Ngài là Chúa các Chúa

download report

Transcript Ngài là Chúa các Chúa

Ngài là Chúa các Chúa, Ngài là
Vua muôn vua. Ngài là Giêsu ngự
trên ngôi hiển vinh.
Mọi quyền thế Chúa nắm giữ,
Ngài cai quản khắp các chốn,
đấng tề trị trên muôn lòai.
Mọi đầu gối xấp trước Ngài, mọi
miệng lưỡi tụng ngợi Ngài, quy
hiển vinh thuộc Chúa Giêsu.
Hỡi cả trái đất chúc tụng vua
Giêsu, Halleluia. Hãy chúc tán
Chúa, ca ngợi khen
vua Giêsu.
Chúa biết rõ nhu cầu nào
cần thiết, Ngài sẽ ban
phúc cho những điều
hằng mong.
Ngài là Chúa
thánh khiết,
Ngài là cha yêu
thương, vì
danh Giêsu là
Danh trên các
danh.
Ngài là Đấng
cứu rỗi, tìm
chuộc cứu
những kẻ, biết
trông cậy nơi
chính Ngài.
Hãy dâng Chúa
cả tấm lòng, và
dâng cả cuộc
đời mình, đem
tình yêu giải
khắp mọi
người.
Ngài là
Chúa các
Chúa, Ngài
là vua muôn
vua. Ngài là
Giêsu ngự
trên ngôi
hiển vinh.
Mọi quyền
thế Chúa nắm
giữ, Ngài cai
quản khắp
các chốn,
đấng tề trị
trên muôn
lòai.
Mọi đầu gối
xấp trước
Ngài. Mọi
miệng lưỡi
tụng ngợi
Ngài, quy
hiển vinh,
thuộc Chúa
Giêsu.
Hãy chúc tán Chúa,
dâng lời ca khen vua,
hiến đời ta cho Ngài.
Đổi mới nếp sống,
biến buồn đau
thương tiêu tan.
Chúa biết rõ nỗi lòng
ta sâu thẩm, Ngài dắt
ta đi với lòng bình an.
Ngài là Chúa
thánh khiết,
Ngài là cha yêu
thương, vì
Danh Giêsu là
Danh trên các
Danh.
Ngài là Đấng
cứu rỗi, tìm
chuộc cứu
những kẻ, biết
trông cậy nơi
chính Ngài.
Hãy dâng Chúa
cả tấm lòng, và
dâng cả cuộc
đời mình, đem
tình yêu giải
khắp mọi
người.
Ngài là Đấng
cứu rỗi, tìm
chuộc cứu
những kẻ, biết
trông cậy nơi
chính Ngài.
Hãy dâng Chúa
cả tấm lòng, và
dâng cả cuộc
đời mình, đem
tình yêu giải
khắp mọi
người.
Quy hiển vinh
thuộc Chúa
Giêsu. Halleluia. .