Választási kampány

download report

Transcript Választási kampány

Helyhatósági és nemzetiségi
választások 2014. október 12.
FELKÉSZÜLÉS A POLGÁRMESTEREK, HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK
ÉS
A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK
2014- október 12-ei
MEGVÁLASZTÁSÁRA
A választási kampány
Előadó: Dr. Kovács Zoltán
aljegyző, a TVI vezetőjének jogi helyettese
1
A választási kampány
A választási kampányidőszak a szavazás napját megelőző 50. naptól – 2014.
augusztus 23-tól - a szavazás napján a szavazás befejezéséig (2014. október 12-én
19.00) tart.
Kampányeszköznek minősül minden olyan eszköz, amely alkalmas a választói akarat
befolyásolására vagy annak megkísérlésére, így különösen a
a) plakát,
b) jelölő szervezet vagy jelölt által történő közvetlen megkeresés,
c) politikai reklám és politikai hirdetés,
d) választási gyűlés.
Nem minősül választási kampánynak:
- a választási szervek tevékenysége,
- az állampolgárok - mint magánszemélyek - közötti személyes kommunikáció.
Nincs kampánycsend!
De vannak tilalmazott, illetve engedélyhez kötött tevékenységek!
2
A választási kampány
Tilalmak:
1.) A szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését
szolgáló bejáratától számított 150 méteres távolságon belül – közterületen –
választási kampánytevékenység a szavazás napján nem folytatható.
11/2014. NVB iránymutatás: a relatív kampánytilalom szabályainak értelmezéséről:
- Bejárattól számított 150 m-en belül minden olyan tevékenység tiltott, ami alkalmas a
választási akarat befolyásolására.
- Bevetítés, belülre sugárzás tilalma (150 m –en kívülről is tilos)!
- Plakátot tartalmazó autó áthaladhat, de várakozni tilos! (Kiv.: menetrend szerinti
személyszállító járművek)
- Választási szervek tagjai pártszimbólumot tartalmazó ruhát nem viselhetnek, ilyen
tárgyakat nem osztogathatnak. Jelölő szervezet azonosítására alkalmas formaruhát
nem használhatnak.
3
A választási kampány
2.) A választópolgár a mozgóurna igényléséhez és a szavazóhelyiséghez való
eljutásához más személy segítségét jogosult igénybe venni.
Mozgóurna igénylésére és a szavazóhelyiséghez történő szállításra nyilvános felhívás
nem tehető közzé, szavazóhelyiséghez történő szállításra autóbuszos
személyszállítás nem végezhető.
3.) Épület falára, kerítésre plakátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a bérlő, illetőleg állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő ingatlan esetén - a vagyonkezelői jog
gyakorlójának hozzájárulásával lehet.
4.) Egyes középületeken vagy a közterület meghatározott részén plakát, illetve
óriásplakát elhelyezését a helyi önkormányzat, műemlékvédelmi, környezetvédelmi
okból rendeletben megtilthatja.
5.) Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületen vagy azon
belül plakátot elhelyezni tilos.
4
A választási kampány
6.) Takarási tilalom plakát esetén. Eltávolítási határidő: 2014. november 11. 16.00
7.) A szavazás napján választási gyűlés nem tartható és politikai reklám nem tehető közzé.
8.)
Állami vagy önkormányzati hatóság elhelyezésére szolgáló épületben választási
kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb
lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú épület nem áll rendelkezésre.
9.) A politikai reklámhoz véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.
10.) A politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet, és nem
fogadhat el.
11.) Az audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétételre szánt politikai reklám megrendelője köteles a
reklám feliratozásáról vagy jelnyelvi tolmácsolással való ellátásáról gondoskodni.
12.) Politikai hirdetést kizárólag olyan sajtótermék közölhet, amelynek hirdetési árjegyzékét az Állami
Számvevőszék nyilvántartásba vette. Politikai hirdetés csak a nyilvántartásba vett árjegyzék által
meghatározott ellenérték fejében közölhető. Magyarországon letelepedett kiadók sajtótermékei
közül csak az közölhet politikai hirdetést, amely az Mttv. szerinti hatósági nyilvántartásban
szerepel.
5
A választási kampány
Politikai reklám, politikai hirdetés
Politikai reklám
(A médiatörvény - a 2010. évi CLXXXV. törvény - definiálja):
Valamely párt, politikai mozgalom vagy a kormány (választásban: jelölő szervezet,
illetve független jelölt) népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve
azok nevét, célját, tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, a reklámhoz
hasonló módon megjelenő, illetve közzétett műsorszám.
Politikai hirdetés:
(A Ve. definiálja)
Az ellenérték fejében közzétett, valamely jelölő szervezet vagy független jelölt
népszerűsítését szolgáló vagy támogatására ösztönző, illetve azok nevét, célját,
tevékenységét, jelszavát, emblémáját népszerűsítő, sajtótermékben közzétett
médiatartalom vagy filmszínházban közzétett audiovizuális tartalom.
6
A választási kampány
Politikai reklám közzétételének feltételei a Ve. alapján:
• A médiaszolgáltató egyenlő feltételek mellett teheti közzé a jelöltet, illetve listát
állító jelölő szervezetek és a független jelöltek politikai reklámjait. Közös jelölt, illetve
közös lista esetén a jelölő szervezetek együttesen jogosultak a politikai reklám
megrendelésére.
ARÁNYOSSÁG AZ ESÉLYEGYELŐSÉG BIZTOSÍTÁSA CÉLJÁBÓL
• A politikai reklámhoz véleményt, értékelő magyarázatot fűzni tilos.
• A politikai reklám közzétételéért a médiaszolgáltató ellenszolgáltatást nem kérhet,
és nem fogadhat el.
• Az audiovizuális médiaszolgáltatásban közzétételre szánt politikai reklám
megrendelője köteles a reklám feliratozásáról vagy jelnyelvi tolmácsolással való
ellátásáról gondoskodni.
• A szavazás napján politikai reklámot nem lehet közzétenni.
7
A választási kampány
Politikai reklámok közzététele
1.) Közszolgálati médiaszolgáltató (Magyar TV, Duna TV, MTI):
- Összesen 300 perc az összes közszolgálati médiaszolgáltató esetén a műsoridő
2.) Nem közszolgálati médiaszolgáltató, de országosan elérhető lineárisan elérhető
médiaszolgáltató (pl. ilyenek a „kereskedelmi” csatornák) ha 2014. augusztus 23-ig közli
a NVB-vel ilyen szándékát. A határidő elmulasztása jogvesztő. Meg kell jelölni a
biztosított időkeretet is. Ezeket az adatokat a NVI a honlapján közzéteszi.
3.) Egyéb sajtótermék esetén (minden, ami nem tartozik 1.) és 2.) alá):
(Sajtótermék: a napilap és más időszaki lap egyes számai, valamint az internetes újság
vagy hírportál, amelyet gazdasági szolgáltatásként nyújtanak, amelynek tartalmáért
valamely természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság szerkesztői felelősséget visel, és amelynek elsődleges célja
szövegből, illetve képekből álló tartalmaknak a nyilvánossághoz való eljuttatása
tájékoztatás, szórakoztatás vagy oktatás céljából, nyomtatott formátumban vagy
valamely elektronikus hírközlő hálózaton keresztül. )
8
A választási kampány
Politikai hirdetést az egyéb sajtótermék úgy tehet közzé, mint az országos
médiaszolgáltatók, reklám közzétételének szabályait a Ve. nem szabályozza!
9
A választási kampány
13.) Választási kampányanyag a választópolgár részére közvetlen megkeresés
módszerével a 89. §-ban meghatározottak (választópolgár tiltó, korlátozó
nyilatkozatot tehet nevére és lakcímére vonatkozóan) alapján juttatható azzal, hogy
egyéb adatai felhasználásához - mint mobiltelefonszám, elektronikus levélcím - a
kifejezett hozzájárulása szükséges.
14.) A szavazás napján a közvélemény-kutatást végző személy abba az épületbe,
amelyben a szavazóhelyiség van, nem léphet be, a választópolgárokat semmilyen
módon nem zaklathatja, és csak az épületből kilépőket kérdezheti meg. Az ilyen
módon készített közvélemény-kutatás eredményét (exit poll) is csak a szavazás
befejezése után szabad nyilvánosságra hozni.
10
A választási kampány
Jogorvoslati fórumok a médiakampányban:
1.) Fő szabály: NVB: médiaszolgáltatók és a sajtó, illetve a filmszínházak választási
kampányban való részvételével, - az e törvény rendelkezéseinek megsértésével kapcsolatos kifogást a Nemzeti Választási Bizottság bírálja el.
2.) OEVB: körzeti és helyi illetve lekérhető médiaszolgáltatással vagy nem országosan
terjesztett sajtótermékkel kapcsolatos kifogást az országgyűlési képviselők
választásán és az Európai Parlament tagjainak választásán a médiatartalomszolgáltató székhelye vagy lakóhelye szerint illetékes országgyűlési egyéni
választókerületi választási bizottság,
A bizonyítás a médiakampányban:
A kifogásban a kérelmező megjelöli, vagy lehetőség szerint csatolja a törvénysértés
bizonyítékául szolgáló műsorszámot vagy médiatartalmat. A megjelölt műsorszámot az
illetékes választási bizottság - amennyiben szükséges és a kérelmező nem csatolta hivatalból szerzi be.
11
A választási kampány
Szankciók médiakampányban:
Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad, a 218. § (2) bekezdése a-c) pontjaiban foglalt
jogkövetkezmények alkalmazásán túl kötelezi a médiatartalom-szolgáltatót, hogy határozata
rendelkező részét:
• a) napilap és internetes sajtótermék, valamint lekérhető médiaszolgáltatás esetében a
határozat közlésétől számított 3 napon belül, a jogsértő közléshez hasonló módon,
• b) más időszaki lap esetében a legközelebbi számban, a jogsértő közléshez hasonló
módon,
• c) lineáris médiaszolgáltatás esetében a határozat közlésétől számított 3 napon belül, a
jogsértő közléssel azonos napszakban és ahhoz hasonló módon tegye közzé.
• d) bírság (szabályai a következő dián),
(218. § Ha a választási bizottság a kifogásnak helyt ad
a) megállapítja a jogszabálysértés tényét,
b) a jogsértőt eltiltja a további jogszabálysértéstől,
c) a választási eljárást vagy annak a jogorvoslattal érintett részét megsemmisíti és
megismételteti,)
12
A választási kampány
A választási bizottság bírságot is kiszabhat.
Annak eldöntésében, hogy indokolt-e a bírság kiszabása, illetve a bírság mértékének
megállapításában az eset összes körülményeit - így különösen a jogsértéssel érintett
médiaszolgáltató típusát, lefedettségét, a jogsértéssel érintett sajtótermék típusát, a
jogsértés súlyát és a jogsértés ismétlődő jellegét - veszi figyelembe. A bírság összegének
megállapításakor figyelembe kell venni azt is, ha a jogsértés nyilvánvalóan szándékos
volt.
A bírság legmagasabb összege a kötelező legkisebb munkabér havi összegének
ötvenszerese. (max.: 5.075.000 MFt)
13
A választási kampány
Adatszolgáltatás a névjegyzékből
A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok nevét és lakcímét – ha nem tett
a választópolgár kizáró nyilatkozatot előzetesen - a jelölt kérésére - az érintett
választókerületre kiterjedően - a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási
bizottság mellett működő választási iroda (OEVI) , (a listát állító jelölő szervezet kérésére
- a jelölő szervezet által megjelölt választókerületekre kiterjedően - a Nemzeti Választási
Iroda) 5 napon belül, de legkorábban a nyilvántartásba vételüket követően átadja.
Az adatszolgáltatás teljesítésének feltétele, hogy a jelölt igazolja a kötelező legkisebb
munkabér egy havi összegének megfelelő összegű adatszolgáltatási díjnak a Nemzeti
Választási Iroda számlájára történt befizetését. (OGY választáson:101.500
Ft/választókerület)
Az adatszolgáltatás adatait kizárólag közvetlen politikai kampány céljára lehet
felhasználni. Egyéb célú felhasználásuk, másolásuk, harmadik személynek történő
átadásuk tilos. Szankció: BÍRSÁG KISZABHATÓ!!!
Az adatszolgáltatás adatait a jelölt és listát állító jelölő szervezet legkésőbb a szavazás
napján köteles megsemmisíteni, és az erről készült jegyzőkönyvet 3 napon belül
köteles átadni az adatszolgáltatást teljesítő választási irodának.
14
Köszönöm a figyelmet!
dr. Kovács Zoltán
aljegyző
a TVI vezető jogi helyettese
15