INSTRUKSIES - Curriculum Development

download report

Transcript INSTRUKSIES - Curriculum Development

CAPS – ORIENTATION
WORKSHOP
BUSINESS STUDIES
TATION
CAPS
THURSDAY
SEC
WORKSHOP
6 OCT. 2011
SCHOOL
WEST COAST EDUC. DISTRICT
WELCOME !
Teachers
Teachers
Topic
Time Frame
1
Welcome & Introduction
08:30 – 09:10
2
Inleiding tot die CAPS - Besigheidstudies
09:10 - 09:20
3
Hoof onderwerpe en oorsig
09:20 – 09:40
4
Nuwe vak inhoud
09:40 – 10:30 *
5
Formeel & Informeel / Openbare & Private
11:00 – 11:30
6
Maatskaplike & Korporatiewe Veantw.
11:30 – 11:45
7
Entrepreneuriese eienskappe
11:45 – 12:15
8
Ondernemingsvorme
12:15 – 13:15 **
9
Kreatiewe denke
14:00 – 14:20
10
Verhouding en span prestasies
14:20 – 14:40
11
Metodiek & Beplanning
14:40 - 14:55
11
Assessering/Eksamens & Moderering
14:55 - 15:15
Facilitator
Thandi Mvinjelwa
Leicester Momberg
• Wees betyds
• Nota van vrae – parkeer dit
• Bywonings register
• Fasiliteite
• Evaluering
• Selfone
• Vervoer eise
GLIMLAG
WEES POSITIEF
LUISTER
DEEL KENNIS
WEES
VRIENDELIK
WEES
GEMAKLIK
VERTROU
WEES
BEHULPSAAM
NEEM DEEL
AAN
AKTIWITEITE
PRAAT HARD
EN DUIDELIK
WEES
GEDULDIG
GEE
OPBOUENDE
KRITIEK
MAAK VRIENDE
WEES BETYDS
DEEL GOEIE
IDEES
GEE
ONVERDEELDE
AANDAG
AANDAGTIG
60 Seconds
me and
learn
I
Involve
Teach
I
forget
me
Tell
I
me
remember
and
Tell me and I forget. Teach me and I remember.
Involve me and I Learn. [ Benjamin Franklin ]
Vandag se orienterings
werkswinkel sal kyk na …
Oorsig van CAPS / KABV
Nuwe vak inhoud
Metodiek & Beplanning
Assesseing, eksamens &
Moderering
The Mc Kinsey report 2007
“How the best
schools come
out on top”
Internationally the performance of
a school is determined first and
foremost by what happens in the
classroom.
What’s happening in your
classroom?
QUESTIONS
1. What is the National Curriculum Statement
Grades R – 12.
2. What constitutes the National Curriculum
Statement R - 12?
ANSWERS
Reviewed curriculum policy statement for teaching and learning in SA
schools Grade R-12
CAPS & National policy for each approved school subject as listed in the
policy doc. And the National policy pertaining to the programme and
promotion requirements of the NCS Grade R-12
3. Why was it necessary to amend the
curriculum in 2010?
4. Which documents/policies have been
repealed?
Overload / Confusion / Learner underperformance
NSC – A qualification at level 4 on the NQF
An addendum to the policy doc the NSC regarding learners with special
needs.
Subject statements, LPGs and SAGs for Grade R-9 and Grade 10-12.
5. Which document(s) replace the repealed
policies?
6. What are the principles of the National
Curriculum Statement Grades R – 12? How
do they differ with those of the National
Curriculum Statement Grades 10 – 12?
CAPS per subject
The National policy pertaining to the programme and promotion
requirements of the NCS Grade R-12
7 Principles - CAPS p 6
Excl OBE, Integration
New: Active and critical learning
7. What are the aims of the National Curriculum Aim to produce learners that are able to: Same as before
Statement Grades 10 – 12?
Amended: work effectively as individuals and with others as members of a
team
8. What are the amendments to the
Subject statement, LPG,SAG replaced with CAPS
National Curriculum Statement Grades
No Learning Outcomes and ASs – Topics: concepts, knowledge and
10 – 12?
skills
NSCA Qual on level 4 and Addendum learners with special needs –
replaced with single
Nine principles – replaced with seven
GET learning areas and FET subjects – Subjects grade R-12
9. When will the CAPS be implemented? 2012 Grade R-3 & Grade 10
2013 Grade 4-6 & Grade 11
10. How will the implementation of the
CAPS be phased in?
11. What is the instructional time for
subjects in Grade 10-12?
2014 Grade 7 – 9 & 12
2012 Grade R-3 & Grade 10
2013 Grade 4-6 & Grade 11
2014 Grade 7 – 9 & 12
Home language 4,5
FAL 4,5
Mathematics/Maths lit 4,5
LO 2
Three electives 3 x 4 hrs (Bus Stud/Econ)
27,5 hours in 5 days
Vs.
NKV – 2012 Bestaan uit
…
Nasionale beleid
betreffende die
program- en
vorderingsvereist
es van die
Nasionale
Kurrikulumverklar
ing graad R – 12.
KABV vir elke
goedgekeurde
skoolvak
Nasionale
beleid oor die
administrasie
en bestuur van
die NSS
Nasionale
Protokol vir
Assessering
Graad R – 12
(Januarie 2012)
Implementering Datums
• 2011
Voorbereiding van die sisteem vir die
bekendstelling van CAPS
• 2012
Graad R – 3 en Graad 10
• 2013
Graad 4 – 6 en Graad 11
• 2014
Graad 7 – 9 en Graad 12
Wandel stappie deur CAPS
Afdeling 1
• Aangepaste beginsels van die NKS
• Uitkomste (Aangepaste Kritieke Uitkomste)
• Tydstoedeling VOO
Afdeling 2
• Definisie, Hoofonderwerpe,
• gewigte van die onderwerpe,
• doelwitte, tydstoedeling, vereistes
Afdeling 3
• Graad 10: Oorsig van onderwerpe per kwartaal,
• Opsomming van die Jaar onderrigplan,
• Onderrig plan
Afdeling 4
• Assessering
Wat is besigheidstudie?
Die vak behels:
– besigheidsbeginsels;
– teorie en praktyk wat die ontwikkeling van
ondernemings inisiatiewe onderlê;
– Volhoubare ondernemings; en
– Ekonomiese groei.
Vier Hoofonderwerpe
Besiheidsbedrywighede/
Ondernemingsfu
nksies
Besigheidsomgewing
Besigheids-rolle
Besigheidsgeleenthede
Onderrigtyd
Vak
Tydstoedeling per
week (ure)
1. Huistaal
4.5
2. Eerste Additionele Taal
4.5
3. Wiskunde/ Wiskundige Geletterdheid
4.5
4. Lewensoriëntering
2
5. Besigheidstudies (+ 2 ander Elektiewe)
4 x 3 = 12 ure
Tydstoewysing
Termyn
Onderrigtyd in ure
Termyn 1
Onderrigtyd in
weke
10 weke
Termyn 2
8 weke
32 uur
Termyn 3
10 weke
40 uur
Termyn 4
6 weke
24 uur
Totaal
34 weke
136 uur
40 uur
AKTIWITEIT 1 [20 min]
INSTRUKSIES:
• Deelnemers verdeel in 4 groepe
• Gebruik: CAPS [Bladsye 13 – 22]
Aanhangsel 2 – Oorsig van onderwerpe per kwartaal
• Voltooi die kolomme in aanhangsel 2 deur te verwys na die
inhoud van die CAPS dokument.
• Dui aan die bladsy nommer in die CAPS dokument en die tydsduur
aan.
• Bronne: CAPS/ Oorsig van onderwerpe, Koki penne en Blaaibord.
Oorsig van Graad 10 Onderwerpe
Kwartaal
ONDERWERPE
1
•Mikro omgewing
•Mark omgewing
•Makro omgewing
•Interverhouding
tussen omgewings
•Besigheidsektore
•Besigheidsfunksies
ingesluit by die
besigheids
omgewing
2
3
4
•Kontemporêre
•Kreatiewe denke
•Selfbestuur
sosio-ekonomiese
en probleemkwessies/aangeleen oplossing
•Verhoudings
thede/aspekte
en
•Besigheidsgeleent- spanprestasie.
•Sosiale
hede
/Maatskaplike
verantwoordelik•Besigheidsligging
heid
•Kontrakte
•Eienskappe van ‘n
Ondernemer
•Aanbieding van
Besigheidsinligting
•Ondernemingsvorme
•Besigheidsplan
Weging van Onderwerpe
Gewig in Kurrikulum
Onderwerp
Weke
Besigheidsomgewing
1. Mikro, mark en makro omgewings
8
(Gewig 25%)
2. Besigheidsektore
1
3. Kontemporêre sosio-ekonomiese
aangeleenthede/kwessies
3
Besigheids-
4. Entrepreneurskap
1
/Sakegeleenthede (Gewig
5. Besigheidsgeleentheid en verwante faktore
1
25%)
6. Besigheidsplan
3
7. Ondernemingsvorme
2
8. Kontrakte
1
9. Besigheidsligging
1
10. Aanbieding van besigheidsinligting
1
Weging van onderwerpe
Gewig in Kurrikulum
Besigheidsrolle (Gewig
25%)
Oderwerp
11. Kreatiewe denke en probleemoplossing
12. Selfbestuur, professionalisme en etiek
Weke
2
2
13. Verhoudings en spanprestasie
2
Ondernemingsfunksies /
14. Besigheidsfunksies (in besigheidsomgewing)
-
Sake-bedrywighede
15. Kwaliteit van prestasie (in besigheids-
(Gewig 25%)
Alle onderwerpe
omgewing)
16. Ander kleiner onderwerpe verdeel in
kwartale
-
6
Aktiwiteit 2 (50 minute)
INSTRUKSIES:
1. Bestudeer die:
* Jaarlikse Onderrigplan (CAPS p. 13 – 46)
* Inhoudsraamwerk vir Besigheidstudies :
2. Dui aan:
– Nuwe Graad 10 inhoud in die CAPS (per kwartaal)
– Nuwe Graad 11 inhoud van die CAPS (per kwartaal)
– Nuwe Graad 12 inhoud van die CAPS (Per kwartaal)
– Inhoud wat verskuif het van ander grade tot Graad 10; en
– lys die onderwerpe soos geïdentifiseer hierbo (per kwartaal)
– Metodologie om nuwe inhoud te verduidelik
3.
Stel ‘n persoon in die groep aan om te rapporteer.
Inhoudsoorsig
TOPIC
GRADE 10
GRADE 11
GRADE 12
Kontemporêre, fasette en
interverwantskap tussen die
drie omgewings
Invloede, Kontrole faktore,
Uitdagings en aanpassings van
besigheidsomgewings.
.

Klassifikasie van
besigheidsektore
Formele en Informele sektore
Publieke en privaatsektore
Identifiseer kontemporêre
sosio-ekonomiese
aangeleenthede wat ‘n impak
op besigheid het
Skakeling tussen verskeie
sektore
Sake-sektor en sy omgewing
Impak en uitdagings van
kontemporêre sosioekonomiese aangeleenthede:
Intellektuele eiendomsreg
Sosiale /Maatskaplike
veranwoordelikheid en Sosiale
/ maatskaplike Korporatiewe
Verantwoordelikheid (SKV)
Entrepreneurskap
Eienskappe van ‘n
entrepreneur
Die konsep en in watter mate
besighede aan die eienskappe
van entrepreneurskap voldoen
Geen
Besigheidsgeleentheid en
verwante faktore
Navorsingsinstrument
Besigheidsgeleenthede
Nuwe idees
Geen
Geen
Mikro, mark en
makro omgewings
Sake-sektore
Kontemporêre
sosio-ekonomiese
aangeleenthede

Ontwikkel, evalueer en
beveel strategieë aan
Huidige wetgewing
Inhoudsoorsig
Onderwerp
GRAAD 10
GRAAD 11
GRAAD 12
Besigheids/Sakeplan
Ontwikkeling van ‘n
besigheidsplan (ingeslote ‘n
finansiële analise)
Omskakeling van ‘n besigheidsplan
na ‘n plan van aksie
Bestuur en
Leierskap
Geen (Klein mate in
Hoofonderwerp 1:
Ondernemingsfunksies –
Algemene bestuur)
Hoofonderwerp 4: Vlakke en
pligte van algemene bestuur)
Definisie, eienskappe,
voordele, nadele en verskille
Geen
Bestuurs- en leierskapstyle
en benaderings
Oprigting van ‘n maatskappy vs ander
ondernemingsvorme
Inlywing van maatskappye: MVI
(Memorandum van Inlywing)
Naam en prospektus
Bydrae van
ondernemingsvorm tot die
sukses of mislukking van ‘n
besigheid
Geen
Oprigting van ‘n sake-onderneming
gebaseer op ‘n aksieplan
Geen
Geen
Geen
Ondernemingsvorme
Oprig/begin van
‘n Besigheid
Besigheidsligging Faktore wat die besluite oor
besigheidsligging beïnvloed
Inhoudsoorsig
ONDERWERP
GRAAD 10
GRAAD 11
GRAAD 12
Beleggingsekuriteite /
effekte
Beleggings:
Versekering
Aanbieding van
inligting
Geen
Geen
Besigheidsbelegginggeleenthede bv. aandele
Geen
Geen
Verbale en nie-verbale
aanbieding van ‘n
verskeidenheid van
besigheidsinlitging
Verbaal en nie-verbaal;
Reageer professioneel op vrae
en terugvoering
Beleggingsgeleenthede:
versekering: lang- en korttermyn.
Verbaal en nie-verbaal;
aanpassing van inligting indien
nodig
Kreatiewe
denke en
probleemoplossing
Kreatiewe denke vs suksesvolle
besigheidspraktyk probleemoplossing
Kreatiewe denke om
besigheidsprobleme aan te
spreek en om
besigheidspraktyke te verbeter
Kreatiewe denke om op
uitdagings te reageer in
dinamiese en komplekse
besigheidskonteks
Selfbestuur,
professionalisme en etiek
Konsep van selfbestuur in ‘n
besigheidskonteks
Teorieë en beginsels van
professionalisme en etiek. Die
beginsels en vaardighede van
professionele,
verantwoordelike, etiese en
effektiewe besigheidspraktyk
Professionele, verantwoordelike,
etiese en effektiewe
besigheidspraktyk.
Aanbevelings vir verbetering.
Inhoudsoorsig
Onderwerp
GRAAD 10
GRAAD 11
GRAAD 12
Menseregte,
inklusiwiteit en
omgewingsaangeleenthede
Geen
Geen
Besigheid spreek
aangeleenthede aan tov
menseregte, inklusiwiteit en
omgewings-aangeleenthede.
Sosiale /
Maatskaplike
verantwoordelikheid
Bydrae aan die onmiddellike
gemeenskap
Sosiale verantwoordelikheid en KSV
(Korporatiewe Sosiale
Verantwoordelikheid)
Die burgerlike rolle en
verantwoordelikhede
Bydrae van tyd en inspanning
om die welstand van andere
te verhoog
Spanning/Stres,
krisis,
veranderings-, en
konflikbestuur
Geen
Konsepte verwant aan
spanning/stres, krisis en
veranderingsbestuur
Konflikbestuursvaardighede
om verskille op te los in
besigheidssituasies
Verhoudings en
spanprestasie
Bereik besigheidsdoelwitte.
Kriteria vir suksesvolle en
samewerkende spanprestasie.
Spanstadiums en Span
dinamiek en teorieë
Bereiking van spesifieke
doelwitte.
Hersien: kriteria, stadiums,
spandinamiek en teorieë.
Inhouds Oorsig
TOPIC
GRADE 10
BesigheidsAgt besigheidsfunksies
funksies /
Interverwantskappe tussen
Ondernemings besigheidsfunksies
funksies
GRADE 11
GRADE 12
Bemarkingsfunksie
Produksiefunksie
Inleiding to die Menslike
Hulpbronne funksie
Wetgewing rakende
Menslike Hulpbronne.
Werknemersvoordele;
vaardigheidsontwikkeling.
Geen
Hoe kwaliteit die prestasie
van ‘n besigheid kan
beïnvloed
Die Nasionale Kredietwet 34 van
2005 en die Nasionale
Verbruikerswet 68 van 2008, en
impak hiervan of die
aankoopfunksie
Vlakke en pligte van algemene
bestuur
Kwaliteit van
prestasie
Kwaliteit in verhouding met die
ander besigheidsfunksies
•
•
KWARTAAL 1
Nasional Kredietwet [NKW]
Verbruikersbeskermingswet [VBW]
– Bepalings (Aard, doel,regte en verantwoordelikhede,
regstellings maatreëls)
– Impak/invloed van die NKW en die VBW op die Aankoop- &
Finansieringsfunksies
• Kwaliteit en ondernemingsfunksies (Beklemtoom)
• Formele en Informele Sektore/Openbare- en Privaatsektor
NOTAS
Ondernemingsfunksies, NKW en VBW
• Aankope
• Finansiëring
NOTAS
Kwaliteit:
• Ondermemingsfunksies
Verskille tussen die informele- en formele sektor
Verskille tussen openbare- en private sektor
AKTIWITEIT 3 [ 20 MIN]
INSTRUKSIES:
•
•
4 Groepe
Bespreek in julle groepe die omskrywing van privaat- en
publieke sektore, asook die formele en informele sektor
Maak ‘n lys van ag goedere en dienste Ruil jou lys met ‘ ander
groep [ 1 & 4] en [2 & 3]
Bestudeer die lys van goedere en dienste ontvang van jou
buurgroep en dui aan of die goedere publieke of privaatgoedere
is. Dui by elke item in die lys aan en motiveer of dit voorsien is
deur:
•
•
–
–
Formele of informele sektor
Sentrale regering, provinsiale of plaaslike regering.
Openbare Goedere
Private Goedere
Formele Sektor
Informele Sektor
Goedere&
Dienste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Openbare / Formele /
Private
Informele
Regerings
vlak
Begrip
Omskrywing
Formele sektor
Ondernemings+Hou rekord+Betaal belasting
Informele sektor
Ondernemings + onvoldoende rekord+geen belasting
Openbare sektor Staat+goedere& dienste +mark ignoreer word
Private sektor
Private eienaarskap+goedere & dienste+wins
KWARTAAL 1
• Sosiale/Maatskaplike verantwoordelikheid vs.
KSV
• Kenmerke van entrepreneurskap
• Ondernemingsvorme: Maatskappy Wet 71/2008
vs. 63/1973
• Sosiale/Maatskaplike verantwoordelikheid vs. KSV
Sosiale Verantwoordelikheid vir
individue:
• Persoonlike gedrag en belegging in die
welstand van ander en die omgewing.
• Reflekteer : werk etiek, respek vir die
omgewing en gemeenskaps
inagneming.
Sosiale Verantwoordelikheid vir ‘n
besigheid - KSV
• Prosedures en gedrag ontwerp om die
werkplek te bevoordeel sowel as die
individu, die organisasie en die
gemeenskap in die volgende gebiede:
– Diversiteit en inklusiewe
arbeidsmag
– Omgewing en menseregte
– etiek
– Finansiele verantwoordelikheid
– Gesondheid en veiligheid
– Volhoubaarheid ens.
Ondernemings
KSV
Sosiale Verantwoordelikheid
vir ‘n besigheid - KSV
:
Plaaslik
1
2
3
4
AKTIWITEIT 4 [20 min]
Kenmerke van entrepreneurskap
INSTRUKSIES:
1. 4 Groepe
2. Bestudeer die gegewe eienskappe en vaardighede en
rangskik dit in volgorde van belangrikheid (verwys na CAPS
2de Kwartaal Onderwerp 3)
3. Motiveer hoekom jy sommige entrepreneurseienskappe
meer belangrik ag as ander
4. Rapporteer jul bespreking. (10 min)
Ondernemingsvorme
1
Eenmansaak
2
Vennootskap
3
Beslote korporasie
4
Privaat maatskappy
5
Maatskappy met persoonlike
aanspreeklikheid
6
Openbare maatskappy
7
Maatskappy in staatsbesit
8
Maatskappy sonder wins oogmerk
Ondernemingsvorme – Aktiwiteit 5 [60 min]
• 4 Groepe Verdeel
• Elke groep moet segsman kies & Skrywer
• Aan elke groep word een ondernemingsvorm toegeken
• Die groep moet ‘n opsomming maak van
- Wetlike voorskrifte
- Registrasievereistes
- Regspersoonlikheidsstatus
- Belasting aanspreeklikheid
- Aanspreeklikheid
- Bestuur
- Vergoeding van eienaars
• Opsomming word opgeplak
• Groep leier verduidelik die begrip aan ander lede [Gallery walk]
Ondernemingsvorme
Vergelyking:
Verskillende ondernemingsvorme
Ondernemingsvorme
Die verskille:
Maatskappywet 71 van 2008
en
Maatskappywet 61 van 1973
KWARTAAL 1
• Kreatiewe denke en probleem oplossingstegniek:
[SCAMPER bygevoeg]
• Kontrakte – regsimplikasies, partye, regte en
verantwoordelikhede
• Aanbieding van sake inligting
Kreatiewe denke en probleem oplossingstegniek:
[SCAMPER]
SCAMPER
• Probleem oplossingstegniek
• kreatiwiteit te ontlont
• oplossings vir probleme
• bestaande idees te hergebruik of
• oplossings wil vind vir soortgelyke
probleme.
S
Substitute
Vervang
komponente van die probleem word vervang
C
Combine
Kombineer
idees/dele/elemente saamvoeg
A
Adapt
Adapteer
bestaande idee/dele aanpas
M
Modify
Modifiseer
verander gedeelte of hele situasie
P
Put to
Other uses
Ander
gebruike
huidige oplossing kan gebruik word vir
ander doelwitte.
E
Eliminate
Elimineer
kleiner maak of wegdoen met elemente /
dele
R
Re-arrange
Herrangskik
skets ‘n prentjie van ‘n uitkoms uit verskeie
oogpunte en skep ‘n nuwe idee
Aktiwiteit 5: SCAMPER
• Identifiseer elemente van SCAMPER wat
toegepas is om die BLACKBERRY selfoon te
ontwikkel uit die oorspronklike “baksteen”selfone
From the OLD to the NEW
S
C
A
M
P
E
R
NOTAS
Kontrakte :
regsimplikasies, partye, regte en verantwoordelikhede
• Die regsimplikasies van die NKW en die VBW op
die volgende kontrakte in verskillende
besigheidskontekse:
–
–
–
–
–
Indiensneming
Versekering
Verhurings-ooreenkoms
Afbetalingsverkoop-ooreenkoms
Huur-ooreenkoms
NOTAS
Aanbieding van sake inligting
• Definisie van Audio visuele hulpmiddels
• Ontwerp en uitleg van aanbieding deur van
verskillende oudiovisuele middele gebruik te
maak
• Integrasie met Media Navorsings CASS
Opdrag (2de Kwartaal)
KWARTAAL 1
• Verhoudings en span prestasie
Sessie 10
Verhoudings en span prestasie
• Evaluering van ‘n span teen kriteria vir
suksesvolle en samewerkende span prestasie
Spanwerk om besigheidsdoelwitte te bereik:
Groep 1
Groep 2
Duidelike en ooreengekome doelwitte
Gesonde inter-span verhoudinge
Openheid/deursigtigheid
Taak probleemoplossing en doelbereiking
Wedersydse respek
Gedeelde waardes
Ondersteuning en vertroue
Individuele ontwikkelingsgeleenthede
Groep 3
Groep 4
Interpersoonlike houdings en gedrag
Oorsig van die spanprosesse
Gesonde kommunikasie
Probleem hantering en konflik
Beplanningsvaardighede
Spanleierskapstyl of leierskap
Toegewyd aan bereiking van doelwitte
Besluitnemingsvaardighede
Aktiwiteit 7
• Assesseer jou span se prestasie teenoor die
kriteria vir span-assessering
• Rapporteer terug
BEPLANNING
Opsomming van beplanning
• Beplanning is steeds belangrik en essensieel
• Veral vir aanspreeklikheid aan ouers, beamptes en
ander betrokkenes
• ‘n Behoorlike Jaar onderrigplan (deur NDvBO verskaf)
gee aan onderwysers ‘n plan ten opsigte van inhoud,
bronne, assessering, begin-en eindtye.
• Lesbeplanning moet insluit: onderwerp gedek, beginen einddatum, handboek bladsyverwysings en
spesifieke verwysings na bronne gebruik; asook
assesseringswyse/instrument. Voorbeeld volg
Beplanning
VAK: _________________________ GRAAD: ______
Onder
-werp
•
•.
•
Inhoud
Begindatum
Voltooidatum
Spesifieke
bronne
gebruik
KWARTAAL: ___
Assessering
Lesbeplanning moet in die onderwyser se werklêer
geliasseer word
Wenk: Pas Jaar onderrigplan aan (elektronies/harde
kopié) vir lesbeplanning
Leerder skryf-/notaboeke moet voorgelê word en dien as
bewys vir die onderrig-en leerproses (toon datums by alle skryfwerk)
Leerder
– ‘n handboek
– skryfboeke
– Ander toepaslike bronne
Onderwyser
– ‘n verskeidenheid handboeke as
naslaanbronne
– ‘n Vennotskap se Artikels van Assosiasie
– Wetgewing bv.:
• Companies Act, 71 of 2008,
• Employment Equity Act No. 55 of 1998,
• National Credit Act No. 34 of 2005,
• Consumer Protection Act No. 68 of 2008,
• Basic Conditions of Employment Act No.
75 of 1997,
Onderwyser
• Labour Relations Act No. 66 of 1995,
• Black Economic Empowerment Act No.53 of
2003,
• Skills Development Act No.97 of 1998,
• Compensation for Occupational Injuries and
Diseases Act No. 130 of 1993,
• Hire Purchase Act,
• Long-term Insurance Act 52 of 1998,
• Short-term Insurance Act 53 of 1998, etc.
• Memorandum of Incorporation (MOI) - new
founding document of a company
• Specimen of contract forms
• Bank brochures
• Business and financial magazines
• Corporate Social Responsibility (CSR) Policy –
Leerderhandboek/ LOOM
• Om effektiewe hulpmiddel vir onderrig en leer te
wees:
• Behoort al die onderwerpe te toon in die
inhoudsopgawe
• Kennis en konsepte moet leerinhoud progressief
behandel en toepas om begrip en insig te verleen
• Moet verskeidenheid van aktiwiteite/oefeninge bevat
wat duidelik is en die verskillende kognitiewe vlakke
aanspreek
NB: Elke leerder moet ‘n handboek per vak hê om huis toe te neem om
te studeer en tuiswerk te kan doen.
Onderwyser’s lêer
Elke onderwyser moet ‘n enkele lêer byhou as beplanningsinstrument/-bewyse
Die Jaar onderrigplan
‘n Rekord van begin- en einddatums van lesse
Assesseringsplan
Formele Assesseringstake en momoranda
Lys van handboek(e) en ander LOOM wat gebruik word
Optekeningskedules wat die leerders se indiwiduele punte vir elke formele asseseringstaak
toon
Enige intervensies wat vir die klas/indiwiduele leerders beplan/gedoen is, veral ten opsigte
van leerders wat leerhindernisse het
ASSESSERING EN EKSAMENS
Wat is assessering ?
- Identifisering
- Versameling
- Interpretering
kennis
inligting
en
vaardighede
leerders
gedemonstreer
word
Formele en Informele Assessering
Assessering
INFORMELE
Daaglikse Assessering
Optekening opsioneel
Versterk onderrig en leer
FORMELE
Assesseringsprogram
Optekening
Gebruik vir bevordering/sertifisering
81
Informele en Informal Assessering Vervolg.
Informeel
Daaglikse assessering
Formeel
Program van Assessering (PVA)
(DASS)
Monitor leerders se vordering
Sistematies wyse om leerders
vordering te evalueer.
Verbeter onderrig
Gebruik vir
bevordering/sertifisering
Afwenteling van leer
Optekening
Trappe van leer tot take in die
Plan Van Assessering
Optekening nie vereis
82
Program van Assessering
PVA
Graad 10
Eksamens
Twee
End-van Jaar
Mid-jaar 200 punte
Toetse
Twee
Eerste Kwartaal en
Derde Kwartaal = 100
Taak, Projek en
Aanbieding
Kwart 1 & 3 = 3 x 50
Nie toetse of eksamens
300 punte omgeskakel na 75%
End van jaar
75%
25%
Take
gedurende
83
die skooljaar
83
Program Van Assessering
Die Program van Assessering in Graad 10
Kwartaal 1
Kwartaal 2
Assessering
Taak (Gevalle Toets
studie– al 3
kogn vlakke
ingesl
30%/50%/
20%)
Aanbieding
(Media
Navorsings
Onderwerp
Kwart 1,2 )
Mid-jaarProjek
Toets Jaar punt
(Besigh Plan
of
Navorsings
Projek,
dekking van
alle
kogn
vlakke 1-3,
30%/50%/20
%)
Finale
eksam
Totale
punte
50
50
200
550
300
550÷5.5
=100
300
Omgeskakel
na ‘n punt uit:
100
Kwartaal 3
50
100
Kwartaal 4
Totaal
400
LW: In Graad 10 bestaan die POA uit die Sewe Assesseringstake. Verwys na die Protokol dokument vir
Assessering.
1. ‘n Projek
(kan enige onderwerp wees wat in die 3de kwartaal
behandel is, maar die Besigheidsplan MOET STEEDS IN
DIE KLAS GEDOEN WORD)
2. Kontrole Toetse
Eksamen – midjaar en jaareind- eksamen
3. Geskrewe of
praktiese
opdragte
(Een taak – 1ste kwartaal / Een Media navorsing
(Teken op en Kwartaal 2 oor kwartale 1 en 2)
4. Aanbieding van (Kwartaal 2 – enige onderwerp gedek in kwartaal
Besigheidsplan 1 of 2)
Moet kollektief alle onderwerpe dek.
Dien in by Skoolbestuur aan die einde van die vorige jaar – gebruik om ‘n
assesseringsplan op te stel vir die jaar
Vorme van Take
Ander vorme van take uitsluitend toets en
eksamens
– Aantal take: 3 per jaar soos per Protokol vir
Assessering
– Gekontroleerde toestande
– Gefasiliteer gedurende klastyd deur onderwyser (!)
– Sekere aspekte moet tuis gedoen word bv
versameling van bron-inligting, beplanning ens.
86
Vorme van Take
TOETSE:
• Twee toetse:
– Eerste en Derde kwartale
•
•
•
•
100 punte elk
Geskeduleerd
Gekontroleerde toestande
Moet nie uit ‘n reeks toetse bestaan nie
87
Vorme van Take
Graad 10 - Eksamens
• Twee eksamens:
– Mid-jaar en Jaar-eind
– Alle interne/ skool-gebaseerde
•Tydsduur om kontaktyd te beskerm
–Twee weke per eksamen vir interne eksamens (volgens die Jaar
Onderwysplan)
–Jaar-eind eksamen moet nie voor November in aanvang neem
nie
88
Eksamen
Inhoud gestipuleer spesifiek vir die graad
100%
Kognitiewe vlakke
Basiese Denkvaardighede (bv feitlike herprodusering,
lae-vlak toepassing en lae-vlak begrip)
Matige hoë denkvaardigheid (bv meer gevorderde
toepassing, interpretering en lae-vlak analitiese
vermoë)
Hoë-orde denkvaardighede (bv gevorderde analitiese
vaardighede, sinteses en evaluering)
30%
50%
20%
Mid-jaar eksamens
Hieronder is ‘n raamwerk van die struktuur van die Mid-jaar eksamen.
Graad 10
Vraestel
1
Tydsduur
2 uur
Punte
200
Onderwerpe
Soos per die Graad Jaar
Onderwysplan
89
Eksamen
End-van-die-Jaar eksamens
Graad 10 moet ‘n 3-uur eksamen skryf van of 300 punte as ‘n finale
eksamen
Vraestel Tydsduur
Grade 10
1
3 uur
Punte Besigheids- Besigheids- Besigheids Besigheidsomgewings geleenthede/ rolle
bedrywiginisiatiewe
hede
300
25%
25%
25%
25%
Struktuur van die Eksamenvraestel
.
GRAAD 10-12 EKSAMEN RIGLYN
91
MODERERING
Moderering van Assessering
• Moderering verwys na die proses wat verseker
dat die assesseringstake regverdig, geldig en
betroubaar is.
• Moderering moet geïmplementeer word op
Skool, Distrik, Distrik, Provinsiale en Nasionale
vlakke.
• Omvattende en toepaslike modereringspraktyke moet in plek weees vir die
kwaliteitsversekering van alle vakassesserings.
93
Moderering van Assessering
• Alle Graad 10 take word intern gemodereer.
(Take/assesseringsintrumente/leerderskrifte)
• Die vakhoof van Besigheidstudies of die Hoof van die
Departement van die Besigheids, Handels- en
Bestuursvakke by die skool sal die proses in die
algemeen bestuur.
94
Moderering
• HvD (of vakhoof) indien die HvD / HoD nie
gespesialiseerd is in die vak nie
• Alle PVA take: DH modereer voordat die taak
aan leerders uitgegee word
• DH modereer 10% van
leerderantwoorde/response op PvA take en
nasien instrumente.
95
Moderering – Aktiwiteit 9
Instruksies
• Deelnemers vorm groepe van 3 – 10.
• Bespreek die uitdagings wat jy teëkom
wanneer Skool Gebaseerde Moderering
(SGM) plaasvind. Hoe kan jy hierdie
uitdagings oorkom?
• Lewer verslag en bespreek.( 10 min)
96
Moderering van PVA taak: Waarna om te kyk!
• Intern: Voltooi ‘n Interne Modereringskontrolelys vir elke taak en
leerderboek/taak (Prov voorbeeld op CD/deur Kurr adv voorsien)
• Ekstern: Maak gebruik van die ‘cluster’ modererings kontrolelys
• Aspekte wat gemodereer moet word: bv
• Tydsduur, lengte ( in geval van ‘n toets en eksamen)
• Weging van inhoud (25% per Hoof-onderwerp)
• Weging van kognitiewe vlakke (30%/50%/20%)
• Vlak van vraagstelling/en taalgebruik
• Gebruik van prente, diagramme, grafieke om taal aan te vul
• Moeilikheidsgraad
• Ander kriteria?
97
CAP ACITATE
CAP TAIN
CAP TIVATE
CAP ABLE