דר` דוד בלס

download report

Transcript דר` דוד בלס

םע םישנא ברקב תוגהנתה תויעבב לופיט תיזופשא תרגסמב הלופכ הנחבא

ד " עשת רייא 1/5/2014 ' א סלב דוד ר " ד ) םזיטוא ( ' ב רעונ תקלחמ להנמ םי תב , לאנברבא הדוהי ש " ע שפנה תואירבל זכרמה [email protected]

; 050-626-5640

תינילקה תנומסתה תרדגה לש הירוטסיה

 Dr. Leo Kanner  1894-1981   Founder of Child Psychiatry 1943 paper “ Autistic Disturbances of Affective Contact" Kanner L. Autistic Disturbances of Affective Contact. Nerv Child 1943;2:217-250.

תינילקה תנומסתה תרדגה לש הירוטסיה

 Dr. Leo Kanner  1894-1981   Founder of Child Psychiatry 1943 paper “ Autistic Disturbances of Affective Contact" Kanner L. Autistic Disturbances of Affective Contact. Nerv Child 1943;2:217-250.

תינילקה תנומסתה תרדגה לש הירוטסיה

 Hans Asperger  1906-1980  1944 paper – “Autistic psychopathy in childhood”  Much of work unknown  German language  Hospital destroyed in WWII  Not translated into English until 1991 Asperger H. Die Autistischen Psychopathen im Kindesalter. Arch Psychiatr Nervenkrank 1944;117:76-136

תינילקה תנומסתה תרדגה לש הירוטסיה

לש ירקיע קלח תווהמ ןניא תוגהנתה ילכש רוגיפ וא PDD / שפנ תוערפה , עודיכ תנחבאל םינוירטיירקה  תוחיכש דאמ ןה תאז לכב  , תוחפשמה לש םיבאשמו ןמזה לש יתועמשמ קלח תוספות תכרעמהו , םילפטמ  Change in Autism Symptoms and Maladaptive Behaviors in Adolescents and Adults with an ASD. Shattuck PT et al. J Autism Dev Disord (2007) 37:1735–1747.

Skokauskas N, Gallagher L. Psychosis, Affective Disorders and Anxiety in ASD: Prevalence and Nosological Considerations. Psychopathology 2010;43:8-16.

תינילקה תנומסתה תרדגה לש הירוטסיה

: מ םילבוסכ ונחבוא ולא םידלי , Kanner לש ותרדגה ינפל ) תודלי לש ( הינרפוזיכס  תוישיא תוערפה  הדרח תוערפה  דבלב ילכש רוגיפ   Volkmar FR, Cohen DJ. Comorbid association of autism and schizophrenia. Am J Psychiatry 1991; 148:1705-1707.

הלופכ האולחתל םיירטאיכיספ םיזופשא

הלופכ האולחתל םיירטאיכיספ םיזופשא

היסולכואל תודחוימה תוקלחמב םיזופשאל תימלוע המגמ שי  תוטימ 137 , תודחוימ תוקלחמ 9 ויה 2012 ב ב " הראב  PDD מ םילבוסה םילפוטמל תוטימה בור  PDD ילב ולאמ 12 יפ בצקב וזפשוא PDD םע רעונ / םידלי  יזכרמ שגד םע , יעוצקמ בר לדומב ושמתשה תוקלחמה לכ יתוגהנתה לופיט / חותינ לע  Specialized inpatient psychiatry units for children with autism and developmental disorders: a US survey.

Siegel M, et al. J Autism Dev Disord. 2012 Sep;42(9):1863-9.

ירטאיכיספ זופשאל תואיבמה תויעב

הינאמופיה / הינאמ וא ןואכיד – תויביטקפא תוערפה  הלועפ ףותיש רסוח  תויתייפכ / הדרח  ) תרחא הערפהל רושק ללכ ךרדב ( הניש תוערפה  הליכא תוערפה  הזוכיספ  היעבה , ל " נה תויעבהמ םילבוסה םילפוטמב וליפא תוגהנתהב הערפה הניה ללכ ךרדב זופשאל האיבמש 

תוגהנתה תוערפה

שוכר וא םירחא , םמצע יפלכ תומילא היצטיגא / ירוטומוכיספ טקש יא תולוק תעמשה / תוקעצ הליכא תוערפה לוכאל בוריס , PICA , הפק , םיקתממ , תוריהמ , תולודג תויומכ  הניש תוערפה , תועיגנ , spinning , םיידי ףונפנ – תויפיטואירטס תויוגהנתה תמזגומ תושקונ , תויתייפכ

רומח רתוי יביטינגוקה יוקילהש לככ תורימחמ תוערפהה

       McCarthy J, et al. Challenging behavior and co-morbid psychopathology in adults with intellectual Disability And ASD’s. Research in Developmental Disabilities 2009; Epub ahead of print.

' ב רעונ תקלחמ – םיירטאיכיספ םיזופשא

' ב רעונ תקלחמ – םיירטאיכיספ םיזופשא

ASD מ םילבוסל הרוגס תירטאיכיספ הקלחמ  יביטינגוק יוקיל שי םילפוטמהמ 100% ל תינוניב ילכש רוגיפ 70%  השק רוגיפ 15% , לק רוגיפ 15%   ) 120-130% תעצוממ הסופת ( תוטימ 10  םירזגמהו םירוזאה לכמ םילבקמ , תיצרא הקלחמ  ) 50/50 ( םילטסוהמ וא תיבהמ םיעיגמ רשאכ תידוקפת הגיסנמ םילבוס תוהובג רתוי תומרב םילפוטמ הקלחמב םיזפשאתמ  

' ב רעונ תקלחמ – םיירטאיכיספ םיזופשא

13-21 – ליג ' םינתיא ' םילוח תיבב – PDD םע םירגובמל םיזופשא  ' הנויצ סנ ' םילוח תיב לש םידלי תקלחמב הדיחי תתב – םידליל   הקלחמב דחוימ ךוניחל רפס תיב  תונב 25% , םינב 75%  םיכורא םיזופשא  בור ןכל ) תוירוטסיה תוביסמ ( תינורכ הקלחמכ תרדגומ הנתמהה תמישרמ אלא ןוימה רדח ךרד ןניא תולבקה 

' ב רעונ תקלחמ – םיירטאיכיספ םיזופשא

ןוחבא תיתעבה תוגהנתהה לש תקייודמ הנבהו רואיתל עיגהל ןויסינ  תועובש רפסמ תחקל לוכי  הליהקב םימרוגהמ הפיקמ הזנמנא לע ססובמ  הקלחמב תוגהנתה לש דועיתו תולכתסה  םינוש םירשקהב תורזוח תוקידב  תיאופר / תינפוג הכרעה  םיצועיי   תלדבמ הנחבא 

תוגהנתה חותינל השיג

: םירכומה םירבדה לע שגד םע םינותנ ףוסיא לש הרטמה תא תולגל ןויסנ המצע תוגהנתהה רואית תוגהנתהה תוגהנתהל םדקש המ antecedents ה לש רואית תוגהנתהה רחאל אבש המ – consequences – ה לש רואית    רשק , הביבס , אצמנ אל / אצמנ ימ , םוקימ , העש – רשקהה רואית םיבבוס תבריק / תופיפצ , שער , חיר , ) ירחא / ינפל ( לכואל  תתל ילבמ – רתויב תיביטקייבואה הרוצב םינותנה ףוסיא היצמרופניאה חוויד / ףוסיא לע עיפשהל תומדקומה תורעשהל ידועיסה תווצה חוויד תובישח  הלוחה תקידב   

תלדבמ הנחבא – תומילא

תבכרומ תוגהנתה  םילוכיש םינתשמה לכ תא ןובשחב חקולה חותינ תשרוד תוגהנתהה לע עיפשהל יגולויב ףחדמ תעבונש וא הדמלנש תוגהנתה – תוגהנתהה ןונגנמ  תורחא תוישפנ תונומסת / תולחמ  לפוטמה לש ויפוא  תופורת לש יאוול תועפות  תוינפוג תויעב  

תוגהנתה ןונגנמ

Socially Learned Behaviors

Socially Learned Behaviors Antecedents Behaviors Consequences (Predisposing/ precipitating factors) (Choice) (Reinforcing/ sustaining factors) ------>------------------>------------------>------------------>------------------>

Learning’s Path

McHugh PR & Slavney PR. The Perspectives of Psychiatry, 2 nd Edition. 1998. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA.

) Temper tantrums ( םעז יפקתה – אמגוד תונקל אמאמ תונידעב – שקבמו דלוקוש האור 2 ןב דלי – תלוכמב " ברע תחורא םילכוא טעמ דוע " – תברסמ אמא הבוריסב הכישממ אמא תונידעב – תישילשו הינש םעפ שקבמ דליה הפצרה לע בכוש , טעוב , הכמ , קעוצ , הכוב – ץרפתהל ליחתמ דליה .................

תשייבתמ אמא ................

תפייעתמו !

דלוקושה תא הנוק ףוסבו ?

דמל אוה המ זא        

תיתרבח תדמלנ תוגהנתהב לופיט

Antecedents Behaviors Consequences (Predisposing/ precipitating factors) (Choice) (Reinforcing/ sustaining factors) ------>------------------>------------------>------------------>------------------>

Learning’s Path

McHugh PR & Slavney PR. The Perspectives of Psychiatry, 2 nd Edition. 1998. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA.

תיתרבח תדמלנ תוגהנתהב לופיט

↓ Antecedents Behaviors Consequences (Predisposing/ precipitating factors) (Choice) (Reinforcing/ sustaining factors) ------>------------------>------------------>------------------>------------------>

Learning’s Path

McHugh PR & Slavney PR. The Perspectives of Psychiatry, 2 nd Edition. 1998. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA.

תיתרבח תדמלנ תוגהנתהב לופיט

Antecedents (Predisposing/ precipitating factors) Behaviors (Choice) ↓ Consequences (Reinforcing/ sustaining factors) ------>------------------>------------------>------------------>------------------>

Learning’s Path

McHugh PR & Slavney PR. The Perspectives of Psychiatry, 2 nd Edition. 1998. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA.

תיתרבח תדמלנ תוגהנתהב לופיט

↓ Antecedents (Predisposing/ precipitating factors) Behaviors Consequences (Choice) (Reinforcing/ sustaining factors) ------>------------------>------------------>------------------>------------------>

Learning’s Path

McHugh PR & Slavney PR. The Perspectives of Psychiatry, 2 nd Edition. 1998. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA.

– יגולויב ףחדמ תעבונה תוגהנתה

The Motivated Behaviors

The Motivated Behaviors

Choice Drive/ Instinct Conditioned Learning McHugh PR & Slavney PR. The Perspectives of Psychiatry, 2nd Edition. 1998. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA.

The Motivated Behaviors

Choice Drive/ Instinct Conditioned Learning McHugh PR & Slavney PR. The Perspectives of Psychiatry, 2nd Edition. 1998. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA.

תוגהנתה לע םיעיפשמה ) םיימינפ ( םירחא םינתשמ תופורתמ יאוול תועפות 

Akathisia

 Delirium  םיפחד ינימ רבגומ ןובאת תופייע     תולחמ הינאמ ןואכיד הדרח / OCD הזוכיספ     

Akathisia תופורת

םזיטואמ םילבוסה םישנא ברקב תיניצר היעב  םינמיס תוצצורתה , טקש יא   תוכישנ , תוחרצ / תוקעצ  םירחא וא םמצע יפלכ – תומילא  הניש תערפה  תיפיטאירטס תוגהנתהב הרמחה  הלועפ ףותיש יא 

Akathisia תופורת

תויפיטא וליפא – תוקיטפלוריונ quetiapine וליפא   םיכומנ םינונימל וליפא תוינוציק תובוגת – SSRI  Benzodiazepines ל וליפא  Phenergan  לופיט  תרחא הפורתל הפלחה , ןונימב הדירי  B-Blockers, Benzodiazepines, anti-cholinergics 

תוגהנתה לע םיעיפשמה ) םיימינפ ( םירחא םינתשמ תוינפוג תויעב ) םייניש , שאר ( באכ  תוריצע  תישדוח תסוו  תופייע  תקלד  המישנ ישוק  

The Motivated Behaviors

Choice Drive/ Instinct Conditioned Learning McHugh PR & Slavney PR. The Perspectives of Psychiatry, 2nd Edition. 1998. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA.

The Motivated Behaviors

Choice Drive/ Instinct Conditioned Learning McHugh PR & Slavney PR. The Perspectives of Psychiatry, 2nd Edition. 1998. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA.

הריחב לע םיעיפשמה םירחא םינתשמ

יפוא תויביסלופמיא  בל תמושתב ךרוצ  תושקונ   IQ  תויתוכמס תויומד םע םיסחיה תכרעמ 

The Motivated Behaviors

Choice Drive/ Instinct Conditioned Learning McHugh PR & Slavney PR. The Perspectives of Psychiatry, 2nd Edition. 1998. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA.

The Motivated Behaviors

Choice Drive/ Instinct Conditioned Learning McHugh PR & Slavney PR. The Perspectives of Psychiatry, 2nd Edition. 1998. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, USA.

לופיט

חונעפ / ןוחבאה לש תואצותה לע תססובמ תילופיט תינכת  תיסאלק תירטאיכיספ תנומסת םילגמ םימעפל םאתהב לופיטהו ) המודכו , ןואכיד , הזוכיספ , הינאמופיה (  לופיטה ךשמה תא ןווכמ יתוגהנתהה ןונגנמה לש ןוחבא םיפסונ םילופיט לש המאתה / ךרוצהו 

לופיט

יתביבס תרשפאמ הקלחמה לש ) רוגס ךותב חותפ ( תיזיפה הסירפה השפוחל תושירד ןיב תקייודמו הנידע תוסיוו  תויצטנורפנוקל ךרוצ אלל , הליכמ הריוא  םיחלצומ יכה םירשקהה םילגמ   הליהקב םימרוגל רסמנ זופשאה ךלהמב דמלנש המ םאתהב םינגראתמש 

םיפסונ םילופיט

יתוגהנתה לופיט ) םייתניב ( תילמרופניא הרוצב ךא ABA תטישב  םיתווצה ןיב הלועפ ףותיש   ישגר לופיט  תונמוא  םייח ילעב  Snoezlen  ןוניג 

םיפסונ םילופיט

רפס תיב הקלחמב השענה רבד לכב ברועמ  רפס תיב ןקתב יעוצקמה תווצמ לודג קלח   הקוסעת התיכב  תוכירדמ  

יתפורת לופיט

םינונימב הדירי תוחפל וא ' תופורת ןויקנ ' םילקוש דימת  םימעפל , הגרדהב םילוע , םיכומנ םינונימב םיליחתמ קיפסמ ךומנ ןונימ םימעפל , םיהובג דאמ םינונימל  תויסאלק תוירטאיכיספ תונומסתל םאתהב  תוקיטפלוריונ ןשי / שדח רוד  Akathisia ו יאוול תועפותל תושיגר  חור יבציימ   Alpha or Beta blockers 

יתפורת לופיט

תויתייפכ / הדרחל SSRI ידי לע ןויסנ  תויפיטא תוקיטפלורונ  ינמז – Benzodiazepines   Buspirone  N-Acetylcysteine  הניש לופיט  ינימ ףחד דירוהל ילאנומרוה לופיט 

החפשמ יוויל

יזופשא םורט הכימת  םירוהה לש םתלוכיו יתיבה בצמה לש הכרעה  תירוה הכרדה תוגהנתה תינכת  תעמשמ / תוכמס תרזחה  תיתיב ץוח המשה לע הטלחה  

הליהקב םימרוגה םע הדובע

החוור רורחש תוינכתו םילטסוה יבגל תוטלחה   רפס יתבו םילטסוה קייטניא  רורחש ןנכתלו ןוחבאהמ קלחכ םירוקיב  הכרדה   הליהקב םילפטמ 

םוכיס

תומייוסמ תויעבל םיאתמ  יעוצקמ בר לופיטו ןוחבא  הנהמ ךא תיביסנטניא הדובע  הנתמה תמישר  םירזוח םיזופשא עונמל תוסנל רורחש / לופיט תשיג 