FE855 Externredovisning, finansiering och ekonomisk styrning I, 15hp
Årskurs 2 basblock
1FE870 Externredovisning, finansiering och ekonomisk styrning II, 15hp
1RV821 Handelsrättslig grundkurs, 15 hp
1FE800 Logistik, 7,5 hp
1FE807 Företagande och affärsutveckling, 7,5 hp
1NA825 Nationalekonomi, mikroekonomi, 15 hp
Årskurs 3 och 4: Fördjupningstudier med ex arbete
Innehåll – se respektive fördjupningsinriktning
Val till fördjupning sker i mitten av april år 2.
För att hitta kursplan – sök via kurskod http://lnu.se/student/kursplaner
Schema
Lnu.se/student - välj schema –
Schema Växjö
Ange kurskod – t ex 1FE850
eller 1NA821. Sök och välj kurs.
Schema ska vara publicerat ca 4 v
före kursstart.
Civilekonomprogrammet
med 7 fördjupningar
I Växjö: (val sker termin 4)
- Controller
- Finansiell ekonomi
Examen
- Redovisning
- Civilekonomexamen 4 år (240hp)
- Logistik
Yrkesexamen på avancerad nivå
- Management
- Nationalekonomi
I Kalmar:
- Marknadsföring
Master of Science in Business and
Economics
(Main field of study: Business
Administration or Economics)
Ekonomisk matematik I
Frivillig Preparandkurs 1NA000 under höstterminen
Omfattar 3 hp. Består av 4-5 föreläsningar samt en
examination.
– mer information kommer om tider för föreläsningar (prel
start början av november)
Intresserad? Vi cirkulerar registreringslistor under första
kursen - där du kan kryssa för ditt namn
Studentkonto och e-post


Gå in på lnu.se/ny-student och klicka på
”Hämta studentkonto”. Du behöver ha ett
studentkonto för att kunna logga in på
datorer, registrera dig på kurserna inom
programmet, anmäla dig till tentamen,
komma åt kursmaterial, få tillgång till epost, m.m. Du som redan har ett
studentkonto på Linnéuniversitetet
behöver inte hämta ut ett nytt.
Allmän info som programstudent får du på
Programrum – Civilekonom Växjö
Du måste alltid
registrera dig på en ny
kurs!!



Du ska registrera dig själv på varje ny kurs.
Registreringsperioden är en vecka innan
kursstart och kursstartsveckan.
OBS! Du måste vara registrerad för att kunna
anmäla dig till tentamen(!!!!), få studiemedel,
etc.
Missar du att reg dig innan funktionen stängs ner
efter kursstartsveckan - kontakta infodisk vån 2
eller maila [email protected]
Höstens kurskoder




Höstens kurskoder är
1FE850 (15hp)
1NA821 (15hp)
samt 1NA000 (frivillig prepkurs
matte) reglista kommer att cirkuleras
framöver
Kontaktpersoner





Petra Andersson, programansvarig ([email protected])
Bengt.C.Persson, studievägledare ([email protected])
Anna Lindahl, internationell koordinator ([email protected])
[email protected]
allt kring registrering på kurs/ladokresultat/tentamensanmälan
mm (infodisk vån 2, här hämtar du ut tentor, se besökstider)
samt huvudlärare (anges i skrivschemat) på respektive kurs
([email protected])
Examination



Examinationsform - Regleras i respektive kursplan
Kursens provuppsättning visar vilka moment
examinationen består av. Betygssteg på moment
är antingen U/G eller U/G/VG
Individuella salstentor – OBS - du måste alltid
anmäla dig till tentan i rätt tid. Senast tisdag
veckan innan tentan.* Efteranmälan fungerar ej.
(*Resttentor i augusti har tidigare anmälan än tisdagen veckan innan!)

Andra examinationsformer är t ex duggor, paper
(enskilt eller i grupp), seminarier, laborationer och
andra inlämningsuppgifter.
OM TENTAMEN

Anmälan till tentamen är obligatorisk och görs på http://tentamen.lnu.se.




Har du glömt att anmäla dig kan du inte tentera, efteranmälan är
inte möjlig.
För att kunna anmäla dig till tentamen måste du vara registrerad på
kursen.
Finns inga anmälda när anmälningstiden gått ut ställs tentamen in.
Angivna tider är preliminära. Kontrollera därför skrivtiden på
tentamensschemat strax före tentamensdag. Kontrollera även vilken skrivsal
som gäller.

Giltig legitimation måste uppvisas vid tentamen. Tentand som inte kan
uppvisa godkänd legitimation har ej rätt att genomföra tentamen.

Inga extra tentamina utöver de enligt skrivschemat angivna ges.

Kurser du läst kan ändras nästkommande termin. Du har alltid rätt att bli
erbjuden att tentera en kurs – med det kursupplägg/litteratur som du haft –
minst 5 gånger. Tillfällen på tentor som ges för sista gången finner du längst
bak i schemat
Disciplinärenden



Examinator på kurs har skyldighet att
anmäla misstankar om fusk till
disciplinnämnd
Tentamensvakter rapporterar till
examinator om student samtalar med
annan student eller har med otillåtet
material i samband med tentamen
Uppsatser/examensarbeten och andra
arbeten granskas med hjälp av
programvara för plagiatkontroll
Fusk och plagiat…
Universitetsstudier kräver att studenterna lär sig att
analysera på egen hand och presentera egna idéer,
kunskaper och slutsatser. Därför är det viktigt att ni
lär er att referera och citera andras texter på ett
korrekt sätt för att respektera andra författares
texter och den upphovsrätt som skyddar dessa.
Grundprincipen för korrekt citeringsteknik är att ni
gör tydligt vad som är era egna
idéer/observationer/slutsatser och vad som har
hämtats från andra källor. Några generella råd är:
se även http://lnu.se/ub/studieverkstaden
 När du omformulerar eller sammanfattar en text,
ange källan i texten och i referenslistan.
 vill du återge ett textavsnitt på samma sätt som den
är publicerad, kopiera texten exakt och sätt texten
inom citationstecken. Ange källan vid citatet och i
referenslistan.
 Läs dig till korrekt refereringsmetod i metodlitteratur
eller i andra källor och ta gärna hjälp av t.ex.
kurslitteraturen för att se på hur de gjort.
Fusk och plagiat forts

Om du känner dig osäker på hur du
ska göra, titta igenom
universitetsbibliotekets
antiplagieringsguide Refero och
andra resurser som finns på
http://lnu.se/ub/sok-och-skrivhjalp.
Fusk på tentamen/inlämningsuppgift


Det är inte tillåtet att ha fusklappar på en
salskrivning, och inte heller att kopiera andra
studenters svar på tentamensfrågor. Lika så
betraktas det som fusk att kopiera en
heminlämningsuppgift som har skrivits av någon
annan eller klistra in en text från Internet.
Avsaknad av referenser, citationstecken och
källhänvisningar kan ses som fusk.
Fusk på en salskrivning eller i samband med
inlämning av en rapport är ett regelbrott på
Linnéuniversitetet. Vid misstanke på plagiat kan
ärende överlämnas till disciplinnämnden. Finner
disciplinnämnden att plagiat har skett, kan
nämnden besluta om varning eller avstängning
från studierna under högst 6 månader
(Högskoleförordningen SFS 1993:100, 10 kap. 1
och 2 §§). Under avstängningstiden kan ni tvingas
återbetala studiemedel som ni har fått.
Kvalitetsuppföljning och
studentinflytande




Programråd och programansvarig (2
studentrepresentanter utses i varje
årskurs)
Kontinuerlig utvärdering sker på kursnivå
och i programrådet
Efter avslutad kurs görs kursutvärdering
(oftast digitalt) – ta dig alltid tid att fylla i
kursutvärderingarna!
Vid upplevda problem på en kurs – ta
alltid kontakt med ansvarig lärare på kurs
och/eller programansvarig
Grupparbete
Ni arbetar i grupper om ca 6-8 personer
 Er uppgift är att diskutera på temat
STARTA/DRIVA ETT FÖRETAG
Tag utgångspunkt i en konkret idé till ett företag
Exempel på frågeställningar som ni kan diskutera är:







Vilken är den bärande affärsidén i ert företag?
Vilka är era kunder?
Vilka är utmaningarna att starta resp driva ert företag?
Vilka är era konkurrenter?
Hur beskriver ni ert företag och verksamheten?
Vilka kompetenser och resurser behövs i ert företag?
Hur ser ert företag ut; om 1år? om 3år?



Förbered en presentation (ca 5 min) av ert företag
med utgångspunkt i ovanstående frågeställning
samt övriga frågor ni haft uppe till diskussion.
Ni avslutar diskussionen strax innan kl 14 för
återsamling och start av presentationer enl uppsatt
info utanför Linné
Avslut ca 15.00 - ingen återsamling i helklass