Transcript Dia 1

Ändringar i stödansökan 2014
Arealbaserade stöd
Landsbygdsverket/ Avdelningen för landsbygdsnäringar /
Enheten för arealstöd
Innehåll
• Att rita in jordbruksskiften på kartbilagan
•Direktstöd
Modulering och ändringar i de maximala beloppen av direktstöd
Finansiell disciplin
Gårdsstöd
Bidrag för proteingrödor och oljeväxter
• Programbaserade stöd
Kompensationsbidrag (LFA) och LFA-tilläggsdel
Miljöstöd
• Nationella stöd
Att rita in jordbruksskiften på
kartbilagan
Att rita in jordbruksskiften år 2014
• Jordbruksskiftena på basskiften i gemensam användning ritas in
på papperskarta, andra jordbruksskiften ritas inte in
• De som ansöker om stöd elektroniskt lämnar också in en
papperskarta över skiften i gemensam användning
• Ritas in på papperskarta enligt principerna för
basskifteskorrigeringar
• Kartan lämnas till kommunen före stödansökningstidens utgång
• Jordbruksskiftena digitaliseras inte
• Kartbilagorna skannas in i det elektroniska arkivet
Att rita in skiften år 2015
• Basskiftenas jordbruksskiften ritas in på kartan om det finns fler
än ett jordbruksskifte på basskiftet
• 20 % av basskiftena har fler än ett jordbruksskifte
• Enligt planerna kan jordbruksskiftena anmälas elektroniskt i
samband med stödansökan 2015
Varför också jordbruksskiftena på kartan?
• Bygger på ECA:s (revisionsrättens) observation vid
systemkontrollen år 2011
• Grunderna för observationen i förordning 1122/2009 (artiklarna 6
och12)
- jordbruksskiftets placering måste visas
- jordbruksskiftena identifieras på ett tillförlitligt sätt
• Enligt ECA ger ansökningarna inte alltid den information som
behövs för att lokalisera och mäta skiftena och bad att
nödvändiga åtgärder ska vidtas
• Kommissionen har inte utfört arealkontroll efter ECAs kontroll
- kommissionens kontroller leder till eventuella finansiella
korrigeringar
Direktstöd
Modulering och maximalt belopp av
direktstöd
• Modulering tillämpas inte längre på direktstöd år 2014
• Det maximala beloppet av direktstöd minskar,
570 548 000 € 
523 247 000 €
 Gårdsstödet ca 8,2 % (minskning av de enhetliga delarna,
tilläggsdelarna och reserven)
 Tackbidraget ca 8,3 % (minskning av stödnivåerna)
 Stöden enligt art. 68 ca 8,3 % (minskning av stödnivåerna)
• Ansvarsperson: Jussi Joutsiniemi
Finansiell disciplin
• Tillämpades för första gången i fjol
• Syftet är att årligen samla in medel för betydande kriser som
drabbar produktion eller distribution av jordbruksprodukter.
• Tillämpas också när prognoserna visar att de årliga maximala
beloppen av direktstöd kommer att överskridas på EU-nivå
• Om alla medel som samlats in för krisåtgärder inte används
återbetalas de oanvända medlen till jordbrukarna (tillvägagångssättet
öppet)
• Förslag till procentsats för minskningen före utgången av mars,
beslut om procentsatsen senast 1.12. I fjol var procentsatsen
2,453658
Finansiell disciplin
• Den del som överstiger 2000 euro av det sammanlagda
beloppet av direktstöd som beviljas jordbrukarna skärs
ner innan stöden betalas ut
Gårdsstöd
Bidrag för proteingrödor och oljeväxter
Bidrag för stärkelsepotatis
Bidrag per tacka
EU:s bidrag för nötkreatur
EU:s bidrag för mjölkkor
Kvalitetsbidrag för slaktlamm
•Ansvarsperson: Jussi Joutsiniemi
Gårdsstöd
• Stödvillkoren ändras inte 2014
• Utöver den ovan nämnda budgetminskningen har tilläggsdelarna för tjurar
och stutar, stärkelsepotatis, mjölk och socker minskats med de
procentandelar som fastställs i förordningen
• De enhetliga delarnas värden 2014 är:
 232,51 euro/ha i region A
 194,29 euro/ha i regionerna B-C1
 170,33 euro/ha i regionerna C2-C4
• Den behörighet att ensam underteckna blanketter som tilldelats den primära odlaren på
blankett 455 gäller inte överföring av stödrättigheter (blanketterna 103A och 103B, alla
ägares underskrifter eller fullmakter behövs fortfarande!
• Ansvarspersoner:
Raija Kangassalo och Jussi Joutsiniemi (beviljande) /
Kirsi Roininen (tillsyn)  frågor om tillsynen [email protected]
Bidrag för proteingrödor och oljeväxter
• Stödvillkoren ändras inte 2014
- Stödberättigande grödor på minst 10 % av åkerarealen
•Stödets maximala belopp är 5 961 000 € år 2014
• Stödnivån var 91,5 €/ha och den beviljade arealen 70
500 ha år 2013
• Ansvarspersoner: Jussi Joutsiniemi (beviljande)/ Kirsi
Roininen (tillsyn)  frågor om tillsynen
[email protected]
Programbaserade stöd
Ansökningsförordning i mars 2014
Kompensationsbidrag (LFA) och
LFA-tilläggsdel
• Förbindelser som upphör kan förlängas med ett år (de som ingått
förbindelse år 2009), över 65-åriga får förlänga
• Icke stödberättigande arealer i förbindelsen bara från över 65-åriga
och via ägoreglering
• Inga nya förbindelser år 2014 (inga fullmakter i budgeten)
• Förbindelserna kan delas (skilsmässa, upplösning av
sammanslutning eller bolag, arvskifte eller GEV till flera)
• Ansvarspersoner:
•
•
LFA: Antti Hietala (beviljande) / Teemu Polvi (övervakning)
LFA-tilläggsdel: Lea Anttalainen (beviljande) / Anne-Maria Mettälä
(övervakning)
 frågor om tillsynen [email protected]
Miljöstöd
• Förbindelser som upphör kan förlängas med ett år (de som ingått
förbindelse år 2007-2009), över 65-åriga får förlänga
• Vid förlängning av förbindelsen kan vissa tilläggsåtgärder ändras
vid e-stödansökan eller på blankett 438
• Icke stödberättigande arealer i förbindelsen bara från över 65åriga och via ägoreglering
• Inga nya förbindelser år 2014 (inga fullmakter i budgeten)
• Förbindelserna kan delas (skilsmässa, upplösning av
sammanslutning eller bolag, arvskifte eller GEV till flera)
• Ansvarspersoner: Markku Kuoppa-aho, Hanna Ketomäki
(beviljande)  frågor om miljöstödet i allmänhet
[email protected] Teemu Polvi (övervakning)  frågor om
övervakningen [email protected]
Miljöspecialstöd 1/2
Förlängning av avtal
• Ansökan med blankett 217 – NTM-centralen postar (också suomi.fi)
• Avtal som löper ut våren 2014 förlängs på ansökan med ett (1) år till
våren 2015. Avtal som löper ut hösten 2014 förlängs inte. Över 65åriga får förlänga.
• Stöd för placering av flytgödsel i åker kan betalas för flytgödsel som
spridits senast 30.9 (avtal som löper ut på hösten)
• Ändringar av avtal i samband med förlängning:
Ekoavtalets gårdstyp får ändras vid förlängning, inget nytt avtal. (SRf
366/2007 24 §, fördelar med tanke på miljön)
 Ekoavtalet kan ersättas med ett nytt avtal om tillskottsarealen är
större än 2 ha. Ansökan på blanketterna 215K eller 215E.
I ett avtal om lantraser kan man lägga till djur för tilläggsåret genom
att lämna in blankett 218E, man måste också komma ihåg blankett
218M, samt vid behov 254 (ska lämnas in om den inte har lämnats in
förut).
Miljöspecialavtal 2/2
• Nya specialstödsavtal
 Ekoavtal
Områden där en icke produktiv investering genomförts: skötsel
av våtmarker och skötsel av vårdbiotoper (jordbrukare och
föreningar)
Nya icke produktiva investeringar går inte att söka
• Ökning av ekoavtalsarealen
- till 2012 och 2013 års avtal kan fogas 50 % eller 2 ha
med beaktande av tidigare tillskottsarealer, nytt femårigt
avtal om mer än så
- för 2008-2011 års avtal kan nytt avtal ingås om
tillskottsarealen är större än 2 ha
• Ansvarspersoner: Hanna Ketomäki, Antti Hietala, Ulla Sihto
(beviljande)  frågor om stödvillkor: [email protected]
Teemu Polvi, Heikki Pajala, Anne-Maria Mettälä (övervakning) 
frågor om övervakningen [email protected]
Nationella stöd
Nationella åkerstöd
• Inga ändringar av stödnivåerna, stödvillkoren och
andra detaljer år 2014 när det gäller allmänt hektarstöd,
nordligt hektarstöd, hektarstöd till unga jordbrukare,
nationellt stöd för sockerbeta, hektarstöd för
husdjurslägenheter och stöd för specialväxter i södra
Finland.
• Det maximala beloppet av de minimis-stöd har höjts till
15 000 euro; ett lika stort anslag som i fjol torde vara
disponibelt för transportstödet för sockerbeta
• Ansvarspersoner: Lea Anttalainen (beviljande) / Tiina Koivula,
Heikki Pajala, Anne-Maria Mettälä (övervakning)  frågor om
övervakningen [email protected]
Tack!
Närmare upplysningar:
www.mavi.fi/vipu
www.mavi.fi
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]