IPv4 ADRESIRANJE

Download Report

Transcript IPv4 ADRESIRANJE

Student : Đulan Emrah
 IP adresa predstavlja jedinstveni identifikator
odrenenog uređaja u mreži.
 IPv4 adresa ima dužinu 32 bita, a obično se predstavlja
u obliku 4 decimalna broja odvojena decimalnom
tačkom čija je vrijednost od 0 do 255.
 Primjer IP adrese 150.179.38.200
 Svaka IP adresa se sastoji iz 2 dijela:
 adrese mreže
 adrese uređaja
 UNICAST - koriste se za komunikaciju 2 učesnika po
jednoj vezi. Svaki paket se dostavlja jednom uređaju.
 MULTICAST - omogućava da se jedna informacija
proslijedi na više adresa, ali ne svim adresama. Koriste
se odgovarajući ruteri koji imaju mogućnost
prosljeđivanja multicast paketa.
 BROADCAST - jedna informacija se prosljeđuje svim
uređajima u mreži. Ograničena je toliko što se
broadcast odnosi na LAN, a ne na cijeli Internet.
 Klasa IP adrese i subnet maska definišu koji dio adrese
predstavlja adresu mrežu, a koji adresu uređaja.
 Klase IP adresa su:
 Klasa A adrese počinju od 1 do 126
 Klasa B adrese počinju od 128 do 191
 Klasa C adrese počinju od 192 do 223
 Klasa D adrese počinju od 224 do 239
 Klasa E adrese počinju od 240 do 254
 Adrese koje počinju sa 127 se koriste za “loopback”
 Klasa D je rezervisana za multicasting.
 Klasa E je rezervisana za buduće primjene
 Adrese 255.0.0.0 do 255.255.255.255 su rezervisane za
broadcast
 Klase IP adresa definišu koji dio adrese pripada
mreži(n), a koji računaru u toj mreži (r)
 Klasa A – nnnnnnnn.rrrrrrrr.rrrrrrrr.rrrrrrrr
 Klasa B – nnnnnnnn. nnnnnnnn.rrrrrrrr.rrrrrrrr
 Klasa C – nnnnnnnn. nnnnnnnn. nnnnnnnn.rrrrrrrr
 Primjena subnet maske na IP adresu omogućava
identifikaciju dijela te adrese koji se odnosi na mrežu i
dijela koji se odnosi na uređaj.
 Svaka klasa IP adresa ima definisanu subnet masku
 Klasa A – 255.0.0.0
 Klasa B – 255.255.0.0
 Klasa C – 255.255.255.0
 Subnet maska 255.0.0.0 ako prevedemo u binarni
oblik izgleda
 11111111.00000000.00000000.00000000
 Prvih 8 bita (11111111) prestavlja adresu mreže, ostala 24
bita prestavljaju broj računara u mreži tj. (224 -2) klasa A
 Subnet maska 255.255.0.0 ako prevedemo u binarni
oblik izgleda
 11111111.11111111.00000000.00000000
 Prvih 16 bita prestavlja adresu mreže, ostalih 16 bita
prestavljaju broj računara u mreži tj. (216 -2) klasa B
 Subnet maska 255.255.255.0 ako prevedemo u binarni
oblik izgleda
 11111111.11111111.11111111.00000000
 Prvih 24 bita prestavlja adresu mreže, ostalih 8 bita
prestavljaju broj računara u mreži tj. (28 -2) klasa C
 Subnet maska 255.255.252.0 ako prevedemo u binarni
oblik izgleda
 11111111.11111111.11111100.00000000
 Prvih 22 bita prestavlja adresu mreže, ostalih 2410 bita
prestavljaju broj računara u mreži tj. (210 -2) klasa B
 Korištenje privatnih adresa u privatnim mrežama je
sigurno, jer ruteri na Internet-u nikada ne prosljeđuju
pakete koji dolaze sa ovih adresa.
 Prilikom spajanja računara na Internet pomoću
modema davatelj Internet usluge dodjeljuje tom
računaru jedinstvenu IP adresu. Ta adresa je
jedinstvena, jer pripada samo tom računaru.
 Ova adresa je globalna (javna) zato jer bilo koji
računar u svijetu može komunicirati s našim
računalom preko nje.
 Svaki ruter ima dodijeljene najmanje dvije IP adrese.
To je zbog toga što međusobno povezuje dvije ili više
mreža.
 NAT se kada je potrebno lokalnu mrežu (sa privatnim
IP adresama) povezati sa globalnom mrežom Internet.
 http://www.google.ba/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&sou
rce=web&cd=3&ved=0CFcQFjAC&url=http%3A%2F%2
Fwww.etfbl.net%2Fdokument.php%2F6041%2F1%2FI
Pv4%2520adresiranje.pdf&ei=HprDT5nYF9T14QTO0q
3MCQ&usg=AFQjCNGGhg3npMZDDC_g1gWMVKZN
n5lH5g&sig2=yqAE8iZe1anTWXAhKIKPpQ
 http://en.wikipedia.org/wiki/IPv4
 http://www.routeralley.com/ra/docs/ipv4.pdf
 http://technet.microsoft.com/enus/library/dd469716(v=ws.10).aspx