mesleki eğitim hareketlilik faaliyeti

download report

Transcript mesleki eğitim hareketlilik faaliyeti

ERASMUS+ (2014- 2020)
MESLEKİ EĞİTİM
HAREKETLİLİK FAALİYETİ
M. Yaşar SOYDAŞ
Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim
İçerik
•
•
•
•
•
Erasmus+ Mesleki Eğitim Faaliyeti - Temel Amaçlar
Hareketlilik Faaliyetinin Amaçları
Hareketlilik Faaliyeti- Tanım ve Kapsam
Hareketlilik Faaliyeti-Uygunluk Kriterleri
Hareketlilik Faaliyeti- Seçim Kriterleri
Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim
Ulusal Ajans tarafından yürütülen mesleki eğitim faaliyeti,
• Hareketlilik (KA1)
• Stratejik Ortaklıklar (KA2)
olmak üzere iki alt faaliyetten oluşur.
Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim
Temel Amaçlar
• Mesleki eğitimde öğrenim görenlerin istihdamını ve becerilerini
artırmak
• Avrupa ekonomisinin rekabet edebilmesine katkıda bulunmak,
• Mesleki eğitim alanında güçlendirilmiş Avrupa işbirliğini desteklemek
ve kalite güvencesini sağlamak.
Hareketlilik (KA1)
Faaliyetin Amaçları
• Temel mesleki eğitim almakta olan öğrencilerin yurtdışı eğitim
fırsatlarını artırmak ve eğitimden iş hayatına geçiş
yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmak;
• Mesleki eğitim personelinin iş pratiği bilgisi elde etmelerini ve
güncellemelerini sağlamak veya pedagojik becerilerini
artırmak
Tanım ve Kapsam
Öğrenci Hareketliliği
• Meslek lisesi öğrencileri ve çırakların yurtdışında 2 haftadan 12 aya
kadar süreyle staj yapmalarıdır.
• Temel mesleki eğitim kurumlarından yeni mezun olanlar,
mezuniyetlerinden sonra en geç bir yıl içinde Hareketlilik faaliyetine
katılabilirler.
• Meslek lisesi öğrencileri, çıraklar ve yeni mezunlara işletme veya
mesleki eğitim veren bir okul ev sahipliği yapar. Bu okulun
programında işletme vb. bir kuruluşta çalışmaya dayalı öğrenme
süreçlerinin olması gerekir.
Tanım ve Kapsam
Öğrenci Hareketliliği
Faaliyetin kalitesini yükseltmek amacıyla katılımcı gönderen ve
alan kuruluşlar tarafından önceden üzerinde anlaşmaya varılmış
olan «Öğrenme Anlaşması» (Learning Agreement) şeklinde
bir kalite çerçevesi düzenlenir.
Tanım ve Kapsam
Personel Hareketliliği
• Bu faaliyet, mesleki eğitim kurumu personeline yurtdışında bir
mesleki eğitim okulunda öğretmenlik deneyimi gerçekleştirme
ve işletmelerin personeline ise yurt dışında bir mesleki eğitim
kuruluşunda eğitim verme imkanı sunar.
• Ayrıca yurtdışındaki bir işletmede veya herhangi bir mesleki
eğitim kuruluşunda iş deneyimi yaşaması, iş süreçlerini
yerinde görme ve gözlem yapabilme yoluyla mesleki eğitim
personelinin mesleki gelişimine destek verir.
Tanım ve Kapsam
Personel Hareketliliği
Yurtdışında 2 günden 2 aya kadar
• öğretmenlik (teaching) veya eğitmenlik (training) görevi
veya
• personel eğitimi şeklinde gerçekleşen bir faaliyettir.
Tanım ve Kapsam
Personel Hareketliliği
Öğretmenlik (teaching) veya eğitmenlik (training) görevi;
• mesleki eğitim kurumundaki personelin yurtdışında bir
meslek okulunda öğretmenlik (teaching) veya
• işletmelerde görevli personelin bir mesleki
kuruluşunda eğitmenlik (training) yapmasıdır.
eğitim
Tanım ve Kapsam
Personel Hareketliliği
Mesleki eğitim personelinin eğitimi;
• bir işletme veya mesleki eğitim
yerleşmek,
• işbaşı eğitimi veya gözlem
kuruluşunda
işe
Tanım ve Kapsam
Projedeki Kurumsal Görevler
•
•
Başvuru sahibi kuruluş: Hareketlilik proje başvurusunu yapma, hibe sözleşmesini imzalama,
yönetme ve raporlamadan sorumlu kuruluştur. Başvuru sahibi kuruluş bir konsorsiyumun
koordinatörü olabilir. Bu koordinatör, mesleki eğitim öğrencilerini ve personelini yurtdışındaki
faaliyete göndermeyi amaçlayan ortak kuruluşların oluşturduğu ulusal bir konsorsiyuma liderlik
eder. Konsorsiyum koordinatörü, zorunlu olmamakla birlikte, aynı zamanda gönderen kuruluş ta
olabilir.
Katılımcı gönderen kuruluş: Mesleki eğitim öğrenci ve personelinin seçimi ve yurtdışına
gönderilmesinden sorumludur.
Katılımcı kabul eden kuruluş: Başka ülkeden gelen mesleki eğitim öğrenci veya personelini
kabul etme ve onlara bir faaliyet programı sunmadan sorumlu olan veya mesleki eğitim
personelinin vereceği eğitimden faydalanan yurtdışındaki kuruluştur.
Aracı kuruluş: İş gücü piyasasında veya eğitim, öğretim ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren
bir kuruluştur. Hareketlilik faaliyeti kapsamındaki ulusal konsorsiyumunun bir ortağıdır. Ancak
katılımcı gönderen bir kuruluş değildir. Bu ortağın rolü, katılımcı gönderen mesleki eğitim
kuruluşlarının idari prosedürlerini paylaşmak ve kolaylaştırmak, staj faaliyetinde çırak veya öğrenci
profili ile işletmenin ihtiyaçlarını daha iyi eşleştirmek ve diğer ortaklarla birlikte katılımcıları faaliyet
için hazırlamaktır.
Uygunluk Kriterleri
Ortaklık
Mesleki eğitim ve öğretim alanında faaliyet gösteren (mesleki eğitim
kuruluşu olarak tanımlanan) veya işgücü piyasası veya eğitim, öğretim
ve gençlik alanlarında faaliyet gösteren aşağıdaki örnekleri verilen
kurum ve kuruluşlar mesleki eğitim öğrenme hareketliliği projelerinde
yer alabilirler.
Uygunluk Kriterleri
Ortaklık
• Her biri farklı ülkeden en az gönderen ve ev sahibi iki kurum
• Projenin mesleki eğitim konsorsiyumu tarafından sunulması
halinde, bu konsorsiyumun tüm üyeleri aynı program üyesi
ülkeden olmalı.
• Bir konsorsiyum en az 3 mesleki eğitim kuruluşundan
oluşmalı
Uygunluk Kriterleri
Başvuru
Kim?
Nereye?
Ne zaman?
Nasıl?
Kaç başvuru?
Uygunluk Kriterleri
Kimler başvuru yapabilir?
• Mesleki eğitim kurum/kuruluşları
• Mesleki eğitim alanında oluşturulan konsorsiyumların
koordinatörleri
Uygunluk Kriterleri
Başvuru zamanı
1 Temmuz tarihi itibariyle başlayacak projeler için başvurular,
en geç 17 Mart gündüz saat 12:00’a kadar (Brüksel saati)
sunulmalıdır.
Uygunluk Kriterleri
Başvuru nereye ve nasıl yapılır?
Başvurular,
Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığına
(Türkiye Ulusal Ajansı) online olarak yapılır.
www.ua.gov.tr
Uygunluk Kriterleri
Kaç başvuru?
Bir mesleki eğitim kuruluşu veya ulusal mesleki eğitim konsorsiyum
koordinatörü bir seçim döneminde yalnız bir kere başvuru yapabilir.
Bununla birlikte bir mesleki eğitim kuruluşu, aynı dönemde başvuru
yapan birkaç farklı konsorsiyumun ortağı veya koordinatörü olabilir.
Uygunluk Kriterleri
Süreler
• Proje Süresi: Hazırlık, katılımcı seçimi, yurtdışı hareketlilik,
yaygınlaştırma, değerlendirme vb. tüm faaliyetleri kapsayan proje
süresi 1 veya 2 yıl olabilir. Başvuru sahibi kurum, bu süreyi başvuru
aşamasında projenin amacı ve planlanan faaliyetlere göre belirler.
• Yurtdışı Faaliyet Süresi:
– Mesleki eğitim öğrencileri için: 2 hafta-12 ay
– Mesleki eğitim personeli için: 2 gün-2 ay
Uygunluk Kriterleri
Yurtdışı Faaliyet:
• Mesleki eğitim stajı
• Öğretmenlik veya eğitmenlik görevi
• Personel eğitimi
Uygunluk Kriterleri
Mesleki Eğitim Öğrencileri - Katılımcı Profili
• Gönderen kuruluşun bulunduğu ülkede eğitim almakta olan çıraklar
ve mesleki eğitim öğrencileri. (Bu kişilerin eğitimleri çalışma temelli
bir öğrenmeyi içermelidir.)
• Engelli olanlar ile dezavantajlı durumdaki mesleki eğitim öğrencileri
için refakatçi kişilerde projede yer alabilirler.
• Bir mesleki eğitim kurumunu bitirmiş yeni mezunlar da Hareketlilik
faaliyetine katılabilirler. Yeni mezunlar yurtdışı eğitim faaliyetlerini
mezuniyetlerinden bir yıl içinde gerçekleştirmelidirler.
Uygunluk Kriterleri
Mesleki Eğitim Personeli - Katılımcı Profili
Mesleki eğitim alanında faaliyet gösteren bir kuruluşta çalışan ve
mesleki eğitimden sorumlu kişiler. (Örneğin; öğretmenler,
eğitmenler, uluslararası hareketlilik görevlileri, yönetim ve
rehberlik görevi olan personel) Bunlara ek olarak yurtdışı
faaliyetin öğretmenlik veya eğitmenlik şeklinde olması
durumunda; Hareketlilik faaliyeti işletme, kamu sektörü ve/veya
sivil toplum kuruluşlarında görev yapan kişilere de açıktır.
Öğrenci ve Personel Hareketliliği (KA1)
Mesleki Eğitim Öğrencileri
Mesleki Eğitim Personeli
Hedef Grup
•
•
•
Meslek lisesi öğrencileri
Çıraklar
Mezuniyetleri üzerinden 1
yıldan fazla süre geçmemiş
olan mesleki eğitim mezunları
•
Yurtdışı faaliyet
•
Mesleki eğitim stajı ( VET
traineeship)
• Öğretmenlik veya eğitmenlik
deneyimi (teaching/training
assignment)
• Personel eğitimi
Yurtdışı faaliyet
Süresi
2 hafta-12 ay
Proje Süresi
1 veya 2 yıl
Mesleki eğitim alanında çalışan
eğitmen ve uzmanlar
2 gün-2 ay
Hareketlilik Bütçesi (bir kişi için)
Seyahat
Yönetim Desteği
100-499 km
500-1999 km
2000-2999 km
3000-3999 km
4000-7999 km
8000 ve üzeri km
: 180 €
: 275 €
: 360 €
: 530 €
: 820 €
:1100 €
Kişi başı 350 €
(Refakatçi hariç)
Bireysel Destek (harcırah)
Hedef grup, ülke ve süreye göre
değişen rakamlar için harcırah tablosu internet sitesinde daha
sonra yayınlanacak
Dil hazırlığı
Sadece 1-12 ay arası yurtdışı faaliyetler için online dil hizmeti
verilmesi planlanan İngilizce, İspanyolca, Almanca, Fransızca ve
İtalyanca dışındaki diler için:
kişi başı 150 €
(mesleki eğitim alanlar için)
Özel İhtiyaç sahipleri
Başvuruda belirtilen ve gerekçelendirilen ihtiyaca göre hibe
kalemlerinin % 100’üne kadar ek hibe talep edilebilir.
Seçim Kriterleri
•
İlgililik (Maksimum 30 puan)
•
Projenin kurgulanma ve uygulanma kriterleri (Maksimum 40 puan)
•
Etki ve yaygınlaştırma (Maksimum 30 puan)
Teklifin fonlanabilmesi için toplamda en az 60 puan almalıdır.
Her bölüm için belirlenen maksimum puanın yarısını alamayan projeler elenir.
Seçim Kriterleri
İlgililik (Maksimum 30 puan)
• Proje teklifinin;
– program faaliyetinin amaçları ve öncelikleriyle
– ortak kurumlar ve katılımcı bireylerin ihtiyaç ve amamlarıyla ilgisi
• Proje teklifinin,
– katılımcılar için, yüksek kalitede öğrenme çıktıları üretme
– ortak kuruluşların kapasiteleri ve uluslararası kapsamlarını
güncellemeleri
Seçim Kriterleri
Projenin kurgulanma ve uygulanma kriterleri (Maksimum 40 puan)
• Hazırlık, hareketlilik faaliyetlerinin uygulanması ve değerlendirme
gibi projenin tüm aşamalarının açıklığı, eksiksiz olması ve kalitesi
• Projenin amaçlarıyla ön görülen faaliyetler arasındaki uyum
• Pratik düzenlemelerin, yönetim ve destek yöntemlerinin kalitesi
• Katılımcılar için yapılacak hazırlığın kalitesi
• Avrupanın şeffaflık ve tanınma araçlarının uygun kullanımı yanında,
katılımcıların öğrenme çıktılarının tanınması ve geçerli hale
getirilmesi için yapılacak düzenlemelerin kalitesi
• Katılımcıların seçimi ve/veya hareketlilik faaliyetlerine dahil edilmesi
için yapılacak faaliyetlerin ve alınacak önlemlerin uygunluğu
• Diğer paydaşlar dahil proje ortağı kuruluşlar arasındaki iş birliği ve
iletişimin kalitesi
Seçim Kriterleri
Etki ve yaygınlaştırma (Maksimum 30 puan)
• Proje çıktılarını değerlendirmek için yapılan faaliyetlerin kalitesi
• Projenin,
– devamında ve sonrasında katılımcılar ve proje ortakları
üzerindeki
– yerel, bölgesel, ulusal ve/veya Avrupa düzeylerinde projede
doğrudan yer alan kurumlar ve bireyler dışındakilere yönelik
potansiyel etkisi
• Ortak kuruluşlar bünyesinde ve onların dışında proje çıktılarının
yaygınlaştırılması amaçlanan faaliyetlerin uygunluğu ve kalitesi