Trenutno stanje arhivistike (in javne arhivske službe)

download report

Transcript Trenutno stanje arhivistike (in javne arhivske službe)

Trenutno stanje arhivistike
(in javne arhivske službe)
v Sloveniji
Jože Škofljanec
Arhiv RS
Otočec, 9. sept. 2010
Pregled
 Kje in kako se arhivisti izobražujemo
 Javna arhivska in njen vpliv na
izobraževanje arhivistov
 Nekaj tez za razpravo
Formalno izobraževanje arhivistov
do “Bologne”
 Fakulteta
 zgodovina
 izjemoma druge humanistične ali družboslovne
smeri
 Strokovni izpit
 Podiplomski študij (mag., dr.)
 zgodovina (večina)
 arhivistika (redko)
 pravo (izjeme)
Formalno izobraževanje arhivistov
po “Bologni” (predvidevanje)
 Fakulteta
 1. stopnja – arhivski tehnik
 2. stopnja – arhivist
 Strokovni izpit
 Podiplomski študij






arhivistika
pravo
ekonomija
zgodovina
“upravno poslovanje”
…
Arhivistika in izobraževanje
stanje
 predmet v programu študija (kulturne)
zgodovine
 FF Ljubljana
 FF Maribor
 FH Nova Gorica
 poletna šola
 MIAZ
 strokovna posvetovanja
 samoizobraževanje
Arhivska mreža v R. Sloveniji danes
Arhivska mreža v R. Sloveniji danes
 državni arhiv
 Arhiv Republike Slovenije
 regionalni arhivi






Pokrajinski arhiv Koper
Pokrajinski arhiv Maribor
Pokrajinski arhiv v Novi Gorici
Zgodovinski arhiv Celje
Zgodovinski arhiv Ljubljana
Zgodovinski arhiv Ptuj
Arhivska mreža v R. Sloveniji danes
 Državni arhiv
 ARS
 Regionalni arhivi






PAK
PAM
PANG
ZAC
ZAL
ZAP
Arhivska mreža v R. Sloveniji
predlog (ZVDAGA-A)
Državni arhiv Slovenije (DAS)
ARS
Generalna uprava
PAK
PAM
PANG
ZAC
ZAL
ZAP
Strokovno sodelovanje med arhivi
danes
1
Strokovne delovne skupine za področja:
uprave
pravosodja
vzgoje in izobraževanja
gospodarstva
zdravstva in sociale
kulture, znanosti, društev, osebnih in družinskih
fondov ter zbirk a.g.
 političnih strank in DPO
 starejšega gradiva






Strokovno sodelovanje med arhivi
danes
2
 Center za strokovni razvoj pri ARS
 ukinjen 2006
 priprave na strokovni izpit
 tečaji nemške paleografije
 MIAZ
 preseljen iz PAM na Univerzo v MB
 preseljen v Trst
 organizacija strokovnih srečanj
Strokovno sodelovanje med arhivi
danes
3
 Implementacija strokovnih standardov (ISAD(g),
ISAAR/CPF, …)
 do 2006 posamezniki (večinoma)
 2006 poskusi poenotenja v ARS
 2008 SIRA.net (regionalni arhivi)
 2010 sodelovanje SIRA.net – ARS
 Upravljanje in arhiviranje e-zapisov
 individualno
 interni strokovni “kolegiji”
(sodelovanje ARS in regionalnih arhivov)
Teze za razpravo
 ahivistika – stroka, obrt, znanost
Je arhivistika znanost ali le obrt, morda
oboje?
 dvojnost nazivov v državni upravi in
javnih zavodih
Reorganizacija arh. javne službe bo
odpravila dvojnost nazivov strokovnih
delavcev!
 samoizobraževanje je zaželeno –
doktrina je nujna
Hvala za pozornost!
www.ars.gov.si
[email protected]