Stres w pracy

download report

Transcript Stres w pracy

Stres w pracy
Kampania informacyjna PIP
„Stres i inne czynniki psychospołeczne w pracy”
2012
www.pip.gov.pl
Europejska prognoza ryzyka zawodowego
zagrożenia
brak aktywności fizycznej
psychospołeczne warunki pracy
dolegliwości mięśniowo szkieletowe
wysoka złożoność pracy
zagrożenia nowe i rosnące
Risk Observatory,
European Agency for Safety and Health at Work, 2007
www.pip.gov.pl
Ryzyko zawodowe
definicja
Prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń
związanych z wykonywaną pracą, powodujące straty,
w szczególności wystąpienie u pracowników niekorzystnych
skutków zdrowotnych w wyniku zagrożeń zawodowych
występujących w środowisku pracy lub sposobu
wykonywania pracy.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy z 26.09.1997 r.
www.pip.gov.pl
To każdy rodzaj sytuacji zawodowej, która oddziałuje na
pracownika na drodze mechanizmów psychofizjologicznych,
powodując zakłócenia w jego funkcjonowaniu
zawodowym oraz zaburzenia w stanie zdrowia
Międzynarodowa Organizacja Pracy, 1986
www.pip.gov.pl
To brak równowagi między wymaganiami,
a możliwościami spełnienia przez jednostkę.
Wydarzenia
jednorazowe
(np. miesięczny sprawozdanie)
Stres chroniczny
Sekwencje
(np. konflikt, kontrola)
(np. zła atmosfera w pracy)
www.pip.gov.pl
Wydarzenia cykliczne
(np. utrata pracy)
Przeciążenie
ilościowe
Przeciążenie
jakościowe
Niedociążenie
jakościowe
Fizyczne
warunki pracy
STRES
Brak kontroli
nad pracą
Brak wsparcia
Konflikt roli
Niejasność
roli
www.pip.gov.pl
trudności z podjęciem decyzji; pobudzenie; nadruchliwość;
niepokój; przymus działania; rozpoczynanie wielu
zadań; nie kończenie zadań; niecierpliwość;
poirytowanie; gniew; złość; lęk; strach; dekoncentracja;
wyczerpanie; zmęczenie, rozleniwienie; konfliktowość;
bóle głowy, brzucha, mięśni, zwiększona potliwość,
przyspieszona perystaltyka jelit
www.pip.gov.pl
bóle mięśni karku, barków, okolicy krzyżowo - lędźwiowej
kręgosłupa; nadciśnienie tętnicze; udar mózgu choroba
wieńcowa; zawał mięśnia sercowego; owrzodzenie
układu pokarmowego; zespół nadwrażliwego jelita;
choroby infekcyjne; zwiększone ryzyko choroby
nowotworowej
Depresja; nerwica; uzależnienia
www.pip.gov.pl
Organizacyjne skutki stresu
obniżenie efektywności, satysfakcji, opór przed zmianą,
konfliktowość, omijanie poleceń służbowych, zasad i
przepisów, błędy, wypadki
utrata zaufania i inicjatywy, osłabienie lojalności,
motywacji, niechęć do pracy, wypalenie zawodowe, chęć
zmiany pracy, absencja chorobowa
utrata doświadczonych pracowników (fluktuacja kadr),
klientów, spowolnienie i skostnienie procesu pracy
www.pip.gov.pl
Stres w pracy
przyczyna wypadku przy pracy
Zawał mięśnia sercowego
1. Stanowiska nie - kierownicze
2. Stanowiska kierownicze
 przyczyna zdarzenia – zewnętrzna/wewnętrzna
 źródło stresu (związek z wykonywaną pracą)
www.pip.gov.pl
Mobbing
art. 94(3) KP
Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące
pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi,
polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub
zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną
ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na
celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go
lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
www.pip.gov.pl
Mobbingiem nie jest









atmosfera napięcia psychicznego (stres)
działania krótkotrwałe
jednorazowy akt agresji
konflikt
molestowanie seksualne
poczucie dyskomfortu w pracy
uzasadniona krytyka
warunki pracy
wymagania menedżerskie
www.pip.gov.pl
Zachowania mobbingowe
Utrudniające
komunikowanie się
Uderzające w
zdrowie
Uderzające w
pozycje zawodową
www.pip.gov.pl
Wpływające
negatywnie na
relacje
Naruszające
wizerunek
Przeciwdziałanie stresowi
zarządzanie stresem w organizacji
Diagnoza
Ewaluacja
Kampania
informacyjna
www.pip.gov.pl
Wybór
stresorów
Działanie:
eliminacja
Przyczyny stresu w pracy
2006 - 2008
Psychiczne obciążenie związane ze złożonością pracy
Pośpiech
13.14%
Kontakt z człowiekiem (wysiłek fizyczny)
Niepewność zw. z organizacją pracy
Nieprzyjemne warunki pracy
www.pip.gov.pl
15.9%
11.9%
11%
10.7%
Przyczyny stresu w pracy
2006 - 2008
Stres
10.20%
Konflikt
Źródło
– związane
warunki
psychospołeczne
Psychiczne
obciążenie
ze złożonością
pracy
Pośpiech
Zagrożenia
8.47%
Kontakt z drugim człowiekiem
Uciążliwości
8.4%
Kontakt z drugim człowiekiem
Odpowiedzialność
Nieprzyjemne warunki pracy
Rywalizacja 2.6%
www.pip.gov.pl
7.52%
Stan psychofizyczny a wypadki
2006 - 2008
Nagłe
zachorowanie,
niedyspozycja
fizyczna
48%
www.pip.gov.pl
Zmęczenie
36%
Zdenerwowanie
16%
Program prewencyjny PIP
wnioski
 na 60% stanowisk pracy występują niekorzystne
psychospołeczne warunki pracy
 tempo i ilość pracy jest coraz wyższa
 treść pracy jest coraz trudniejsza
 relacje interpersonalne są zbyt obciążające
 sposób zarządzania i organizacji pracy często prowadzi
do błędów i konfliktów
www.pip.gov.pl
Program prewencyjny PIP
wnioski – niezbędne działania
 zmniejszanie obciążenia psychicznego pracowników
i kadry kierowniczej
 zwiększanie umiejętności kadry kierowniczej
 zwiększanie umiejętności pracowników
 inwestycje finansowe
www.pip.gov.pl
Stres i inne czynniki psychospołeczne w
miejscu pracy
Kampania informacyjna PIP 2012
Kwestionariusz Stresu Zawodowego
autorstwa
Holenderskiej Inspekcji Pracy
„Życie polega na czymś więcej,
niż tylko na ciągłym zwiększaniu prędkości”
www.pip.gov.pl
Kampania informacyjna PIP 2012
Spotkanie (1)
projektowe
Diagnoza
Dobre praktyki
www.pip.gov.pl
Opracowanie
wyników
Szkolenie (2)
Kampania informacyjna PIP 2012
Kwestionariusz do badania stresu w pracy

24 objawy stresu

12 stresorów (źródeł stresu)

24 pytania

10 – 15 minut

anonimowość
www.pip.gov.pl
Korzyści
udział w programie
 diagnoza i monitoring poziomu stresu
 wskazanie dominujących objawów stresu
 wskazanie dominujących źródeł stresu (stresorów)
 raport z badań w multimedialnej i przejrzystej formie
 wnioski profilaktyczne i narzędzia eliminujące albo
neutralizujące zagrożenia
 szkolenia i doradztwo
www.pip.gov.pl
Dziękuję za uwagę
Kampania informacyjna PIP
„Stres i inne czynniki psychospołeczne w pracy”
2012
www.pip.gov.pl